29/03/2008

Neuvizy d. 29.3.15.

Kære Moder!

Har i Dag modtaget dit kjære Brev, som glædede mig meget, du har vel ventet efter Brev fra mig, da jeg ikke har skrevet længe, andet som Kort, det er dog mere af Mangel paa Brevpapir, det maa du nok underholde mig lidt bedre med, du gjør bedst i, som Marie, at sende mig Covert og Papir med i hvert Brev du skriver, saa skal jeg nok svare saa godt jeg kan naar Tiden tillader det, thi naar man skal bære Papiret med sig rundt, saa slides det op, og for det meste kan man ikke faa at kjøbe, du har vel faaet de 2 Breve med mine Breve i, 2 sendte jeg til Marie. Tæn­ker at Marie har havdt mine Dagbogsoptegnelser med hjemme at vise dig dem, saa du deraf har seet hvorledes vi har havdt det i den sidste stilling, saa jeg ikke vil skrive mere derom, om Gud vil skal jeg fortælle eder det udførligt naar jeg skulde komme hjem. I Gaar havde vi saa Palmesøndag og mine Tanker vare derhjemme hos eder, og havde jeg gjerne været i eders Mitte, dog jeg havde det ogsaa meget godt, om Formiddagen vare vi til Kirke, hvor en Feldwebel holdt Gudstjenesten, vistnok en teologisk Kandidat, han prædigte over Ordet: Det er godt at Hjertet styrkes ved Naaden tror jeg det hedder paa Dansk, jeg ved ikke hvor det staar, han mindede os om vor Confirmation, og den Troskab vi havde lovet paa hin Dag og nu om de Dage vi lige havde bag os, og opfordrede os til Lov og Tak for Herrens Bevarelse, han mente at vist mange i de siste Dage, atter havde lovet Herren troskab, ja gid det var saaledes, vistnok har Herren talt til mangen en, og Knæene bøjes til Bøn om Hjælp, men det glemmes saa let naar Faren er over­staaet. Om Eftermiddagen var Hork og jeg ude at spasere i det smukke Vejer. Nabo­byen fegtede vi igjennem, om Æg og Smør, paa en større Gaard vare vi saa heldige at kunde faa 2 Pund Smør og 10 Æg for 3.20 M, vi gik saa hjem og lavede Spejlæg, som vi siger, bagefter skrev jeg til Pastor Nielsen, det er hær en 40 Kl, bag Fronten og her er det ikke saa overfyldt af Soldater, Morgen Aften gaar det løs til Tyskland. Kærlig Hilsen din tro Søn Georg.

Det er ellers Maries Covert.


Det er godt, at Hjertet styrkes ved Nåden, bibelcitatet som Georg ikke ved hvor står, er fra

0 kommentarer: