03/08/2018

Den 3. August 1918.

Feldpostkarte.
Min kæreste Mie? Atter idag en lille hilsen, det er Rejnvejer og et farligt Smøre. Kortet er ogsaa mærket deraf, da jeg ikke havde andet at skrive paa saa gaar det ogsaa med i Købet, haaber dog at du endnu kan læse det. Efter hvad jeg ser har i derhjemme ogsaa havde megen Rejn, det er jo godt for Græsmarkerne, og Græsserne, nu ser de vel bedre ud som da jeg var hjemme? fra nu af og til November havde jeg havdt Arbeide nok, med at gjøre Vandgrøfterne ren, men de faar vel vente til jeg kommer. Din egen Georg.

02/08/2018

Den 2 August 1918.

Min elskede Konelil!

Husker du idag for 4 Aar siden d 2 August 1914, det var den første Modbiliseringstag, jeg husker saa tydelig da jeg rejste med første Tog mod Nord som var fuld af Landstormsfolk der skulde melde sig i Haderslev, og jeg reiste ned for at tage Afsked med min Kæreste for at drage ud i kamp mod Fjenden for at værne om Hjem og egen Arne, det var underlige Følelser der dengang drog gjennem Sjælen, nu gjaldt det om at vise hvad vi havde lært de møjsommelige Soldateraar. Jeg følte tydelig det Ansvar jeg havde, og gik uden Betænkning med Gud for Konge og Fædreland. Husker du vort Møde uden for Gaarden du var lidt undseelig da du ingen Tænder havde, dog det gjorde mig ikke noget, du var mig dog lige kær det var dog for dig jeg ogsaa skulde afsted, du stod for mig som den jeg skulde kæmpe og stride for, jeg tror neppe du fattede mine TAnker den Dag og jeg var dig velsagtens en Gaade? dog jeg tror at du bagefter har lært at forstaa mig ikke.
Luften var trykkende indendørs og vi tog en lille Spaseretour til den nærliggende Skov, og Tankerne fløj vel nermest hver sin REtning, dog i et var vi enig, om at overgive vort Livs Førelse til kongernes Konge og Slagenes Leder, som vi ogsaa bagefter bragte til Udtryk da vi knælede for Guds Ansigt, i Vaskerummet eller hvor det var og vi følte en Guds Kraf i vort Inderste og hans Fred fylte vore Hjærter saa Stormen lagte sig og kun merkedes som en stille sagte Susen, der ogsaa kom for Dagen ved vor AFsked paa Brendstrup Banegaard. Ja min Elskede vi har siden da oplevet mange Storme hvor Bølgerne gik højt og vilde dog vor himmelske Styrmand som stod ved Rodret ledte Skibet sikkert gjennem de fraadende Bølger, og naar vi opdagede Jesus blev Vejret og Søen blikstille, ja kære Mie vi har nok Grund til Tak at vi endnu efter 4 Aars Kamp endnu er sunde og raske og endnu tør haabe paa et Gjensyn. Og naar vi ser tilbage paa Fortiden og ser Herrens naadige Førelser med os, da giver det os Anledning til, trygt at skue ind i Fremtiden. Vor Gud er en Bolig fra Slægt til Slægt, og hernede ere de evige ARme omslynget af disse Arme føler vi os bjerget i Liv og i Død.
Saa takker jeg ogsaa hjertelig for Fortsættelsen samt Brevet fra den 28, som jeg modtog samtidig med Tante Sophies Brev, og det glæder mig at høre at du har havdt dine Sager i Orden. Ligeledes for Pakkerne 22 og 23. Vaflerne var ikke helt gode mere, dog hvis du tørrer den først vil de holde sig det Bedste stegte jeg op de smagte godt. d. 28 fylte jeg 6 Aar som Soldat, nesten l/5 Del af mit Levnet. Kærlig Hilsen og Kys Din tro hengivne Georg.

31/07/2018

Skrevet d. 31.7.18.

Min elskede kære Kone!

Har siste Nat modtaget dit kære Brev fra 26 lidt om Festen, som jeg ser har været velsignet og godt besøgt, havde ogsaa Kort fra Carl som skrev derom, han skrev ogsaa at du ikke havde været tilfreds med det korte Besøg de havde gordt dig, men Tiden havde været for knap, haaber nu i Dag paa Fortsættelsen af Brevet. Ligeledes Tak for Pakkerne 20 og 21 som begge vare godt, har til Gengjeld sendt dig en Pakke med lidt af mit Tidsfordriv haaber at det vil interesere og glæde dig lidt, har du modtaget Pakken med Skjorten. Vi er nu afløste i første Linie og ligger atter i Artileribeskyttelsesstillingen, nu bliver det nok snart til Alvor med Afløsningen som der siges, vi har jo ogsaa været længe nok her, havde ogsaa Kort fra Andreas Grevsen som ligger i Leibziger Lager ikke saa langt herfra, hjemme i Quorp har de vist glædet dem til at vi har talt hinanden, og sagte til ham, at jeg havde givet an at jeg besøgte min Svoger dog han ytrede ikke noget i den Retning. - Med vort Møde mellem Johannisbærbuskene har vel omtrent passet? og skildringen af samme vel ogsaa? Har ogsaa skrevet 3 Fødselsdagskort til Cicilie Tinne og Th. Festersen, hvornaar er det A og Nis' Fødselsdag jeg har glemt dem dem skulde jeg dog ogsaa gjerne skrive til, har havdt Brev fra dem efter lang Venten, ogsaa fra P. Bruhn som jeg vel har sendt dig? -
Du kan engeng ved Lejlighed give Andreas Rentemærkerne med, over det 3 Krigslaan saa kan han hæve dem paa Banken. Jeg tror der staar for 2½ Aar, eller hvis du vil, kan du ogsaa, saa vil jeg forære dig dem. - Nu har jeg faaet min Mellemmad bestaaende af Smørrebrød og en salt Sild, det gode Smør fra Cicilie er nu ved at slippe op det har jo ellers holden godt for. Du bor altsaa ene nu, om Natten og det lader jo til at det gaar helt godt, moske har du ogsaa ligesom Moder og Fie min Pibe og Kasket hengende i Vinduet, til Skremsel for natlig Besøg? Du ved ikke hvor gjerne jeg var hos dig om Natten for at passe paa dig og hele Huset saa var du vist slet ikke bange mere, haabentlig er den Tid ikke fjern da det bliver mig forundt. Man glemmer nesten hvorledes en Kvinde ser ud, siden min Orlöv har jeg ikke set et kvindelig Væsen thi her paa vort Strøg, om vi ogsaa kommer lidt tilbage er det ikke mulig for Zivil at bo, da alt nesten er skudt i Klump fra alle de store Somme Slag. Nu er de derhjemme jo vist mit i Kornhøsten, som man læser i Avisen tejner den vel nogenlunde, efter som Forholdene ikke har været saa gunstige, det kan jo ogsaa gjøres Behov. -
Et Brev er et Brev kan man sige dog jeg ved ikke om dette Brevs Indhold vel helt kunde tilfredsstille dig, dog man er ikke altid lige godt oplagt saaledes heller ikke altid til at skrive. Slutter derfor, og haaber neste gang at gøre det bedre. Din egen tro Mand Georg.

27/07/2018

Skrevet d. 27.7.18.

Min kære elskede Konelil!

Har idag modtaget dit kære lange Brev som har glædet mig meget, jeg ser at du har havdt god Tid til at samle dine Tanker, ligeledes Ro og Stilhed, som er meget værd for en Brevskriver, da det ellers let bliver Fjasko hvad mand skriver og til ingen Glæde for Modtageren. Jeg skriver ikke gjerne naar jeg ikke rigtig kan samle mine Tanker, dog her bliver man jo stundom tvunget dertil ogsaa. Peters Brev glædede det mig at læse: Hjærtelig Tak for Pakken med Æggene No 19. Da vi her lever ved tør Kost laver jeg mig selv Middagesmad. Vi faar jo 1℔ Konservekjød udleveret til 2 Dage, altsaa en halv til hver Dag, som jeg saa varmer op en lille Klat Smør saa brokker jeg et par Skiver Brød i og derpaa tilsvarende Kaffe naar det er godt sammenkogt med Brødet, kommer Æggene tilsyne som bliver slaaet paa og medkogte det giver en god nærende og velsmagende Middag vel bedre som dine røde Grød og Salat, som jeg ikke har meget Tiltro til at de giver megen Kraft, og jeg slaar for at du kaager dig en Middag efter mit Resept.
Uha, det rejner idag, saa vi nesten er ved at drukne. Jeg ved ikke om du kan have en Anelse om hvilken Følelse det er, naar du i den bedste Søvn vaagnede op og at du da lagte mærke til at Dynen var gjennem vaad ligeledes Benene og Underlagenet, saa kan du sætte dig ind i den Situation jeg befandt mig i, i Formiddag da jeg vaagnede, dog Humøret maa man ikke gjerne tabe her i Felten og det er derfor det bedste at se og faa den bedste Vits ud deraf, og mange en GAng faar man ved saadanne Lejeligheder en hjærtelig Latter saa man glemmer det Ubehagelige.
Da Tinne har skrevet mig om at sende mig de smaa Venner saa kan du jo dog bedre sende dem, nu naar Johannes Piger har bestillet dem selv, du maa ogsaa nok sende mig en god Bog at læse af og til da her tit er Lejlighed dertil saa gaar Tiden bedre. -
Skade at du ikke kan glæde dig lige som Fru Broschmann, du skrev om, det er vel lidt paafaldende? Hvad du skriver til Slutning, har jeg ogsaa engang skrevet til P. Nielsen og fik derfor en god Bebrejdelse. M Nu maa du love mig at du ikke altid lever ved Rødegrød og Salat, hellere maa du sende mig en Pakke mindre du har dog ogsaa Høns, og behøver ikke at sælge Æggene alle, undtagen hvad du skal levere af, hører du? det maa du love mig. Saa hilses og kysses du af Din egen tro Georg.

26/07/2018

Skrevet d. 26.7.18.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for Pakken med Rugkagen, den havde været lidt for frisk i pakket, men kunde endnu godt spises og den smagte mig godt omenskjønt jeg i denne Tid ikke lider Mangel paa brød. Forpleiningen er her i Frankrig bedre som den var i Rumænien. Jeg ser at i har havde lang besøg af min kære Marie, og at hun enda har hjulpet med i Høet, det har vist været morsomt da hun nu er bleven helt fravendt Markarbeidet. Mon hun har fortjent Føden derved? Siste Aar hjalp jeg eder i Høet, husker du endnu at jeg læssede et par Læs af det bliver ogsaa for mig uvandt Arbeide, nu har jeg nesten ikke havdt en Plov i haanden siden 1918 eller forrettet rigtig Bondearbejde, saa man vel nesten glemmer det. Motte den Tid snart oprinde da jeg kan ombytte Sværdet med Plov og Spade, saa var man atter i det rette Ellement, dog Herren ved Tid og Time og hvad der tjener til vort sande Vel.
Ja kære Moder nu er det over et Aar siden, da min kære Mie og jeg oplevede den lykkelige Dag derhjemme i eders Hjem, da vi lovede hinanden Troskab for hele Livet om ogsaa det første Aar har været fuld af Savn og Besværligheder saa var det dog et lykkeligt Aar hvor vi levede i de skjønne lyse Minder og Kærlighedens baand blev fastere knyttet mellem Mand og Hustru og Slægtning, et Aar hvor Herrens Velsignelse strømmede saa rigeligen ned over os baade i timelig og aandelig Henseende altid paa ny merkede vi Frelserens udstrakte, evige Arme som velsignende omfavnede os og netop i rette Tid uddelte den Trøst og den Kraft vi i Øjeblikket havde Behov, Ja kære Moder, Døden holdt ogsaa sit Intog i vor Familie, dog vi kan sige med Job, Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet. Haabet om en glædelig Begivenhed, har min kære Hustru og jeg, som du jo sikkert ved, mottet opgive, jeg havde imødeset det med Glæde, men for min kære Mie havde det jo ingenlunde været saa behageligt under de øjeblikkelige Omstendigheder, i den Henseende er det jo bedre for os, som vi nu er stillet, derfor haaber vi paa bedre Tider og Lejlighed, saa skænker Herren os ogsaa i Naade den Glæde. Ellers har jeg det efter Omstendighederne meget godt og haaber at høre det samme fra eder. Saa de kærligste Hilsener til dig kære Moder og alle i Hjemmet fra din hengivne Søn Georg.

Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet er et citat fra

24/07/2018

Geschrieben den 24. Juli 1918.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Idag har i altsaa stor Fest i Bjolderup Bollerslev og jeg havde gjerne taget Del deri sammen med dig og alle de Kære Venner. Herren velsigne Dagen for eder. Min hjærteligste Tak for dit kære lange Brev skrevet paa vor Bryllupsdag, hvor jeg har forlevet Dagen ser du af Beskrivelsen af mit Quarter, og at Dagen ikke begynte saa meget behagelig har du ogsaa nok kundet rejne ud: ikke? Ellers har jeg det ret godt, som jeg glæder mig til ogsaa at høre fra dig. Din tro Mand Georg.
Husker du idag for et Aar siden da vi tog Afsked paa Flensborg Banegaard?

22/07/2018

Skrevet d. 22.7.18.

Kære elskede Hustru!

Altsaa igaaraftes eller rettere Nat kom vi velbeholden hertil uden at faa et eneste Skud, det er noget helt nyt, og ligger nu atter her i Stillingen, og vi undres over at det paa en Gang er bleven saa roligt, de par Skud han nu sender os hvad er det imod de Tusinder han sente siste vi var her moske er det den stille Ro før Stormen dog vi haaber det ikke. Det er nu mere til højre og venstre at de holder Konsert. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev af hvilket jeg ser at du atter er derhjemme i Ravit, hvor du føler dig lykkelig og vel og hjemme og du kan tro det glæder mig meget men en lille Hage er der dog derved merker jeg, og det er at du savner Manden i dette Hjem, det er naturligt og jeg kan fuldtud sætte mig ind i din Ensomhed. Jeg kjender ogsaa Ensomheden tilfulde, det kan du tro mig om ogsaa jeg er omgivet af mange lystige Kammerater og ogsaa var der en Tid da jeg var derhjemme før Krigen, da jeg følte Trykket af Ensomheden, den Tid da jeg søgte mig en Livslesagerinde, ved en saadan Lejlighed fik jeg engang det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær! og jeg blev tilfredsstillet og kunde atter vente. Hvad jeg den Gang begjærede har Herren i sin Naade skjenket mig idet han gav mig en kær og omsorgsfuld Hustru som skjenkede mig sig selv og hele hendes Kærlighed og jeg er indtilnu ikke bleven skuffet. Nu er det Pligten for Konge og Fædreland som ofte lægger Trykket af Ensomheden paa en, skilt fra den Kæreste og de Kære udsat for Farerne og Uvidsheden om et Gjensyn, da vil vi atter du min Elskede tage det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtets Begjær. Saa kan vi ogsaa opfylde vor svære Pligt som er os paalagt af ham, og roligt vende Herrens Time af, da Ensomheden skal forvandles til Fryd i Fælles Liv og Lovprisning, til Hærskarernes Hærre som fører alt ud til vort sande Vel.
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt.
Hjærtelig Tak for den gode Pakke med Smør du har hamstret til mig hos søster Cicilie, jeg takker ogsaa hende derfor, har ellers lige skrevet et Brev til dem. Smørret kom mig udmerket til pas da vi her i Stilingen ingen Middagsmad for men derimod merer Brød, og det Smørelse vi modtager ikke naar saa vidt. Jeg tro ikke at jeg endnu har modtaget Pakken No l7. 16 var med Æg og l8 med Skinke og Flæsk, eller har jeg fortalt dig? Det klapper jo ellers udmerket med Posten. Det glæder mig for Carl at han er kommen paa Orlov der kan du dog se at jeg har været blandt de Lykkelige med min Orlov, ikke? Hvormange er det ikke gaaet som ham, ja endnu værre. Saa vil jeg slutte med de kærligste hilsener og Kys, og Herren anbefalet til sjæl og Legeme Din egen GEorg.

Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt er de to sidste linjer af salmen Hvo ikkun lader Herren råde, sådan som den blev sunget på den tid. Lyt til en lydoptagelse her.

21/07/2018

Skrevet d. 21.7.18.

Min elskede kære lille Kone!

Min bedste Søndagsmorgenhilsen. Er nu lige kommen ud af Sengen har drukket Kaffe og gort Toilette. Haaret vandkæmmet Skæget opsat til Øjnene, Tænderne og Nejlene skinner som Perler. Lusefri er jeg ogsaa, en splinter ny Trøje og derunder en skinnende Skjorte saa du min Elskede kunde godt komme da jeg er lekker at tage ved, løber VAndet dig ikke til Tænderne? men med min Bolig er der ikke meget at prale af det er en Kjelder under en Ruinhob. Huset er brendt af og Murene nedskudt, mit paa denne Ruin ser du et mørkt Hul ned i Hullet fører en rund Trappe naar du stiger ned i Dybet naar du ned i vor Bolig, et stort Kjelder med velvede Mur, til højre staar Korporalens Seng, og tænk dig bare, en velbeholden Springfedermadratse, som Hovepude Tornisteren som Underdyne Feltstykket, som Dyne et uldent Dække. Ved Hovedenden hænger Gasmasken, Staalhelmen og Koppelet, rede til at henge det om ved en mulig Alarm da vi altid ligger paa springende Fod, lidt længere til bage til Højre og Venstre ligger 8 Mand paa Britsherne. I Aften gaar vi for og løser af i første Linie, hvor vi bliver liggende i 8 Dage saa kommer vi tilbage Artilleribeskyttelsesstillingen, i 8 Dage, og derfra atter tilbage i Ro til Proyart eller her i Bayonvillers, dog haabentlig bliver vi afløst i Divisionen inden den Tid, Tommi skal have sendt et flyveskrift over, at naar den 109 I.D. ikke snart bliver afløst saa vil han løse os af. -
Forleden var jeg altsaa henne at besøge Andreas Grevsen i Cappy, de var jo nu bleven afløst og laa nu der i Ro, han var sund og rask, munter og godt ved det, da jeg kom derhen var han lige gaaet til Tjenste, og jeg motte saa vente til han kom tilbage (l Time) og jeg saa paa ham at han glædede sig over mit Besøg, vi havde ogsaa en rar Eftermiddag sammen. Vort Samtaleemne var jo mest eder i Kære derhjemme og gamle Minder fra den Tid vi var sammen i Ravit. Natten blev ingenlunde en rolig Nat da vi hen kl ½ 3 blev alarmeret og per Last Auto gik det til Fronten dog vi blev ikke brugt, anderledes er det vist gaaet Andreas, da det var i deres gamle Stilling Fjenden var brudt ind og de har mottet gjøre et Modangreb og som jeg har hørt bleven vist tilbage. - Min hjærteligste Tak for Pakken No 18 med Skinke og Flesk ogsaa for Brevene fra Quorp du har jo havdt det rart der, nu er du jo vist atter derhjemme i Ravit, jeg har ogsaa havdt Brev fra P. Bruhn og N. Callesen som har glædet mig vil du være saa venlig og sende mig Vask, jeg sender her til at vaske, ellers har jeg det godt er sund og rask og haaber det samme om dig min Elskede. Siste Aar om denne Tid da havde vi skjønnere Dage, Hvedebrødsdagene de vare skjønne men korte. Kærlig Hilsen og Kys sender dig din tro hengivne Mand Georg Knudsen.

18/07/2018

Paa vor Bryllupsdag d. 18 Juli 18.

Min elskede ungdoms Hustru!

Altsaa idag er det et Aar siden vi fejrede vort Bryllup derhjemme i vort kære Quorp. Minder trænger sig frem af Sjælens Indre og i Tankerne gjennemlever jeg atter Dagen. Ja vi forlevede den Dag i Rosernes Tejn, de smukke Roser, men der gives ingen Roser uden Torne, og disse Torne som vokser sammen med Roserne har vi to ogsaa merket i det henrundne Aar, dog de smukke Rosers Duft sprete dog mere Ünde, end Tornerne voldte Kvaler, og vi kan kun paa denne Dag, med Tak til Gud skue tilbage paa den henrundne Tid, Gud var med os og har med sikker Haand ført os gjennem alle Farer og Vanskeligheder og velsignet os saa rigeligen, hvad han har taget fra os har han paa anden Maade erstattet os tusinfold. Det er vor Bøn at han i det kommende Aar vil velsigne vort Ægteskab, og forunde os den Glæde, i en nær Fremtid, atter at forenes. Saa de kærligste Festdagshilsener fra Din egen tro hengivne Mand Georg. Blev i Nat befordret per L Auto til Fronten Alarm.

14/07/2018

Projat d. 14.7.18.

Min elskede Konelil!

Som du ser er vi nu atter lidt tilbage i Ro 8 Dage, det er meget behagelig, da det er duflig i Stillingen, og du maa ikke undre dig om Tommy en god Dag henter os, dog vi skal jo nok passe saa godt paa som vi kan, for et par Dage siden tromlede han til venstre for os, og har der taget en Del til fange, igaar begynte han hos os men han lod sig nok højes med en Untffz. Posten. Siger dig min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra Quorp, det glæder mig at du atter kan aande frit i Hjemmet omgivet af dine Kære, ogsaa min hjærteligste Tak for de 2 gode Pakker No 14 og 15 som smager mig godt. Nu er de vel snart ferdig med Høhøsten i Ravit, og Jørgen har jo ordentlig kundet hjælpe da han har faaet Efterorlov det er godt for ham at han saa længe kan blive hjemme jeg under enhver det af Hjertet som har den Lykke, der er mange her som har den spanske Sygdom (Grippe) jeg har ogsaa havdt Feber en Dag men er atter paa Dammen, havde Kort fra Carl han laa paa Lasaret af samme. Jeg læser i Avisen at den ogsaa graserer hos eder, gjerne havde jeg havdt mine Hviledage hos dig derhjemme, jeg tror det vilde bekomme mig bedre som her. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Mand Georg.

Projat må være Proyart, som ligger øst for Amiens.
Den spanske syge var en pandemi, der hærgede i 1918 med over 50 millioner døde. Læs mere her: http://da.wikipedia.org/wiki/Den_Spanske_Syge.

09/07/2018

Skrevet d. 9.7.18.

Min hjærtens kære Konelil!

Endelig idag har jeg modtaget dit lange, udførlige, kære Brev, som jeg takker dig mange Gange for det har været mig til Glæde og Opmuntring. Ja som du skriver "Han intet Ondt bestemte, og intet Godt forglemte. Alt hvad har gjør er herlig gjordt, ja naar vi ser saaledes paa vor kære Herre og Frelser, saa bliver alle vore Sorger og Bekymringer kun smaa og intetsigende og Hjærtet kan ikke andet en stemmes til Tak for hvad han gjør mod os, og det glæder mig at merke at du lærer paa at give dig hen i den almægtige Faders Hand, som saa grant kjender alle vore Lengslers Maal men ogsaa hvad der tjener til vort sande Vel, og overlader ham Styret af vort Livs Førelse, ja der er det, ved Faderhjærtet, vort Livs Lengslers Maal faar den rette Gang, og der er det ogsaa naar det for os synes at gaa anderledes som vi havde tænkt det den fulde Forstaaelse er at finde saa kan vi ogsaa synge “Som du mig fører gaar jeg glad dig har jeg ved min Side. -
Det glædede mig ogsaaa at høre lidt nermere om Chr. Hinrichsen's Begravelse. Herren være de Kære nær derovre og trøste dem i deres Sorg! jeg har havdt megen Glæde og Velsignelse af at være hos dem den Tid jeg tjente der.
Jeg ser at du har været med Tinne i Flensborg og kjøbt lidt Udstyr, til vort lille Hjem, det havde jo været rarere om vi nu havde havdt det nye Hjem ferdig da det saa var lettere at kjøbe Møbler dertil, men om vi engang skulde naa saa vidt saa kan vi jo kjøbe andre, om disse nu ikke passer mere, saa skal jeg nok tage Kassen med, om din ikke slaar til mere, derfor vent du kun rolig den Tid af nu, og jeg er glad ved at kunde byde dig et godt frit Hjem, thi du har det fortjent for den Kærlighed du har udvist over for mig, derfor behøver du ikke at være bange for at du giver for mange Penge ud for jeg har den Tiltro til dig at du ikke giver dem unyttig ud du behøver heller ikke at genere dig overfor Andreas desangaaende du skal nok faa hvad du vil have de gaar jo dog ikke af hans Pung det var noget andet om du skulde bede om dem, dog det har du jo ikke behov, og nu da Moders Aftægt falder bort, er Indkomsterne jo ogsaa det større som tilfulde tilkommer dig min elskede Konelil thi du er jo nu bleven min Aftægtskone ikke? Efter Udsigende her, af høje Offz. skal Freden være nær forestaaende, og det vilde være vort Hjærtes inderste Ønske om det vilde gaa i Opfyldelse saa vi atter kunde vende hjem til vore Kære og atter optage vor vante Gerníng og opbytte Sværdet med Ploven, og atter bygge op hvad her bliver ruineret, da vil Glæden og Takken være stor.
Jeg har i nogle Dage ikke havdt noget at ryge men imorgen fik vi Tobak udleveret, og saa var der ogsaa Cigarer til Salgs jeg kjøbte mig 30, men ikke saa dyre som i B. for 5 M lige saa gode som dem, 1 ℔ HOnning 10 Pfg og 20 Cigaretter 1.60, saa du kan tænke dig at jeg har skrevet med Fulddamp, vil nu have Mellemmad Smørrebrød med Svinehove og Vin, det faar du vel ikke? saaledes lever din Untffz. De kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Havde Brev fra Carl, han har ikke været paa Orlov endnu, saa maa vi da være tilfreds, ikke?

Chr. Hinrichsen, Christian Hansen Hinrichsen, var gift med Georgs halvsøster Adelheid. Find dem i stamtræet her: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen?rootIndivudalID=1000020&familyTreeID=1

Han intet Ondt bestemte, og intet Godt forglemte ... er et citat fra salmen "Gud ene tiden deler (DDS 661) af Heermann og Brorson.

08/07/2018

Skrevet d. 8.7.18.

Min elskede lille Hustru!

For dine 2 smaa korte Breve min hjærteligste Tak ligeledes for Pakkerne ll 12 og 13, skade at jeg ikke har Vand her til den gode Saft. Skjorten var jo nydelig, jeg har afsendt den anden samt en Dose, en har jeg beholdt her, da den ene af mine er gaaet itu, Remmene er indlagt i Dosen. Idag sender jeg dig Glasset tibage. Vil du ikke nok sende mig lidt Urbin en Notisbog og en Lommebrevtaske, som du moske kan lave af den vandtætte Telttilbehørpose. - Husker du idag for et Aar siden, da jeg overraskede dig paa Gaarden derovre i Quorp, da jeg kom fra Rumænien? det var glade Dage. Nu da jeg skriver disse Linier lyner og tordner forfærdelig og derindimellem Kanonernes Brag, det er atter andre Dage, dog jeg har det Herren være takket godt og er sund og rask. De kærligste Hilsener og Guds Fred Din egen hengivne Georg

Nu lige slog et Lyn ned i Nærheden.

Hvis nogen ved hvad "Urbin" er, så læg gerne en kommentar her.

04/07/2018

Skrevet d 4.7.18.

Min elskede lille Kone!

Har idag modtaget 2 Breve og 2 Pakker 9 og 10 som jeg siger dig min hjærteligste Tak for. Tak for Gratulationen saa er du dog bleven det var paa Adressen, jeg tænkte ikke du saa derefter mere. Fra P. Nielsen har jeg ogsaa modtaget med vedlagt en Rigsmark til en god Cigar i Anledning af Forfremmelsen, som jeg nu skal have ham takket for han har da ogsaa givet agt paa Adressen. - Du kan altsaa ikke give mig søde Forhaabninger det er jo meget kjedelig: saa ved jeg ikke hvorledes jeg skal bære mig ad, eller de nødige Raastoffer mangler under denne Krigstilstand, eller du siger med Smits Kone "det kan jo sagtens nytte, naar det ikke vil lykkes, husker du endnu? maaske er det bedre at det venter til jeg kommer helt Hjem, saa skal det jo nok blive til noget engang, tror du ikke? det er jo heller ikke behagelig for dig naar du er ene under disse Omstendigheder du faar da rigtig Liggende af dine ung-Kones Dage, nu har du nesten været Kone et helt Aar, og endnu altid den samme, nu begynder de jo vist snart at sætte lange Øjne efter dig, men de vil vist blive for lange for dem tilsist? Saa kan du jo more dig over deres Blikke. -
Det var jo kjedelig at Kræaturene har ødelagt hele Haven derude, der var jo ellers ikke meget ved den i Forvejen, men det var dog ikke min Mening at jeg vilde lægge dig det til Last det kunde du jo ikke gjøre for at Lammene og Torken havde hærget den jeg saa kun at du manglede mig til at hjelpe dig og det gjorde mig ondt at det ikke stod i min Raadighed da andre Pligter holdt mig borte derfra, det maa være det du har læst fejl i mine Øjne, du kjender mig jo heller ikke rigtig endnu, men jeg haaber at vi maa lære hinanden lidt nermere at kjende. Jeg har for Tiden ingen Gruppe men er Iagttagelsesuntffz. og maa saaledes gjøre min Melding hver Mogen og Aften til Batl. over fjendlig Virksomhed og s.v. Jeg har det jo ellers meget godt og er sund og rask, moske bliver vi snart afløst, vi er en Tredive Mand i Graven, saa det gjøres jo snart behov, der ligger ogsaa nok bag Fronten, det ser man naar man kommer tilbage.
Nu skal jeg til at gjøre min Melding ferdig da Kl er ½ 11 Aften det er endnu helt lyst. Har ogsaa idag skrevet til Søster Adelheid. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra Din hengivne Mand Georg.


03/07/2018

Skrevet d. 3.7.18.

Kære Mie!

Er nu atter ankommen ved mit Komp. og ligger atter i Ilden. Tak min Kære for alle de kære Breve som jeg forefandt, de har glædet mig alle, ogsaa de 2 gode Pakker 7 og 8. No7 fra Loit med Honning. 8 fra Ravit med Kage og Smør som alt var meget godt. No6 har jeg ikke modtaget, moske har du forset dig med No da du var i Loit, eller ogsaa kommer det endnu. Det glæder mig at du ogsaa har været hjemme i Quorp til Fest. Igaar Aftes modtog jeg ogsaa Sørgebrev at svoger Chr. H. er død, det var mig helt underlig og jeg kunde ikke fatte det. Herrens Veje ere uspaarlige, han trøster de sørgende Efterladte. De kærligste Hilsener og Herren anbefalet Din Georg.

Svoger Chr. H. må være Christian Hansen Hinrichsen, gift med Georgs halvsøster Adelheid. Find dem i stamtræet her: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen?rootIndivudalID=1000020&familyTreeID=1

29/06/2018

Skrevet d. 29.6.18.

Kære Mie!

Atter idag en lille Hilsen, kjøbte lige dette Kort af en Jægerne som sælger dem for Ludendorff-Spenden. Morgen har vi endnu en Øvelse, jeg har det meget godt, haaber ogsaa du i vort lille Hjem?

Din egen tro Georg.


Ludendorff-Spende fur Kriegsbeschadigte.
Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff (1865-1937) var en tysk general, der sejrede ved Liège og i Slaget ved Tannenberg under 1. verdenskrig. I 1916 blev han forfremmet til Erster Generalquartiermeister (stabschef) og sammen med Paul von Hindenburg blev han, indtil hans fratræden i 1918, den ledende kraft bag forvaltningen af Tysklands militære indsats i Første Verdenskrig. Ludendorff-Spende var en fond, der i hans navn støttede sårede soldater. 
I teksten under billedet står ned håndskrift:
"Ohne Opfer kein Krieg!
Ohne Krieg kein Friede!"
                                        Ludendorff
som kan oversættes med "Ingen krig uden ofre! Ingen fred uden krig!"

25/06/2018

Templeux d 25.6.18.

Min elskede lille Kone!

Jeg kan meddele dig at jeg er her til et Stødtropkursus ved Stormskolen her, det ligger 1 Mil N.østlig for Peranne, dog Kursus'et varer nok ikke ret længe, men da vi lige skulde i Stilling saa er jeg dog glad ved at være her, vi er 5 Untffz fra hver Batl. Jeg siger dig mange Tak for de gode Pakker som jeg lige modtog inden jeg kom bort No 4. 5. samtidig en Pakke fra Moder med Knepkager, og et kært Brev som har glædet mig meget, hun lignede mig sammen med hendes Peter og var nu glad ved at have faaet mig i hans sted. Nu faar jeg jo ingen Post før jeg atter kommer til Kamp igjen dog det bliver jo vist i neste Uge engang, du er jo vist nu atter derhjemme i Ravit og jeg haaber at du har havdt det ret rart og behageligt oppe hos Søster Tinne i Loit, moske er du rejst hjem til Quorp ovenpaa, nu kan du jo dog komme bort, og jeg glæder mig til at du ikke mere er saa bunden, det skulde jo nu være om du blev bunden af et lille Væsen? men det vilde du vel ikke være kjed af, vel? Jeg haaber derpaa endnu. Nu ved jeg ikke hvad jeg skal skrive mere Middagsmaden kommer ogsaa jeg vil saa fortsætte bagefter, maaske falder der mig saa noget i Sinde.
Igaaraftes Kl ½ 12 naaede vi hertil og tænk dig enda flot kørende i Kastenvogn, nu ligger vi i en Blikbarakke i en lille Kratskov hvor alt er tyst, fredelig og stille, nogle større Bøge og Elme giver dejlig Skygge for den varme Middagssol, de smaa Sangfugle synger deres glade Melodier i Træernes Kroner, og de minder mig om de smukke Orlovsdage da jeg om Morgenen naar jeg stod op straks hørte de smaa Sangere, og en Aften vi var ude i Haven, da ovre fra Hans Mathiesen's Have en Drossel fløjtede sin Aftensang for, jeg ved ikke om du lagte Merke til at jeg ofte lyttede til de smaa fortrolige Venner, deres friske frejdige Sang minder mig altid om, hvorledes mit Forhold til Gud bør være, og jeg lærer gerne af de fjedrede Smaa thi de kan være os et stort Forbillede. Jesus viser os jo ogsaa saa ofte hen til sorgløse smaa Fugle under Himlen. Ja hvor er Guds underfulde Skaberverk stort i hele Naturen, og man kan have megen Glæde og Velsignelse af at betragte det lidt nøjere. Det glæder mig at i nu har faaet lidt Rejn saa bliver alt saa frisk, Torden har i ogsaa havdt, jeg læser i Avisen om at Lynet slog ned i Pumpen paa Smidt's Enkes Mark, da en af Døtrene var ved at pumpe Vand, Herren har ogsaa naadigt bevaret hendes liv. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din, dig elskende Mand
                                              Georg Knudsen.

Papiret er bleven Saaret pas Køretouren hertil, dog du kan vel nok læse det?

Vedlagt er to skitser over mulige haveanlæg - med blomsterbede, alleer, køkkenhave osv.
På den ene er skrevet:
Hermed lidt Tidsfordriv fra Skyttergraven, jeg ved ikke om du kan blive klog derpaa, det skal forestille et par Haveanlæg, dog du sværmer jo ikke for Have­brug.
                                              Din Gartner Georg.


23/06/2018

Skrevet d. 23.6.18.

Min elskede lille Kone!

Nu atter et lille Brev du længes jo vist derefter. Jeg vil da først medele dig at jeg er bleven forfremmet til Untffz, det kom jo helt plusselig, jeg havde minst tænkt derpaa, da der dog var en Del andre Gefr. som havde været længere ved Komp. Ja min kæreste det er nu Kviteringen paa Krigslaanet, som jo nu bærer godt Renter, ikke sant? Jeg blev igaar fremstillet for Batl. Komandøren som ønskede mig til Lykke samt et par Formaninger om tro Pligtopfyldelse. Tak for Brevet fra Loit som jeg har modtaget, du ved altsaa ikke endnu om jeg maa have søde Forhaabninger det glæder mig at du er sund og rask og at du lærer paa, at tage Tingene som de kommer, seende paa dem fra den lyse Side, og som de sendes fra Herren, ja saa bliver Livet lyst og let at bære.
Vi ligger endnu her i Ro og har det efter Omstendighederne godt, vi bor i Kjælderne da Husene for det meste er beskadiget der har vi jo samtidig ogsaa Dekning for Flyver-Angreb, og vi kan synge Visen her: im tifen Keller sitz ich hier. Her i Kjelderen ligger vi 30 Mand, saa du ser Kjelderne i Frankrig er større som dem i Ravit ogsaa anderledes bygget, overmuret i Velving, de er jo vist brugt til den gode franske Vin. Jeg bliver i denne Tid uddannet ved det engelske lette M.G. saa vi straks er i stand til at bruge erobrede engelske M.G. om Formiddagen har vi Tjeneste i Kamp og om Eftermiddagen Undervisning, saaledes gaar den ene Dag hurtig efter den anden, og snart kommer Tiden atter at vi skal løse de andre af i Stillingen, dog Faren er jo ogsaa her bag Fronten. Vi havde i Formiddag Gudstjeneste, og Præsten talte over Guds Kærlighed, dog det var ikke meget gode i det, vi sang den dejlige Salme, Befal du dine Veje og al din Hjertesorg. Ja den Salme har været mig og mange andre, under denne Krig til stor Velsignelse, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa han kan og Vejen finde vorpaa din Fod kan gaa, han har ogsaa den Vej udsøgt hvorpaa vi skal gaa igjennem denne Krig. Sidder herude i Gaardsplassen paa en Kasse og skriver disse Linier gjerne havde jeg siddet derhjemme hos dig paa verandaen og drukket en gemytlig Kop Kaffe, dog vi vil haabe paa bedre Tider. Jeg har nu faaet en anden Gruppe, et par af Folkene besidder en storartet Humor og kan faa os alle til at le saa du kan tro der er Liv nede i Kjelderen. Saa vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Herren anbefalet. Din, paa dig i Kærlighed tænkende Mand Georg.

Im tiefen Keller er en tysk drikkevise for dyb bas-stemme. Hør den fx her med Rudi Schaupp, der går ned til det dybe C.

22/06/2018

Geschrieben, den 22.6.1918.

Fe1dpostkarte.
Min elskede Mie!

Hjærtelig Tak for dit kære Brev som jeg modtog idag, du er altsaa bleven i Loit og fortjener dig Føden der, det glæder mig for dig, at du der kan have lidt Adspredelse. Jeg har det ogsaa meget godt her i Ro men har ikke saa megen Tid at skrive i dog Brev følger snart. Din egen Georg.

19/06/2018

Broyart d. 19.6.18.

Min elskede Kære Mie!

Naten fra den 17-18 er vi bleven afløst i Stillingen, og ligger nu her i Ro, vi tror nu snart at blive afløst i Divisionen, Regimentet ligger der endnu bort. Battaillon er tilbage i Ro. Du kan ellers tro Tommi er gaaet mig nær paa Pelen de siste Dage der, og jeg har særlig erfaret Herrens bevarende Haand over mig, endnu den siste Aften, vi var allerede afløst og var paa Vejen tilbage længs i Løbegraven, da plusselig kommer en Ratscher og 2 m for mig slaar den ned i Graven, men denne Gang var den ikke blind jeg blev af Eksplosionen baade døv og blind, dog jeg kom hurtig til Besindelsen og motte da gispe efter Aanden da alt om mig var hyllet i Røg og Damp, og da andre Granater slog ned i Nærheden, dog jeg havde ikke taget den minste Skade, blot Næsen blødte lidt, og det sang mig forfærdelig for Ørene, saa gik det videre og snart op af Graven og gjennem en lille Kratskov, da kommer atter en af samme kaliber dog ikke saa nære mosked en 7-8 m vi laa straks paa Jorden og ingen blev saaret endelig naaede vi die Totenschlugt men ak den var fuld af Gas, kom dog ogsaa derigjennem uden Tab og uden forgiftning. Naar man først har gjort en saadan Tour med pakket Abe, saa er man tilmode som om man intet mere kunde bringe ferdig, vi holdt saa Pause, hvor vi atter kom til Besindelse, og saa begynte der en March paa 15 Km, og da Solen stod op var vi her paa vort Bestemmelsessted, saa fik vi os godt udsovet, derpaa den første varme Middagsmad efter 18 Dage (hvide Bønner) og saa grundig vasket da vi i den Tid heller ikke havde set Vand. Idag har vi været til baden og lusen, det var behageligt. Tak for Brevet fra d. 11 og 2 Kort fra Rejsen til Angel og for Pakken 1 og 2. saa de kærligste Hilsener fra din egen Kriger.

Nu lige modtaget Brevet fra Angel, som jeg nesten matte more mig over, du maa dog snart kjende Broder Andreas, og vide at han ikke tænker sig noget derved naar han siger saadant noget, jeg synes heller ikke at du maa være saa ømskindet, du skal jo tænke dig, at det dog er mellem Søskende, ikke?

Tommi er kælenavn for en englænder.

Broyart må være byen Proyart.

18/06/2018

Templeux, d. 18.6.18.

Min elskede Konelil!

Da jeg nu et par Dage ikke har skrevet, vil jeg i Middagspausen fortælle dig om Livet her. Det er altsaa en Stormskole her, et Batl. sammensat af de 3 Jægere udsøgte unge Folk, af dem bliver der fremført forskellige Øvelser for os, altsaa vi er blot Tilskuere, en Offz. forklarer os alle Bevægelser, det interesante derved er, at alt gaar skarp. Indbrud i de fjendlige Grave, oprullen af samme, udhæven af fjendlige Maskingevær Reder i samvirken med let Arteleri og Minekastere, som arbejder med en beundringsværdig Sikkerhed. 360 Untffz og sirka 100 Offz. tager Del, naturlig i Hold ved hvert Komp. jeg er ved første Komp. Den første Dag var vor Armee Komandør Ekselens v. der Marvitz her efter Øvelsen holdt han en mægtig formanende Tale til os, lagte os meget paa Hjærte at tage Notiz af det vi lærte her, for at udføre det i Praksis i de første Linier. Man maa med Agtelse sige, at de er paa Traa, Eleverne her dog det lader sig jo lettere udføre her, som lige overfor Fjende, dog der har de ogsaa bevist at de forsaar deres Haandværk. Om Eftermiddagen bliver vi uddannet ved det franske svære M G og i Kastning af engelske Haandgranater. Igaar hørte vi et interesant Foredrag med Lysbilleder ved en Flyverafdeling her i Nærheden. I denne Gren af Krigsførelsen, maa man undres over hvad der bliver ydet. I Eftermiddag skal vi skyde med det franske M.G. Morgen skal vi selv tage Del i en større Stødtropøvelse. Nu kommer Middagsmaden Kartoffelflecken med Ris. Forplejningen er helt god, dog Herligheden har snart en Ende da der Morgen sluttes, og vi saa moske Søndag højst Mandag atter bliver satte i March mod Fronten til. Jeg er dog Herren taknemlig at jeg har havdt en god Uge, da jeg ved, mit Komp ligger i de første Linier, tror ogsaa at du har glædet dig dertil, da du vist ikke har været synderlig glad for de Breve du fik fra Stillingen hvor jeg skrev lidt om nogle af de Farer, som der har omgivet mig. Dog, om vore Forhold ser lidt mørkere ud, saa maa vi dog sige som Broder Andreas alt Naade, hans sterke Naadesarme breder sig skjermende, velsignende og lysende over vor Vej, saa vi i stille Fred, og i Hjærtes hengivenhed til ham i Tryghed kunde gaa den af Krigsstormene ombruste Vej. Alt af Naade! Jeg har ogsaa sendt en Hilsen gjennem Hejmdal, da Adr. skulde ændres, de har altid skrevet 218 I.D. som jo ikke passer ej heller behøves. Saa de kærligste Hilsener og Guds Fred sender dig Din egen tro Mand Georg.

16/06/2018

Søndag d. 16.6.18.

Min elskede lille Hustru!

Guds Fred til Søndagshilsen. Har igaar Aftes modtaget dit kære lange Brev som jeg nu i Eftermiddag har havdt min Glæde af at læse, det inderholder jo mangt og meget som var af Interesse for mig, det glæder mig at du har havdt det rart sammen med Peter og Tinne haaber ogsaa at du er taget med derop, saa faar Tankerne en anden gang og du for ikke tid til at suge over mørke Tanker som let i denne Tid vil bemægtige sig din Sjæl, de kan være meget skadelige og virker aldrig til Gavn, de trykker Sindet ned og hinder den glade frimodige Sjæl i at være til Velsignelse for sig selv og sine Medmennesker. Jeg beder dig om, ikke at se for mørkt paa Livet, thi vi har dog en lys Fremtid vi gaar imøde kommer den ikke her paa Jord saa kommer den dog Hinsides, og hvad er denne Jords Møje og Besvær i sammenligning dermed, derfor siger jeg, som Mathias Toft ogsaa sagte til mig den Aften de tog Afsked, "Se opad og sænk ikke ned dit øje og heng ei Hjærtet fast ved Jordens Grus. Mig maa du ikke tænke paa med Bekymring thi jeg føler mig glad og lykkelig i min Frelsers Arme, han er ved min Side som Ledsager gennem dette Jordeliv, han rækker mig sin Kjæp og sin Stav naar det gaar gjennem Dødens Skygger, og er det hans Vilje atter at forene os hernede paa Jord, da vil vi vandre sammen Haand i Haand som glade takkende Mennesker, hans Navn til Lov og Pris. Det glæder mig at høre at det er Johann's Ønske at vandre sammen med os, paa Vejen hjemmad mod Himlens skjønne Land, motte Herren faa draget ham og sin gjennem denne tunge hjemsøgelse ind i sine Frelserarme, derom vil vi bede, og haabe at det snart maa gaa i Opfyldelse.
At vi ikke helt har tabt Humøret, her i vor trøsteløse Stilling vil jeg fortælle dig et lille Træk om, en Gang da Tommi belagte os med Miner og den ene efter den anden slog ned lige i Nærheden saa Sten og Jordklumper haglede ned over vort Teltstykke sagte min Kammerat til mig:

Kan desværre ikke læses
det gav Paul sig da ogsaa tilfreds med og for Jernet blef vi ogsaa forskaanet. Igaar skrev jeg et Brev til Nis og Anne, den Kammerat jeg gav det med blev haart saaret undervejs nu ved jeg ikke om han har faaet det afleveret ligeledes et Kort til dig. Afløst er vi ikke blevet endnu men haaber snart derpaa, ellers har jeg det godt og haaber det samme om dig. De allerkærligste Hilsener om Kys fra din egen tro hengivne Mand Georg.


14/06/2018

For Amiens d. 14.6.18.

Min elskede Hustru!

Har igaar modtaget dit Kort og ser deraf at du har Besøg af Peter og Tinne, saa har Emilie altsaa ikke været med, det har vist været svært for Peter at savne Moder derhjemme i det kære Hjem, da han holdt meget af hende, thi anderledes var det dog for ham, at komme hjem, som det var for mig. Jeg havde en kære og omsorgsfuld Hustru istedetfor, som storligen forstod at hjælpe mig over Savnet saa jeg ikke merkede det saa meget, Moder og Peter, tror jeg, forstod hinanden bedre, som Moder og jeg, dog jeg tror ogsaa at du har søgt at hjælpe ham over Savnet og at han har følt sig hjemme ogsaa hos dig? Det var dog smukt for ham at han kunde være med ved Tilles Begravelse, og saaledes ogsaa dvæle et Øjeblik ved Moders Grav, og jeg kan tænke dig de Følelser der er gaaet gjennem hans Sjæl. Thi som Pastor Nielsen skrev, en Moder har man kun en Gang i sit Liv. -
Jeg dvæler meget derhjemme hos dig i disse Dage da jeg har Tid og Lejlighed dertil, naar man saaledes ligger paa Ryggen hele Dagen da gaar der mange Tanker gjennem ens Sjæl, jeg dvæler gjerne ved de kære Minder fra den siste Orlov, jeg husker endnu den hyggelige Følelse der gik gjennem mig, da jeg en Dag kom ind i den lille Stue og Duften af de smukke blendende Hvide Liliekonvaler og Pinselilier slog mig i møde, og jeg saa ind i et par kærlige øjne af en sørgeklædt ung Hustru som dog i hendes Sorg følte sig lykkelig over Mandens Hjemkomst. Og atter en anden Gang da et lykkeligt ungt Ægtepar gik spaserende hjem fra Bollerslev nydende den fredelige svale Aften lyttende til den sagte Vind som kølende sitrede gjennem Markenes Græsstraa og Buske, og de vilde Syreners hvide Blomster tog sig ud i Skumringen som store Sneefokker, og den unge Hustru plukkede af udvedkommendes Frugt ­ og jeg matte udvilkaarlig tænke paa Visen vi sang i Potsdam Und wenne im Sansosi da blüst der Flieder, ja wenn der Flieder blüsst.
Paa 1 Pinsedag var det ogsaa de 2 lykkelige Mennesker, som da sade i Giggen trukne af den unge mægtige Røde hen af den øde Vej mod Fogderup denne Vej har altid havdt noget skummilt ved sig, for mig, men den Dag var det som om de vilde Pile (Weidekvitzchen) og de brune Lyngtotter smilede mig imøde, og ønskede hjærtelig, velsignet Fest og de spærlige Græs og Kornmarker ved siden af stemte med i. I kære unge Mennesker, i kommer fra bedre Marker, vor Græsset og Kornet bugner men glem derfor ikke det Smaa og Ringe, men pris sammen med os, Guds underfulde store Skaberverk, og et forstaaelses Blik fra de to unge lykkelige Mennesker sagte! "det skal være en Pagt" Gud Skaberen: Lov og Pris. Ja saaledes gaar Tankerne fra Minde til Minde, og Granaterne synger deres Melodier dertil, og minder om, at al denne jordiske Lykke dog er forgængelig, men ogsaa om at der hinsides gives en endnu langt større Lykke, som faas i Eje af dem som hernede lærte og erfarede det Under Jesu Kærligheds frelsende Magt fuldbragte. Ja min Kæreste, lad dette Maal være vort Haab og vor Trøst i disse svære Tider. Saa de inderligste Hilsener og Kys fra din egen tro Mand Georg.

Sansosi må være Georgs lydskrift for Sanssouci, et slot i Potsdam. Slotsparken ved Sanssouci var et yndet udflugtsmål på den tid, hvor syrenerne blomstrede. Verselinjen kan oversættes Når syrenerne blomstrer i Sanssouci.

Tille er Georgs halvsøster Botille, der døde den 3. juni 1918. Læs mere om hende her: http://krigsbreve.blogspot.dk/2015/06/sndag-d-9618.html.

Læs mere om Pastor Nielsen her: http://krigsbreve.blogspot.dk/2014/07/quorp-d1871917.html

12/06/2018

Skrevet d. 12.6.18.

Min hjærtenskære lille Kone!

Forglemmigej, det var den Blomst du havde indrammet dit ungdoms Billede med, og saaledes sent dig ham ud i Felten, som er eneberettiget af Billedets Person. Blomsten taler om en inderlig Kærlighed til Modtageren, om at elske i samme grad og advarer mod aldrig at glemme den Pagt der er sluttet mellem to Menneskesjæle. Og du maa tro, min Elskede at det er mit højeste Ønske at gjengjelde denne Kærlighed og saa godt jeg kan søge at gjøre dig Livet let lyst og tilfredsstillende, derfor min hjærteligste Tak for dit Billede. Dernæst Tak for Billedet af vort kære lille Hjem mit elskede Barndomshjem som er saa rig paa skjønne Minder, hvor ligger det fredelig, indrammet af Træernes Grene, naar man ser ind af de af Vintræet omslyngede Vinduer, ser man de hyggeliggjørende hvide Gardiner, og de dejlige Blomster, som blev plejet af Moders Haand som i et Drivhus. Dernest den hyggelige Veranda indhullet af Vildvinen, paa Bordet den ternede Borddug, og en duftende Blomsterboquet rigtig indbydende til en fredelig Pasiar, eller et lille Kaffeselskab. Tjørnehejnet hæver sin Velving over Havelaagen hvorigjennem saa mangt et beklemt Hjærte har fundet Vej til en Veninde en Moder som havde Forstaaelse for sammes Sjæl - og nu, nu bor min ungdoms Hustru der og fylder Huset med nyt Liv, med sterke rørige Hænder, som virker og skaffer for den fraværende Husbonde, og et Suk gaar stundom gjennem de stille hyggelige Værelser, hvornaar vil den fulde daglige Forening finde sted, da Hjemmet bliver Hjem for baade Mand og Hustru? -
Tak for dine Breve fra 4 og 5 som jeg har modtaget, det er rart for dig at have Moders Selskab. Telegrammet fra Johanes har jeg ikke faaet endnu, men jeg har allerede skrevet til dem igaar, hvis du ikke skulde faa Brevet at læse saa vil jeg hermed sende dig hvad jeg havde Optejnet. Det gjør mig inderlig ondt for dem, motte de derigjennem faa øje for det livsens Lys som Gud i sin Kærlighed lader skinne i Jesus. Vi vil dog takke Herren for at Tilles Sjæl endnu blev frelst inden det var forsildig, Moders Bøn er hørt Gud ske Lov! Nu hører jeg jo saa vist nermere om alt, og hvorledes du havde det sammen med Peter og Emilie, eller var E. endnu syg? det glæder mig at Peter kunde deltage i Begravelsen og at han kan være derhjemme og en Tid være fri for Krigens Tummel. Jeg har det ellers meget godt, bestiller ingenting ligger hele DAgen paa Ryggen i mit Hul det samme Hul hvor jeg siste Dag nær var bleven begravet, om Formiddagen sover vi om natten gaar et paar af min Gruppe tilbage og arbejder i Hovestillingen og vi andre vaager. Jeg har nu siden jeg spiste den siste varme Mad derhjemme hos dig, ikke faaet noget som helst varmt Mad, det giver nemlig ingen varm Mad her i Stillingen vi lever ved tør Kost. 750 gr. Brød 2000 gr. Kød lidt Smør og Marmelade eller Ost, og kold Kaffe, dertil Hartspiritus saa vi kan varme den, jeg har jo endnu lidt Forraad af Smør og det gode Skinke som bekommer mig fortreflig der tales om at vi snart bliver afløst, igaar blev der en af min Grup. let saaret til venstre for os er de atter gaaet frem, 8 Klm. dybde 35 Klm brede, det har du vel læst i Avisen. Vi vil anbefale Sjæl og Legeme i Herrens Haand, der er vi bedst bjerget for Tid og Evighed. Din, i Kærlighed paa dig tænkende Mand, Georg.

Tille er Georgs halvsøster Botille, der døde den 3. juni 1918. Læs mere om hende her: http://krigsbreve.blogspot.dk/2015/06/sndag-d-9618.html.

09/06/2018

Søndag d. 9.6.18.

Min elskede lille Hustru!

Nu faar du det siste af Brevkortene. Min hjærteligste Tak for Brevet fra Quorp og Kortet fra Ravit, saa er vor kære Søster altsaa fulgt efter vor kære gamle Moder ind i Faderhuset med de saliges Palmegren i haanden, lovsyngende Gud og Lammet, som ogsaa antog sig hende i den 11 Time. Et svært Slag for de kære Efterladte, motte Herren derved faa dem draget in i sin Hyrdefavn. Ja min kære Mie, mig har Herren atter forunderlig bevaret Livet. Igaar kom en Granat af svært Kaliber og slog ned lige ved mit Hul, dog den var blind, men Veggene skred ned sammen om mig og jeg laa halft begravet i Jordmasserne og kunde ikke røre mig, en Kammerat gravede mig ud og jeg havde ingen Skade taget. Ja vi vil sammen takke Herren for hans store Naade imod os. Hans Navn være Ære og Pris. I inderlig Kærlighed Din egen Georg.

Vor kære søster er Georgs halvsøster Tille. Du kan læse hendes historien om hendes usædvanlige liv i noterne til dette brev: http://krigsbreve.blogspot.dk/2015/06/i-skyttergraven-d-7618.html.

07/06/2018

I Skyttergraven d. 7.6.18.

Kære Forældre og Søskende!

Da vi paa Pinsedag atter sade sammen om Kaffebordet, under de lyse- og mørkerøde Tulipaner (Kærlighedens Tejn), som duftede os i møde, var det en lykkelig Følelse der strømmede gjennem min Sjæl. Jeg kom lige ud af Dødens Arme, hvor jeg havde sedt Dødsrigets ødelæggende Magt og var nu sat ind i Livets Land hvor alt sprudlede af Kærlighed, Liv og Lyst, og mit Indre frydede sig i dette Paradis, og gjennem min Sjæl strømmede en Tak til Gud som havde forundt mig denne Lykke, ved Siden af min kære unge Hustru at motte fejre Pinse sammen i hendes kære barndoms Hjem sammen med eder alle i Kære, og jeg siger eder hermed endnu min hjærteligste Tak for al den Kærlighed og Godhed som jeg merkede i omgav os med, og vi følte os lykkelig hos eder -
Savnet af min kære gamle Moder, har min elskede Mie storligen forstaaet at forskaane mig fra, og hjælpe mig over. Ja i Kære, i kan tro det var mig en Lykke, da jeg kom hjem til mit lille Hjem der at finde en kær lille omsorgsfuld Hustru, som søgte at gjøre alt lyst og hyggelig for mig og jeg kunde ikke andet end at tage hende i mine Arme og trykke hende til mit Bryst, og vi følte tilsammen Kærlighedens Brendende Magt, og vi motte paa vore Knæ, for at takke vor kære Gud og Frelser for hans uendelige godhed og barmhjærtighed mod os to syndige Mennesker. -
Det gorde mig ogsaa inderlig godt, at høre den Tak hun modtog af min kære Søsters døende Mund da vi var oppe for at tage Afsked med hende, der saa jeg Kærlighedens sejrende Magt. Ja vor Moders Bønner har ikke været forgjæves, vor kære Søsters Sjæl blev frelst, saa hun glad saa Døden imøde, om hun alt er fulgt efter Moder, hjem til Gud? -
Nu ligger jeg atter i Skyttergraven og tænker tilbage paa den skjønne Orlovstid, jeg har det ellers godt og er ved frit Mod -
Saa de inderligste Hilsener til eder alle fra Eders Georg.

Tille er Georgs halvsøster Botille (samme mor, Adelheid). Historien om Tille og hendes mor er usædvanlig:
I kirkebogen for Bjolderup kan man læse

Født 3.8.1872
Botille Petersen, en Datter af
Adelheid Petersen i Raved
og hendes hende utro blevne
Forlovede Fritz Wendt fra Stre-
gendorf i Mecklenborg.
Faddere: Adelheid Petersen Ravit
Kirstine Petersen ibid
Georg Knudsen ibid

Adelheid har altså været forlovet men blev svigtet før hun fødte deres barn.
Den tredje fadder, Georg Knudsen, blev gift med Adelheid 8 år senere da han var blevet enkemand med 8 børn. Der var 25 års forskel på de to. De fik sammen tre børn, Peter, Anna Cathrina, og tilsidst Georg, som skriver disse krigsbreve.
Da Adelheid (f. 8.1.1843) selv blev døbt i Bjolderup var en af fadderne Peter Mathiesen Knudsen, bror til hendes senere svigerfar - så det er to familier, der har været tæt forbundne.
Tille var selv enke ved sin død, efter Johan Jörgensen.
Georg skriver i flere breve om, at Tille blev "frelst" før hun døde, og at det var deres mors inderlige ønske der der blev opfyldt. Også at hun på sit yderste takker Marie, det må være for hendes indsats med at pleje den syge mor. Hvad der ligger bag dette kan vi kun gisne om.

Et usædvanligt liv. Du kan finde Tille i slægtstavlen.

Skrevet d. 7.6.18.

Min elskede Konelil

Først hjærtelig Tak for Kortet fra Flensborg som jeg modtog siste Nat og læste i Morgen det var jo godt at du fik dig lidt udgrædt da du kom tilbage til Onkels det letter Sindet og gjør godt kan jeg tænke mig, du har ellers ogsaa faaet godt udsovet, ser jeg, du sov vel heller ikke meget den siste Nat vi laa sammen over Trykket, fordi Adskillelsestimen nermede sig. Jeg kunde nok have bleven i Flensborg til om Morgenen, men det var godt at jeg ikke gjorde det. Farplanmæssig havde jeg 6 Minutter men da vi kørte bort, var Toget fra Nord ikke løbet ind endnu. Mine 2 Brevkort fra undervejs har du vel modtaget? der ser du jo hvorledes det er gaaet mig. Fra Slesvig af havde jeg Sitteplas. Hvorledes gaar det dig nu min Elskede har du dig atter indlevet i din Ensomhed? haabentlig har du ikke fældet alt for mange Taarer. Jeg tror dog at du nu er glad ved at jeg nu har været hjemme hos dig, saa er du dog fri for Orlovsspørgsmaalet, og hvorledes gaar det, hoffentlich darf ich auch süsse Hoffnung haben? eller hvad mener du? jeg ønskede det gjerne, du jo ikke mindre, saa du neste Gang kunde presentere en Prins, eller ogsaa en Prinsesse for mig naar jeg kommer paa Orlov? Jeg tror du kan let overstaa det, da du jo er godt bygget for det og ogsaa sund, tror du ikke? det er dog smukt at være gift i den henseende? I Dag for 14 Dage siden var det altsaa vi havde de Quorper i Besøg, og jeg haaber at de har befundet dem vel hos os til Pastor Nielsen har jeg ogsaa skrevet det var rart at han netop kom den Dag, det glædede mig meget, det var vist godt til pas for Fru Møller, det merkede man saa er hun vel ikke fornermet mere, som ved vort Bryllup, du har vel nu hørt hendes Dom? Jeg har ogsaa skrevet dem hjemme et langt Brev, som du jo sikkert faar at læse naar du kommer derover, mon du var glad derfor? nu er du vel ferdig ude i Haven, jeg havde gjerne hjulpet, moske har i faaet Rejn saa du kunde faa plantet - Jeg har nu faaet en Inf. Gruppe og ligger for ude, til Dækning af et Masingewær, her forstyrrer hverken Peter eller Paul os, og Tommy lader os ogsaa i Ro saa du ser jeg har det meget godt, men det var dog behageligere derhjemme hos dig. Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener Din tro hengivne Mand Georg.

Hoffentlich darf ich auch süsse Hoffnung haben kan oversættes med forhåbentlig kan jeg også have søde forhåbninger.

05/06/2018

Skreven d. 5.6.18.

Min inderlig elskede lille Kone!

Guds Fred til Hilsen.
Nu atter mit første Brev fra Skyttegraven, foran Fjenden under den vante Hylen. Siddende i min Dækning, sammen med en Kammerat gaar mine Tanker stadig tilbage til de lykkelige, henrundne Orlovsdage og Minderne staar oplivende og herlige i mine Tanker. Jeg har derhjemme hos dig min Elskede faaet ny Kraft og ny Levelyst til at gjennemgaa de Gjenvordigheder og Savn Forsvarskampen fører med sig. Du er den jeg taaler alt for, og du er den, jeg kan bære alt for. Det var mig en Glæde at merke at du følte dig lykkelig og at se at du, efter Omstendighederne havde det godt, og dette gør mig Opholdet let her, og stemmer mit Hjærte til Tak for Guds uendelige Kærlighed at han har forundt mig at være Ægtemand, og at eje en saadan Ægtemage, som du min Elskede. Den Lykke merkede vi vist mest, hin første Aften, da vi kom hjem fra Kasø og i hinandens Arme merkede Kærlighedens forunderlige Magt, hin Aften vil ogsaa blive uforglemmelig i mit Minde, og særlig da vi Haand i Haand og i Hjærternes Forstaaelse kunde bøje Knæ for vor Gud da var det som om Himlenes Velsignelse dalede ned over os og fylte vort Hjem og Hjærte med Livets Fred, Lys og Glæde, og jeg tænker mig, at jeg var til Mode som Jesu Disiple, da de sammen med ham paa Tabors Bjerg sagde “Herre her er godt at være". Ja du kan tro jeg følte mig ogsaa lykkelig helt og fuldt at eje dig og ene at motte være sammen med dig i vort fælles Hjem, nydende vor unge Lykke. - Aldrig et Menneske har holdt mig an undervejs eller sagt mig et Ord og da jeg kom til Komp spurgte de mig, om jeg allered kom nu, omendskjønt det var en Dag for sildig. Jeg takker dig hjærtelig for alle dine Breve jeg forefandt ogsaa for de 5 Pakker som endnu var holdne dog dem forærede jeg nogle Kammerater uden at aabne dem og de var glade for Indholdet og sagte mange Tak for min gavmildhed, denne Tak vil jeg give videre til dig. I Brevene ser jeg at du havde været meget bekymret for mig men ogsaa at du søgte Kraften hos den rette Kilde, ogsaa Vrøvlet om Orloven har moret mig nu bagefter, forinden havde du jo sikkert faaet en lille lrettesættelse. Ilden er ikke saa voldsom her nu, som den var før min Orlov, ellers er jeg sund og rask og slutter med de allersødeste Hilsener og Kys fra din egen tro hengivne Mand Georg.

Herre her er godt at være er et citat fra - forklarelsen på bjerget - hvor Peter siger til Jesus: "Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.".

04/06/2018

Skreven d. 4.6.18.

Kære elskede Hustru!

Igaaraftes Kl ½ 10 ankom jeg lykkelig og vel til Kompagniet (Skrivestuen) og traf dem paa samme Sted som da jeg drog bort de var endnu altsaa ikke afløst, men venter hver Dag derefter, en Gang har de faaet Ersatz. Mange af kammeraterne er borte. Nu har jeg faaet ordentlig udsovet, Kl blev nemlig 11 inden jeg kom paa Benene. I Aften gaar jeg med ud i Stillingen. Jeg tænker med Glæde tilbage paa den smukke Orlov og paa min alene tilbagelatte unge Hustru - . Herren anbefalet. Din tro hengivne Georg.

01/06/2018

Hamborg d. 1.7.18.

Min elskede lille Hustru!

God-Morgen min Skat, nu kan du tro jeg har sovet udmerket her ved røde Kors paa et stor Hotel, Taaget til Cöln gaar Kl 936. I Aftes blef den 2 inden vi kom til ro. Nu er jeg atter paa Banegaarden og vil skrive ferdig. Hjærtelig Tak for den dejlige Orlov som jeg motte tilbringe derhjemme hos dig min Elskede. Den dejlige Tid løb alt for hurtig bort, og vi maa nu atter nøjes med at leve i Minderne, dog Minderne er ogsaa smukke. Herrens herligheds Lys skinner over os, han giver os sin Fred, ham anbefalet. Din dig inderlig elskende Mand Georg.

Georg har vist taget fejl af juni og juli i sin datering.

16/05/2018

Telegraphie des Deutschen Reichs, Aufgenommen den 16/5 1918.

Kommen kurz 3 Uhr in Bollersleben. Georg.

Så fik Georg alligevel orlov længe før han havde troet det muligt. Han ankommer til Bolderslev omkring kl. 3.

08/05/2018

For Amiengs d. 8 Mai 18.

Min elskede kære Mie!

Tak for Brevet fra den 29 som jeg modtog forleden, det glæder mig at du har faaet Tinne til Sovekammerat, saa er i da to om at dele Frygten. Haabentlig har du nu modtaget alle mine Fødselsdagsbreve jeg tror jeg har skrevet 3? Vi er nu afløst som Bæretrup og ligger nu i den føromtalte Totenschlucht, og vi har her en livlig Frikonsert baade ved Dag og ved Nat, alle forskjellige Projektiler giver deres Lyd dertil, og det gaar for os ikke af uden Tab omendskjøndt vi hele Tiden sidder i vore Huller, at arbejde, er her ikke Tale om. Igaar Aftes belagte han vor Dækning temmelig sterk og vi havde da 7 Saarede og l Død. Du har antsaa indtilnu ventet forgjæves paa mig paa Orlov, og det ser ud til at du vil komme til at vente en lille Tid endnu, da Orloven endnu foreløbigt er sperret, hvor længe ved jeg ikke bestemt, der bliver talt om til l Juni, andre siger 1 Juli. Der bliver talt om at vi Morgen, Torsdag, bliver afløst af vor Stilling, om det passer, saa er det med en behagelig Følelse vi forlader dette Babel, (forvirringens Sted). I saadanne Tider staar Hjemmet for ens Indre, tejnet som et Paradis, og det er smukt endog kun i Tankerne, at opholde sig der. Nu har vi nesten været vaade hver Dag, og saa at sidde indklemt i disse lerede vaade Huller, det er nesten en Tortur, forleden Nat vækkede min Kammerat mig, (en Anhaltiner) Mensch, du Schorch wir versübbent da laa han med Bagenden i det blanke vand, da var Feltstykket russet ned og hang i en Pose, af hvilken der løb en Straale af det vaade Element ned til os. Vi fik rask Skaden repareret men alt vort Tøj var vaadt og tilsmurt med Ler, saa vi bogstavelig var feltgraa, derpaa motte der tendes en Cigar, omenskjønt Kl. jokke var 3 endnu og vi satte os saa atter rygende tilrette i Snavset. Lige ude foran vort Hul ligger en Kammerat begravet, dog selv ikke i Graven har han ro, en Granat kom og maalte Graven om og hans sønderflængede Legeme kom atter tilsyne, han er nu for anden Gang begravet. - En anden Kammerat kom igaar gaaende hen mod vort Hul da kommer der atter en Granat og han bliver truffen af 2 Splinter 1 i Læggen og l i Livet, han har endnu saa megen Kraft at han naar hen til os, Sanitæter var det første der blev raabt, som saa gaar fra mand til Mand, til det naar dem, jeg blottede Livet, men ak der viste sig Tarmene, en anden skar Boksebenet af, da var Sanitæterne der og jeg overlod dem den svære Gjerning. Kære Gud hjælp mig var hans Bøn, han blev baaret tilbage, om han endnu lever ved jeg ikke. Uvilkaarlig stiger Sukket frem! Herre gjør snart en Ende paa vor Nød og Elendighed. Min Sjæl søger Ly, Fred og Frelse hos ham som er Herre over Liv og Død. Ud af Dødens Klo sender din egen hengivne Mand dig denne Hilsen, Jesus er vor Frelser, Georg.

Mensch, du Schorch wir versübbent. Georgs kammerat, som må komme fra den tidligere delstat Anhalt, vækker ham med denne mærkelige sætning. Hvad mon det kan betyde? Har Georg snorket for kraftigt?

03/05/2018

For Amiengs d. 3. Mai 1918.

Min elskede Konelil!

Tak for de 3 siste Kort jeg har modaget og for Brevet fra din Fødselsdag. Det glæder mig at du har det godt, dog du føler dig lidt ensom og jeg kan nok forstaa at du føler dig lidt ængstelig omendskjønt jeg selv ikke kjender meget til denne Følelse, kan jeg tænke mig at en Kvinde lettere kan gribes af den, dog du har jo overvundet saa meget, saa du med Guds Hjælp ogsaa bliver ferdig med den? Nu lidt om min Gerning her: Vi liger nu i 3 Dage, bag i Res. og gaar hver Aften til Fronten for at bringe Material frem til at bygge Stillingen ud med. Piktraa Pæle, Stollenbrætter m.m. at det ingenlunde er en behagelig Post, vil du kunde forstaa, 10 gange hellere ligge i første Linie. Altsaa Kl 8 om Aftenen antræten saa gaar det i en Times March til Regimentsstaben, altid gjennem Arteleriild, her ligger Sagerne her faar enhver sin Byrde paaladet og det gaar saa i Holdvis, i Gaasegang til Bestemmelsesstedet, nu først begynder Teateret rigtig, da gjelder det om at beholde sin Ro det er helt mørkt og vi falder fra det ene Granathul i det andet. Ilden væksier i Styrke hver 5-10 Minutter kommer et rasende Ildoverfald, og man maa da se at komme nogenlunde i Dækning i et eller andet Hul. Byrden er for det meste svær som vi har at bære men i en saadan Situation merker man den ikke, du skulde bare se hvor Traarullerne flyver naar de sætter os nogle hen for vor Næse i et Nud ligger vi paa Jorden. At Afdelingen ikke bliver sammen, men bliver spredt af som Faar der ingen Hyrde har, kan du vel tænke dig, der, bliver en saaret, der, falder en anden, der løber en atter tilbage, dog det hjælper jo ikke, Løsenet er fremad. Under disse Anstrengelser gaar det videre og efter l½ Time naar vi 3 Batl. men ak, af de 3 Afdelinger tilsammen 25 Mand, var vi kun 10 der. Meldingen var skedt, og nu kunde det atter gaa tilbage som gaar lettere, dog Faren er den samme, det gaar i Iltembo, ofte March march, dog det bliver mig for meget, en anden kammerat ogsaa og vi slutter os sammen, og i det roligste Tembo gaar vi gjennem Ilden, og naar lykkelig og vel tilbage til Regt. og tænk dig, de første. Vi hviler os ud. nu kommer Touren for anden Gang til II Batl. derhen har vi at pasere den saakaldte Totenschlucht, det er en farlig Dal som hele Tiden staar under Ild der er nesten ikke en Plet som ikke er omgravet af Granater ned ad Skrenten gaar det i lange Spryng, ratsch bum Krag, Brag spryr Ilden omkring os, alt er indhyllet i Røg, dertil kommer nu Gasgranater, med et grif sidder Gasmasken skjærmende over Aande Organerne, atter vore 10 Jernpæle paa Nakken og famlende gaar det gjennem Granathullerne og vi naar den skjermende Dekning, ved Bataillonsstanden, godt at det engelske Gas ikke er saa sterk, det smager nesten som Bonbon. Gud holdt ogsaa sin beskjermende Haand over mig paa Vejen tilbage. Kl ½4 var vi atter her i vore Huller, og du kan tro man sover godt efter en saadan Nat. Kl 8 giver det Morgenkaffe paa Sengen og da jeg Kl ½2 vaagnede var Middagsmaden der. I Aften gaar det for 4 Gang frem. Saa de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Georg.

02/05/2018

Geschrieben den 2 Mai 1918.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Et lile Livstejn ud af Kampens Tummel. Jeg har det Herren være takket godt og er sund og rask, og hans Naade er stor mod mig, og jeg føler mig fri og let selvom Krigsbølgerne fraader. Haaber ogsaa at du har det godt og er stille og stærk. Takker Herren thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig. Hilsen til alle Kære i Ravit dog dig de hjærteligste Din tro Georg.

29/04/2018

I Silling ved Amiengs d. 29.4.18.

Min elskede kære Hustru!

Atter skriver jeg under Kanonernes buldren, som her er forfærdelig, hvad var Krigen i Rumænien herimod, jeg maa undres over, hvorledes den har forandret sig, siden jeg var her sist i Vinteren 15 en hel ny Maade, dog meget Fordelagtig, gjennemgaaende Grave gives der ikke, vi ligger i Trigterne og Huller i smaa grupper strøet rundt paa Marken og giver saaledes det fjendlige Artilleri et udbestemt Maal. En forferdelig Kamp raser her, ja det er nesten som om alle Helvedes Magter er løsladte. I gaar Aftes var der tromme Ild saa man hverken kunde høre og se. Ja min kære Mie jeg staar atter øje mog øje med Døden, dog min Elskede med frejdigt Mod og uden Angst i den Bevidsthed at den kun kan blive til Vinding for mig. Min Sag er opgjord med Gud og min Rejning er betalt, med Christi Blod som gav sig hen i Døden for mine Synder, og min Sjæl er fri og let og kan svinge sig i jublende Tak op mod Gud, saaledes som den lille Lerke jeg i Morgen iagttog, uagtet den stærke Ild hævede den sig paa sine Vinger mod Guds Himmel og kvidrede Skaberen jublende imøde, jeg lærte meget af den lille Lærke. - ogsaa tænker jeg meget paa dig min elskede Mie, under disse Omstendigheder dog jeg har den Forvidsning at du søger Tilflugt hos ham fra hvem Hjælp og Trøst kommer og du vil derved blive stærk og stille. Kald paa mig paa Nødens Dag, og jeg vil udfrid dig, og du skal ære mig, dette maa vi nok gjøre Brug for i denne Tid, og hvorofte har vi ikke gjordt Erfaring deraf og min Kære, vi vil ikke glemme Takken. Min Staalhelm er allerede saaret ligeledes mit Gasmaskenfutteral, dog jeg er endnu uskadt, et Guds Under. Med Moders Sager, ordner i jo vist under eder selv, eller henholdsvis saa vidt, at det kan blive ordnet naar vi om Gud vil, efter Orlovssperren kommer paa Orlov? Ellers er jeg sund og rask og Forpleiningen er god her i Stilling, saa vi ingen Hunger tør lide, du ser saaledes, at Stillingen dog har en god Side.
Saa forbliver jeg med de inderligste Hilsener Din egen Georg.

Kald paa mig paa Nødens Dag, og jeg vil udfrid dig, og du skal ære mig er et citat fra

26/04/2018

I Nærheden af Amieng d. 26.

Kære Mie!

Nu er vi atter paa Zorer og det mod Fronten til. I Aften er vi indkvartered paa et Tagkammer. Saa vil det ved dog nu gaa i Stilling. Det er min Trøst, at Herren gaar med mig, saa lad komme hvad der vil saa fører han dog alt til vort sande Gavn. Jeg har det ellers meget godt og er sund og rask og kan med Lethed udholde de Strabatser der bliver stillet os, det er kun højst op til 30 Klm som hjemme fra og op til Fensborg, det er den højeste Üdelse vi har præsterede i den senere Tid. 1914 har vi taget det Dobbelte. Til Kl 9 skal Posten afgives, og det er derfor i Korthed jeg sender dig en lille Hilsen fra mit Vanderliv. Hellere havde jeg lagt mig til Hvilse sammen med dig i den bløde Seng, end her at strekke mine Lemmer paa den haarde Gulv, dog ligemeget, jeg er godt ved Humør og har ikke tabt Modet. Din Georg.

Zorer kan jeg ikke regne ud, hvad er. Skriv en kommentar hvis du har et bud.

24/04/2018

Paa din Fødselsdag d. 24 April 1918.

Mit kære Fødselsdagsbarn!

Det er ellers hen paa Aftenen men jeg kan dog ikke andet end at klæde mine Tanker i Ord og skrive dig et lille Brev. Som du kan tænke dig, har jeg i Tankerne været hos dig hele Dagen, hvor gjerne havde jeg i morgen trykket et Fødselsdagskys paa dine Leber for at ønske dig Herrens Velsignelse til det nye Leveaar. Du maa undskylde naar jeg ingen Fødselsdagsgave har til dig, dog et par Blomster har jeg som jeg lægger med i Brevet dem fandt jeg paa en Skraaning da jeg var ude at søge mig nogle øvelses Haandgranater og de vil minde dig om min Kærlighed til dig om det ogsaa kun er Stedmoderblomster de er dog smukke i deres fine sammetsarte Dragt. Gjerne havde jeg drukket Fødselsdagskaffe sammen med dig og dine Kære som sikkert er hos dig paa denne Dag? moske bliver en af dem hos dig nogle Dage? Min hjærteligste Tak for de 3 kære Breve som jeg modtog i Aften fra d 17. d. 18 og 21 altsaa det siste kun 3 Dage undervejs, det glædede mig at høre lidt nermere om vor kære Moders Jordefærd og du kan tro at mine Tanker var hos eder denne Dag, og da vi havde Instruktion ved maskin Geværet var jeg ikke ved Sagen. Idag spurgte jeg min Feldwebel hvorledes det stod med min Orlov, sagte han meget venlig, at han endnu ikke havde hørt fra Rgt, da det vel sagtens var gaaet i Forglemmelse vilde han atter spørge for. Dog efter Orlovssperren er det sikkert at jeg faar Orlov om Gud vil og vi lever. Jeg har hørt at den varer til 4 Mai. Det har du jo ogsaa erfaret gjennem min Kompagniefører. Nu rejner det igjen, det er saa trist her i Frankrich da det saa altid bliver saa fettet her. Ligeledes lægger jeg nogle Breve fra P. Nielsen med ind som sikkert vil interesere dig? Nu tænker jeg at i sidder gemytlig ved Aftenskaffen og jeg havde nok Lyst til at smage de gode Kager da jeg hele Dagen har spist Karro einfach, dog nu bliver Forpleiningen fordelt og jeg vil nu spise Smørrebrød med Marmelade i Anledning af Fødselsdagen.
Atter de kærligste Fødselsdagshilsener fra din egen Georg.


Indsat i brevet var tre små pressede stedmoderblomster.

23/04/2018

I Felten d. 23.4.18.

Min elskede Koneiii!

I Middagstimen et par Ord. Morgen er det altsaa din Fødselsdag, og jeg er, som siste Aar heller ikke dette Aar, derhjemme hos dig, som du saa inderlig havde Ønsket dig og jeg med, men det lader sig ikke ændre, og vi vil rolig føje os i Herrens Førelser med os, vi ved, som han det gjør er det bedste for os. Naar man tager det saaledes kan man lettest bære det, ikke sandt? Jeg gad nok hvide hvorledes du har det nu da du er ene og jeg synes nesten jeg lenges mere efter at være hos dig, for at være din Beskytter, nu da alt er bleven saa rolig for dig, gjerne lagte jeg min Arm om dit Liv for at trykke dig ind til mit Bryst og give dig et lille Kys gjerne saa jeg dig engang foran Konfuret (vor egen) med røde Kinder og ønskede at kjærtejne dem for at se ind i et par lysende øjne, der med Kærlighed tilberete den Mad som skylde styrke os til felles Arbejde og felles Kærlighed, og gjerne ønskede jeg dig at du om Aftenen kunde lægge dig til Hvile i min Arm for uden Angst trygt at sove ind, ligeledes opfylte jeg gjerne det Ønske du skrev om til mig som jeg nok kunde raade, og det vilde være os en Glæde om den kommende Orlov nu efter vor kære Moders Død vilde lade dette Ønske gaa i Opfyldelse. Hvor ofte stiger dette Ønske ikke op for mit Indre naar jeg herude i den vide Verden flakker rundt fra Sted til Sted fra det ene Kvarter til det andet fra Hul til Hul snart at havne derhjemme hos min elskede Hustru og sætte Fod under eget Bord og atter merke Hjemmets Hygge og Fred, og det er min Bøn til Gud at han snart vil lade dette mit Ønske gaa i opfyldelse og vi vil da tilsammen love og prise ham for alle hans Velgjeringer imod os dog indtilda vil vi staa for Mand og opfylde vor Pligt. Af Andreas har du vel hørt, at jeg har bedt ham om at tejne 2000 M. for mig paa det 8 Krigslaan. Jeg syntes ikke jeg kunde andet, da jeg tilfulde har merket hvad Hjemmet betyder for os du har jo sikkert heller ikke noget derimod? Ellers kan jeg kun medele dig at jeg har det godt og er sund og rask, og haaber nu at faa nermere Beretning over vor kære Moders Jordefær, jeg har bedt P. Bruhn om et Udtog af Ligtalen. Foreløbigt bliver vi vel endnu her en lille tid.
Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Mand Georg.

19/04/2018

Bernot d. 19.4.18.

Min inderlig elskede Hustru!

Da jeg endnu ingen Orlov har faaet, vil jeg skrive dig mit Fødselsdagsbrev og allerførst ønske dig min Eneste Eneste ene de allerhjærteligste Lykønskninger og Herrens rige Naade og Velsignelse til denne Mindedag. Det er den første du forlever i vort felles Hjem dog ikke under de lyseste Forhold, jeg kan tænke mig din Skuffelse, at jeg netop i disse Dage ikke kan være derhjemme hos dig, dog min Elskede, jeg haaber at du er sterk, og at du ogsaa kan tage dette, som fra Herren fra hvem al god Gave og al fuldkommen Gave kommer ned fra. Alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, saaledes vil vi ogsaa see paa denne Guds Styrelse. Om ogsaa mit Hjærte er vedmodig stemt i disse Dage over Tabet af min kære udforglemmelige Moder saa kan jeg dog ikke andet end takke Gud for hans Barmhjærtighed imod os. Nu da Moder er død glæder jeg mig dobbel over at eje en kær og omsorgsfuld Hustru som tænker paa mig sørger for mig, og beder for mig. Jeg kan ikke andet end at sige dig min inderligste Tak for at du i saa selvforglemmende Opofrelse har taget dig af min kære Moder og plejet og hygget om hende paa hendes Dødsleje, du har gjordt det for mig, da Pligten holdt mig borte derfra. Herren velsigne dig derfor. Det var en svær Tid for dig det ved jeg, det krævede Udholdenhed og Taalmodighed. Dog nu er den Tid forbi og du kan nu med rolig Samvittighed hvile dig ud efter Anstrengelserne og nattevaagen da det sikkert har taget paa dine Kræfter. Det er den siste Aften jeg er her da det atter gaar paa Rejse, dog jeg tror ikke at vi endnu kommer med i Kampen, da der endnu alltid optræder Feber tilfælde. Som jeg skrev dig har min Komp. givet Orlov ind for mig til Regt. derfra gaar det nok til Divisionen det er endnu ikke kommen tilbage. Paa Grund af den smitsomme Sygdom vil det vist have sine Vanskeligheder, dog vi vil haabe det Bedste og ikke klage og forbitres naar det modsatte er Tilfældet. Med Tiden skal jeg jo nok komme paa Orlov, kun Taalmodighed og ikke tabe Modet. Jeg kan tænke mig at du føler dig ensom nu da al Travlheden ved Moders Begravelse er overstaaet og alt er bleven sille og rolig om dig, og du vil med Lengsel, mere tænke paa mig, moske er det udhyggelig for dig saa helt ene. Hvis du vil have en Pige saa lej dig kun en, som kan gjøre dig Selskab, maaske kan du beholde Cilie en lille Tid endnu?
Den 21.4.18. Altsaa Brevet
fik jeg ikke ekspederet i Bernot, nu er vi saa her i et stort engelsk Barakkelager som ligger 25 Km vestlig for Quentin paa Marchen hertil blev vi bombarderede af Flyverne, som kostede os 8 saarede. Tak for dit lange Brev som jeg modtog da vi laa i Kvarter siste Nat ved St. Qentin, du kan tro jeg glædede dig dertil. Tak for Moders Hilsen jeg skal gjøre mit til, saa godt jeg kan for at opfylde hende dette Ønske. Ja min Søster, hende skal man første lære at kjende, og det glæder mig at du har opdaget de gode Sider ved hende. Dem som ikke kjender hende, kalder hende kort i hendes Væsen. Nu maa du unskylde naar Brevet en bleven forsinket, og saa endnu en Gang de kærligste Fødselsdagshilsener fra din egen tro hengivne Mand. Georg.

Tror at jeg kan meddele dig at du ikke tør vente mig før efter den 4 Mai.

Marie har fødselsdag den 24. april og hun fyldte 27 år i 1918.

Alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud er et citat fra

16/04/2018

Bernot d. 16.4.18.

Min kære egen Mie!

Det er Idag med vedmodig Hjærte at jeg sætte mig til at skrive. Jeg modtog igaar aftes Sørgebrevet med det sorgens Budskab at vor kære gamle Moder ikke mere er blandt de Levendes Tal, og du kan tænke dig at det greb mig dybt og under læsningen, randt den haarde Kriger, Taarene over de vejerbidte Kinder. Moderhjærte, Moderord og Moderkærlighed hvad har du ikke alt været for mig din yngste Søn, aldrig mere skal jeg se dig ind i dine tro kærlige øjne aldrig trykke din Haand eller høre din beroligende Stemme. Pligten holdt mig borte fra dit Dødsleje, fra at trykke dine øjne til og fra, at overvære din Begravelse. Du kan tænke dig min kære Mie at jeg idag paa Begravelsesdagen har i Aanden været derhjemme hos eder.
Dog mit i Sorgen lyser os den glædelige Vidshed imøde, hun, vor uforglemmelige Moder er gaaet ind til den evige Herlighed hvor hun vandrer paa guldbrolagte Gader med Palmer i haanden, syngende Gud og Lammet Ære og Pris. Der er jordelivets Smerte og Lidelser glemte og Saligheden nyder hun der uden at nogen Synd fordunkler den. Døden er for hende bleven en stor Vinding. Vi vil derfor dog i Sorgen være glade over den overvettes Naade der er blevet hende til Del. Død hvor er din Braad, Helvede hvor er din Sejer. Gud være Tak som giver os Sejer formedelst Jesum Christum. Ordene i Dav. Salm. som stod ved Dødsanmeldelsen de er ret valgte, for vor kære Moder.
Iformiddag er Telegrammen først ankommen, min FeldWebel underrettede mig derom og sagte at det var ingivet til Regt. om Orlov, haabentlig bliver det nu ikke afslaaet. Jeg var gjerne derhjemme hos dig min Elskede, moske er jeg hjemme hos dig inden dette Brev naar dig, ellers de kærligste Hilsener og paa snarlig Gensyn Din egen tro Mand Georg.

Tak for Pakkerne 45 og 48, 45 var muggen, Æggene vare gode, jeg har det ellers godt, bliver uddannet ved det lette U G 08/15.

Georgs mor, Adelheid Knudsen, f. Petersen, døde den 8. april 1918, 75 år gammel. Hun blev begravet på Bjolderup kirkegård den 16. april. Du kan se hende i stamtræet.

Død hvor er din Braad, Helvede hvor er din Sejer er et citat fra

13/04/2018

Bernot d. 13.4.18.

Feldpostbrief.
Min elskede Mie!

Tak for dine Kort fra den 2 og 8 siste hvorpaa du meddeler mig at det gaar mod Enden med vor kære Moder, og du kan tænke dig hvor ondt det gjør mig at jeg ikke kan være hos dig og hende den siste Stund, hvis hun endnu lever naar du modtager dette Brev saa hils hende og sig hende min inderligste Tak for alt hvad hun har været for mig, og bed hende tilgive mig alt, hvormed jeg har smertet hendes Moderhjerte, og at jeg hele mit Liv igjennem vil mindes hende i Taknemmelighed, og ønsker paa Gensyn hjemme hos Gud i de evige Boliger hvor al Smerte og Sorg er glemt.

Herren staar eder bi i Kære. Eders Georg.

Georgs mor var allerede død, da Georg skrev dette brev. Adelheid Knudsen, f. Petersen, døde den 8. april 1918, 75 år gammel. Du kan se hende i stamtræet.

11/04/2018

Bernot d. 11.4.18.

Feldpostbrief.
Min elskede kære Mie!

Atter er jeg nu her efter at have gjennemgaaet nogle stramme Dage og svære Marchtoure. En Nat har vi bivakeret paa døds- og ødelæggelses Markerne ved St. Quentin, dog ogsaa der fandt jeg Gud i sin Storhed da jeg hen mod Aften besaa mig Stillingen og de døde Englendere som laa der, fandt jeg hos en, en Bibel liggende og et rødt Mærke var lagt ved Salm 107, han laa der saa stille og fredelig som om han sov, sikkert har han i de haarde Kampe søgt Trøst og Kraft i de herlige Ord i nævnte salme. Paa Grund af smitsom Sygdom er vi atter kommen tilbage (Flektyfus) og befinder os her i Karantæne, i vort Komp. er ingen syge, jeg er sund og rask. Din egen Georg.
Tak for Pakkerne 35, 39 - 44 og for alle dine Breve som har glædet mig meget. Hilsen til Mor og Cilie.

Salme 107 kan du læse her:

Plettyfus (som Georg kalder Flektyfus) er en bakteriesygdom, som primært overføres, når man bides af inficerede lus. Lusen udskiller nogle små bakterier, de såkaldte rickettsier, som kommer ind i kroppen, når personen kradser sig ved bidstedet.

05/04/2018

Bernot d. 5.4.18.

Min elskede lille Kone!

Nu lige blev der ansagt, at vi om ½7 kunde give Hjempost af. Da jeg ikke har skreven siden Paaskedag, vil jeg fortælle dig, hvor jeg alt har været i den Tid. Jeg er nu ikke længere i Abbeville østlig for Verdun men som du ser her, det er 15 Km østlig for st. Quentin. Paa 2 Paaskedag bleve vi atter forladet i Conflas. Marchen dertil var ikke saa meget henrivende du kan tænke dig paa samme omtrent saaledes, altsaa med fuld Obpakning. Geværet hængende med Remmen over Nakken, venstre Haand i Bokselommen, højre fører Krykmanden, min tro Lesager, saaledes gik det gjennem Pløret, plisk plask, lige i Hælene paa min Formand ind i Nattens Mulm og Mørke og en øsende Rejn som vi Rumænere var temmelig ømskindede for, der blev ikke sagt meget paa Marchen blot af og til var der en vis en, der lod en donrende Luftbølge fare, som bagefter sneg sig med sin Vellugt gjennem Kolonnen. Ved altid kun at høre dette plisk plask, plisk plask blev man anlagt til at drømme, og du kan vist tænke dig hvad jeg drømte om? ankommende paa Banegaarden opdagede jeg at jeg havde tabt min Brevmappe bag ud af Lommen med alle dine Breve og Billeder, et sparekort paa 25 M, min E.K. Ausweis og 10 af mine Billeder samt Paaskebrevet som jeg havde skrevet til dig med megen Omhu. Saa fulgte der en 2 Dages Rejse. Den 3 om Aftenen ankom vi til Hauteville hvor vi blev indkvarteret. Om Morgenen den 4 blev vi vækkede kl ½6 og kl 7 var vi allerede paa March efter St. Quentin til altsaa mod den rigtige Hjørne. Kl l var vi paa Slagmarken ved St. Quentin hvor der blev holdt Middagspovse, naar man ser disse Slagmarker kan man gjøre sig et lille Begreb om, hvad dette Gjennembrud har kostet. Vi var alsaa nu Res. ved Gjennembrudsarmeen. Dog ved Middagen naaede der os en anden Befaling, det hed da vi macherer atter tilbage. Saa gik det atter tilbage, og Kl 5 naaede vi Byen, husker jeg ikke mere, hvor vi blev indkvarteret, gjennemvaade saaledes lagte vi os ogsaa i Lobbekisten for at sove, og om Morgenen da jeg vaagnede var jeg atter tør. Idag macherede vi hertil.
Du ser altsaa vi er en saakaldt flyvende Division dog jeg husker endnu altid min egen lille Hustru. Din tro mand Georg.

31/03/2018

Den 26.3.18.

Min elskede Konelil!

Her fra vort elskede Fædreland en hjærtelig Paaskehilsen. Han er sandelig opstanden! Han lever, og vi skulde leve med ham! det er Paaskebudskabet. Det vil undre dig at høre fra mig herfra. Vi er nemlig paa Vej mod Vest og paserede i Morgen Dresden, vi bøjer nu ned efter Bejern. Jeg skriver dig samtidig et Brev i Dagbogform sem jeg sender dig som Erindring fra Rejsen, naar vi er ankommen paa vor Bestemmelsessted. Jeg forsyner dette Brev med Mærke og haaber saaledes at det vil naa dig. Det er jo ellers forbudt at sende Post af paa Rejsen. Det er underlig at tænke sig at man kunde være hjemme inden 12 Timer og jeg havde gjerne gjordt en Avstikker kan du tro min Elskede. Det er koldt her i Tyskland, nede i Rumænien var det saa dejligt varm. Tak for Pakkerne til 34 som er kommen mig godt til Gode paa Rejsen ligeledes en Pakke fra Julie. Vi glæder os over de store Sejre i Vest og haaber paa en snarlig Fred og Gjensyn i Hjemmet. Altsaa endnu en kærlig Hilsen fra din tro Mand Georg.

Brevet er dateret den 26.3.18, og i 1918 var påskedag den 31. marts.
Læs det nævnte dagbogsbrev her: http://krigsbreve.blogspot.dk/2015/03/verciorova-d-21318.html

21/03/2018

Verciorova d. 21.3.18.

Min elskede kære Mie!

Endnu før vi forlader Rumænien en siste Hilsen herfra. Det er Endestationnen indtil Ungarn og ligger herlig, mod Nord høje Bjerge med Klippevægge til Dels begroede med Krat, mod Syd slynger den blaa Donau sig længs mellem Bjergene mod øst. Et impornerende Landskab. Nu har vi kjørt i 48 Timer gjennem Rumænien (der Land wo Milch und Honung Fliesst) den 19 forlod vi altsaa Posta, hvor vi har forlevet 3 gode og rolige Maaneder og har der samlet Kraf, naar det skal være, til ny Kamp og ny Sejer, men hvor? endnu ubekjendt. Fortsættes paa Rejsen.
Den 22.3. 18.
Orsova den første Station paa ungarsk Grund, liggende indklamret mellem Bjergene, naaede vi altsaa til Aften d. 21 der fik vi Aftensmad. Imorgen Kl ½ 8 vaagnede jeg efter en god Søvn, (vi kjører nemlig 5 Klasse i Salon Vogn, det vil sige Kreaturvogn som er forsynet med Benke, Straa har vi selv besørget, paa en Banegaard hvor der netop stod en Vognladning, saa vi ligger blødt og godt) og vi befand os da i den ungarnske Slette, hen Kl 9 løb vi ind paa Stationen Temmesvar, der gav det Kaffe og Marmelade, og tænk dig, de fineste Rundstykker at kjøbe, jeg købte for 2 M. 8 som endnu var varme, jeg var spendt paa om vi kjørte over Perjamos, men nej vi bøjede af, og Perjamos blev liggende i nordlig Retning. Det begynder nu at blive Aften og vi nermer os Seggedin, da vi ingen Middag har faaet endnu, bliver Maven lidt lang, og der begyndes at raabe! Kolendampf! - Morgen videre.
Den 23.3. vi nermer os nu Budapest det er hen mod Aften. Det var en smuk Tour igjennem den jovne Slette med de store Landsbyer som laa stille og fredelig paa denne smukke Foraarsdag og gjorde et hyggelig Indtryk. Det er for mig idag en Mindedag, for 16 Aar siden blev jeg konfirmeret og du kan vist tænke dig hvilke Tanker der er gaaet gjennem min Sjæl - Søndag Palmarium d. 24.3. Om Morgenen vaagnede jeg af vor Salon­Hanes Galen, som manede til at staa op. (det er en egte Rumans Zuchth .. som en Kammerat har kjøbt i Bytte for en Pakke Tobak). Vi var da nær ved Grensen Ungarn­Østerig. Det gaar nu atter mod Aften. Vin paserede vi ikke, men bøjede et par Stationer før af til højre op efter Brün.
d. 25.3. Altsaa Brün paserede vi ved Nattetid, om Morgenen var vi allerede i Böhmen og hen paa Formiddagen drak vi Kaffe i Køllen, hvor engang den gamle Fritz (tekst mangler), hen paa Eftermiddagen naaede vi Prag hvor vi fik vor Middagsmad. Bag Prag gik det ind i de Bömske Bjerge længs med Elbe Ferken en henrivende Tour dog det blev snart mørk og vi lagte os til Ro hen Kl 12 blev vi vækket og da var vi paa Grensestationen paa Østerigsk Grund der gav det Kaffe og Marmelade det er saa altsaa d. 26.3. vi lagte os naturlig til Ro igjen og merkede saaledes ikke da vi paserede Grænsen ved Bodenbach og imorgen da vi vognede havde vi allerede paseret Dresden. Kl 9 naaede vi Waldheim i Saksen hvor der ventede en god Bønnesuppe paa os. Her i Sachsen laa der meget Snee som var falden om Natten. En Kammerat mente, det er dog ikke Tyskland, det er dog Sneeland. Saa gik det videre gjennem Vinterlandskabet over Chemnitz, Hohenstein Zwickau, Plauen, som var den siste i Sachsen. Hof den første Station i Bayern, blev vi atter trakteret med Nudelsuppe. Det er en Lyst at se, med hvilken Punklighed alt gaar det er anderledes som hos Kammerat Awstria. Fra Hof sendte jeg dig et Brev mon du har modtaget det? Saa gik det atter in i Natten en haard og kold Nat, saa vi frøs som de smaa Aber. I Nattens Løb har vi paseret Bamberg, Nürenberg og om Morgenen, altsaa den 27.3. vaagnede vi da vi holdt paa Stationen Heil-Broun, og vi kom da hurtig ud af Vognen og varmede os i Morgensolen som var staaet op i al sin Glans, her laa ingen Snee. Saa gik det videre gjennem Mittel Frenken over Ansbach og naaede Würtenberg til Middag gjennem Würtenberg en smuk Tour, hen paa Eftermiddagen paserede vi Nekkasdalen ved Solbad-Hall, hvor Borgen Kronborg laa meget smukt til Aften naaede vi Heilbrunnen hvor der atter gav Nudelsuppe, om Natten kørte vi gjennem Baden og i Morgen d. 28 da jeg vaagnede var vi i Elsas og holdt paa Stationen Hagenau, Fader Rinen har jeg altsaa paseret sovende. Saa gik det videre mod Nord-West op gjennem det smukke Elsas og Lotringen over Diemeringen, Sargemünt, Beningen, Busendorf og til Aften naaede vi Metz vi havde gjord vore Sager ferdig da vi mellem Metz og Diedenhofen skulde udlades. Hen kl 11 blev vi vækkede da det hed Aussteigen, vi var da i fransøsisk Lotringen paa Stationen Consflaus.
Abbeville d. 29.3.18.
Langfredag.
Nu er vi altsaa paa vort Bestemmelsessted, en lille March paa 1 Time havde vi hertil igaar Aftes, og blev saa indkvarteret her. Byen ligger østlig for Verdun, og man hører her tydelig Kanonernes buldren, dog idag synes det at være lidt roligere, det kommer vel af det taagede Vejer. Foreløbig bliver vi nok her i Reserve til Divisionen er samlet. Du ser altsaa kære Mie at vi har en lang Rejse bag os, dog en saadan Rejse er meget interesant og en smuk Afvæksling i Soldaterlivet. Det er altsaa idag Langfredag og vi mindes vor kære Frelsers Lidelser og hans Død paa fornedrelsens Kors, ja someget skulde der til, for at sone vor Synd. Guds egen Søn matte tømme lidelsernes Kalk helt ud og da han havde gjordt denne sin Faders Vilje da kunde han sige! Det er fuldbragt. Forsoningen er tilvejebragt. Adgangen ind i det Allerhelligste er fri. Ja min kære Mie hvilken uendelig Betydning har denne Dag ikke for os syndige Mennesker og vi vil i Troen annamme denne Naade imod os. Af Naade er i frelste! Gjerne havde jeg været derhjemme hos eder paa denne Langfredag. 3 har jeg nu fejret i Felten, 1 derhjemme hos dig det var 1916 husker du endnu? Hvorledes det nu bliver med Orloven, da musst du (tekst mangler) der skal her været sperret til 1 Mai, dog ingen Rejl uden Undtagelser, det kan jo ogsaa være Tilfeldet med mig, men til Ansøgningen har jeg ikke merket noget endnu. Nu vil jeg slutte dette mit lange Brev da Posten gaar af om lidt. De kærligste Paaskehilsener fra din egen Georg.

Sikken en rejse, 8 dage i tog gennem hele Europa. Klik på "Hvor er Georg" i menuen for at se hele hans rute.
Der er nogle få af den mange steder på rejsen, Georg ikke har fået helt fat i. Blandt andet er Solbad-Hall en helt anden by end den, hvor Georg så borgen Kronborg. Byen var Schwäbish Hall, og borgen - som ganske rigtigt er meget imponerende - hedder Comburg og var i øvrigt oprindelig et benediktinerkloster.

Det er fuldbragt er et citat fra