26.07.2018

Skrevet d. 26.7.18.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for Pakken med Rugkagen, den havde været lidt for frisk i pakket, men kunde endnu godt spises og den smagte mig godt omenskjønt jeg i denne Tid ikke lider Mangel paa brød. Forpleiningen er her i Frankrig bedre som den var i Rumænien. Jeg ser at i har havde lang besøg af min kære Marie, og at hun enda har hjulpet med i Høet, det har vist været morsomt da hun nu er bleven helt fravendt Markarbeidet. Mon hun har fortjent Føden derved? Siste Aar hjalp jeg eder i Høet, husker du endnu at jeg læssede et par Læs af det bliver ogsaa for mig uvandt Arbeide, nu har jeg nesten ikke havdt en Plov i haanden siden 1918 eller forrettet rigtig Bondearbejde, saa man vel nesten glemmer det. Motte den Tid snart oprinde da jeg kan ombytte Sværdet med Plov og Spade, saa var man atter i det rette Ellement, dog Herren ved Tid og Time og hvad der tjener til vort sande Vel.
Ja kære Moder nu er det over et Aar siden, da min kære Mie og jeg oplevede den lykkelige Dag derhjemme i eders Hjem, da vi lovede hinanden Troskab for hele Livet om ogsaa det første Aar har været fuld af Savn og Besværligheder saa var det dog et lykkeligt Aar hvor vi levede i de skjønne lyse Minder og Kærlighedens baand blev fastere knyttet mellem Mand og Hustru og Slægtning, et Aar hvor Herrens Velsignelse strømmede saa rigeligen ned over os baade i timelig og aandelig Henseende altid paa ny merkede vi Frelserens udstrakte, evige Arme som velsignende omfavnede os og netop i rette Tid uddelte den Trøst og den Kraft vi i Øjeblikket havde Behov, Ja kære Moder, Døden holdt ogsaa sit Intog i vor Familie, dog vi kan sige med Job, Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet. Haabet om en glædelig Begivenhed, har min kære Hustru og jeg, som du jo sikkert ved, mottet opgive, jeg havde imødeset det med Glæde, men for min kære Mie havde det jo ingenlunde været saa behageligt under de øjeblikkelige Omstendigheder, i den Henseende er det jo bedre for os, som vi nu er stillet, derfor haaber vi paa bedre Tider og Lejlighed, saa skænker Herren os ogsaa i Naade den Glæde. Ellers har jeg det efter Omstendighederne meget godt og haaber at høre det samme fra eder. Saa de kærligste Hilsener til dig kære Moder og alle i Hjemmet fra din hengivne Søn Georg.

Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet er et citat fra

0 kommentarer: