12.04.2017

Rumænien d. 12.4.17.

Mit kære Fødselsdagsbarn!

Til din 26 aarige Fødselsdag ønsker jeg dig allerførst Herrens rige Naade og Vel­signelse og at du paa denne Mindedag maa staa som et lykkelig og glad Menneske med takkende Hjerte til ham fra vem al god Gave og al fuldkommen Gave kommer ned fra. d. 13.4. dernest ønsker jeg dig, at du paa denne Dag med frejdigt Mod maa skue ind i Fremtiden, fuldeligen forsikriet om at han som har julpen hiindtil han hjæl­per og herefter, han altid kun det Bedste vil og han har almagts Kræfter. Jeg sidder heroppe i Stillingen i den tidlige Morgenstund, det er herligt, Nattergalen synger saa det er en Lyst. Kukmanden raaber sit ku-kuk i det ferne, og Bladene paa Bøgetræerne begynder at slaa ud, alt er saa frisk og fuld af Liv. Solen kommer nu op over Bjergtoppene og lader sine Straaler brede sig hen over det herlige Land­skab alt er rolig og stille, kun af og til falder der et Geværskud fra Forposter­ne. Jeg kommer i denne Morgenstund itanker paa da vi paa denne din Fødselsdag kunde fejre sammen siste Aar, det var den siste Dag af min Orlov da anede vi ikke at vi endnu neste Aar skulde være i Krig og hvad har vi alt oplevet i dette Aar, det har for mig været det sværeste i Krigen, naar jeg tænker tilbage paa denne Vinter saa er det nesten med Gru, da vi byggede Tælte paa Is og Snee, og laa os hen at sove paa vort Leje af Grangrene i Sneen, eller naar vi i timervis motte holde ud at ligge i det bare Sne og lure efter Fjenden, og saa de svære Storman­greb op ad de høje Bjerge, fulde af Gru og Ødelæggelse, ved et saadant Angreb bad et par saarede Rumæner mig om, at jeg skulde skjære Halsen over paa dem, egentlig havde det været en lettelse for dem, da de bagefter har mottet lide en qualfuld Død. I de blindes Land har jeg ogsaa været et par Dage, det var af Røgforgiftning, vi bleve lige afløst i Stillingen, og jeg motte ledes ved Haanden ned til Byen hvor det snart blev bedre. Naar man saadan skuer tilbage saa kan jeg ikke nok takke Herren for hans Bevarelse, og det maa du vist ogsaa sige paa denne Minde­dag. Herren har forunderlig lagt alt tilrette for os. Saa til Slut de kærligste Hilsener og et Fødselsdagskys fra din egen Georg.

Hilsen til Fødselsdagsgjesterne.Maries fødselsdag var 24. april.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: