11/02/2008

Duoai d. 11.2.1915.

Min elskede Mie!

Allerførst min hjærteligste Tak for dit kjære Brev som jeg modtog i Gaar Aftes, som var betejnet Feld-Post II, du har vel skrevet et før, som jeg jo saa vist faar i Dag, eller betyder det noget andet? Du kan ellers tro vi logerer fint hær, det er en temmelig stor Stad, og Beboerne er venlig sindede imod os, de har allerede vennet sig til de tyske forhold, vor Frue gjør alt for os, hvad vi beder hende om, igaar Aftes kogte hun Kakao til os, vi giver naturlig Tildaaterne til, og i Morgen kogte hun os en god Kop Kaffe. Hun bor allene hær med hendes 10 aarige Dreng, jeg tror nok at hendes Mand er ogsaa indkaldt det er jo ikke saa let at gjøre sig for­staaelig naar man ikke kan forstaa en Tone af hvad de siger, det gaar alt med Tejn, som fører mange komiske Scener med sig, og ogsaa tidt bliver misforstaaet, og vi maa ogsaa tidt lee af det, men ellers for det meste gaar det godt. Kl 2 har vi A­pel mit der eisernen Potision, som bestaar af en Dose med Kjødkonserven og en Pak­ke med Ærtekonserven og 2 Poser med Kakes, det fører vi altid med os, og maa kun gjore brug af det, paa Befaling, der bliver nu efterseet om vi har det alt, hvis ikke bliver vi forholdsvis straffet, mangen gang er Den jo fristende nok, naar Ma­ven er tom, og knurrer som en udhungret Ulfs, og mangen en er gaaet i Felden. I Formiddag bleve vi undersøgte af Doktoren da den slemme Kjønsygdom skal være meget udbredt hær, der er Undersøgelse i hver Uge. Doktoren holdt en avarende Tale der­imod.
Nu er Lønningsapellen ovestaaet og vi har atter Penge, vi faar hver 10 Dag 5.30 M. og Sagerne var ogsaa alle tilstede. Posten blev ogsaa fordelt, og jeg havde Brev fra dig N I, Kort fra Carl, Nis Callesen og Minna Raben, Winderuplykke, har hun faaet Adr fra dig? hun skrev at hun ogsaa sendte en Pakke med, men der er hær ik­ke endnu, og saa havde jeg ogsaa en Pakke fra Moder, med Skinke og Smør, som man godt kan bruge, da Smørret hær koster 2.25 pr Π og ½ Π Gehaktes 80 Pf, saa alt er meget dyr. Moder skrev, hun vilde sende 1 hveranden Dag, da I til d 10 matte sende l Π Pakker, men det gaar vel ikke saa nøje med denne Tidsinskrenkning, da der stadig hver Dag er en hel Sek fuld af saadanne smaa Pakker, da skulde de bare være tilstede, og see naar Posten bliver fordelt, alle de straalende Ansigter. Du skri­ver i dit Brev at Petersen var bleven troende i Felten, det glæder mig meget. Kam­meraterne siger ogsaa at han lige havde læst i sin Bønnebog, som om han anede at der vilde hende ham noget, lidt efter var han død, siger de. Paulus skriver Han kommer paa hin Dag at herliggjøres i sine Hellige og beundres i dem som tro. Til Slut de kærligste Hilsener til dig og alle Derhjemme fra din tro Georg.Han kommer paa hin Dag at herliggjøres er et citat fra

0 kommentarer: