18.11.2007

Potsdam d. 18.11.14

Kære Mie!

Har lige modtaget dit kære Brev, hvortil jeg glædede mig meget. Du har havdt det gemytlig paa Søndag, men det kan du tro jeg havde ogsaa, jeg ved ikke om jeg har skrevet det, jeg var i Berlin at besøge Jessens du maa endelig ikke tro at jeg har Langeweile hær, naar jeg kan gaa ud, saa skal jeg nok faa Tiden til at gaa, saa gaar den nesten for hurtig. Kærlig Hilsen sender dig din Georg.

Adr.: Res. Knudsen, 4. komp, Ers. R. T.G.R.z.F. 4. Komp. Potsdam.

Motiv: Glücsburg Slot

17.11.2007

Potsdam d. 17.11.14.

Min allerkjæreste Mie!

Mange Tak for dit Kort som jeg modtog i Formiddag, man glæder sig dog mere over et Brev eller Kort fra sine Kjære naar man er længere fra Hjemmet, som naar man er nermere Hjemmet. Det glæder mig at du har det rart derhjemme og at du atter er om­givet af Kærlighed, af dine Forældre og Søskende. Ja kære Mie det er en stor Naade fra Herren at han har skjenket os begge, et saa rigt af Herren velsignet Hjem, og at han i vores Hjem vil være, og maa være Husfader og Hjerteven, vi synger O saligt Hus hvor du har ingang funden. Ja min kære Mie, naar Herren engang skulde forunde os at komme til at bo sammen, og danne et eget Hjem, saa vil det være vor Bøn, at Jesus vil være vor Husven og Hjerteven, og at han vil lade sin Fred bo iblandt os. Men skulde Herren have udset andre Veje at føre os paa, for at faa os bevaret, saa vil vi, uden at knurre, overgive os i hans veldige Haand. Og skulde det være hans Vilje at jeg atter skulde med ud paa Kampplassen, saa maa du sagtens ikke græde for mig min kære Mie, men see og bliv stille overfor Herren, og tag det af hans Haand, saa gør han ogsaa Byrden saa let, og skulde jeg ogsaa ofre mit Liv for Fæd­relandet, saa ved jeg vor jeg gaar hen kære Mie, hjem til Ham, som har købt mig med sit Blod, der vor al pine og Sorrig er bortvegen. O herlige Tanke! vi kan ikke udgrunde den hvad har jeg saa tabt? Ja min kære Mie det er min Bøn til Herren, at ihvad han en sender os at han vil give os Kraft og Frimodighed, til at tage det fra ham ja han har jo forjettet os, som dine Dage er saa skal din Styrke være, og har vi ogsaa ikke erfaret det, da jeg var derude sist, underlige Følelse at merke Her­rens Nærværelse saa tydelig, ja det er herlige Timer at være stille for sin Gud og overgive sig helt og fuldt i hans Hænder. Jeg har det meget godt hær i Potsdam, jeg bestiller nesten ingen ting. I Dag har vi havdt 1 Times Undervisning om Waffen­gebrauch und Festnahme, men jeg hørte nesten ingenting deraf, da jeg sad langdt nede i et Hjørne og udenfor paa Gaden holdt Regimentsmusikken Millitærkonsert, saa vi lyttede mere derefter som efter undervisningen, da den Historie nesten bliver gammeldags for os, og da vi dog har gjort mere brug deraf, som den gamle der sto og fortalte os derom. Nu slutter jeg denne Gang med de kærligste Hilsener til dig min allersødeste Mie, og til alle kjære derhjemme, fra din tro hengivne Georg Knudsen.


O saligt Hus hvor du har ingang funden er en sønderjysk salme. Teksten findes i Den sønderjydske Salmebog. - Kbh. : Det kgl. Vajsenhuses Forlag, 1926. - 1028 s. - 510.
Lyt til melodien

Som dine Dage er saa skal din Styrke være er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen, som kan høres på linket ovenfor.

14.11.2007

Potsdam d. 14.11.14.

Kære Mie!

Atter i Dag et Par Ord til dig min Kæreste. I Morgen har jeg for første gang atter masheret med in Schritt und Trit, vi skulde til undersøgelse, hvem der var Felddinstfähig, da der i de nærmeste Dage gaar en Transport af til Reg. Jeg kommer jo naturlig ikke med, det glæder du dig dog vist over? naar vi kommer paa Rivir og melder os til Øvelse, jager de os ud for de har ingen Tid. Mange Tak for dit Kort fra den 9.11. fik jeg i gaar Aftes som glædede mig meget, et Brev modtog jeg, da jeg rejste fra Sonderburg hvorfor jeg takker hjerteligst. Hilsen til dig og alle Hjemme fra din Georg.

13.11.2007

Potsdam d. 13.11.14.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Nu er jeg altsaa ankommen til Potsdam ligger hær i Massenkwartier i et stor Restaurant. Orlov bliver nok Fiksierbild, da der nesten ingen er der kan faa Orlov. I Dag er vi bleven omklæt i Blaa Tøj, jeg skal 2 Gange om Dagen hen og øve med min Arm, paa Revirstuen, ellers gjør jeg ingen Ting. Vil du ikke sende mig en ul­den Undertrøje, et Par strømper Moffediser, da jeg fryser lidt hær og saa beder jeg dig ogsaa om at sende mig en Pakke da jeg hær kan have brug for en. Jeg har ingen Bekjente truffet hær endnu, Herren vil ogsaa hjælpe mig hær og være mig nær med sin Fred og give mig Kraf til at vandre til sit Navns Ære. Kærlig Hilsen til dig og Marie, og alle derhjemme sender din tro Søn Georg.

12.11.2007

d. 12.11.14.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Sidder nu i Taaget fra Neumunster til Hagenau L. og er paa Vej til Potsdam, hvor jeg skal melde mig ved mit Ers. Trupenteil, haaber at faa Erholungsurlaub derfra, rejste igaar Middag fra Sønderborg og blev saa i Flensborg til i Morgen. Logerede paa Chr. Hospits hvor jeg var sammen med min Broder, Jens Mailand og en Del andre Guds Børn til Samtalemøde som Hagensen lete, en opbyggelig Time bagefter besøgte jeg Tante Sopfie. Markus var nu i Haderslev. Klo 445 kørte jeg fra Flens. Kærlig Hilsen og paa Gensyn Din tro Georg.

09.11.2007

Sonderburg d. 9.11.14.

Min elskede Mie!

Wo ist ein so mächtiger Gott als du bist! Ps 77, 14. Vej har han alle Steder, ham Midler fattes ei, kun Naade han udspreder kun Lys er al hans Vej Jakobus 1,9 - 12. Det er Andagtstykket af en lille Bog som P. Nielsen sente mig. Waffen des Wortes. Ja kære Mie, det er en megtig Gud vi har, ham kan vi anbetro os til i Glæde og Sor­rig, med alt hvad der møder os i vort Liv særlig i denne Tid da merker vi rigtig at Gud er den stærke, en Hjælp i Angsten, prøvet tilfulde som det hed i det Sprog - som jeg fik nede paa Ballegaard, han sender ogsaa ikke os, mere end vi kan bære. Ja min Kære, det er godt at vide og tro, at hvad der end møder os, det er Gud der sender det, saa er det ogsaa saa let at bære. Det er ogsaa min trøst at naar jeg atter skal drage ud, at møde Fjenden at det saa er Gud der vil det, og hvor Gud mig fører gaar jeg glad, ham har jeg ved min Side, saa kan jeg jo drage med oprejst Hove og frit Mod ud i Kampen for Fædrelandet, thi hvad kan mig skade naar Gud er med. Han vil ogsaa give dig et villigt Hjerte til ikke at knurre imod ham, naar det skulde være hans Vilje at tage mig Hjem til sig, i sin lyse Himmelsal, i den­ne, for Friheden og Ret, saa forferdelige Kamp, ja kære Mie, jeg tænker saa ikke at du vil være saa forferdelig kje af det naar jeg atter skulde drage ud, og staa min Mand ja lad os blive stille og Gudhengiven og sige, din Vilje ske. Mange Tak for dit Brev fra Quorp, men Fortsettelsen har jeg endnu ikke faaet, jeg tænker mig at du ikke har villet gjøre lige som siste Søndag paa Ballegaard da jeg jo overraskede dig, men denne Gang motte du dog vente forgjæves, og havde godt kundet skrive da, jeg denne Gang ikke skulde have forstyret dig, i dine Kærligheds-Betragtninger. Jeg skulde Hilse dig mange gange fra P Mahler han var hær paa Fre­dag, men holdt ingen Gudstjeneste, da han skulde til Broakker at tale, han talte lidt med den Enkelde, nu er vi flyttet om til det danske Forsamlingshus, som de har stillet til raadighed, hær ligger vi 40 Mand i den store Sal, i det hele er der Plas til 300 hær, en stor Bygning. Hilsen til Fader og Moder Julie Jürga og lille Carl, han leger jo vist Krig, og til Grevsens men den bedste til dig min allerkjæ­reste Veninde fra din hengivne G. Knudsen.


- Wo ist ein so mächtiger Gott als du bist! (hvo er en Gud så stor som Gud!) er et citat fra
- Vej har han alle Steder, ham Midler fattes ei ... er en omskrivning af nogle linier fra Paul Gerhardts salme "Befal du dine veje"
- Georg henviser også til

Lille Carl er Maries halvbror, den yngste i barneflokken. På dette tidspunkt var han 10 år. Se her et billede af dem, Georg omtaler som "Fader, Moder, ... Jürga og lille Carl" - Maries nærmeste familie i Korup.

08.11.2007

Sonderburg d. 8.11.14

Kære Mie!

Mange Tak for dit Brev og Kort. Nu er du så atter Hjemme, og jeg tænker mig at du har ventet efter mig i Dag, men jeg kom ikke og overraskede dig som forrige Søndag. I Dag motte jeg blive hær i Sønderborg, en lang Søndag inden for 4re Mure, men dog en Trøst at de motte alle blive hær. Hvorfor kan jeg fortælle dig naar vi tales. Ellers har jeg det godt. En kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.

Hils alle derhjemme.

Motiv: Sonderburg

04.11.2007

Sonderburg d. 4.11.14.

Min kære elskede Mie!

Det er altsaa mit første Brev som jeg skriver til dig derhjemme i Quorp, jeg tæn­ker at du er lykkelig og vel ankommen og at du glæder dig til, atter at være Hjem­me. I Syd og Nord, i øst og Vest naar alting er prøvet er Hjemmet bedst, det maa du vist ogsaa sige. Jeg kom jo godt Hjem paa Mandag Eftermiddag. Paa Tirsdag fik jeg mine 3 siste Kvier indstaldede. 2 kom til Lorenz Jørgensen i foder og 1 til J. Vibe. Om Eftermiddagen var Hansen fra Berendorf og hentede sine ham hjalp jeg jo saa ogsaa paa Vej saa du kan see jeg har ordentlig været i gang. Og tænk dig om Aftenen fik vi besøg af Pastor Nielsen, saa du kan nok tænke dig at vi havde en interesant Aften, ja han havde rigtignok meget at spørge om og jeg motte jo for­tælle men han havde ogsaa meget interesant at fortælle, han havde ogsaa læst mit Brev til dig fra 5 Sep. op ved et Ünglinge Møde men jo dog uden at gjengive Navn, saa gjør det jo heller ikke noget, gjør det vel? jeg tænker jo nok at det har in­tereseret Ünglingerne at høre lidt fra Krigen. Det var ellers en deilig Tour jeg havde til Ballegaard med at besøge min allerkjæreste Veninde og det var mig en stor Glæde at overraske dig ved Skrivebordet og see dig sidde at skrive til din Kjæreste, da fik jeg en lille Anelse om hvordan det tager sig ud naar du lader dine Tanker gaa ud til din Ven. Den Situatsion du har været i da jeg traate ind, røbede dit Brev, og jeg kan nok tænke mig at Pennen ikke rigtig har villet glide, det røbede ogsaa de mange forkrassede Ord (ikke) det var mig en Glæde at jeg kunde løse dig ud af den trykende Stilling, og at du i mine Arme kunde fortælle mig og lade mig merke at jeg var den du var gladest for? - Ja kære Mie vi vil bede Jesus om at vi ret maa forbindes i hans Kærlighed, og at vi maa blive stær­ke til at modstaa paa den Onde Dag. Nu en kærlig Hilsen til dig og alle Derhjemme i Quorp fra din tro hengivne Georg.