28.06.2009

d. 28.6.16.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Idag et lille Livstejn. Vi ligger her bag Fronten i en Skov, og det har rejnet forferdelig saa vi er helt vaade, vistnok gaar vi i Aften videre frem, det lader til at det nu er temmelig rolig her, da der er sat en Stopper for Fjenden. Ellers har jeg det godt. Kærlig Hilsen fra din egen Georg Knudsen.

En venlig Hilsen fra Carl Thiesen. Herren er god imod os. Vi er glad at vi er samen

(tegning af to blade) langeweile fra Potsdam.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

27.06.2009

Rusland, 27.6.16.

Min kæreste lille Mie!

Efter megen Sved og Anstrengelser er vi nu ankommen til vort Regt, og straks gav Herren mig den Glæde at træffe sammen med Carl Thiesen, Haderslev, som er her ved 4 Komp, han kom og spurgte om der var N Slesviger her, og straks kjente han jo mig, dog jeg kjente ikke ham med Fuldskæg og uden Briller, men vi bleve begge glade. Berghaus er ogsaa her ved Komp. og saa en troende Kammerat som vi traf sammen med paa Touren (Orthsaa nu er vi 4 sammenn. Henningsen er ved Regt 201, 5 Komp, og H. Toft ved 9 Komp 201, saa vi kan vel træffe hinanden sommetider. Du længes jo vist efter at høre fra mig, jeg har ikke kundet skrive i den siste Tid. Min siste Adr sendte jeg med en Sanitætsunderoffz. som rejste tilbage til Potsdam har du faaet den? maasked naar Brevene mig som du har skreven paa den, jeg skal nok lade dig det vide. Det lader til at det gaar livlig til her, dog Herren kan ogsaa holde sin bevarende Haand over mig her, han slipper os ikke og forlader os ikke, det skal være vor Trøst, godt at vide sig bjerget i hans Haand. Idag for 14 Dage siden var vi sammen i Tinglef, da tænkte vi ikke at jeg om saa kort Tid skulde være ved Fronten. Ja Herrens Veje er ikke vore Veje, dog vil vi sige! som du mig føre gaar jeg glad, dig har jeg ved min Side deri er der Trøst. Nu haaber jeg med Tiden at høre lidt fra dig, hvorledes du har det min Kæreste, og om alt er vel? jeg har det godt og er sund og rask, min Adr. Gefr. K 4 Komp I Batl. Res Inf. Regt. 204. 43 Res Inf. Division 22 Res Armeekorps im Osten.

Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet

Din tro Georg.Georg må ikke skrive - og ved formodentlig heller ikke præcis - hvor han befinder sig, ud over det generelle "Rusland". Men han deltager i slagene under den russiske Brusilov-offensiv, der varede fra juni til august 1916, og som er blandt de blodigste i verdenshistorien. Som en del af den 4. hær har han derfor befundet sig i et område omkring fx byerne Kovel, Gorokhov og Skobelka, der i dag ligger i Ukraine. På tysk hedder området Wolhynien, på russisk Wolyn (Волынь).

21.06.2009

Galitzien d. 21.6.16.

Kære Mie!

Om dette Brev naar dig, ved jeg ikke, dog vil jeg ikke lade være at lade mine Tanker dvæle hos dig. Nu kører vi gjennem samme Egn hvor vi siste Sommer kæm­pede og man seer endnu Sporene deraf. Lige mødte vi et Tog fuld af Flygtlinger, o hvor har i meget at takke for at Krigen ikke herger hjemme hos eder den Elen­dighed vilde jeg nødig have i skulde see, de kommer fra Provinsen Bukolvina, hvor vi vist gaar hen. De som forlader sig paa Herren, skulde forny deres Kraft og opfarer med Vinger som Ørnen. Saa en kærlig Hilsen fra din, dig elskende Georg.

20.06.2009

Katowitz d. 20.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

7 Minutter ophold nu er vi snart ved Grænsen en herlig Tour gjennem Schlesien, jeg er truffen sammen med en Skolekammerat, Widding fra Uk han er Untffz ved Spandauerne, han gaar ogsaa med. Kærlig Hilsen fra din Georg.

Min hjærteligste Tak for Brevet igaar som jeg lige modtog da vi droge bort.

Stemplet 20.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vi kører nu gjennem det smukke Schlesien. Berghus og jeg kører sammen, har so­vet godt inat. En kærlig Hilsen fra din tro Georg.

Gruss Hugo Berghaus.

19.06.2009

Potsdam d. 19.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Idag den siste Hilsen her fra Potsdam, da vi i Eftermiddag rykker ud, det gaar først til Berlin og derfra videre, der siges til Grækenland dog det skal Tiden vise. Gud Herren er Sol og Skjold.

Din Georg.

Du vil vist faa Brev fra Frk Zerkowski, da hun fik din Adr.

18.06.2009

Potsdam d. 18.6.16.

Min kæreste lille Mie!

Frygt ikke, tro ikun! det var Ordet vi idag hørte i Guds Hus og det skal ogsaa være Ordet som jeg i denne Middagsstund vil tilraabe dig min Elskede. Frygt ikke tro ikun, det er et Ord vi nok kan tage med paa Vejen, naar jeg atter gaar i Felten, og du atter maa blive ene tilbage, saa siger Herren Frygt ikke for vad der kommer om godt eller ont, jeg staar bag ved med Trøsten og Freden. Tro paa mig, siger han, jeg fører alt herlig ud, hav kun Tillid til mig, jeg skal nok gjøre alle Ting vel, om du ogsaa skal gaa ad mørke Veje, saa tro kun dog, jeg er dig Lys, og Vejleder. Paa Fredag var vi til Alters, og du kan tro min elskede Mie det var for mig den herligste Altergang jeg nogensinde har været med til, Skriftetalen gik ud fra Ordet, min Fred giver jeg eder min Fred lader jeg eder o.s.v. og jeg tror ikke der var et øje tørt, af de 50 Mænd som toge del, en un­derlig Stilhed og mange Tanker drog forbi Sjælens øje og Hjærtet bøjede sig i stille anger og bod, og jeg maa ogsaa sige at mit Hjærte bævede i hellig Frygt for den levende Gud men jeg erfarede ogsaa den Fred som Jesus skjenker os i Tro­en paa vore Synders Forladelse og han styrkede mig i Troen og gav mig forvis­ningens Pant paa mine Synders forladelse. Saa gaar jeg nu for 3die Gang med frejdig Mod i Felten, og befaler alle mine Veje og al min Hjertens Sorg til hans trofaste Pleje som bor i Himlens Borg, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa, han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa, ja kære Mie, saa har vi ikke noget at frygte for og jeg tænker ogsaa at du ikke er kjed deraf da jeg ikke gjerne vil have det, men hellere vil tænke mig, at du er stolt af og glad ved at jeg maa være med til at værne om de hellige Goder vi ejer. Transporten blev udtaget af dem som havde været længst ved Ers. Batl. som jo ogsaa var rigtigst, der menes at den Division vi gaar til er paa Vej til Galitzien eller Serbien, og jeg gaar ogsaa hellere derhen som til Frankrig, og det skal være derfor at vi endnu er bleven her, da vi dog skulde have været bort igaar, jeg glæder mig meget til at Berghaus ogsaa gaar med. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg har modtaget idag det glæder mig at høre at du har det godt og at du atter er kommen godt til Quorp igjen. Du har jo vist grædt et par Taarer da du har modtaget mit Kort fr Fredag da det dog kom lidt anderlides som vi havde ventet det, dog jeg var belavet paa alt, men vilde ikke gjøre dig bedrøvet da jeg var hjemme, da jeg ikke gjerne vil see dig bedrøvet. Herren hjælpe dig til at være glad og frejdig i Sind, det skal være min Bøn for dig, nu hører jeg jo vist ikke fra dig før du for min nye Adr. Du blev ellers hjærtelig indbudt til at logere ved Frk. Zerkowski naar du vilde komme at besøge mig, men det kan der jo ikke blive noget af, nu. Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og et inderligt Kys fra din dig elskende

Georg Chr. Knudsen


Frygt ikke, tro ikun! er et citat fra
Min Fred giver jeg Eder... og andre af citaterne her er fra

17.06.2009

Potsdam, Lørdagaften d. 17.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Kommer nu lige fra Geheimraainden, hvor vi har taget Afsked og vil jeg lige med­dele dig, at vi endnu i Dag ikke er kommen bort men mosked Morgen eller Mandag, marschberet er vi fra imiddag, iaftes var jeg i Novaves med Æggene og havde en dejlig Aften der. Jeg vil jo vist ikke faa noget fra dig inden jeg tager bort, dog vil jeg med Glæde altid tænke paa min lille Mie. Din Georg.

16.06.2009

Potsdam d. 16.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Lykkelig og vel ankommen hertil. Naar jeg nu maa meddele dig, at jeg Morgen vist­nok gaar i Felten, saa tænker jeg at du bærer det, som en af Fædrelandets stærke Brude og være stolt af at jeg maa være med til at slaa en Mur om dig min kære Mie, og alle kære derhjemme, med den Tanke gaar jeg atter for 3die Gang, glad og uden Frygt i Felten, da jeg ved at Herren gaar med mig, og vil være mig nær og give mig syndsforladelsens Naade. Min Fred giver jeg eder, min Fred lader jeg eder o.s.v. det var Teksten til Altergudstjenesten idag, en Altergang som denne, har jeg al­drig oplevet, der var vist intet øje tørt. - Det glæder mig at jeg har været hjem­me paa Orlov, vi gaar ikke til vort gamle Regt. vor de putter os hen, har vi ingen Besked faaet om, det kom jo lidt hurtig men dog ikke overraskende da vi jo har ventet længe. Iaften gaar jeg ud med Æggene, vi har havdt travlt, saa jeg ikke har havdt Tid til at længes. Saa en kærlig Hilsen til min kære lille Brud, som ikke maa være kjed af at jeg rejser.

Din Georg.

15.06.2009

Neumünster d. 15.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Har nu været henne at faa mig en god Middag her i Byen, og nu gaar Rejsen saa videre, det er vel dig som det rejner, du bliver vist vaad inden du kommer hjem. Kærlig Hilsen, din Georg.

07.06.2009

Potsdam d. 7.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vil dog lige meddele dig at jeg om Gud vil Morgenaften kører paa Orlov, saa er jeg vist hjemme paa Fredag. Min kære Ven Joh. gaar idag i Felten, Herren bevare ham han kommer til et andet Regt. som just ikke staar i et behagelig Hjørne, vi gaar nu ud at skyde, haaber det gaar godt idag. Saa en kærlig Hilsen og paa snar­lig Gjensyn, din tro Georg.

01.06.2009

Potsdam d. 1.6.16.

Kære elskede Mie!

Idag paa Himmelfartsdag, som jeg dette Aar maa fejre sammen med Guds Børn, ander­ledes som forrige Aar, da var jeg paa Himmelfartsdag paa en stram Marsh og om Aftenen paa Feldwache da Jørgen og jeg havde os lidt nedgravet og havde faaet lidt Løv sammenskrabet til vort Leije, da laa jeg lenge om Aftenen, og saa op mod den stjerneklare Himmel og mine Tanker ilede til Hjemmet og dvælede hos alle de Kære der, som vare forsamlede til Fest i Bollerslev og Oldentorene summede de­res ensformige Musik dertil, som ogsaa vækkede mange kære barndoms Minder i min Sjæl, ja som Barn i Mai Maanet, paa vild Jagt efter Oldentorer, var det en Fornø­jelse, saa kom Tankerne atter tilbage til Nutiden, hvorfor ligger vi her under aaben Himmel paa fri Mark? og en hellig Ild begynte at brende i Hjertet, vi er nu Mænd og verner om vort Fædreland og vore Kære, og vil jage Fjenden med samme Iver, som før Oldentorene, da vi var Barn, og saa var alt saa let at bære. Mine Tanker vil ogsaa idag være hos eder i Bollerslev, men min kære Mie, det maa du ikke tro, at det er med Vemod, som du skriver i dit siste Brev, thi jeg vil, om Gud vil, til den store SangerGudstjeneste i Grünewald, med 300 Sangere, et stort Basunkor og mange berømte Talere, ja kære Mie du kan tro jeg har Lejlighed nok, vist mere som du derhjemme, til at komme under Guds Ord, de siste 3 Aftener har den berømte Pastor Keller evangeliseret her, jeg vil tage Foredragene med hjem, som han hold, de var gribende. Paa Søndag, Jugendbund, om Aften Møde Norvarwes, Tirsdag Bibel­time Breitestrasse, Onsdag Samtalemøde, Heinrichsst, Torsdag Samtalemøde, Nowawes, Lørdag Blaakorsmøde, Breites. saa du kan see Lejligheden er god nok. Ja min kære­ste Mie, motte idag den kære himmelfarne Frelser rekke sine igjennemborede Hænder ud over os, og give os sin fred og store Velsignelse. Saa til Slut ønsker jeg dig en velsignet Fest og Hilser dig med et hjærteligt Kys og forbliver til snar­lig Gjensyn, din tro hengivne Georg.


Oldentorer er en gammel sønderjysk betegnelse for Oldenborrer.