29.09.2016

Den 29.9.16.

Feldpostkarte.
Hermed Honingdosen tilbage. Min hjærteligste Tak. Honningen smagte storartet. Vi kan ingen Pakker sende mere, sender dig denne ad en anden Vej. Saa min kær­ligste Hilsen

Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

26.09.2016

Den 26.9.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vi er lige kommen fra Tjeneste og vil jeg nu sende et lille Livstejn med da Køkkenet er her. Om Aftenen har vi Arbeidstjeneste, saa vi har nok at bestille, men jeg har det ellers meget godt, ogsaa glædede det mig atter efter længere Ven­tetid at faa gode Efterretninger fra dig. Du skal have mange Tak senere et Brev derom.

Din tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

24.09.2016

Skreven d. 24.9.16.

Feldpostbrief.
Min kære lille Mie!

Paa Grund af Mangel paa Skrivepapir idag et Brevkort. Min hjærteligste Tak for den gode Honning som smager udmerket, Du har nok meget travlt i disse Dage? Jeg er endnu altid her i Skoven, i forgaars var vi nede at blive vores Lus kvit og fik et varmt Dampbad, og du kan tro vi svedte ordendlig, vor Mave kunde vi faa rigelig forsørget der, da Jøderne skjenkede Tee og solgte Kager. Jeg fortærede minst for en 10 Marker, det kan du vel ikke begribe? saa besørgede jeg mig ogsaa grønne Rei­neklauden og Stikkelsber (henkogte) Chokolade, Kakes og Tobak, men som allerede er forsvunden i en hungrig Mave. Carl spiser jo ogsaa med i denne Tid, da han staar paa det skjæve med Posten, fordi han har været vidtløftig, dog nu bliver han atter benaadet af Posten med Breve. Vi har det ellers meget rart sammen, jeg er jo hans Korporal, saa han maa jo lystre mig, jeg maa have ham i Ørene da han gjerne vil nappe af sin Eiserne-Bestand (Tvebak) og som jeg er foransvarlig for, ellers gaar alt godt og vi er sunde og raske. De kærligste Hilsener og Kys, din Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

23.09.2016

d.23.9.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Endnu et lille Livstejn fra din Georg da vi sansynligvis kommer bort i Aften, ellers har jeg det meget godt og haaber det samme om dig min søde Lille.

Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

21.09.2016

Skreven d. 21.9.16.

Min kære elskede Mie!

Dybt helder Aaret i sin Gang, snart ødes Eng og Lund. Far vel med al din Lyst og Sang, du korte Sommerstund. Medfølgende et Tejn derpaa, men jeg finder det dog me­get smukt og beder dig om at opbevare det som et Minde fra den Tid jeg har tilbragt her i Volhymiens Egeskove.

Lær mig o Skov at visne glad som sent i Høst dit gule Blad et bedre Foraar kommer! Der grønt mit Træ skal herlig staa og sine dybe Rødder slaa i Evighedens Sommer. Og det siste Vers i denne Sang Du som fra Skyen smiler hist min Herre Frelser Jesus Christ lær mig at tving Sorgen. Sving for mig Haabet grønne Flag, Langfredag var en Bitter Dag men skjøn var Poskemorgen. Om ogsaa du synes i denne Tid at du ikke kan være rigtig glad eller ikke tør vove det, saa kan du dog have et stille Glæde i dit Indre om ogsaa adskillelsens Smerte trykker dit Hjerte, da vi Guds Børn har det forud for Verden: Glæder eder i Herren altid atter siger jeg eder glæder eder eders Hjerte forferdes ikke tror paa mig og tror paa ham. Alt hernede er Forgænge­lighed som vi ogsaa saa tydelig seer nu i denne Tid ude i Naturen og ogsaa her paa Slagmarken. Men saafremt vi ejer Livet i Gud saa døer vi kun for atter at leve i al Evighed sammen med ham som her vi troede paa og gjensynets Glæde der, vil forøge Loven og Takken til vor felles Frelser.

Igaar var vi nær kommen til Forsterkning til, Navnet begynder med de Andre som vi har i Stalden og saa et pischi ved Enden, du vil have læst det i Avisen sikkert, dog Herren magede det saadan at det ikke gjordes behov, der skal det see skrekke­lig ud. Carl er lige lige ved at Luse sig, og smed mig en herhen paa Brevet som jeg dræbte og nu sender dig med, saa kan du see størelsen, vi har det storartet sammen. Tak for Kortet som jeg modtog idag, ogsaa jeg glæder mig til at Peter nu atter er rask, ogsaa tak for Brevet igaar, det lader jo til at Danmark holder sig rolig, og vi vil bede Herren om at forskaane os for Krigen. Jeg har det meget godt, som jeg med Glæde ogsaa hører fra dig. Ja min elskede lille Bondepige jeg maa respektere dig, at du saa flittit hjælper med i Høsten, det kan jeg nok lide og det er sund Arbeide som giver Mod og Lyst og fordriver sørgmodige Tanker, hvor er der ikke mangt en Bondepige som i denne Tid ogsaa maa sætte deres Kræfter ind for Fædrelan­det, og som kræver selvfornegtelse. Ja min Kæreste, med Glæde sætter vi alle vore Kræfter ind for det Store og Hele, for at opnaa en sejerrig Fred, at vi kan komme hjem og løse eder af.

Intilda forbliver jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

I dette brev leger Georg "gætteleg" med et stednavn. Fra et senere brev ved vi, at han på et tidspunkt har været et sted, han kalder Swinjuchi, måske er det det, han referer til. Det store slag den 20. september foregik dog iflg. historiebøgerne ved Stokhod som ligger mellem Kovel og Luts'k, det område af Wolhynien som Georg formodentlig befandt sig i.

Lyt til Dybt hælder året i sin gang.

20.09.2016

Den 20.9.16.

Feldpostkarte.
Kærlig Hilsen fra Felten jeg har det godt.
Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.09.2016

Skreven d. 18.9.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Du undrer dig vist over at du ikke har hørt fra mig i de siste Dage, vi er nemlig draget ud af hvor gamle Bolig og bor nu foreløbig i Skoven, hvad der nu paserer os er os udbekjendt, der bliver allehaande pludret om at komme bort, hvorhen kan du omtrent raade, jeg maa nemlig ikke skrive saadan men da det er Dansk kan der jo ingen læse det her, naar du nu intet hører fra mig, saa behøver du ikke at være ængstelig for mig. Carl er nu her og er bleven min Gruppe tildelt. Vi glæder os begge dertil, fik nu lige en Stor Kuvert saa sender jeg dig den anden Skitze. Kærlig Hilsen og Kys din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

15.09.2016

Rusland d. 15.9.16.

Min sødeste lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine 2 Breve. fra den 8 og 4de, siste havde først været hos Res Regt 208, da du har tilbøjelighed til at lave en 4 som har lighed med en 8. Idag har jeg havdt mine Fødselsdagspakker hjemme fra som glædede mig meget, paa min Fødselsdag havde jeg det rolig og godt, og der var ingen som forstyrrede mig i min Søvn som siste Aar, da jeg laa i min gode Seng derhjemme i Ravit, og i Kære om Morgenen, bragte mig et Stentchen og jeg husker tydelig da du kom ind og gav mig Fødselsdagskysset. husker du? Untffz. er jeg nu atter løs, da han er til­bage og gjør et Kursus med jeg har nu atter min Kok liggende hos mig. Igaaraftes gav det stugte Kartofler og Stangenspargel, som jeg havde købt ved Kantinen i Dose 2,10 som smagte helt udmerket, forleden havde jeg Rosenkaal Kartofler har vi nok af, da vi ligger i en Kartoffelmark og du kan tro vi gjør flittig brug deraf baa­de Morgen og Aften. Lys tror jeg at jeg kan faa mere af her som i derhjemme der­for behøver du ike at sende jeg har i de siste 14 Dage Kjøbt 30 Styk, hvoraf jeg endnu har 8. men 1 Lys holder nesten kun en Nat. Nu er det Aften og jeg har lige spist Mellemmad Smørrebrød med Blodpølse paa og Mineral-Vand, det var vor Menasch for iaften, hveranden Aften gives det Menasch, saadan siger Kammerat Østreich, og hveranden Middag Rødvin 2-3 Mand en Flaske. Ja min Kæreste du tænker vist "han le­ver ellers ikke daarlig" det gjør vi heller ikke i denne Tid og du kan ogsaa tro jeg seer meget godt ud. jeg faar nesten 3doppelt Hage, og en lille Borgermester­mave, saa min trøje sidder helt stram nu. Arbeide behøver jeg jo ikke, jeg har kun at komandere og vise an, naturlig maa jeg jo altid være paa Benene, baade den første og den siste, men det strenger jo ikke an, jeg kommer overhovedet meget godt ud af det med mine Folk. som du vel ogsaa har kundet see af deres Skriven. Du spør­ger om jeg ogsaa har Lus, ja det kan du tro, imorgen fangede jeg 6 tykke og fede Oldemødre, de havde nemlig forstyrret mig i min Ro, de løb nemlig med deres skarb beslaaede Ben frem og tilbage over min Mave og af og til bed de sig fast saa jeg hoppede, der er dem der har krasset sig, saa deres Krop er fuld af Saarstrimer, saa du kan tænke dig at det er ikke til at lee af, det er en stor Plage, Offz. har lige saa mange som vi, da ren Vask heller ikke hjælper. Nu er du vel kjed af den Lushis­torie og jeg slutter derfor med et kærlig Kys, og Hilsen fra din egen tro Georg.

Medfølgende, lidt Haandarbeide fra Skyttergraven.Menasch (eller Menage): østrigsk for måltid.

Stentchen er formodentlig en lille serenade, altså en fødselsdagssang.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

13.09.2016

Skreven d. 13.9.16.

Min kære lille Mie!

Altsaa fejrer jeg idag min 30 Aars Fødselsdag og jeg kan kun paa denne Dag skue tilbage med Tak til Herren som saa rigelig har velsignet mig paa mit Livs-Gang.

Han har ladet mig vokse op i et lykkelig Hjem, hvor han selv var Hjærte- og Hus­ven, han lod mig tidlig komme hen under Guds Ord i Søndagsskolen hvorfra jeg har mine smukkeste Barndomsminder, og i mit Ungdoms første Vaar gav han mig Naade til, at overgive mig med al min Synd, i hans tilgivende Frelserarme, og i min Ungdom er jeg bleven rig velsignet af ham. Ogsaa i den Tid af min Ungdom da jeg merkede Dragelsen mod det andet Kjøn og søgte efter min Mage, da har han visket mig til, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær, og han har ikke ladet mig bliver beskjemmet, men forunderlig lagt alt tilrette, dengang jeg fandt min Julerose dernede i Haderslev. Ja min kæreste Mie ogsaa i den Tid vi har kjendt hinanden har det været vort højeste Ønske, at vor kære Frelser motte være vor Fø­rer og Leder, naar vi ogsaa har vandret i Svaghed, saa har han dog baaret over med os, Vi have ikke en Ypperstepræst som ej kan have Medlidenhed med vore Skrø­beligheder. Efterdi han led og selv blev fristet, kan han komme dem til Hjælp som fristes. Og serdeles nu i denne Krigstid, har vi merket hans bevarende Nærhed og igjennem Farer, Nød og Savn har hen hjulpet herlig igjennem og vi maa paa denne Dag med tilbedende Tak synge. Du Soles Sol fra Betlehem, hav Tak og Lov og Pris for hvert et Glimt fra Lysets Hjem og fra dit Paradis. Dog ogsaa paa denne Dag gaar Tankerne ud i Fremtiden, og spørger: hvad vil den bringe? men jeg tror det er godt for os kære Mie at vi i denne Sag ikke kan see ind i Fremtiden, da er det bedst, blindt at overgive sig til Faderens Førelse, som vi ogsaa synger saa herlig om i Salmen, Han som har hjulpet hidindtil, han hjælper og herefter, læs denne Sal­me igjennem, og saa den herlige Salme Jeg gaar i Fare hvor jeg gaar har jeg tænkt meget paa, den har været mig til Velsignelse. Jeg gaar med Jesus hvor jeg gaar, motte det altid være vort Løsen. Nu til Slut min Hjærteligste Fødselsdagstak og de kærligste Hilsender og Kys fra din egen Georg.

Hils alle de kære hjemme i Quorp.Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra
Du Soles Sol fra Bethlehem... stammer fra salmen I østen stiger solen op. Lyt til starten af salmen på en sønderjysk melodi.


Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Skreven den 13.9.16.

Fe1dpostkarte.
Kære Mie!

De første 2 Timer af min Fødselsdag har jeg tilbragt paa Patrouille. Kl er nu 2 og jeg er lige kommen tilbage og har faaet mig et Stykke af din Kage med Vin til. Min Hjærteligste Tak for Fødselsdagspakkerne, det smager mig alt meget godt. Nu gaar jeg hen at sove lidt naar det bliver Dag skriver jeg et Brev, havde ogsaa Fødselsdagsbrev fra Moder, Peter og Tinne Ravit og fra Moder og Peter Borrig ikke at glæmme fra dig, min sødeste lille Mie. Saa et kærlig Godmorgen-kys fra dit Fødselsdagsbarn Georg Knudsen.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

11.09.2016

Rusland d. 11.9.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Mie.

Min hjærteligste Tak for Ægene, og Lys. Ægene havde hold sig godt og var ikke gaa­ede itu, ogsaa Tak for dine 2 kære Breve fra 3. og 6. det siste, Fødselsdagsbrevet takker jeg særelig for, og alt godt som du ønsker mig til min Fødselsdag og i Frem­tiden. Hvad Orloven angaar har jeg forlængst givet en Ansøgning ind til Komp. Faar jeg Orlov saa glæder jeg mig, og faar jeg ingen, som jeg jo antager, saa glæder jeg mig ogsaa dertil. Mine Grundsætninger vil du jo vist snart kjende i den henseende. Det er det eneste der hjælper at jeg er Landmand, ellers er der dem som er her 10-11 Maaneder og de kører først nu. Jeg har gjort hvad jeg kan, og Resten overgiver jeg til Herren. Jeg ønskede at indbyde dig til Fødselsdag, om du kommer, skal du faa det godt hos os. Saa en kærlig Hilsen og Kys, fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

09.09.2016

Rusland, d. 9.9.16.

Min søde lille Mie!

En Hjælp i Angsten prøvet tilfulde. Et herlig Ord af Psalmisten, passende paa vor Tid hvor vi saa tit erfarer Sandheden af dette Ord, ja Herren har aldrig ladet os til Skamme men altid hjulpet os i rette Tid, naar vi kalte paa ham, han vil ogsaa føre os med sikker Haand ud af denne trængslernes Tid, lutret som i Ilden, i hans Haand overgiver vi os trygt, han vil danne Hjerterne som Leerkar til sin Ære. Ja min kæreste Mie det er saa trygt at vide sig berget og frelst gjennem Farer, i Frelserens gjennemborede Hænder.
Det er Aften Kl ½9 og du sidder moske ogsaa og skriver til mig, din Kærest du tænker dig saa langt i det fjerne Østen dog du maa tænke til Syd-Øst da Retningen ikke er rigtig mod øst som du antager. Og jeg sidder her i min Understand ved et Tællelys, og lader mine Tanker dvæle i dit nye smukke Hjem, og Tankerne gaar fra den ene Stue i den anden og tilsist, bliver de staaende ved Husmoderen og der senker de sig ned i dennes fatasifulde Drømmeverden, og dvæler med Samme ved de dejlige Fortidsminder og gaar med paa jagt efter Fremtidens Trylleverden for der at grunde en lille Verden for sig, de bygge Bro fra Sulami til Sulamit. Ja min Søde, vi gaar ofte vidt i Tankerne. Mennesket vælger sin Vej, men Gud stafester dets Gang, og det er godt vi ved det, og vi kan synge: Befal du dine Veje og al din Hjertesorg, til hans trofaste Pleje som bor i Himlens Borg, han som kan Stormen bin­de og lede Bølgen blaa han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa. Nu er Kl 9 og jeg har Tjeneste i Aften til elleve, saa bagefter Slutning. Søndag Morgen d. 10. Sep. først min allerbedste Søndagshilsen sender jeg dig indhyllet i Søndagmorgens Solstraaler. Krigsskueplassen ligger foran mig i herlig Søndagsro alt er tyst og stille ikke et Skud falder det er Fred i Krigen. Hvor er en saadan Søndagmorgen skjøn der er noget fredfyldt over den, og den vækker højtidelige Tanker her i Skyt­tergraven, og Tankerne gaar uvilkaarlig til ham som paa en Søndagmorgen stod op af Graven. Jeg lever ogsaa i skulde leve. Nu er Frelserværket fuldtud tilvejebragt for alle i Synd faldne Mennesker, som begjærer Frihed til at indgaa i Helligdommen ved mit Blod.

Hvad sagde du til mit siste Brev? tænker at du har forstaaet det og hvad siger du om dette, forstaar du mig egentlig rigtig? Din i Kærlighed tro hengivne Kriger, Georg.


En Hjælp i Angsten prøvet tilfulde er et citat fra
Sulamit er nævnt i
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

07.09.2016

Russland d. 7.9.16.

Min sødeste lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine 2 kære Breve, som jeg modtog igaar og for Kortet fra idag. Igaar fik jeg ikke skreven til dig, du maa endelig ikke tro, min kære Mie at det er slægenhed, men jeg kan merke at du ikke rigtig forstaar min Gjerning og Livet i Skyttergraven, heller ikke saa underlig, da en som ikke har gordt det med neppe kan sætte sig ind deri, men tro mig, hvis man vilde tage det nøje saa havde man ikke megen Fritid, og den Fritid vi har benytter man mest til at sove i. Og saa vil jeg gjerne skrive dig min Mening, jeg synes du klager dig alt formeget for at faa mig hjem, og fordi Krigen drager sig saadan i Lengden, jeg seer noget sygelig deri noget blødagtig, det er noget deri som ikke passer for en Kriger som maa aus­halten und durchhalten, d. 8.9. nok ved jeg, det Tryk som hviler over eder i denne Tid, da hedder det ogsaa for eder i Kære, tab ikke Modet og velt din Vej paa Herren og forlad dig paa ham han skal gjøre det, det er det vi skal have i Tanken. Gud staar ved Roret og han tillader ikke mere end der er til vort Gavn og Vel, det maa vi betænke, og derfor bliver stille for Gud, du maa tro min kære Mie jeg har og­saa havdt disse Tanker, dengang da jeg af Slaphed og Anstrengelse var nær ved at synke sammen, du vil ogsaa have merket det den Gang, men da motte jeg byde al min Villies Kraft sammen og bede Gud om at holde ud, og han har forunderlig hjulpet mig igjennem, og det er min Bøn til Gud at han ogsaa vil hjælpe dig igjennem, min kære­ste Mie.

Nu maa jeg slutte da Brevet gaar med til Køkkenet og beder dig, undskylde min Slægenhed! derfor forbliver jeg dog din egen tro Georg.Slægenhed - dovenskab. Kilde (og udtale) på Alsingergildet - http://www.alsingergildet.dk/ordbog.asp?vis=s

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.09.2016

Rusland d. 5.9.16.

Min kære elskede Mie!

Idag den 5 Sep, er en vigtig Mindedag for mig, og den Dag vil jeg aldrig kunde glæmme da jeg laa dernede ved Luneville med sønderskudt Skulder og de Tanker som der ilede gjennem mit Hove, det var dengang ikke som nu, da stod det alt saa skrek­kelig for en og nu, nu er man saa hærdet, og vant til Krigslivet at det ingen Ind­tryk gjør paa en mere, ja jeg maa nesten vedgaa at i de Timer det gaar værst til i Slaget da er det som om man sporer, einen besonderen Reitz, som du jo naturlig ikke kan forestille dig, kære Mie.

Dog nu tilbage til den 5 Sep, jeg har i Morgen, da jeg havde Gravtjeneste fra 1-3 gaaet den igjennem i mine Tanker, om den Tid var det netop da vi sov paa de haar­de stene, og da det lige var bleven lyst gik vi frem til Storm, naar jeg nu tæn­ker tilbage paa denne Storm saa var den slet ikke slem, jeg har gordt andre med som var 10 Gange værre som den men som sagt, det var den første og da jeg blev saaret har den gort det største Intryk paa mig. Nu er Kl 1/4 12, om denne Tid laa jeg ene der paa Marken i mit Blod og kunde ikke røre mig, da talede Herren et meg­tig Spraag til mig, men gjorde mit Hjærte stille og fuld af Fred. Jeg tænker mig at du ogsaa har gaaet mit Brev igjennem fra denne Dag. Ja min kære Mie hvor har Herren dog ikke været os naadig, og ført os med mild Faderhaand, ogsaa naar vi vare gjenstridige mod ham, har han dog i sin forbarmende Naade, set ned til vor Elendighed, og beskjemmende ymyget os med sin naadige Førelse mod os i Synd sunk­ne Mennesker og atter skjenket os syndsforladelsens Naade, i Christi Blod som har gjort fyldest for alle vore Synder. Ja kære Mie vi vil bede Herren om, at han vil bevare os fra Synden og føre vor Fod paa hans retferdige Veje, som ender sik­kert i Hjemmet deroventil, hvor er vi Mennesker dog nogle underlige Skabninger saa gjennemsyrede af Synden og forblendede af det Onde, at vi derover ikke agter paa Herrens Revselser som vil føre os til det Gode og lede os ind i Saligheden, som denne forferdelige Krig skal tjene til, og naar den opfylder dette Maal saa har den ikke været forgjæves, tros alt Blod som er flydt.

Tænker at høre fra dig idag at du har det godt. Sender dig en tom Pakke, har du faaet Pakken med Breve og Billedet? Vi ligger nu i femte Uge her, og jeg har det meget godt min Kæreste saa du behøver ikke at vær kjed af det for mig, derfor et Kys og en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Vi har nu heller ikke havdt Tøjet af siden vi droge bort fra Potsdam, undtagen naar vi har vekslet Vask. Støvlerne heller ikke, kan du tænke dig det? nesten et fjer­ding Aar. Vi er allesammen skrap lusede, skrekkelig, hvad?


Einen besonderen Reitz kan oversættes til noget i stil med en særlig skønhed.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

01.09.2016

Rusland d. 1 Sep. 1916.

Min kære lille Pige.

Bi efter Herren, vær frimodig og han skal styrke dit Hjerte ja bi efter Herren.

Ja min Kæreste jeg maa nok sende dig dette formanende Ord af Psalmisten, da jeg merker at du bliver utaalmodig sommetider, over at Krigen drager sig i Lengden, og jeg derfor ikke kommer hjem til dig, her er det, det kniber, at bi efter Her­ren, men her skal ovennævnte ord være os til Trøst, vi ved, at en evig Gud er Her­ren, han giver den trætte Kraft og formerer Styrke hos den, som ingen Kræfter har, derfor frit mod, og frygt ikke for Fremtiden. Herren siger: frygt ikke thi jeg er med dig, see dig ikke ængstelig om, thi jeg er din Gud; jeg har styrket dig, ja hjulpet dig, ja holdt dig oppe med min retferdigheds højre Haand, det er en vel­dig Trøst for os i disse urolige Tider som ogsaa truer med at naa hvort Hjems Grænser, dog vi vil bede Herren om at forskaane os for denne Ræssel, om vi kan taale det, dog vi siger! din Vilje ske.

Min hjærteligste Tak for din 2 kære Breve og for den gode Kage, og Lysene. Kagen var saa frisk og god som om den var kommen lige ud af Ovnen, jeg spiste Resten i Morgen til Dovre, paa Brødet. Havde ogsaa en Pake fra Søster Tinne med Kager, og en fra Moder med Smør, har du faaet Pakken med Dosen, og Pakken med Billedet og Brevene? hvad siger du om det? du kan vist ikke kjende mig? Det var jo kjedelig at Konen narrede eder, men hvis du kan faa P. Damgaard's Forlovede saa er du vel bedre kørende det er jo en rask Pige.

Idag for 2 Aar siden fik jeg min Ilddaab, tag min Dagbog og see, hvad jeg har skreven derom. Ja Herrens Naade har været stor mod os i disse 2 Krigsaar, det er os nu forbudt at skrive om hvad der forigaar her, naar det bliver opdaget bliver det strengt straffet, derfor vil du vel ikke faa mere at høre fra mig i den Ret­ning, dog hvis jeg engang skulde komme hjem kan jeg jo fortælle dig mundlig om mine Bedrifter om det intereserer dig.? Jeg har det ellers meget godt nu og bliver tyk og fed i Stillingen her da vi har det rolig, det er du jo gladest for at høre, og jeg er glad ved at jeg kan meddele dig det. Carl har jeg ikke hørt og seet fra siden han besøgte mig her, naar han kommer tilbage vil jeg see at faa ham i min Gruppe. Saa en kærlig Hilsen og mang Kys fra din egen tro Kriger Georg.Bi efter Herren ... er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.