02.04.2019

Entlassungsschein

Dienstgrad: Sergeant
Vor- und Zuname: Georg Knudsen
Geburtsort: Ravit             Geburtstag:            13.9.86.
Entlassen nach: Ravit, Krs. Apenrade
Zum Bezirks-kommando: Flensburg              am 2. Apr. 1919
Mitgegebene Bekleidungsstücke: Kein
Hat Mk. 50.~ Entlassungsgeld erhalten.
Hat Mk. 3.50 Marchgeld erhalten.
Wurde untersucht und für entlassungsfähig befunden.
Ersatz-Truppenteil: I.R.27, Halberstadt
Hadersleben, den 2. Apr. 1919.

Oversættelse

Hjemsendelsesbevis.

Tjenestegrad: Sergent
Fulde navn: Georg Knudsen
Fødested: Ravit            Fødselsdag:               13.9.86.
Hjemsendt : Ravit, Kreds Aabenraa.
For distriktskommando: Flensburg                 den 2. april 1919
Medsendt tøj: Intet
Har modtaget en fratrædelsesgodtgørelse på Mk. 50.-
Har modtaget et march-beløb på Mk. 3.50
Blev undersøgt og fundet at være i stand til hjemsendelse.
Reservedeling: I.R.27, Halberstadt
Hadersleben, 2 april 1919.

19.03.2019

Telegraphie des Deutschen Reichs.

Frau Knudsen, Ravit.

Aufgenommen den 19.3. 1919.
um 11 Uhr Vormittag.

Telegramm aus Kopenhagen.

Adresse København
Maplekildenp. 13. Alt Well.
Komme snart.
Georg.

Georg er nu ankommet til København, på vej hjem til Marie i Raved.

23.02.2019

Feltham d. 23 Februar 1919.

Min hjærtelig elskede Konelil!

Atter endnu en Søndag i Feltham, vi mente det var den siste, inden vi skulde drage paa Udlandsrejse for at havne i Kongens København men nu lader det til at der er kommen en lille Kurre paa Traaden, eller en Streg i Rejningen. Jeg begynder derfor atter paa en ny Termin og tager atter til Pennen, dog efter som Presten fortalte os i Formiddagen i Kirken, er Rejsen kun udsat for kort Tid, man kan nesten ikke begribe det, at vi nu snart maa komme Hjem, Hjem til vore Kære, Hjem til Hustru, Gaard og egen Arne, det har vi nok Grund til at sige vor himmelske Fader Tak for, han som har alle Traade i sin Haand og styrer og leder alt til vort Bedste. Ja min Elskede den Tid her i Feltham har været mig til stor Velsignelse baade timeligt og aandeligt, jeg har her i mange rolige Timer kundet være stille for min Gud og forunderlig erfaret hans rige Naades Velsignelse, efter al den tunge og svære Tid jeg har gjennemgaaet ved Fronten. Han vil fremdeles være os nær, og snart forunde os et glædelig Gjensyn. Din egen tro Mand Georg.

16.02.2019

Feltham Søndag den 16 Februar 19.

Min inderlig elskede Mie!

Hjærtelig Tak for dine 2 kære Breve og et Kort. Saa har Metta Toft nu ogsaa udstridt og vundet den evige Sejerskrone og er hjemme hos Herren i Herlighed. Vi under hende Hvilen hos Gud efter Jordelivets Møje og Besvær, hun maa have lidt meget den siste Tid, og vi kan kun takke Herren for at han har udfriet hende, han vil ogsaa trøste August i sin Sorg. Hils ham fra mig, at jeg føler med ham, at vi skal mødes igjen i Himlens gyldne Sale, for H. vil det ogsaa være et Savn, ikke mere at finde sin kære Moder i det gamle Hjem som vi nu snart stunder mod. Ja min Elskede du kan ikke tænke dig, hvor jeg glæder mig til den Dag da jeg atter maa tage dig i mine Arme og trykke dig til mit Bryst du min ungdoms elskede Hustru for at leve Livet sammen med dig, naar jeg tænker derpaa, gaar der en inderlig Dirren gjennem mit Indre, og en varm Tak til Gud kommer frem, som har forundt os den store Glæde, i Haabet om Gjensynet, hvor mange maa ikke savne den. Motte vi da ved Herrens naade, som du ogsaa skriver til mig, leve vort Liv saaledes, at det maa blive til Velsignelse for os selv og vore kære Medmennesker. Har ogsaa havdt 2 kære Breve fra gamle P. Nielsen et efter Adr. du havde givet ham, og et som Svar paa mit Brev, jeg glæder mig til at læse, hvad han skriver i Budskabet om min kære Broders Død, jeg maa ofte tænke paa vor kære Emilie, Herren giver hende Trøst og Kraft i Sorgen. Hvad du skriver om pagtningen af Gaarden, hved jeg ikke hvad jeg skal sige til, vi kan jo se nermere til naar jeg kommer Hjem. Guds Fred til Hilsen. Din egen Mand Georg. Hilsen fra A og Vennerne her.

12.02.2019

Feltham d 12 Februar 1919.

Min inderlig elskede Mie!

Nu maa jeg nok til at takke dig mange Gange for alle de mange Breve ikke mindre en 6 og ligeledes for den gode Pakke med kager, som i Aften skal smage os godt til et lille Kaffeselskab, saadan god en som vi faar her kan du nok ikke tilvejebringe. Jeg ser af Brevene at i har været til Sørgegudstjeneste i Vogelsang og gjerne havde jeg været i eders Mitte for at tage Del i Sorgen. Om Herrens Veje end ere underlige for vore kortsynede Øjne, sa er den dog den rette, ja den kære Broder er nu helt i sin Faders Gerning, og sammen med vor kære gamle Moder, staar han nu foran Guds Trone og synger Lammet Ære og Pris. Af Rejnskabet ser jeg jo at du har balangseret godt, da der dog har været mange store Udgifter, det glæder mig. For Andreas er det ligesom det lyser lidt nu dog han siger jeg kan nesten ikke rigtig tro mig selv, ja motte hans Øjne blive helt aabnet for Herligheden i Frelserens forunderlige Verk. Vi har mangt en Samtale derom. Nu nermer sig snart den Tid da vi atter, om Gud vil maa mødes i vort kære lille Hjem, da vil vi være som drømmende, vor Mund füldt med Latter og vor Tunge med Frydesang. Kærlig Hilsen Din tro Georg.

Sørgegudstjenesten har været for Georgs bror Peter, som han skriver om i denne brev: http://krigsbreve.blogspot.com/2016/01/feltham-d-15-januar-1919.html

09.02.2019

Feltham d. 9.2.1919.

Min inderlig elskede Mie!

Guds Fred til Søndagshilsen! Min hjærteligste Tak for dit kære Brev med Resultatet fra Auktionen, det glæder mig at det er gaaet saa godt efter Omstendighederne, jeg havde ikke vovet at tænke saa meget. Nu ved du jo hvad du kan rette dig ind efter, det glæder mig dog at du ikke har behov at indskrenke dig, som jeg haaber du ikke gjør? kjøb du kun hvad du mangler det kan sagtens blive trist nok for dig enda. Jeg bruger ogsaa en Del penge her, har laant 200 Kr. med 5% Renter, tilbagebetaling naar vi kommerhjem, det er godt at man kan faa noget. Nu lader det til at den Stund nermer sig, da vi ved Herrens Naade skal nyde Gjensynets Glæde, haaber at vi kan fejre din Fødselsdag sammen i vort kære lille Hjem, den har vi endnu aldrig fejret sammen, jeg tænker det gaar over Danmark. Nu har jeg faaet Raadilighed over de Penge fra København, et smukt Brev modtog jeg, hun skrev! jeg erfarede forleden Aften Deres Adr, og at Sønderjyderne i Feltham stadig trængte til Hjælp og sender Dem derfor nogle Penge istedetfor en Pakke, jeg er 18 Aar og Datter af Overretsagfører Buemann, Rosenborggade 2I København K. Jeg har nu siste Onsdag skrevet den Frk en Tak, og indbudt hende og hendes Forældre til at besøge os i Sønderjylland neste Sommer, er du med paa Den? Der er mange fra Danmark der skriver hertil, som jo mange Gange er helt morsomt. Andreas tænker meget paa sin lille Jürga, dog synes jeg han har en underlig Anskuelse i denne Sag, han har endnu ikke fundet Fred med sin Gud, hvad holder ham endnu? Saa de inderligste Hilsener fra din tro hengivne Mand Georg. Hilsen fra alle Venner til alle Venner.

Brevet fra Frk. Buemann sendte Georg med hjem samme dag, og det kan læses her: http://krigsbreve.blogspot.com/2016/02/kbenhavn-13-1-19.html

Lille Jürga er Maries lillesøster, født 27. april 1900, altså 19 somre på dette tidspunkt. For de romantiske: Jürga og Andreas blev gift godt 3 år senere, den 12. november 1922.

København 13-1-19.

Hr. Georg Knudsen.

Det var først ved et Møde forleden Aften, at jeg hørte, at de sønderjydske Soldater stadig trænger til Hjælp, og jeg sender Dem derfor nogle Penge, da det, man kan sende af Varer, er saa umaadelig begrænset og næsten ikke til at faa herhjemme. De kan tro vi er glade over at Krigen nu endelig er forbi, man kan næsten ikke begribe det, synes jeg. Nu kan det vel heller ikke vare saa forfærdelig længe, før De faa Lov at komme hjem, hvor maa De glæde Dem! Jeg ser af Deres Addresse, at De bor i Raviid, vil De ikke fortælle mig lidt om, hvor det ligger, og hvad De tog Dem til før Krigen? Har De været fanget længe, og blev De saaret?
Desværre har jeg aldrig været i Sønderjylland, men nu haaber vi jo paa at kunne komme derned til Sommer, jeg vilde saa forfærdelig gerne til Dybbøl og Als, har De været der? Her i København rører der sig for Øjeblikket et broget Liv, alle Vegne paa Gaderne vrimler det med franske og engelske Soldater, der kommer fra Tysk Fangenskab og nu skal over København hjem, skønt noget blege og medtagne ser de straalende glade ud ved Tanken om endelig at skulle hjem. Jeg hedder Else Buemann, er 18 Aar og Datter af Overretssagfører Buemann, og vi bor Rosenborggade 2I København K.
De venligste Hilsener sendes Dem med haab om snart at høre fra Dem (De maa endelig skrive hvis der er noget De særlig ønsker Dem, saa skal jeg prøve paa at skaffe det.)
                                            Fra Else Buemann.

Else Buemann blev født den 4. marts 1900, datter af Elisabeth Johanne og Viggo Buemann. Hun havde en tre år ældre storesøster, Kirsten.
Else blev senere gift med retmester Victor Bonnesen og tog hans efternavn. Hun døde den 20. juni 1979.

02.02.2019

Feltham, Søndag den 2 Februar 19.

Min egen inderlig elskede Mie!

Min hjærteligste Tak for den siste Hilsen i det gamle Aar, som har glædet mig meget, ja min kære Mie saaledes tager Herren os ofte afsides fra Folket for rigtig at faa os i tale, det har han gordt ved dig ved din Sygdom og det gjør han ved mig her i England, her har man Tid og Lejlighed til at tænke over, hvad Gud har i Sinde med en Menneskesjæl, han vil løse os for vor Jordbundethed og vende vort Blik opad til Bjergene hvorfra Hjelp kommer. Jeg elendige Menneske hvo skal fri mig fra dette dødsens Legeme - der er kun en Kraftkilde at øse af, og det er Jesus - Hans Blod renser os fra al Synd. Jeg kan fortælle dig, at i den Tid du har ligget Syg var der over mig som en bange Anelse, nogen som lurede paa dig, og jeg gik dermed, i inderlig Bøn til Herren, om din Bevarelse, at han vilde fri dig fra mulige Farer, og lade sine Engle staa Vagt om huset, saa intet Ondt motte ramme dig. Ja min Elskede hvorledes har Herren forunderlig hørt denne Bøn, da Døden har staaet paa Lur udenfor, for at drage bort med sit Bytte, ham være Lov og Pris derfor - Jeg har ogsaa havdt Kort fra min kære Ven Hugo, som glædede mig. Neste Gang faar jeg jo vist Resultatet fra Landlejen? Jeg har det meget godt, har faaet tilsendt 20 Kroner fra en Else Buhrman København kender du hende? jeg ikke. Kærlig Hilsen Din Georg.

... vende vort Blik opad til Bjergene hvorfra Hjelp kommer er inspireret af

Jeg elendige Menneske hvo skal fri mig fra dette dødsens Legeme er et citat fra

26.01.2019

Feltham Søndag den 26 Januar 1919.

Min inderlig elskede Konelil!

Hjærtelig Tak for Brevet fra 2 Juledag som jeg modtog forleden, ligeledes modtog jeg igaar Brev fra vor kære Moder som glædede sig inderlig over at Herren havde bevaret vort Liv i Nødens Stund og var fuld af Lov og Tak til Gud. Ja min Elskede det har vi ogsaa Grund til, naar vi ser ind i vort Liv, maa vi da ikke sige! Herre hvor urandsagelige ere dine Domme og dine Veje uspaarlige, dog hvor hviler man trygt i troen paa det Guddommelige Ord, der, og kun der, er der sand Fred og Glæde at finde for bekymrede og længselsfulde Sjæle. Du og Julie har jo ellers fejret en rolig Jul efter som jeg ser, jeg havde nok havdt Lyst til at kigge ind til jer en saadan Aftenstund, eller blot at have lyttet lidt ved Døren, jeg tænker at jeg der kunde have hørt en hel Del som kunde tilfredstille et længselsfuldt Hjærte. I mine Tanker er jeg ofte hos eder, og haaber hen ad Foraaret at være personlig hos eder, saa vil Længslernes Maal her paa Jord være naaet, ja motte vi saa med hverandre ile mod Længslernes Maal Oventil. Din egen tro Mand Georg.

Herre hvor urandsagelige ere dine Domme og dine Veje uspaarlige er et citat fra

22.01.2019

Feltham den 22 Januar 1919.

Min inderlig elskede Mie!

Hjærtelig Tak for dine 2 kære Breve fra den 21 og 26 Dec. Det glæder mig meget at du nu atter er rask, saa har det mindre at betyde med Omkostningerne deraf. Jeg ser at du har havdt en rolig Jul og at dine Tanker har dvælet meget i Feltham, jeg har nok ellers havdt mere Selskab for det kan du tro da var der gang i det, der var lille Ole med Paraplyen, der var Julemanden med sit lange vide Skæg, med sin Pakkebærer med store Sække fülte med Julepakker, dog Bagefter da vi var samlet i en snevrere Vennekres og samledes om det gamle Juleevangelium bleve Hjærterne stemte til Tak for den uudsigelige Gave, som var bleven os til Del. I dit siste Brev har du nok sværmet lidt for din kære Georg og været inde i Drømmernes Verden, det kan jo være godt nok til Tider og jeg kan nok lide det af dig, dog Virkeligheden er for det meste noget andet, som du jo ogsaa mente til sist. Kærligheden er jo ikke altid af søde Sager, du kan ogsaa tro at mine Tanker gaar ogsaa tit ud i Fremtiden, da jeg ved siden af dig min elskede unge Hustru bygger og bor under grønne Linde og glæder os i Samlivets hyggelige Solskin. Saa maa jeg atter slutte med de kærligste Hilsener Din tro Georg. Alle mine Venner hilser ogsaa.

19.01.2019

Feltham Søndag den 19 januar l919.

Min inderlig elskede Konelil!

Min hjærteligste Tak for dit kære brev fra Mindedagen over vor Forlovelsesdag, ogsaa for mig, kan du tro, at Minderne bleve levende, skrev ogsaa desangaaende til dig. Nu kommer Andreas lige ind, dog han er en daglig Gjest her, saa jeg ikke lader mig forstyrre i mit skriven, du kan tro vi har det rart sammen, mange lystige Timer, dog ogsaa alvorlige, hvor Samtalen er om det ene Fornødtne, som han staar søgende overfor. Gud har talt hordt til ham ved Tabet af Benet, motte han faa sit maal naaet, Sjælens Frelse, det er min Bøn for Andreas. Det glæder mig, at du nu atter er saa vidt rask igjen, at du kan komme af Sengen, Herren være takket. Ja jeg har dog ogsaa hørt, at du var til Kirke paa Nytaarsdag og at du ikke havde hørt fra mig i nogen Tid, saa du kan se jeg kan nok følge med jer derhjemme. Jeg kan jo godt forstaa dig, at Ventetiden ofte kan blive lidt lang, nu da alle Bekjente vender hjem, og vi altid endnu mangler, dog lad Modet ikke synke,jeg har det jo godt, saa lægger vor kære Herre ogsaa den Sag tilrette og forunder os to, Gjensynets Glæde, haaber om ikke ret længe. - Det glæder mig meget, at du har Julie i denne Tid, saa er i dog altid to om at dele Godt og Ondt. Hvad Landbedriften angaar saa haaber jeg at høre i nermeste Fremtid hvad i har gordt, haabendlig har det udlejen snart en Ende, saa vi med hverandre kan arbejde og glæde os paa hjemlig Jord og ved egen Arne. Saa de kærligste Hilsener fra din egen hengivne Mand Georg Knudsen.

15.01.2019

Feltham d. 15. Januar 1919.

Min elskede lille Kone!

Min hjærteligste Tak for dit første Brev som jeg har modtaget her, skrevet den 13 Dec, ligeledes 2 Kort fra Julie fra den 15 og 18 Dec. Dog Indholdet af disse første Livstejn har nedbøjet mig dybt. Saa er altsaa min kære tro Broder blevet et Offer for denne forfærdelige Krig og hviler alt længe i fremmed Jord. Mine Tanker er ikke eders Tanker og mine Veje er ikke eders Veje, siger Herren, vi staar spørgende, hvorfor? ~ Hvad jeg gjør forstaar du ikke nu, men siden efter skal du forstaa, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet, derfor vil vi være stille for Herren og sige! Din Vilje ske. Forvidsningen i Haabet om Gjensynets Glæde hos Gud trøster os i Sorgen. Skrev siste Søndag et Brev til Emilie. Den anden Efterretning at du var meget syg, havde ogsaa bedrøvet mig meget, hvis den kære Herre ikke havde meget det saaledes som han gjorde, jeg modtog nemlig Kortet fra den 18 med den glædelige Efterretning at det var bedre, først, neste Dag kom dit Brev og det andet Kort. haaber nu at du atter er sund og rask, (jeg anbefaler dig i Gud Faders Haand) og om ikke ret længe kan modtage mig med Velkomsthilsen i vort kære lille Hjem. Saa de kærligste Hilsener Din egen, sørgende Georg. Tak og Hilsen til Julie.

Min kære tro Broder er Georgs bror Peter Hansen Knudsen, født 30.1.1882. Georg fortæller i et brev den 11. september 1919 at saa fik jeg ogsaa et Kort tilbage fra Peter med paaskriften “Savnet“, hvor man må formode, at han var faldet. Meddelelsen om hans død kommer altså først nu, 4 måneder senere. I den forløbne tid håbede Georg flere gange at høre nyt fra ham.

Mine Tanker er ikke eders Tanker og mine Veje er ikke eders Veje er et citat fra

05.01.2019

Feltham Søndag d 5 Januar 1919.

Min elskede kære Mie!

Jeg var lidt tvivlraadig om hvem jeg skulde skrive til i Dag, til Broder Andreas eller dig, men saa kom jeg i Tanker om at vente med Broder til paa Onsdag, da det paa den Dag var vor kære gamle Moders Fødselsdag, saa kan du jo fortælle ham at han kan vende et Brev fra Mig. I neste Maanet begynder jeg at vente Brev fra dig, det er ellers længe siden jeg hørte sist. Jeg glæder mig dertil. Jeg gad nok vide om du nu kjeder din egen store Mand som nu nesten er lige saa tyk som stor, struttende af Sundhed, et lille pænt Spisskæg har jeg ogsaa lagt an, her kan man pleje sig og Nerverne: beroliges ogsaa efter de 4 oprivende Krigsaar, saa jeg om Gud vil kan møde dig frisk og sund i min fulde Mandomskraft, naar Gjensynets Dag nu snart oprinder. Ja hvor er Herrens Naade og Trofasthed stor mod os to min Elskede ham vil vi ikke glemme og takke derfor, og vi ham hele vort Liv, ham til Pris og Ære. For Troslivet er der ogsaa rigelig Pleje her, motte vi derved dygtiggjøres til det Arbeide som venter os derhjemme, Guds Riges fremme. Saa paa snarlig Gjensyn og de kærligste Hilsener sender din tro hengivne Georg Knudsen.

Georgs mor, Adelheid, var født den 8. januar 1843 i Raved.

01.01.2019

Feltham Nytaarsdag 1919.

Min elskede unge Hustru!

Saa lad kun Midnatsklokken lyde, Mens nye Tider staar i Brud. Du nænner ikke at forskyde, Den, som trods alt, er din o Gud! Slyng som du vil kun Livets Traade, Men lad til Tejn paa al din Magt Det nye Aar, din gamle Naade Urokkelige staa i Pagt. Saaledes synger vi og med det for Øje kan vi uden Frygt gaa ind i det nye Aar. Den som tros alt er din o Gud, ham skal alle Ting tjene til Gode. Det gamle Aar, det er os Borgen, for Herrens Naade i det ny. Ja hvor har det gamle Aar ikke været rig paa Beviser af Guds uendelige Trofasthed, han var tro, omend vi tit var utro. han har ført mig med sikker frelsende Haand gennem krigens mange Farer Ned og Fristelser til Legeme og Sjæl. Det nye Aar ligger foran os som en lukket Bog, hvad indeholder den? Blad for Blad vil den blive oplukt for os. Dog han som har Livets Traade i sin haand, han vil ogsaa føre vor Sag, min Elskede, og det enda kun til vort sande Vel. Vi vil saa ønske hverandre et rigt velsignet Nytaar og bede vor Herre om, at det maa bringe os Gjensynets Glæde og Samlivets Hygge hans Navn til Pris og Ære. Jeg har det ellers meget godt og haaber paa snarlig Gjensyn. Med kærlig Nytaarshilsen Din egen Georg.

Saa lad kun Midnatsklokken lyde... er et citat (hele vers 5) fra Jacob Paullis salme I nat skal for- og fremtid mødes fra 1902.