27.11.2018

Feltham d. 27. Nov. 1918.

Min elskede kære Mie!

Efter endt Arbeide vil jeg lade mine TAnker dvæle lidt derhjemme hos dig, det er mig altid en stor Glæde haaber ogsaa med Tiden at høre lidt fra dig, hvorledes du har det ogsaa hvorledes du og din SElskabsdame forlever Tiden med hinanden. Jeg fornøjer mig med det samme, som derhjemme i Stinnes Dørense, og Tiden den gaar hurtig jeg er meget godt tilfreds er sund og rask og har det godt og er Herren meget taknemlig for at jeg er kommen hertil. Med min Ven Heinrich Toft har jeg det rart sammen haaber ogsaa at Broder Peter kommer hertil har du hørt fra ham? A Grevsen venter jeg ogsaa efter. Hvad har i egentlig gort med Landet? i maa jo hellere leje det ud igjen, undtagen Nørre Pold Kile og et par af de smaa stykker Eng, saa jeg har noget at begynde med om jeg forhaabentlig kommer hjem til Foraaret. Vi vil lægge vor Fremtid i Herrens Haand, han vil sikker lede alt til vort sande Vel. Hils alle Kære hjemme i Ravit og Quorp ogsaa P. Bruhn og de Bollerslev'er giv dem min Adr. og undskyld at jeg ikke skriver til dem. Kærlig Hilsen Din egen Georg Knudsen.Opened by Censor.

24.11.2018

Skrevet d. 24. Nov. 1918.

Min inderlig elskede lille Kone!

En hjærtelig Søndagshilsen den siste i det gamle Kirkeaar. En Fulde af Guds Velsignelse har vi erfaret og været Gjenstand for i det henrundne Aar, og naar vi skuer tilbage da er det med inderlig Tak i Hjærtet til vor himmelske Fader som i sin Visdom har ledet vort Livs Gang, om ogsaa Søerne stundom gik højt og Bølgerne bruste saa var han dog Styrmanden, der ledte Skibet sikkert og stille gjennem de gyngende Vover og vi maa med Disiplene undrende udbryde: hvo er dog denne, at baade Vejret og Søen ere ham lydige. Jeg ved at du har en bevæget Tid en prøvelsens Tid bag dig, hvor det var svært at være stille for Herren og sige "din Vilje ske" dog nu gaar vi i Aanden med hverandre ind under Jul og foran Bedlehems Kryppe lyder det gamle Julebudskab "Fred paa Jord Fry paa Jord, Jesus Barnet bland os bor. Du behøver ikke at sende mig noget, da jeg har det godt. Kærlig Hilsen fra alle Venner, dog de kærligste fra Din egen hengivne mand Georg.Opened by Censor.

Fred paa Jord Fry paa Jord ... er et citat fra julesalmen Glade Jul.
hvo er dog denne, at baade Vejret og Søen ere ham lydige er et citat fra

20.11.2018

Skrevet den 20 Nov. 1918.

Min kære lille Kone!

Altsaa i Aften mit tredie Brev til dig min Elskede. Siden sist jeg skrev har jeg oplevet meget som jeg vil fortælle dig naar jeg, om haabentlig ikke længe, atter maa være hos dig, ogsaa om alt hvad jeg foretager mig her. Jeg er min kære Herre og Frelser meget taknemlig for hans naadige Førelse og Ledelse med mig, hans Godhed mod mig lyser mig hver Dag imøde, som Solen der staar op paa en skyfri Himmel. Takker Herren thi han er god og hans Miskundhed varer evindelig. Mit Helbred og min Sundhed er god og jeg har det meget godt hvad Føden og Klæden angaar og jeg glæder mig til at kunde meddele dig dette. Angaaende Bedriften maa i hellere se og faa landet leiet ud, om det lader sig gjøre. I kan jo lade et par Stykker tilbage, Nørrepold Kilen og lidt Eng da jeg haaber at være hjemme til Foraar, saa jeg har lidt at begynde med. Ja min kære Mie da vil Glæden og Takken være stor naar vi atter kan arbeide sammen. Til Slut de kærligste Hilsener og Kys, ogsaa Hilsen fra H. Toft, Din egen, dig elskende Mand Georg.Opened by Censor.

04.11.2018

Geschrieben d. 4. Nov 1918.

Meine innig geliebte Frau!

Wie freue ich mich dass ich wider an dich schreiben kann. Ja meine liebe Frau wier haben ursache unsern lieben Herren und Heiland zu danken, fur seine gnadige Fuhrung mit uns. Ich bin gesund und munter in englischer Gefangenschaft geraten und habe jetzt, auser Bereich der Schusgewaffen, starke Hoffnung auf ein fröhliches Wiedersehen in der lieben trauten Heimat, wo du meine Liebste so lange auf mich gewartet hast, und wir wollen zu Gott hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Bitte schik mir Pakete mit Brot, Spek und Tabak, was du kriegen kanst, bitte auch ein Neues Testament mitzuschicken, sowi ein par Strumpfe und ein Hemd. Jetzt wird deine liebe Schwester Julie bei dir sein und du hast angenehme Gesellschaft, und ich bitte euch, euch das Leben so angenehm wie moglich zu machen, an Geld braucht ihr nicht sparen da genug fur euch da ist. Herzlichen Grusz an allen in der Heimat. Din den herzlichsten. Dein an dich treu dankenden Mann, G. Knudsen.Opened by Censor.

Oversat:

Hvor er jeg glad for, at jeg igen kan skrive til dig. Ja min kære hustru vi har grund til at takke vores kære Herre og Frelser fordi han leder os så nådigt. Jeg er sund og munter i engelsk fangenskab og har nu, uden brug af skydevåben, stærkt håb om et lykkeligt gensyn i det kære hjem, hvor du, min elskede, så længe har ventet på mig, og vi vil håbe til Gud, at det ikke varer for lang tid. Send mig venligst pakker med brød, flæsk og tobak, hvad du kan få fat i, send også gerne et Ny Testamente, samt en par strømper og en skjorte. Nu skulle din kære søster Julie være hos dig og du har godt selskab, og jeg beder dig om at du gør dig livet så behageligt som muligt, du behøver ikke at spare på pengene da der er nok til dig. Hjertelige hilsener til alle i hjemmet. Din trofaste, takkende mand, G. Knudsen

01.11.2018

Feltham d. 1 November 18.

Min elskede lille Mie!

Se din Konge kommer til dig! det var Ordet som idag lød til os i Kirken, ved Baaren af en ung Nord-Slesviger. Ved Begyndelsen af det nye Kirkeaar blev vi mindede om Døden at vi har her ikke et blivende Sted, og at det er Hovesagen for os paa vor Vandring hernede, at vi er sikker paa Rejsens Maal, forsoning i Jesu Blod, Himlen. Det var ogsaa Sangen der lød over Baaren, Jeg rejser og ved hvor Rejsen gaar hen, den gaar til Guds evige Rige. Gjør Døren høj, gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid, han hersker over alle Land, og er al Verdens Frelserman. Nu er Andreas Grevsen kommen, han ser godt ud er er ved frit Mod omenskjønt han har gjort meget igjennem ved Tabet af det ene Ben. Vi er glade ved at være sammen her, hvor vi har det godt og gemytlig. Nu til Slut de kærligste Hilsener til min elskede Julerose - husker du i denne Tid for 5 Aar siden, 1913 da var der Hemmeligheder i Luften ind under Jul? Din egen Mand Georg.Opened by Censor.

Vi har her ikke et blivende Sted er et citat fra
Gjør Døren høj, gjør Porten vid er starten af Weissel og Holms salme. Lyt til "Gød døren høj, gør porten vid"