28.02.2008

Vouziers d. 28.2.15.

Min elskede Mie!

Da jeg i Dag har modtaget 2 Breve fra dig skrevne d. 21. 22. og et Kort fra min lille Carl, saa maa jeg dog straks tage til Blyanten og skrive dig min Hjertelig­ste Tak. Ja du kan tro at jeg skriver flittig i denne Tid, hver Dag nesten 3-4 Kort eller Breve, saa min Fritid er optagen, og saa kan jeg enda nesten ikke følge at besvare alle dem jeg faar. I Dag maa jeg endnu skrive til Emilie havde Brev fra hende og Morgen 1 Marz er det ogsaa hendes Fødselsdag. Nu lige havde vi Besøg af hans Kongelige Højhed Prins Eitel Fredrich, han spurgte os, om det gehalt os hær. Saadant fint Besøg faar du nok ikke derhjemme i Quorp, saa du kan forstaa at jeg er lidt mere, en du, hver Dag at være i Nærheden af en Kongelig Prins, det vil da sige noget, ja du derhjemme i dit lille Quorp du seer jo ingen Ting, undskyld at jeg driller dig lidt, ja vort Bryst kan nok hæve sig, naar vi har en saadan i vor Mitte, som ikke er bleven bag Fronten, da sit Bataillon gik frem, men tappert gik med i Spissen, ikke ens ende Kuglernes piben det havde jeg ikke troet at de var gaa­et med i Kuglerejnen, men det er paalidelig og sandt. Nu er han jo Oberst og fører den I Garde Inf. Brigade I og III G. Regt. Hvor længe vi bliver hær er ubestemt, hær har vi det jo ellers meget godt, i Dag har jeg havdt Besøg af Berg, en troende Kammerat, som jeg kom sammen med i Potsdam han er ved 4 Komp og er fra 0stPreusen, i mit Komp er der ingen Troende, i Formiddag var vi til Kirke, Præsten talte over Evangeliet, om Zakæus og at det galt om at faa et Møde med Jesus. Saa til Slut en kærlige Hilsen fra din Georg.


Fortællingen om Zakæus står i

Prinz Eitel Friedrich von Preußen
2. søn af Kaiser Wilhelm
* 07.07.1883 i Potsdam
† 08.12.1942 i Potsdam

27.02.2008

Vouziers d. 27.2.15.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for Pakken som jeg har modtaget i Dag. Knæpkagerne smager for­træflig ogsaa de smaa Sigarer er meget gode, jeg skriver dette Kort med fuld Damp af Thorwarts Cigarillus. Det glæder mig at du har det saa godt derhjemme, og at der bliver bædre med Moder, hils hende mange gange fra mig, og at jeg tænker paa hende i mine Bønner. Havde i Gaar Brev fra Pastor Nielsen, han er jo bleven syg, saa at han ikke kan prædike mere, foreløbig, skrev han. Peter har jeg ikke hørt fra end­nu, havde i Dag Kort fra Emilie men det var fra først i Maaneden. Saa en kærlig Hilsen fra din Kriger Georg.


Knæpkager fra Sønderjylland

Ingredienser
500 g mel (hvede)
2½ dl fløde
1 tsk. kardemomme
1 tsk. hjortetaksalt
400 g smør
125 g sukker
1 revet citronskal
1 æggeblomme
200° i 10 min

Fremgangsmåde
Dejen æltes godt og skæres i aflange stykker ca. 8x4 cm, som evt. dekoreres. Smøres med æggeblommer før bagningen.

Historie
Knæpkager har fået deres karakteristiske navn efter den lyd, det giver, når man bider i den hårde kage. Sammen med goderåd er det en af de ældste småkagetyper, der kendes. De blev førhen bagt i den store bageovn efter rugbrødsbagningen. Undertiden samlede man alle dejrester og æltede dem sammen med fløde. Dette er forklaringen på, at der i ældre opskrifter er angivet både rugmel, hvedemel og bygmel i knæpkager. Enkelte ældre husmødre fastholder, at en rigtig knæpkage skal laves af rugmel og at der skal anvendes sirup og fedt som bindemiddel i stedet for fløde og smør. Her - som ved så mange andre opskrifter - er der plads til den personlige smag og lysten til variation.

Kilde: Fra det sønderjyske kaffebord.

24.02.2008

Vouziers d. 24.2.15. (Vutschi)

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Har nu lige skreven Brev til min kære Mie, mine Dagbogsfortejnelser sender jeg ogsaa med til hende hvis du har Lyst at læse dem kan hun jo ved Lejlighed tage dem med. Det lader ikke til at de har brug for os, da vi ligger hær paa Møllen endnu, der er ogsaa tale om at vi kommer tilbage til Douai igjen saa en kærlig Hilsen fra din tro Søn Georg.

21.02.2008

Busche d. 21.2.15.

Min elskede Mie!

Vi ligger nu inkvarterede hær paa en stor Mølle 3 Kompagnier i Lagerrummene, det er Cement Gulv, men vi har godt Halm at ligge i, saa vi fryser ikke, jeg sov 11 Timer i en Tour efter den foregaaende Nats Forvirring, og efter Dagens Køretour, saa du kan tænke dig at jeg har ikke frøset, vi er nu atter hær, i Nærheden hvor vi vare sidst, det var jo ved Pertes, den nermeste By, Zuern Gebiet, det har jeg vel Skreven før, det lader til, at der er temmelig Ro hær nu, da man ikke høre et eneste Kanonskud, vi have Englænder for os nu siges der, haabendlig skyder de ikke saa godt som Fransoserne, vi er hær tildelte den 3 Arme, som staar under den for­henværende Rigskansler, v. Einem vi ligger i Alarmbereitschaft rede til at rykke bort naar det skal være, jeg har det meget godt, er sund og rask som aldrig før, ja det er en stor Guds Gave, netop i Soldaterlivet, som fordrer stor Sundhed og Styrke, og stærke Nerver, jeg tror at det er en Bønhørelse af eders Bønner for mig, ja en Retferdigs Bøn formaar meget naar den er alvorlig derfor bliv ikke trætte i eders Forbøn for os. Brevene fra eder er en 4 til 6 Dage undervegs, Pakkerne til la Dage, derfor send ingen ferske Varer med da de ikke er gode naar de ankommer. Pakker til 1? kan i altid sende, er der bleven os sagdt. Hær i Komp er der 2 dansk­talende l fra Krusau ved Flensburg, og den anden er Untf. han er født i Aabenraa, men har siden sit 12 Aar været i Kiel, men de hører ikke Herren til, ham fra Kru­sau er opdraget ved H. L Hansen, Bjerndrup, som havde Land lejet hos mig. Til Slut en kærlig Hilsen og Guds Fred, din Georg.Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger er et citat fra

Geschrieben, den 21. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Mange Tak for Pakken No 6 som jeg modtog i Douai. Vi ligger nu inkvarterede hær i Busche paa en stor Mølle. 3 Komp i LagerRummene, vi har godt Halm at ligge i, saa vi fryser ikke, vi har skjøn mild Foraarsvejer i disse Dage, det fik en brat Ende i Douai, jeg var lige ved at besvare et Dobbeltkort til Adelheid Majland, men motte holde op paa Halvvejs, da der blev raabt Alarm skrev det saa ferdig i Toget. Kærlig Hilsen din tro Søn Georg.

20.02.2008

Geschrieben, den 20. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

I Gaar Aftes bleve vi alarmerede og sidder nu i Toget, jeg ved ikke hvor det gaar hen, dog et ved jeg, at Herren gaar med mig, under hans Vingers Skygge er jeg godt bjerget. Kærlig Hilsen og Guds Fred, din Søn Georg.

Geschrieben, den 20. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

I gaar Aftes bleve vi alarmerede, og sidder nu i toget, hvorhen det ved jeg ikke, dog et ved jeg at Herren gaar med mig ivor det en gaar hen, til ham hengiver jeg mig. Saa en kærlig Hilsen din tro Georg.

19.02.2008

Douai d. 19.2.15.

Min allersødeste Mie!

Hav hjertelig Tak for den gode Pakke som jeg modtog i gaar Aftes, det kogte styk­ke Skinke smager udmerket. Ja du kan tro at en saadan Pakke fra dig, min kære, er mig saare velkommen, og saa ogsaa mange Tak for dit kære Brev som jeg fik i Aften, jeg merker at du ogsaa bliver meget glad, naar du, efter en lille Ventetid, faar et Livstejn fra mig, og kære Mie, jeg skal nok see om jeg kan forbædre mig lidt, og overvinde min Dovnhed, for jeg kan jo forstaa, at du har udstaaet megen Angest for min Skyld, saa godt jeg kan, efter Omstendighederne, skal jeg herefter for­skaane dig for saadanne Dage. Jeg sender dig atter dine breve tilbage, saa har jeg dem ikke at vare paa, da man jo har andet nok at fylde Lommerne med, sente 2 af i Gaar, Brevene som jeg fik i Potsdam sente jeg med Pakken, hjem til Moder. Hvis du har Lyst kan du jo besøge hende, og læse dem igjennem. Det glæder mig at du er ved god Sundhed, og at det begynder at blive bedre med din kære Moder. Hils hende man­ge Gange fra hendes tilkommende Svigersøn, som tænker meget paa hende. Ja Herren vil i sin Naade, bøje vore Hjerter in under hans alvise Raa, og Førelser, at vi maa tage alt af hans haand, som Kjærlighed. Saa slutter jeg med en kærlig Hilsen og Guds Fred, din tro hengivne Ven Georg C. Knudsen.

Hilsen til min kære lille Carl og mange Tak for Kortene. Du vilde vist gjerne være med til, at lege sammen med os, hær i Frankrig, d. 3 abslagen Stafettenlauf o.s.v. du kan tro det er morsomt. Ved Tjenesten har vi en halv Time til Leg, ja det er ogsaa Krig. -

16.02.2008

Douai Geschrieben, den 16.2.1915.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Sidder hær i vort smukke Værelse, ved aaben Vindue, Solen skinner og varmer saa dejlig, og skriver disse Linier, ja det begynder smaat at blive Foraar, og Ler­kerne svinger sig i Vejret, med kvidrende Sang og alt seer saa venligt ud i den straalende Sol. Maatte Jesus vort Livs Sol saaledes opvarme os, og gjøre vort Hjær­te stemt til Lov og Pris, for hans uudsigelige Naade imod os. Kærlig Hilsen din tro Georg.

15.02.2008

Douai d. 15.2.15.

Min elskede Mie!

Allerførst min hjerteligste Tak for Pakken med Smaakager og Chokolade, som smagte mig udmerket, jeg modtog den Lørdag Aften, da havde jeg ikke mindre en 7 Pakker og 4 Breve som glædede mig meget. I Gaar Formiddag vare vi til Kirke, vor Kor Komman­dør, Ekselens vor Plettenberg, som jo ogsaa er kjent hos eder, fra Manoveret 1910, da havde han det 9 Armekor, og hans kongelige Højhed Prins Eitel Fridrig, vare ogsaa tilstede. Presten talte over Ordet i Kor. Brevet. Vaager, staar faste i Tro­en, være Mandige og værer sterke, det var netop den samme Tekst som til vor Rekrut­tenvereidigung. Han avarede os ogsaa mod Usædeligheden hær i denne Stad og opfor­drete os til at være Mandige og stærke og at leve kysk og tugtig, vaag og bed det er godt Vaaben, og staa fast i Troen. ja naar vi har øjet rettet mod Jesus saa maa Satan og Synden fly, og saa vil han ogsaa give os Kraft og Uholdenhed i Kampen mod Djævelen og Verden og vort eget Kjød. Ja det er en haar Kamp men den maa udkæmpes ellers naar vi ikke Maalet hvor Sejerskransen er henlagt til os. Jeg merker at du er lidt urolig for mig naar du ikke hører fra mig i et par Dage. Den længste Tid tror jeg har været 6 Dage at jeg ikke har skrevet dig, og det var da vi laa i Skyttergravene, nu skal du tænke dig først 24 Timer uden søvn, saa 48 Timer, der sover man den meste Tid bort, i det andet Døjn skulde vi arbeide i Løbe­graven fra 5-8 om Morgenen inden Artilleriet begynte at skyde, og saa var det nes­ten helt Mørkt i vore Huler i 3. og 2. Linie, og Lys var mest naply, (alle), saa maa du undskylde min slægenhed. Hær i Douai, som ligger lige til øst for Arras og syd for Lille har vi det meget godt, i Eftermiddage har vi været henne at skyde paa Skivestanden, vi har Tjeneste hær som i Potsdam. Saa til Slut, Guds Fred og en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.

Med No det kan jeg ikke huske.


Våger, står faste i Troen, værer mandige, værer stærke! er et citat fra

Prinz Eitel Friedrich von Preußen
2. søn af Kaiser Wilhelm
* 07.07.1883 i Potsdam
† 08.12.1942 i Potsdam

11.02.2008

Duoai d. 11.2.1915.

Min elskede Mie!

Allerførst min hjærteligste Tak for dit kjære Brev som jeg modtog i Gaar Aftes, som var betejnet Feld-Post II, du har vel skrevet et før, som jeg jo saa vist faar i Dag, eller betyder det noget andet? Du kan ellers tro vi logerer fint hær, det er en temmelig stor Stad, og Beboerne er venlig sindede imod os, de har allerede vennet sig til de tyske forhold, vor Frue gjør alt for os, hvad vi beder hende om, igaar Aftes kogte hun Kakao til os, vi giver naturlig Tildaaterne til, og i Morgen kogte hun os en god Kop Kaffe. Hun bor allene hær med hendes 10 aarige Dreng, jeg tror nok at hendes Mand er ogsaa indkaldt det er jo ikke saa let at gjøre sig for­staaelig naar man ikke kan forstaa en Tone af hvad de siger, det gaar alt med Tejn, som fører mange komiske Scener med sig, og ogsaa tidt bliver misforstaaet, og vi maa ogsaa tidt lee af det, men ellers for det meste gaar det godt. Kl 2 har vi A­pel mit der eisernen Potision, som bestaar af en Dose med Kjødkonserven og en Pak­ke med Ærtekonserven og 2 Poser med Kakes, det fører vi altid med os, og maa kun gjore brug af det, paa Befaling, der bliver nu efterseet om vi har det alt, hvis ikke bliver vi forholdsvis straffet, mangen gang er Den jo fristende nok, naar Ma­ven er tom, og knurrer som en udhungret Ulfs, og mangen en er gaaet i Felden. I Formiddag bleve vi undersøgte af Doktoren da den slemme Kjønsygdom skal være meget udbredt hær, der er Undersøgelse i hver Uge. Doktoren holdt en avarende Tale der­imod.
Nu er Lønningsapellen ovestaaet og vi har atter Penge, vi faar hver 10 Dag 5.30 M. og Sagerne var ogsaa alle tilstede. Posten blev ogsaa fordelt, og jeg havde Brev fra dig N I, Kort fra Carl, Nis Callesen og Minna Raben, Winderuplykke, har hun faaet Adr fra dig? hun skrev at hun ogsaa sendte en Pakke med, men der er hær ik­ke endnu, og saa havde jeg ogsaa en Pakke fra Moder, med Skinke og Smør, som man godt kan bruge, da Smørret hær koster 2.25 pr Π og ½ Π Gehaktes 80 Pf, saa alt er meget dyr. Moder skrev, hun vilde sende 1 hveranden Dag, da I til d 10 matte sende l Π Pakker, men det gaar vel ikke saa nøje med denne Tidsinskrenkning, da der stadig hver Dag er en hel Sek fuld af saadanne smaa Pakker, da skulde de bare være tilstede, og see naar Posten bliver fordelt, alle de straalende Ansigter. Du skri­ver i dit Brev at Petersen var bleven troende i Felten, det glæder mig meget. Kam­meraterne siger ogsaa at han lige havde læst i sin Bønnebog, som om han anede at der vilde hende ham noget, lidt efter var han død, siger de. Paulus skriver Han kommer paa hin Dag at herliggjøres i sine Hellige og beundres i dem som tro. Til Slut de kærligste Hilsener til dig og alle Derhjemme fra din tro Georg.Han kommer paa hin Dag at herliggjøres er et citat fra

10.02.2008

Geschrieben, den 10 Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Altsaa er vi nu ankommen til Staden Douai hvor vi bliver i nogle Dage, du skulde bar see, siggen et fint Kvarter vi har. 2 Mand et Værelse, et fint Gjæstevæ­relse med en storartet Seng, Speilskab og Marmor Vaskebord, og 2 stor Spejle, saa vi kan ordentlig faa os spejlet, et megtig Fuldskæg har jeg nu atter, som jeg skiller af paa Mitten. Haarfricuren har jeg helt kort, saa jeg tror ikke du kunde kjende mig mere. Beboerne er meget gjestfri imod os, hær kan men ogsaa købe sig hvad man har behov. Kom hærtil i Morgen, efter 12 Timers Jernbanekørsel, dem der har dorlig Tøj bliver hær ny iklædte. I Gaar fik jeg det første Kort fra Moder som jeg glædede mig meget til. Saa en kærlig Hilsen fra din tro Georg.

Haaber at høre fra dig i Dag. Lev vel med Jesus.

08.02.2008

Geschrieben, den 8. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Af Guds Naade er jeg nu atter ude af Kamptummelen, da vi er bleven afløste, og ligger nu hær i Byen Liry, sansynlig kommer vi til Staden Tui, hvor vi bliver en Tid lang, det var ellers en haard Hjørne hær og vi har mottet lade 130 døde 300 Saarede tilbage (vort Regt). Saa en kærlig Hilsen til dig og alle Derhjemme fra din Søn Georg.

02.02.2008

Geschrieben den 2 Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

I Dag hær fra 3 Linie et Livstejn. Ja Herren har bevaret mig intil i Dag, han er fremdeles min Tilflugt. Ja kære Moder naar vi ikke mødes mere hernede, saa vil vi mødes deroppe hos Herren, ellers gaar det mig rigtig godt. Kærlig Hilsen din Søn Georg.

Suern Gebiet d. 2.2.15.

Min elskede Mie!

Kaster al eders Sorg paa ham thi han har Omsorg for eder. Ja kære Mie, hvilket herlig Ord, saaledes skriver Peter i l Peter 5,7, og han har erfaret Virkelighe­den af dette Ord, ja hvor kan vi saa blive lette og fri om Hjertet naar vi kas­ter alt paa Jesus, og giver hele vor Vilje ind under hans. Ja hvor er det herlig at erfare den Kraft og Frimodighed, som Jesus giver os, naar vi kommer til ham. Ja kære Mie somme Tider kan man nok blive angst og bange hær, men hvor er det da herlig at erfare Sandheden af ovennævnte Ord. I Dag er vi atter hær i 3 Linie, der tales om at vi skal blive afløst her i Dag og komme i Ro bag Fronten, det kan ogsaa snart gjøres Behov, jeg har nu ikke faaet mig vasket siden d. 15. januar, det kan du vel ikke tænke dig, og dog føler jeg mig rigtig vel, thi Forplejningen er meget god, vi faar Smør og Fedt og Ost hver Dag, Brød faar vi ogsaa regelmæs­sig, og god varm Mad hver Aften Kl 5, nok at ryge har vi ogsaa, blot Skade at der bliver saa meget stærk Drik uddelt, det er mere til Skade end Gavn, saa du kan nok forstaa at jeg har det rigtig godt, nu har jeg ogsaa levet mig ind i Livet hær, med dets Farer og Nød, vi har nu haard Frost, det er bedre end Regn, og vi kan omtrent bjerge os for Kulden, da vi har Mantel, Zeltbahn og et ulden Dække. Ja kære Mie, vi vil med hverandre prise Herrens Naade imod os. Saa slutter jeg med en grov Krigsmands Hilsen til dig og alle derhjemme fra din Georg.Kaster al eders Sorg paa ham thi han har Omsorg for eder er et citat fra