30.11.2017

Skrevet d. 30.11.17.

Min kære lille Kone!

For dine kære Breve min hjærteligste Tak. Det glæder mig at du har det godt og befinder dig vel, haabentlig gaar det ogsaa Moder nogenlunde, I har vel havdt Besøg af Tinne, da jeg havde Kort fra hende forleden, hun ventede Joh. hjem paa Orlov, rart for dem om de kan være sammen. Jeg har det Herren være takket, ogsaa godt, og er sund og rask, dog Døden lurer allevejne her, saaledes var min Rigtwalt en Etaarig Gefr. i AFtes oppi i Iagttagelsestaarnet, og blev der ramt af en Granatsplint i Halsen og døde ½ Time efter. Han havde netop den Aften mit Nummer, saa jeg ser tydelig deri Herrens Bevarelse. Vi gav derefter straks Gjengjeldelsesild, 50 Skud. Et net ungt Menneske fra Charlottenburg, dog desværre kjente han ikke sin Frelser. Carl kom i Middag og forstyrrede mig, han lader hjærtelig hilse, han havde været hos Kompagniføreren og spurgt om, naar han kunde køre paa Orlov, før Januar ikke. Det bliver jo sagtens ogsaa Februar inden han kommer bort, saa har han været her i 15 Maaneder siden sist, saa kan du jo rejne ud naar jeg kommer, haabentlig har Krigen taget en Ende inden den Tid. Med Pakkepost Forbindelsen lader det til at være Urägelmäsigheder. Dem du har afsendt d. 9 er ikke ankommen endnu. Da vi i Middag fik daarlig Mad, spiste jeg af Sult min siste Skive Brød saa jeg maa holde ud til Morgen tidlig, et langt Bed ikke? du kan derfor nok forstaa at jeg lenges efter Posten i AFten. Hvad bringer den? noget at spise fra min søde lille Kone. Ja kære Mie det er nesten uhyggelig, der bliver nesten ikke talt om andet end Forplejningen hele Dagen og for dem som ikke faar noget hjemme fra ser det trist ud man ser Hungeren kikke ud af øjnene, at de ingen Kræfter har er ikke til at undres over. Jeg er dog Herren taknemlig for at jeg endnu kan faa lidt hjemme fra. Dengang der var Spektakel her, da havde man jo nesten i Overflod. Med Rygemateriale er jeg ude af Klemmen for det Første, jeg kjøbte mig nemlig forleden for 70 Kroner, 2 Kister Cigarer og ½ Tobak. Forleden sente vor Loitnant en Mand til Ungarn at hente Pølse, det gav dog Belag til 2 Skiver og kostede kun 3,70 Kroner, jeg ved ikke om i vil have noget af den Slags Pølse? Angaaende vort Land har jeg skrevet et Kort til Andreas, det er vel det Bedste at leje det ud, skjønnere var det om Freden snart kom og man atter kunde begynde at tage fat derhjemme, og serdeles nu da derhjemme venter en ung Hustru som vil hjælpe med. Det vil blive skjønt at arbejde Haand i Haand, Herren giver i Naade at det snart maa gaa i Opfyldelse. Moske kunde du faa nogle Ærter hos Andreas, men de er vel sagtens ogsaa alle Beslaglagt? - Saa slutter jeg denne Gang med de kærligste Hilsener fra din hungrige Mand Georg.
Neste Gang skriver jeg om Middagen saa faar du vidst ikke saa meget at høre om min Hunger.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

26.11.2017

Skrevet d. 26.11.17.

Min elskede lille Kone!

Vil i Aften takke dig for dine to Breve. Hvorledes gaar det din Sirup bliver den snart klar, jeg har læst Resepten i Bladet, det er nok meget omstendlig? den er vel ikke tyk nok til at du kan sende mig en Prøve? haabentlig er Kalken ikke for meget at smage? Jeg glæder mig til alle de gode Pakker jeg har i vente, saa kan man dog en Gang atter blive sat, jeg tror det er den friske Bjergluft man faar saa god Apetit efter. Vandet løb mig til Tænderne, da du skrev om at du var ved at faa Aftensmad, hos mig bliver Eftermiddagskaffe, Mellemmad og Aftensmad nydt tilsammen kl ½5 og Samme bestaar for det meste af en Skive tørt Brød, med Kaffe. Du kan moske tænke dig hvorledes en hungrig Mave er tilmode efter et saadan Maaltid. Du maa undskylde naar jeg har klaget mig lidt i den senere Tid, det er ikke let at lade være, naar Maven altid stikker en op i Hovedet. Har lige ogsaa skrevet til Broder Peter, og drillet ham lidt med hans ny Regt. da jeg kjender det fra Campagneslaget 16. Regt. 28 kalte vi altid Chokoladenregiment, det har mosked forbedret sig nu, dengang var det ikke meget bevent. Vi har endnu altid meget Arbeide, og ogsaa Nattetjenesten er stram, da vi ikke er mange derom, for, paa Iagttagelsesposten og ogsaa ved Telefonen, dog vi gaar jo tidig i Seng, fra 2-6 Timer har jeg Tjeneste dog altid kun 2 Timer af Gangen. Herren giver i Naade at Freden snart maa komme det længes vi efter. Kærlig Hilsen Din egen tro Mand Georg.

Den anden Halvdel af Papiret fik Peter.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

21.11.2017

Skrevet d. 21.11.17.

Kære lille Mie!

Tak for de 2 Kortbreve som jeg har modtaget, du har nok rigtig havdt travlt ser jeg, du var altid bange for at du ikke fik noget at bestille, ser nu nu, nu har du alle Hænder fulde og behøver ikke at sorge for Arbeide. Det er idag Bod- og Bededag, dog vi har ikke fejret da vi har arbeidet hele Dagen, dog, jeg matte ofte under Arbeidet tænke paa denne Festdag derhjemme og mine Tanker gik til Bjolderup Kirke, hvor Menigheden forsamledes til Bod og Bøn, og Salmen blev sunget Af dybsens Nød mit Raab til dig vil jeg o Gud fremføre og jeg motte i Tankerne bøje mig i Støvet for min Gud og bede om Naade og Barmhjærtighed, og min Bøn gik ogsaa hjem til eder i Kære. Ja Gud se i Naade ned paa vor faldne Jord, og giv du os snart den længe ventede Fred, og tænk dig nu min kære Mie, lige hører jeg i Telefonen at vi for Øjeblikket skal staa i Fredsforhandlinger, maaske skænker Herren os Freden til Julegave, det vilde være en Julegave som vi havde Grund til at takke for hele vort Liv. 1913 var du min elskede Mie min Julegave, moske kan jeg Julen 17 blive din Julegave, det vilde blive en Julefest vi aldrig kunde glæmme, da vilde vi med fulde Stemmer synge! Fred paa Jord Fry paa Jord. Det glæder mig at Moder har det nogenlunde, moske faar hun ogsaa Lov til at opleve den lykkelige Stund, da vi herude fra Felten atter maa vende Hjem, jeg vilde unde hende det af Hjærtet. Jeg har det, Herren være takket godt, er sund og rask og har en veldig Apetit, som desværre dog kun til Nød kan blive tilfredsstillet, jeg kunde ogsaa nok sende eder Pakker men ak hvorfra, tage noget heroppe hos os har vi ikke andet en Sten og Træ, og det er haard at bide i. I en By har jeg ikke været siden August. For dem som opholder sig bag Fronten i Etapperne kan der nok være Mulighed for at de kan sende Sager hjem.
Jeg er meget taknemlig for hvert Pakke jeg kan faa hjemme fra, da det dog hjælper en hel Del, jeg vilde gjerne bede dig om at sende mig et efter et og ikke mange paa en Gang saa har jeg mere deraf.
Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Fred på jord, fryd på jord er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

16.11.2017

Skreven d. 16.11.17.

Min elskede lille Kone;

Guds Fred til Hilsen!
Først min hjærteligste Tak for de 4 Pakker med Brød, Kage Frekadeller, Pølse og Smør du skulde blot vide hvor godt de gorde engang at blive rigtig mædt, saa bli­ver man et helt andet Menneske og faar andre og bedre TAnker. Det var alt meget godt, og det smager mig henrivende da jeg i Aften spiste af de lekre Sager, glædede jeg mig over at jeg nu har en kær lille Kone derhjemme som tænker paa mig, og som søger at gjøre mig Tilværelsen lettere herude i Felsten det gjør godt at merke det, jeg længes somme Tider efter personlig, derhjemme i vort kære Hjem, at erfare din Kærlighed og lade mig opvarte af min unge søde Hustru det vilde være noget andet end naar man herude rager rundt i Smøret, og selv skal besørge sig alt, jeg er nu snart 5½ Aar Soldat, det er en lang Tid og man har vænnet sig til Soldaterlivet, men i Længden bliver man dog snart træt og længes efter Hjemmet. Ja min kære Mie, naar vil Herren forunde os at mødes under Fredens Faner? det vilde blive et Gjensyn under Glædestaarer, ikke? andre Taarer som da jeg forlod dig paa Flensborg Banegaar husker du endnu?

d. 17.11.17.
I Aften Fortsættelsen. Nu er det bleven Vinter paa engang der ligger et tynt Lag Sne paa Bjergene og i Aften fryser det, saa Panjekonfyret gjor os god Tjeneste, det er saa gemytlig varmt herinde, saa det er helt hjemligt, ja en god Understand er Guld vær her kan man ogsaa nogenlunde holde sig for Lus, naar man kaager Vasken i ver Uge, jeg vil med det første sende dig Vask da jeg ikke faar det rent mere, det ene Sæt er baade Rød og Blaa, jeg havde ladet det staa paa Lørdagaften, da jeg havde kogt det, til om Morgenen da maa der en have stoppet et rødt og blaat Lommetørklæde deri, og om Morgenen da jeg vilde skylle lyste det mig imøde i allehaande Farver moske kan du vaske det bort? jeg har hær 4 Skjorter og 3 Underbokser, l Skorte og 1 par Bokser har jeg sendt dig. 5 par Strømper har jeg alle gode, et par Hansker og Sjal, sender jeg ogsaa da jeg ikke bruger det, jeg er i besiddelse af en ulden Væst, Pulsvarmer Kopfschutzer Knævarmer, Livbaand Sjal og Hansker, dine Hansker beholder jeg, desforuden 3 gode Dækker, en god Dragt Tøj en Mantel og et Feltstykke, saa du ser din Mand er godt forsørget til Vinteren. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

14.11.2017

Skrevet d. 14.11.17.

feldpostbrief.
Min elskede Mie!

I Middagstimen et par Ord. Jeg har lige faaet min Middagsmad Nudler med Svæsker, det lyder jo meget smukt, men da det meste var Vand er jeg nesten lige saa hungrig som for Middag. Jeg haaber paa Pakken i Dag fra dig min Elskede. Jeg er saa sund og rask som tænkes kan, Herren være takket derfor vi skal jo lære at holde ud, og holde Modet oppe, dog naar man ikke har noget i Maven er det en svær Ting, dog Herren hjælper ogsaa over disse Vanskeligheder. Der er dem der faar Kartofler sendt, har du nogle over saa send kun, og lidt Løg, det giver en god Aftensmad. Din, dig inderlig elskende Mand, Georg.

Lige modtog jeg dit lange Brev, hjærtelig Tak.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

11.11.2017

Søndageftermiddag d. 11.11.

Min elskede lille Kone!

Atter forsvinder Solen ned bag de høje Bjerge og indhyller Kupperne i Purpurpragt. Løvfaldstiden er nu forbi, som var saa storslaaende her i Bjergene, nu ser man Skoven i det fjerne i sin mørke vinterlige Omris som virker mindre tiltrækkende end da den for 14 Dage vinkede i det fjerne som gyldne Kroner. Ja Alt hernede faa Jord visner og forgaar, og selve Mennesket, som Gud sagte til: gjøre eder Jorden underdanig er forkrænkelighedens time bestemt dog anderledes ed i Naturens Liv. Mennesket dør, for at indgaa til et andet Liv, til det evige Liv ­ eller, den evige Død. Det saas i Forkrænkelighed, det opstaar i Uforkrænkelighed. Naar denne Hytte nedbrydes da have i en Bolig i Himmelen som Gud selv har beret for dem som ham elskede, og i Troen paa det forsonende Blod, overgav sig med sin egen Villie og Fornuft i Frelserværkets uudgrundelige Storhed. Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod. Ja min kære Mie, hvilken Tanke, ja hvilken Naade. Vi, af Naturen til Døden og Dommen hjemfaldne Menneskebørn, vi maa være frie og frelste og maa kalde den retferdige Gud for Fader. Herren bevare os i en ymyg og enfoldig Tro.
Nu har jeg faaet min Mellemmad og vil fortsette ved Lyset, jeg takker dig mange GAnge for de 3 Pakker med Hansker Chal og Cigarer Kage Smør og Kød, Pølse Smør Honning og Buillionwürfel, som jeg modtog igaar Middag det var alt godt og smagte mig som, ja jeg kan ikke udtrykke det i Ord. tusinde Tak. De 2 Pakker med Brød og Flæsk, har jeg ikke modtaget moske har du faaet dem tilbage lige som Søster Julie? tak for Brevet, haaber du at du har hørt fra mig, og jeg tænker at du atter er glad da jeg endnu altid befinder mig hernede i Rumæniens Bjerge. Jeg læser i Avisen at i har havdt Efteraarsvejer med Rejn, Hagel og Torden, da tænk dig, hernede har der kun rejnet 3 GAnge siden jeg kom fra Orlov. Jorden er tør 1 Meter ned. laften er det saa mildt at de andre sidder udenfor og synger, Romanski lader os i Ro, saa vi har det meget godt i den Henseende, jeg er for Tiden Kakelovnsbygger og laver nu den 5. alle er lykkedest godt, en god varm Understand er Guld værd nu til Vinteren. Jeg er sund og rask og har det godt, kun en Ting skorter det paa og det er Brød, Brød og atter Brød, jeg gjlæder mig til Pakken med Brød og Kage. Haaber at Moder har det nogenlunde. Hils hende fra hendes Bejs. Saa hilses og kysses du min egen kære lille Kone fra din tro Mand Georg.

gjøre eder Jorden underdanig er et citat fra

Det saas i Forkrænkelighed, det opstaar i Uforkrænkelighed er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

08.11.2017

Skrevet d. 8.11.17.

Feldpostbrief.
Min kære Mie!

Da der i Dag er Sportfest og en Del af Betjeningen er borte dertil, har vi fri. Jeg takker dig mange Gange for dine 2 Breve, som jeg modtog sammen med et Brev fra Moder og Kort fra Cicilie, som jeg var glad for. Moder udøste hendes Sorg for mig, og det gorde mig godt at hun var glad ved, at jeg nu motte være hende en kær Søn i hendes kære Peters Sted. Det skal være mig en Glæde at opfylde hende dette Ønske. Ja Herren give os sin Velsignelse i vort Samliv. Jeg merker at det tager mere og mere af med min kære gamle Moder. Gud velsigne hende paa hendes Livsaften den gode Moder! Det var jo kjedelig at du ingen Møbler kunde faa, dog de kommer jo nok med Tiden, om Herren iNaade snart vil give os Fred.
Kærlig Hilsen og Kys til dig og Moder Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

06.11.2017

Skrevet d. 6.11.17.

Min kære lille Kone!

Tak for dit siste Brevkort og for den gode Pakke med Frekadeller og Steg som alt var meget godt, det stelte min Hunger for en Dag. Frikadellerne spiste jeg til min Middagsmad (Graupen) og Stegen gjorde jeg varm til Aftensmad. Nu begynder vi atter at lære til Hungerkunstnere, som bland andet er en meget ubehagelig Læretid, og jeg vil derfor anbefale mig med mine tomme Mave til min elskede lille Madmoder derhjemme, moske kunde der falde et par Smuler af. Med Græskarrene har det taget en Ende med forferdelse, Markerne er nu rent udplyndrede, dog om Søndagen har vi endnu den Luksus, ved Køkkenet at modtage en Portion Kyrbiskompot som vi glæder os til hele Ugen igjennem. Du se altsaa der er nu Knaphans i Køkkenet, forleden Aften laa jeg og kunde ikke falde i Søvn for Hunger, da matte jeg tænke tilbage paa mine smukke Orlovsdage, da jeg havde det saa godt, og da jeg tilsist faldt i Søvn, drømte jeg om alle de herlige Retter, og jeg nød dem i fulde Drag, men da jeg vaagnede merkede jeg til min Skrek at min Mave endnu var tom -. Ja saaledes gaar det mig nu for Tiden her oppe i Bjergene, min lille Kone ret sørgelig tænker du vist? sandt nok, Hunger gjør ondt dog jeg er Herren taknemlig at jeg har min gode Sundhed og saa medget faar vi dog ogsaa at vi ikke hungerdør. Jeg haaber nu paa Pakken med Brødet og Flesken, da du skriver at de er afsendt sammen med Stegen, den, som gjorder mig Søndagen lettere. Det er tit man hører, og nesten ogsaa selv ønskede, at der her skulde blive lidt løs, eller komme hen et saadan Sted for saa giver det noget for Tanden eller hva det Bedste var at de gjorde Slut med det Hele det ønskede du vist ogsaa først ikk? Du tænker moske, det er ellers ikke saa rart et Brev dog jeg er i Aften saa ilde oplagt med min Hunger at jeg for en gangs Skyld, haaber at du ogsaa tager imod et saadant? Nu er Kl over 8 og om 5 morgen tilig kommer Davren, saa jeg vil lægge mig hen og fordøje den halve Skive Brød jeg havde til Aftensmad, og drømme sødt om dig min Eneste Ene. Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.