31.07.2018

Skrevet d. 31.7.18.

Min elskede kære Kone!

Har siste Nat modtaget dit kære Brev fra 26 lidt om Festen, som jeg ser har været velsignet og godt besøgt, havde ogsaa Kort fra Carl som skrev derom, han skrev ogsaa at du ikke havde været tilfreds med det korte Besøg de havde gordt dig, men Tiden havde været for knap, haaber nu i Dag paa Fortsættelsen af Brevet. Ligeledes Tak for Pakkerne 20 og 21 som begge vare godt, har til Gengjeld sendt dig en Pakke med lidt af mit Tidsfordriv haaber at det vil interesere og glæde dig lidt, har du modtaget Pakken med Skjorten. Vi er nu afløste i første Linie og ligger atter i Artileribeskyttelsesstillingen, nu bliver det nok snart til Alvor med Afløsningen som der siges, vi har jo ogsaa været længe nok her, havde ogsaa Kort fra Andreas Grevsen som ligger i Leibziger Lager ikke saa langt herfra, hjemme i Quorp har de vist glædet dem til at vi har talt hinanden, og sagte til ham, at jeg havde givet an at jeg besøgte min Svoger dog han ytrede ikke noget i den Retning. - Med vort Møde mellem Johannisbærbuskene har vel omtrent passet? og skildringen af samme vel ogsaa? Har ogsaa skrevet 3 Fødselsdagskort til Cicilie Tinne og Th. Festersen, hvornaar er det A og Nis' Fødselsdag jeg har glemt dem dem skulde jeg dog ogsaa gjerne skrive til, har havdt Brev fra dem efter lang Venten, ogsaa fra P. Bruhn som jeg vel har sendt dig? -
Du kan engeng ved Lejlighed give Andreas Rentemærkerne med, over det 3 Krigslaan saa kan han hæve dem paa Banken. Jeg tror der staar for 2½ Aar, eller hvis du vil, kan du ogsaa, saa vil jeg forære dig dem. - Nu har jeg faaet min Mellemmad bestaaende af Smørrebrød og en salt Sild, det gode Smør fra Cicilie er nu ved at slippe op det har jo ellers holden godt for. Du bor altsaa ene nu, om Natten og det lader jo til at det gaar helt godt, moske har du ogsaa ligesom Moder og Fie min Pibe og Kasket hengende i Vinduet, til Skremsel for natlig Besøg? Du ved ikke hvor gjerne jeg var hos dig om Natten for at passe paa dig og hele Huset saa var du vist slet ikke bange mere, haabentlig er den Tid ikke fjern da det bliver mig forundt. Man glemmer nesten hvorledes en Kvinde ser ud, siden min Orlöv har jeg ikke set et kvindelig Væsen thi her paa vort Strøg, om vi ogsaa kommer lidt tilbage er det ikke mulig for Zivil at bo, da alt nesten er skudt i Klump fra alle de store Somme Slag. Nu er de derhjemme jo vist mit i Kornhøsten, som man læser i Avisen tejner den vel nogenlunde, efter som Forholdene ikke har været saa gunstige, det kan jo ogsaa gjøres Behov. -
Et Brev er et Brev kan man sige dog jeg ved ikke om dette Brevs Indhold vel helt kunde tilfredsstille dig, dog man er ikke altid lige godt oplagt saaledes heller ikke altid til at skrive. Slutter derfor, og haaber neste gang at gøre det bedre. Din egen tro Mand Georg.

27.07.2018

Skrevet d. 27.7.18.

Min kære elskede Konelil!

Har idag modtaget dit kære lange Brev som har glædet mig meget, jeg ser at du har havdt god Tid til at samle dine Tanker, ligeledes Ro og Stilhed, som er meget værd for en Brevskriver, da det ellers let bliver Fjasko hvad mand skriver og til ingen Glæde for Modtageren. Jeg skriver ikke gjerne naar jeg ikke rigtig kan samle mine Tanker, dog her bliver man jo stundom tvunget dertil ogsaa. Peters Brev glædede det mig at læse: Hjærtelig Tak for Pakken med Æggene No 19. Da vi her lever ved tør Kost laver jeg mig selv Middagesmad. Vi faar jo 1℔ Konservekjød udleveret til 2 Dage, altsaa en halv til hver Dag, som jeg saa varmer op en lille Klat Smør saa brokker jeg et par Skiver Brød i og derpaa tilsvarende Kaffe naar det er godt sammenkogt med Brødet, kommer Æggene tilsyne som bliver slaaet paa og medkogte det giver en god nærende og velsmagende Middag vel bedre som dine røde Grød og Salat, som jeg ikke har meget Tiltro til at de giver megen Kraft, og jeg slaar for at du kaager dig en Middag efter mit Resept.
Uha, det rejner idag, saa vi nesten er ved at drukne. Jeg ved ikke om du kan have en Anelse om hvilken Følelse det er, naar du i den bedste Søvn vaagnede op og at du da lagte mærke til at Dynen var gjennem vaad ligeledes Benene og Underlagenet, saa kan du sætte dig ind i den Situation jeg befandt mig i, i Formiddag da jeg vaagnede, dog Humøret maa man ikke gjerne tabe her i Felten og det er derfor det bedste at se og faa den bedste Vits ud deraf, og mange en GAng faar man ved saadanne Lejeligheder en hjærtelig Latter saa man glemmer det Ubehagelige.
Da Tinne har skrevet mig om at sende mig de smaa Venner saa kan du jo dog bedre sende dem, nu naar Johannes Piger har bestillet dem selv, du maa ogsaa nok sende mig en god Bog at læse af og til da her tit er Lejlighed dertil saa gaar Tiden bedre. -
Skade at du ikke kan glæde dig lige som Fru Broschmann, du skrev om, det er vel lidt paafaldende? Hvad du skriver til Slutning, har jeg ogsaa engang skrevet til P. Nielsen og fik derfor en god Bebrejdelse. M Nu maa du love mig at du ikke altid lever ved Rødegrød og Salat, hellere maa du sende mig en Pakke mindre du har dog ogsaa Høns, og behøver ikke at sælge Æggene alle, undtagen hvad du skal levere af, hører du? det maa du love mig. Saa hilses og kysses du af Din egen tro Georg.

26.07.2018

Skrevet d. 26.7.18.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for Pakken med Rugkagen, den havde været lidt for frisk i pakket, men kunde endnu godt spises og den smagte mig godt omenskjønt jeg i denne Tid ikke lider Mangel paa brød. Forpleiningen er her i Frankrig bedre som den var i Rumænien. Jeg ser at i har havde lang besøg af min kære Marie, og at hun enda har hjulpet med i Høet, det har vist været morsomt da hun nu er bleven helt fravendt Markarbeidet. Mon hun har fortjent Føden derved? Siste Aar hjalp jeg eder i Høet, husker du endnu at jeg læssede et par Læs af det bliver ogsaa for mig uvandt Arbeide, nu har jeg nesten ikke havdt en Plov i haanden siden 1918 eller forrettet rigtig Bondearbejde, saa man vel nesten glemmer det. Motte den Tid snart oprinde da jeg kan ombytte Sværdet med Plov og Spade, saa var man atter i det rette Ellement, dog Herren ved Tid og Time og hvad der tjener til vort sande Vel.
Ja kære Moder nu er det over et Aar siden, da min kære Mie og jeg oplevede den lykkelige Dag derhjemme i eders Hjem, da vi lovede hinanden Troskab for hele Livet om ogsaa det første Aar har været fuld af Savn og Besværligheder saa var det dog et lykkeligt Aar hvor vi levede i de skjønne lyse Minder og Kærlighedens baand blev fastere knyttet mellem Mand og Hustru og Slægtning, et Aar hvor Herrens Velsignelse strømmede saa rigeligen ned over os baade i timelig og aandelig Henseende altid paa ny merkede vi Frelserens udstrakte, evige Arme som velsignende omfavnede os og netop i rette Tid uddelte den Trøst og den Kraft vi i Øjeblikket havde Behov, Ja kære Moder, Døden holdt ogsaa sit Intog i vor Familie, dog vi kan sige med Job, Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet. Haabet om en glædelig Begivenhed, har min kære Hustru og jeg, som du jo sikkert ved, mottet opgive, jeg havde imødeset det med Glæde, men for min kære Mie havde det jo ingenlunde været saa behageligt under de øjeblikkelige Omstendigheder, i den Henseende er det jo bedre for os, som vi nu er stillet, derfor haaber vi paa bedre Tider og Lejlighed, saa skænker Herren os ogsaa i Naade den Glæde. Ellers har jeg det efter Omstendighederne meget godt og haaber at høre det samme fra eder. Saa de kærligste Hilsener til dig kære Moder og alle i Hjemmet fra din hengivne Søn Georg.

Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet er et citat fra

24.07.2018

Geschrieben den 24. Juli 1918.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Idag har i altsaa stor Fest i Bjolderup Bollerslev og jeg havde gjerne taget Del deri sammen med dig og alle de Kære Venner. Herren velsigne Dagen for eder. Min hjærteligste Tak for dit kære lange Brev skrevet paa vor Bryllupsdag, hvor jeg har forlevet Dagen ser du af Beskrivelsen af mit Quarter, og at Dagen ikke begynte saa meget behagelig har du ogsaa nok kundet rejne ud: ikke? Ellers har jeg det ret godt, som jeg glæder mig til ogsaa at høre fra dig. Din tro Mand Georg.
Husker du idag for et Aar siden da vi tog Afsked paa Flensborg Banegaard?

22.07.2018

Skrevet d. 22.7.18.

Kære elskede Hustru!

Altsaa igaaraftes eller rettere Nat kom vi velbeholden hertil uden at faa et eneste Skud, det er noget helt nyt, og ligger nu atter her i Stillingen, og vi undres over at det paa en Gang er bleven saa roligt, de par Skud han nu sender os hvad er det imod de Tusinder han sente siste vi var her moske er det den stille Ro før Stormen dog vi haaber det ikke. Det er nu mere til højre og venstre at de holder Konsert. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev af hvilket jeg ser at du atter er derhjemme i Ravit, hvor du føler dig lykkelig og vel og hjemme og du kan tro det glæder mig meget men en lille Hage er der dog derved merker jeg, og det er at du savner Manden i dette Hjem, det er naturligt og jeg kan fuldtud sætte mig ind i din Ensomhed. Jeg kjender ogsaa Ensomheden tilfulde, det kan du tro mig om ogsaa jeg er omgivet af mange lystige Kammerater og ogsaa var der en Tid da jeg var derhjemme før Krigen, da jeg følte Trykket af Ensomheden, den Tid da jeg søgte mig en Livslesagerinde, ved en saadan Lejlighed fik jeg engang det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær! og jeg blev tilfredsstillet og kunde atter vente. Hvad jeg den Gang begjærede har Herren i sin Naade skjenket mig idet han gav mig en kær og omsorgsfuld Hustru som skjenkede mig sig selv og hele hendes Kærlighed og jeg er indtilnu ikke bleven skuffet. Nu er det Pligten for Konge og Fædreland som ofte lægger Trykket af Ensomheden paa en, skilt fra den Kæreste og de Kære udsat for Farerne og Uvidsheden om et Gjensyn, da vil vi atter du min Elskede tage det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtets Begjær. Saa kan vi ogsaa opfylde vor svære Pligt som er os paalagt af ham, og roligt vende Herrens Time af, da Ensomheden skal forvandles til Fryd i Fælles Liv og Lovprisning, til Hærskarernes Hærre som fører alt ud til vort sande Vel.
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt.
Hjærtelig Tak for den gode Pakke med Smør du har hamstret til mig hos søster Cicilie, jeg takker ogsaa hende derfor, har ellers lige skrevet et Brev til dem. Smørret kom mig udmerket til pas da vi her i Stilingen ingen Middagsmad for men derimod merer Brød, og det Smørelse vi modtager ikke naar saa vidt. Jeg tro ikke at jeg endnu har modtaget Pakken No l7. 16 var med Æg og l8 med Skinke og Flæsk, eller har jeg fortalt dig? Det klapper jo ellers udmerket med Posten. Det glæder mig for Carl at han er kommen paa Orlov der kan du dog se at jeg har været blandt de Lykkelige med min Orlov, ikke? Hvormange er det ikke gaaet som ham, ja endnu værre. Saa vil jeg slutte med de kærligste hilsener og Kys, og Herren anbefalet til sjæl og Legeme Din egen GEorg.

Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt er de to sidste linjer af salmen Hvo ikkun lader Herren råde, sådan som den blev sunget på den tid. Lyt til en lydoptagelse her.

21.07.2018

Skrevet d. 21.7.18.

Min elskede kære lille Kone!

Min bedste Søndagsmorgenhilsen. Er nu lige kommen ud af Sengen har drukket Kaffe og gort Toilette. Haaret vandkæmmet Skæget opsat til Øjnene, Tænderne og Nejlene skinner som Perler. Lusefri er jeg ogsaa, en splinter ny Trøje og derunder en skinnende Skjorte saa du min Elskede kunde godt komme da jeg er lekker at tage ved, løber VAndet dig ikke til Tænderne? men med min Bolig er der ikke meget at prale af det er en Kjelder under en Ruinhob. Huset er brendt af og Murene nedskudt, mit paa denne Ruin ser du et mørkt Hul ned i Hullet fører en rund Trappe naar du stiger ned i Dybet naar du ned i vor Bolig, et stort Kjelder med velvede Mur, til højre staar Korporalens Seng, og tænk dig bare, en velbeholden Springfedermadratse, som Hovepude Tornisteren som Underdyne Feltstykket, som Dyne et uldent Dække. Ved Hovedenden hænger Gasmasken, Staalhelmen og Koppelet, rede til at henge det om ved en mulig Alarm da vi altid ligger paa springende Fod, lidt længere til bage til Højre og Venstre ligger 8 Mand paa Britsherne. I Aften gaar vi for og løser af i første Linie, hvor vi bliver liggende i 8 Dage saa kommer vi tilbage Artilleribeskyttelsesstillingen, i 8 Dage, og derfra atter tilbage i Ro til Proyart eller her i Bayonvillers, dog haabentlig bliver vi afløst i Divisionen inden den Tid, Tommi skal have sendt et flyveskrift over, at naar den 109 I.D. ikke snart bliver afløst saa vil han løse os af. -
Forleden var jeg altsaa henne at besøge Andreas Grevsen i Cappy, de var jo nu bleven afløst og laa nu der i Ro, han var sund og rask, munter og godt ved det, da jeg kom derhen var han lige gaaet til Tjenste, og jeg motte saa vente til han kom tilbage (l Time) og jeg saa paa ham at han glædede sig over mit Besøg, vi havde ogsaa en rar Eftermiddag sammen. Vort Samtaleemne var jo mest eder i Kære derhjemme og gamle Minder fra den Tid vi var sammen i Ravit. Natten blev ingenlunde en rolig Nat da vi hen kl ½ 3 blev alarmeret og per Last Auto gik det til Fronten dog vi blev ikke brugt, anderledes er det vist gaaet Andreas, da det var i deres gamle Stilling Fjenden var brudt ind og de har mottet gjøre et Modangreb og som jeg har hørt bleven vist tilbage. - Min hjærteligste Tak for Pakken No 18 med Skinke og Flesk ogsaa for Brevene fra Quorp du har jo havdt det rart der, nu er du jo vist atter derhjemme i Ravit, jeg har ogsaa havdt Brev fra P. Bruhn og N. Callesen som har glædet mig vil du være saa venlig og sende mig Vask, jeg sender her til at vaske, ellers har jeg det godt er sund og rask og haaber det samme om dig min Elskede. Siste Aar om denne Tid da havde vi skjønnere Dage, Hvedebrødsdagene de vare skjønne men korte. Kærlig Hilsen og Kys sender dig din tro hengivne Mand Georg Knudsen.

18.07.2018

Paa vor Bryllupsdag d. 18 Juli 18.

Min elskede ungdoms Hustru!

Altsaa idag er det et Aar siden vi fejrede vort Bryllup derhjemme i vort kære Quorp. Minder trænger sig frem af Sjælens Indre og i Tankerne gjennemlever jeg atter Dagen. Ja vi forlevede den Dag i Rosernes Tejn, de smukke Roser, men der gives ingen Roser uden Torne, og disse Torne som vokser sammen med Roserne har vi to ogsaa merket i det henrundne Aar, dog de smukke Rosers Duft sprete dog mere Ünde, end Tornerne voldte Kvaler, og vi kan kun paa denne Dag, med Tak til Gud skue tilbage paa den henrundne Tid, Gud var med os og har med sikker Haand ført os gjennem alle Farer og Vanskeligheder og velsignet os saa rigeligen, hvad han har taget fra os har han paa anden Maade erstattet os tusinfold. Det er vor Bøn at han i det kommende Aar vil velsigne vort Ægteskab, og forunde os den Glæde, i en nær Fremtid, atter at forenes. Saa de kærligste Festdagshilsener fra Din egen tro hengivne Mand Georg. Blev i Nat befordret per L Auto til Fronten Alarm.

14.07.2018

Projat d. 14.7.18.

Min elskede Konelil!

Som du ser er vi nu atter lidt tilbage i Ro 8 Dage, det er meget behagelig, da det er duflig i Stillingen, og du maa ikke undre dig om Tommy en god Dag henter os, dog vi skal jo nok passe saa godt paa som vi kan, for et par Dage siden tromlede han til venstre for os, og har der taget en Del til fange, igaar begynte han hos os men han lod sig nok højes med en Untffz. Posten. Siger dig min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra Quorp, det glæder mig at du atter kan aande frit i Hjemmet omgivet af dine Kære, ogsaa min hjærteligste Tak for de 2 gode Pakker No 14 og 15 som smager mig godt. Nu er de vel snart ferdig med Høhøsten i Ravit, og Jørgen har jo ordentlig kundet hjælpe da han har faaet Efterorlov det er godt for ham at han saa længe kan blive hjemme jeg under enhver det af Hjertet som har den Lykke, der er mange her som har den spanske Sygdom (Grippe) jeg har ogsaa havdt Feber en Dag men er atter paa Dammen, havde Kort fra Carl han laa paa Lasaret af samme. Jeg læser i Avisen at den ogsaa graserer hos eder, gjerne havde jeg havdt mine Hviledage hos dig derhjemme, jeg tror det vilde bekomme mig bedre som her. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Mand Georg.

Projat må være Proyart, som ligger øst for Amiens.
Den spanske syge var en pandemi, der hærgede i 1918 med over 50 millioner døde. Læs mere her: http://da.wikipedia.org/wiki/Den_Spanske_Syge.

09.07.2018

Skrevet d. 9.7.18.

Min hjærtens kære Konelil!

Endelig idag har jeg modtaget dit lange, udførlige, kære Brev, som jeg takker dig mange Gange for det har været mig til Glæde og Opmuntring. Ja som du skriver "Han intet Ondt bestemte, og intet Godt forglemte. Alt hvad har gjør er herlig gjordt, ja naar vi ser saaledes paa vor kære Herre og Frelser, saa bliver alle vore Sorger og Bekymringer kun smaa og intetsigende og Hjærtet kan ikke andet en stemmes til Tak for hvad han gjør mod os, og det glæder mig at merke at du lærer paa at give dig hen i den almægtige Faders Hand, som saa grant kjender alle vore Lengslers Maal men ogsaa hvad der tjener til vort sande Vel, og overlader ham Styret af vort Livs Førelse, ja der er det, ved Faderhjærtet, vort Livs Lengslers Maal faar den rette Gang, og der er det ogsaa naar det for os synes at gaa anderledes som vi havde tænkt det den fulde Forstaaelse er at finde saa kan vi ogsaa synge “Som du mig fører gaar jeg glad dig har jeg ved min Side. -
Det glædede mig ogsaaa at høre lidt nermere om Chr. Hinrichsen's Begravelse. Herren være de Kære nær derovre og trøste dem i deres Sorg! jeg har havdt megen Glæde og Velsignelse af at være hos dem den Tid jeg tjente der.
Jeg ser at du har været med Tinne i Flensborg og kjøbt lidt Udstyr, til vort lille Hjem, det havde jo været rarere om vi nu havde havdt det nye Hjem ferdig da det saa var lettere at kjøbe Møbler dertil, men om vi engang skulde naa saa vidt saa kan vi jo kjøbe andre, om disse nu ikke passer mere, saa skal jeg nok tage Kassen med, om din ikke slaar til mere, derfor vent du kun rolig den Tid af nu, og jeg er glad ved at kunde byde dig et godt frit Hjem, thi du har det fortjent for den Kærlighed du har udvist over for mig, derfor behøver du ikke at være bange for at du giver for mange Penge ud for jeg har den Tiltro til dig at du ikke giver dem unyttig ud du behøver heller ikke at genere dig overfor Andreas desangaaende du skal nok faa hvad du vil have de gaar jo dog ikke af hans Pung det var noget andet om du skulde bede om dem, dog det har du jo ikke behov, og nu da Moders Aftægt falder bort, er Indkomsterne jo ogsaa det større som tilfulde tilkommer dig min elskede Konelil thi du er jo nu bleven min Aftægtskone ikke? Efter Udsigende her, af høje Offz. skal Freden være nær forestaaende, og det vilde være vort Hjærtes inderste Ønske om det vilde gaa i Opfyldelse saa vi atter kunde vende hjem til vore Kære og atter optage vor vante Gerníng og opbytte Sværdet med Ploven, og atter bygge op hvad her bliver ruineret, da vil Glæden og Takken være stor.
Jeg har i nogle Dage ikke havdt noget at ryge men imorgen fik vi Tobak udleveret, og saa var der ogsaa Cigarer til Salgs jeg kjøbte mig 30, men ikke saa dyre som i B. for 5 M lige saa gode som dem, 1 ℔ HOnning 10 Pfg og 20 Cigaretter 1.60, saa du kan tænke dig at jeg har skrevet med Fulddamp, vil nu have Mellemmad Smørrebrød med Svinehove og Vin, det faar du vel ikke? saaledes lever din Untffz. De kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Havde Brev fra Carl, han har ikke været paa Orlov endnu, saa maa vi da være tilfreds, ikke?

Chr. Hinrichsen, Christian Hansen Hinrichsen, var gift med Georgs halvsøster Adelheid. Find dem i stamtræet her: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen?rootIndivudalID=1000020&familyTreeID=1

Han intet Ondt bestemte, og intet Godt forglemte ... er et citat fra salmen "Gud ene tiden deler (DDS 661) af Heermann og Brorson.

08.07.2018

Skrevet d. 8.7.18.

Min elskede lille Hustru!

For dine 2 smaa korte Breve min hjærteligste Tak ligeledes for Pakkerne ll 12 og 13, skade at jeg ikke har Vand her til den gode Saft. Skjorten var jo nydelig, jeg har afsendt den anden samt en Dose, en har jeg beholdt her, da den ene af mine er gaaet itu, Remmene er indlagt i Dosen. Idag sender jeg dig Glasset tibage. Vil du ikke nok sende mig lidt Urbin en Notisbog og en Lommebrevtaske, som du moske kan lave af den vandtætte Telttilbehørpose. - Husker du idag for et Aar siden, da jeg overraskede dig paa Gaarden derovre i Quorp, da jeg kom fra Rumænien? det var glade Dage. Nu da jeg skriver disse Linier lyner og tordner forfærdelig og derindimellem Kanonernes Brag, det er atter andre Dage, dog jeg har det Herren være takket godt og er sund og rask. De kærligste Hilsener og Guds Fred Din egen hengivne Georg

Nu lige slog et Lyn ned i Nærheden.

Hvis nogen ved hvad "Urbin" er, så læg gerne en kommentar her.

04.07.2018

Skrevet d 4.7.18.

Min elskede lille Kone!

Har idag modtaget 2 Breve og 2 Pakker 9 og 10 som jeg siger dig min hjærteligste Tak for. Tak for Gratulationen saa er du dog bleven det var paa Adressen, jeg tænkte ikke du saa derefter mere. Fra P. Nielsen har jeg ogsaa modtaget med vedlagt en Rigsmark til en god Cigar i Anledning af Forfremmelsen, som jeg nu skal have ham takket for han har da ogsaa givet agt paa Adressen. - Du kan altsaa ikke give mig søde Forhaabninger det er jo meget kjedelig: saa ved jeg ikke hvorledes jeg skal bære mig ad, eller de nødige Raastoffer mangler under denne Krigstilstand, eller du siger med Smits Kone "det kan jo sagtens nytte, naar det ikke vil lykkes, husker du endnu? maaske er det bedre at det venter til jeg kommer helt Hjem, saa skal det jo nok blive til noget engang, tror du ikke? det er jo heller ikke behagelig for dig naar du er ene under disse Omstendigheder du faar da rigtig Liggende af dine ung-Kones Dage, nu har du nesten været Kone et helt Aar, og endnu altid den samme, nu begynder de jo vist snart at sætte lange Øjne efter dig, men de vil vist blive for lange for dem tilsist? Saa kan du jo more dig over deres Blikke. -
Det var jo kjedelig at Kræaturene har ødelagt hele Haven derude, der var jo ellers ikke meget ved den i Forvejen, men det var dog ikke min Mening at jeg vilde lægge dig det til Last det kunde du jo ikke gjøre for at Lammene og Torken havde hærget den jeg saa kun at du manglede mig til at hjelpe dig og det gjorde mig ondt at det ikke stod i min Raadighed da andre Pligter holdt mig borte derfra, det maa være det du har læst fejl i mine Øjne, du kjender mig jo heller ikke rigtig endnu, men jeg haaber at vi maa lære hinanden lidt nermere at kjende. Jeg har for Tiden ingen Gruppe men er Iagttagelsesuntffz. og maa saaledes gjøre min Melding hver Mogen og Aften til Batl. over fjendlig Virksomhed og s.v. Jeg har det jo ellers meget godt og er sund og rask, moske bliver vi snart afløst, vi er en Tredive Mand i Graven, saa det gjøres jo snart behov, der ligger ogsaa nok bag Fronten, det ser man naar man kommer tilbage.
Nu skal jeg til at gjøre min Melding ferdig da Kl er ½ 11 Aften det er endnu helt lyst. Har ogsaa idag skrevet til Søster Adelheid. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra Din hengivne Mand Georg.


03.07.2018

Skrevet d. 3.7.18.

Kære Mie!

Er nu atter ankommen ved mit Komp. og ligger atter i Ilden. Tak min Kære for alle de kære Breve som jeg forefandt, de har glædet mig alle, ogsaa de 2 gode Pakker 7 og 8. No7 fra Loit med Honning. 8 fra Ravit med Kage og Smør som alt var meget godt. No6 har jeg ikke modtaget, moske har du forset dig med No da du var i Loit, eller ogsaa kommer det endnu. Det glæder mig at du ogsaa har været hjemme i Quorp til Fest. Igaar Aftes modtog jeg ogsaa Sørgebrev at svoger Chr. H. er død, det var mig helt underlig og jeg kunde ikke fatte det. Herrens Veje ere uspaarlige, han trøster de sørgende Efterladte. De kærligste Hilsener og Herren anbefalet Din Georg.

Svoger Chr. H. må være Christian Hansen Hinrichsen, gift med Georgs halvsøster Adelheid. Find dem i stamtræet her: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen?rootIndivudalID=1000020&familyTreeID=1