31.03.2009

Eiche d. 31.3.16.

Min egen lille Mie!

Guds Fred til Hilsen, kommer nu lige nede fra Potsdam hvor jeg var hos Henning­sen med nogle af mine Sager saa har jeg ikke saa mange at bære i Morgen. Kl. er nu 8 og jeg vil endnu for siste gang i Aften lade mine Tanker dvæle hos dig min in­derlig elskede Mie, herude i Eiche og allerførst takker vil jeg takke dig, jeg skriver forkert, da Kammeraterne lige er ved at tale om hvad de vilde gjøre, naar Kirkeklokkerne nu i Aften vilde ringe Fred ind, den ene er paa Vagt, han siger: jeg vilde straks skyde mine 5 Kugler af, smide mit gevær i Hjørnet og løbe til Beuten, om jeg ogsaa blev paa Øjeblikke indspærret. Nu jeg vilde takke dig mange gange for alle dine kære Brev som jeg har faaet fra dig i den Tid jeg var her, det har altid været mig en Opmundring hvær gang jeg hørte fra dig, nu maa du skrive til mig i 5 Komp. Tak for dit Brev som jeg har modtaget i Dag. Nu har jeg altsaa været ½ Aar her, og har havdt mange smukke Dage og Tiden er fløjet hen, saa jeg nesten ikke har merket det. Ja hvor har Herren ikke været god mod mig, han har overøst mig med Velgjerninger, langt over min Fortjeneste og Verdighed, saa jeg beskjemmet saa slaa øjet ned og sige! idel Naade, din Langmodighed og Barmhjærtighed er ubegribelig. Vedlagte Blomster har jeg i Aften plukket nede i Slotshaven ved Neues Palais og sender dig dem til Minde om den Tid jeg har til­bragt her. Min ven Hugo kommer vistnok ogsaa til 5 Komp. som jeg glæder mig meget til. Nu begynder der Stubendiensthabender at gjøre radav, da han vil gjøre Stuen ren og jeg maa skynde mig og slutter med de kærligste Hilsener fra din tro hen­givne Georg.

29.03.2009

Eiche d. 29.3.16.

Min kære lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine siste 2 kære Breve som glædede mig meget. Du har altsaa været til Fødselsdag i Ravit og det glæder mig at du har havdt det rart der sammen med mine Kære, det undrer mig at du skriver om det dorlige Vejer paa Søndag, da der her var det smukkeste Solskinsvejer og jeg gik udenfor Slottet og morede mig derover, og over alle spaserende Damer og Herrer. Det glæder mig at merke at du elsker mig saa højt, og det gjør mit Hjærte godt dog pas paa, at du ikke forguder mig for meget! - Jeg havde i Dag Kort fra Broder Peter, han har det godt og er nu bleven Sanitäter, som jeg ogsaa tror han kan være passende til, dog det er mangen gang en svære Tjeneste og fordrer sterke Nerver. Igaaraftes var jeg nede og spurgte Feldwebelen, hvad det blev til, om jeg kunde køre paa Orlov, han spurgte da om jeg var K. og sagte saa! ja min kære Knudsen, det vil jeg først overlægge mig. Havde jeg da trykket ham 10 Mærker i Haanden havde jeg sikkert kun­de kjøre, men det kan jeg for ingen Pris, faa over mit Sind. Idag er jeg saa alt­saa bleven indklædt, og jeg tror ikke mere at køre paa Orlov herfra, men tænker saa at faa Orlov fra 5 Komp. dog alt som Herren vil, jeg er glad ved atter at kom­me til Potsdam da det er saa vitløftig herudefra og nu fra 1 April er der først Zapfenstreig Kl. 10 saa man paa de søjne Dage kan komme med til Samtalemøderne i Potsdam. Mit Haandarbeide har jeg i Dag afsendt til dig, og jeg gad nok see din Overraskelse. Lad det være dig et Minde fra Krigen, det kommer lidt for tidlig, men det gjør vel ikke noget? Sender dig hermed ogsaa et par Billeder, et fra Au­gust Simm, med hans Kone og Børn, og et som Tinne har sendt mig af Georg og Møl­ler, jeg glæder mig til Billedet af P. Nielsen og jeg maa jo saa vist ogsaa sende ham et af mine, vil du sende mig et, som jeg saa vil sende ham. Og saa min elskede lille Mie vil jeg gjerne see dig ind i øjnene og ned i Hjærtet, og forsikre dig om, at du endnu altid er min lille uforglemmelige Bondepige som mit Hjærte dog længes mest efter, heroppe i Storstaden, og vil besejle det med et Kys fra din, i Kærlighed tro hengivne Georg Chr. Knudsen.

27.03.2009

Neues Palais d. 27.3.16.

Min kæreste, søde lille Mie!

Det er Mandag Morgen paa Vagten og jeg har lige staaet Posten fra 5-7 og har nu faaet mig vasket og drukket Kaffe, saa nu er det dig paa Rad, min Kæreste, da jeg maa holde hvad jeg lovede i Gaar. Søndagen var meget interesant da det var saa smuk et Vejer havde det lokket mange Spaserende ud, og du kan tro der var Liv herude, da Slottet kunde tages i øjesyn, forinden, jeg staar og patrolerer længs Østfronten, som er 300m lang, der var mange af Damerne der ynkede mig, at jeg skulde gaa der paa en Søndag, jeg sagte: Im Schutzengraben haben sie auch keinen Sonntag.

Om Aftenen fra Kl 11-1 var alt rolig, saa jeg motte tænke paa eder derhjemme i Ravit, hvor i endnu, som de siste Gjæster fik eder en lille Pasiar, stemmer det ikke saadan? jeg ved jo nok hvorledes det gaar til, og jeg kan tænke mig den gamle P. Nielsen i eders Mitte, hvor han sikkert har spurgt ud, og fortalt, sik­kert har han ogsaa sagt at jeg nok skulde komme? sikkert har i ogsaa faaet en god Forkyndelse i Kirken, af ham? Havde A. faaet mit Kort til Søndag, jeg tænkte ikke paa at Posten ikke kommer der Søndag jeg skulde derfor have havdt det en Dag før afsted. Nis og Anne vare vist meget utilfredsse med mig? har de ikke ytret sig til dig derom? I Gaar skrev jeg dem et Kort, som Svar paa det Brev jeg modtog i Gaar fra dem, de havde ellers nær sendt mig et Dobbeltkort, som de har for Mode, naar jeg lenge ikke skriver dem. Jeg tror nu ikke meget paa min Orlov her, moske faar jeg saa ved 5 Komp. du vilde jo vist glæde dig meget dertil, dog Herren vil føre det som det er bedst for os, det er derfor ikke sagt at vi skraks kommer bort naar vi kommer til 5 Komp det kan efter Omstendighederne vare ret lenge endnu, alt efter som vort Regt. kommer for, de har hiindtil en rolig Stilling skriver Loren­zen og kun faa Tab. Lorenzen og Bram er endnu altid ved godt Mod. Nu vil jeg slut­te med et kærligt Kys og mange Hilsener fra din dig stesse elskende

Georg Chr. Knudsen.


Im Schützengraben haben sie auch keinen Sonntag kan oversættes med I skyttegraven har de heller ikke nogen søndag.

25.03.2009

Eiche d. 25.3.16.

Kære elskede Mie!

Nu er det nok snart paa tide at jeg faar skrevet, da du vist begynder at blive urolig, jeg vil da allerførst fortælle dig at jeg til 1 April bliver forflyttet til 5 Komp. alle dem som ere K. Her ved 3 Kamp kommer til 5. og dem som er G. ved 5. kommer til 3 Komp. altsaa ved jeg ikke hvad der bliver til med min Orlov, dog var jeg i Gaar Aftes paa Skrivestuen at give an hvor jeg vilde hen, der bliver ogsaa sagt at Landmændene som har givet Orlov ind, bliver her. Dog ved jeg ikke endnu hvad det bliver til, dog jeg legger det frem for Herren, og som han fører det er jeg glad, som du ogsaa skriver, du er. Nu tror jeg ogsaa nesten det bliver Mai inden jeg kommer i Felten, hvilken Naade fra Herren saa har vi atter Sommer og Varme og man har ikke at lide af Kulde og Vaadhed i Skyttergraven. Hvis jeg ikke kommer paa Vagt Morgen saa tager jeg med Hugo til Lichterfelde, da jeg har givet Orlov ind til Berlin. Tak for dit Brev og Kort jeg seer du er indbudt til Fødsels­dag i Ravit og tager derover, jeg har ikke modtaget Indbydelsen endnu, som du skrev, Tinne havde sendt mig, jeg skrev til Broder Andreas i Gaar, og du faar jo saa vist en Hilsen der, fra mig dog jeg tror du havde hellere seet mig selv der? I Formid­dag har vi været ude at skyde, og moske gaar jeg, naar jeg er ferdig med Brevet, ned til Potsdam for at besøge Henningsen, og see om han kan komme med til Berlin, Berg­haus ligger ogsaa i Kasernen Bröhmer ligger nu ude i Nowarves ved 4 Komp. Batl. Sammelstelle da jeg ingen Lyst har til at hjælpe med ved Kvarterrengjøringen, jeg har det heller ikke behov som Gefr. Den Øvelse vi gjorde sist Lørdag var i Batl. og kun de som er K fra vort Komp. gjorde den med. Det glæder mig at du atter har faaet din Pige hjem, saa har du det dog lettere. Du kan ellers tro jeg har lavet dig en meget smuk Ting til din Fødselsdag, som du vist ikke tiltror mig at jeg har gjort, da det Arbeide ligger i dit Fag men jeg tror sikkert at det vil glæde dig meget, naar jeg skulde komme paa Orlov tager jeg det med, ellers sender jeg dig det, det vil blive interesandt at see din Overraskelse. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred fra din tro hengivne Georg.

22.03.2009

Eiche d. 22.3.16.

Min kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine 2 siste Breve som jeg har modtaget og det glæder mig at høre at du har glædet dig saa meget til mine 2 siste Breve, som jeg ogsaa har erfaret gjennem Cæcilie, som skrevet Brev med i Pakken som lille Dide sendte mig, nu maa jeg til at anstrenge mig for at faa de smaa ventende i Quorp tilfredsstillet, da Carl jo ogsaa har skrevet mig. Jeg havde ogsaa i Dag Brev fra Søster Botille. Jeg vil nok engang skrive til A. Grevsen men ved ikke hans Adr. da den jo vist har ændret sig, siden han er kommen til Fronten. Du vilde gjerne vide hva jeg svarede P. Nielsen paa hans Brev, angaaende dette om at komme med til vort Brullup, skrev jeg "Hvad De har drømt om, har jeg og min Kæreste og jeg for længe siden talt med hinanden om, og det vil være os en Glæde, paa den Dag at have Dem i vor Mitte, passer det ikke min Elskede? hvis du har nogle af de smukke Fortællinger tilovers, maa jeg saa bede dig om at sende mig dem at læse, da jeg gjærne læser en god Fortæl­ling, jeg skal nok sende dem tilbage? I dit Brev fra i Gaar venter du efter en I­rettesættelse dog denne Gang vil jeg lade den udeblive, da du selv tilstaar at du har fortjent den. I Aften har jeg givet min Orlovsansøgning ind til Feldwebelen, han skrev noget derpaa, og gav Skriveren den, med den Bemerkning, (kan ikke læses) . Den bliver Morgen altsaa fremlagt for Haubtmanden. Med din Pige har du jo allehaande Besværligheder, og jeg kan nok tænke mig at du snart er kjed af at gjøre det alt ene, dog beder jeg dig om ikke at tabe Modet, om ogsaa det gaar lidt imod, det er godt at faa og saa hvad man kan gjøre, det har jeg ogsaa faaet at see i denne Krig, naar der sommetider har stillet sig tilsyneladende uovervindelige Bjerge foran en saa kan man dog overvinde dem med Gud, og en fast Vilje og man maa skue tilbage og spørge, hvor var det muligt? Ja Herren hjælper os, ogsaa i vort daglige Liv ogsaa at staa vor Mand. Nu maa jeg slutte, da det er Sengetid og sender dig de kærligste Hilsener og et Godnatkys. Din dig tro elskende og hen­givne Georg.

A. Grevsen er Andreas Grevsen, som var Maries svoger. Han var bror til Peter Grevsen, som var gift med Maries storesøster Cecilie, og i 1922 blev han gift med Maries lillesøster Jürga. Se ham i stamtræet.

20.03.2009

Neues Palais d. 20.3.16.

Min kære lengselsfulde lille Mie!

Altsaa i Dag atter et Brev til dig fra Vagten. Det kommer nu ikke saa lidt for, som du vist ikke er saa glad for, da jeg de andre Dage ikke har saa megen Tid til at skrive som naar jeg er paa Vagt, du undrer dig over, at jeg skriver saa sjelden i den senere Tid, her har du en af Grundene, en anden Grund er, naar man ikke skriver hver Dag saa har man lidt mere at skrive om, og Indholdet bliver lidt bedre, jeg skriver dog en 3-4 gange om Ugen, ikke? men jeg kan tænke mig du vil helst have hver Dag? I den siste Tid har jeg tænkt meget tilbage for et Aar siden, husker du da laa vi ved Lemesnil, Rygern jeg tror det var den 20 vi bleve avløste der ja det var forfærdelige Dage der, og jeg maa altid med tak til Gud, for hans Bevarelse, tænke tilbage derpaa. Ja min kære Mie hvor har vi ikke meget at takke for, at vor kære Frelser saa forunderlig har ført os ind til denne Dag og at jeg nu saa længe maa være fri og blive her i Potsdam hvor jeg dog har det saa godt, thi her merker man ikke noget til Krig. Hvor havde vi en velsignet Søndag igaar ude til Ungdoms­festen i Nowarves. "Op til den hellige Krig" ud fra Epf. Brevet, hvor der er tale om en Christi Stridsmands Rustning og som blev udlagt for os, efter de enkelde De­le, derindimellem Deklamation, Solosang, og felles Sang saa Eftermiddagen gik alt for hurtig. Baron v. Navnet har jeg glæmt, ledte Festen, han bor i Nowarves. Om Aftenen var vi med henne hos Kulisch, den unge 0steriger, hvor vi var sammen med 2 unge Mænd fra Berlin, som havde hjulpet med ved Festen, hen paa Aftenen drak vi saa Tee sammen med Frøkenerne Zerkovski, hvor den unge Mand bor, de var ogsaa med­virkende et par rare Guds Børn. Vi var ellers indbudt til Fru Geheimraainden, men det blev for sildig til at gaa derhen, min gode Ven Berghaus var i Ligterfelde hvor han leder Ungdomsmøderne, efter hvad han har fortalt mig har han også sin Kæreste der. En glædelig Nyhed kan jeg ogsaa fortælle dig, vi har her ved Komp. ogsaa en troende Untffz. som hedder Adam, han har været her en 4 Uger, jeg kunde nok merke han var ikke som de andre og erfarede nu gjennem Berghaus at han var troende. Brevet er fuld og jeg slutter med de kærligste Hilsener fra din dig ald­rig glæmmende, i Kærlighed tro hengivne Brudgom G. C. Knudsen.


"Op til den hellige Krig" ud fra Epf. Brevet må henvise til

19.03.2009

Eiche d.17.3.16.

Min kæreste lille Pige!

See jeg er med eder alle Dage intil Verdens Ende, det siger vor kære Herre og Frel­ser, og det er os til stor Trøst, paa Vandringen gjennem dette Jordeliv, jeg er med eder, ja saa har vi en god Ledsager som altid viser os den rette Vej, om ogsaa vi sommetider mener at det er en underlig Vej, saa ved han dog bedst at føre os gjen­nem og bagefter seer vi hvor forunderlig han har lagt alt tilrette, og banet Vejen hvor vi skulde gaa, og vi maa sige: "Ja du var med os". Det giver os ogsaa Mod til at gaa ind i Fremtiden, vi ved! han som har hjulpet hidindtil han hjælper og her­efter, han altid kun det bedste vil og han har almagts Kræfter. Tak for dit Brev som jeg modtog i Gaaraftes, efter hvad du skriver har du mattet vente lenge efter mit Brev, et Ordsprog siger: 'naar du kan vente, saa kan du blive Konge af Sverrig" det er noget man lærer her ved Millitæret, dog mange har svært ved at lære det da det gaar mod vor egen Vilje og den er det saa svært at faa tilintetgjort, eller at give ens Vilje hen i en andens, der siges ogsaa Glücklich ist der was vergisst, was einmal nicht zu ändern ist.

Igaar var jeg nede paa Zahlmeister Burou i Potsdam og maatte betale 23M tilbage, som jeg havde faaet for meget i Sønderborg i Latzarettet, ja det maa funktionere alt paa en Penning, men at vi som vare med paa Transporten endnu har 15 M tilgode, darüber schweigt des Sängers Gruss. Jeg brüder mig ikke mere derom, bagefter var jeg oppe at hilse paa Henningsen og Berghaus. B. fulgte mig paa Vej og vi havde en velsigne Time ude i Sansuci. d. 19.3. vil i Aften skrive mit Brev ferdig, jeg er ellers træt da vi har havdt en Øvelse i Döberz, det er, som om, vi havde havdt en Øvelse ude ved Tønder fra Quorp af, saa kan du forestille dig det, da jeg kom tilbage forefandt jeg Brev og en Pakkeafsnit fra dig min Kæreste. Kort fra Georg, Lorenzen, Moder og min Ansøgning fra H. Math. Pakken har jeg hentet i Aften og takker dig hjærtelig for dens gode Indhold. Ægene smager mig meget godt, ogsaa Bre­vet takker jeg for, du er udtilfreds med at jeg skriver saa sjælden, dog hver Dag blev mig for meget synes jeg, mere en anden Gang derom, jeg kan nok forstaa at du ikke har men Tid tilovers. Hvad Krigslaanet angaar saa tror jeg at Pengene er sikre der som i nogen Bank, dog maa i gjøre som i selv synes i kan forsvare. Indbydelsen har du vel faaet til Morgen, men du synes jo det er for langt til P. Jørn B. var sikkert kommen, efter hvad du skriver hun siger. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.


See jeg er med eder alle Dage intil Verdens Ende er et citat fra
Glücklich ist der was vergisst, was einmal nicht zu ändern ist kan oversættes med "Lykkkelig er den som glemmer det, der ikke står til at ændre".
darüber schweigt des Sängers Gruss kan oversættes med "Derom tier sangerens hilsen". Talemåden optræder oftest som "Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit" og fortolkes som "Det skal man ikke tale om".

15.03.2009

Eiche d. 15.3.15.

Min kære lille Mie.

Nu lige modtaget dit store Brev og jeg seer at du er meget utilfreds med mig, da gad jeg nok have seet dig, dengang du ikke hørte fra mig i 3 Uger, da havde du vist ikke været god at komme nær? dog i den siste Uge har jeg skrevet til saa mange i min Fritid, saa jeg ikke har skrevet til dig hver Dag, jeg har nu lige reinet ud 20 Kort og Breve, dem til dig mediberejnet, saa kan du da see jeg har ikke været dovn. l Brev skrev jeg i Gaar til P. Nielsen, som Svar paa hans siste Brev, som jeg her sender dig med at læse, jeg tænker det vil more dig meget, i det minste har det glædet mig meget, han er dog en rar gammel Ven. I Dag har vi for første Gang været henne at skyde paa Skivestanden , som Majoren kalder os, ved 3 Komp. har en megtig Ro i den henseende, saa Resultaterne var gode, det er en behagelig Tjeneste at spa­sere ud paa Standen og skyde sine 3 Skud, saa er man ferdig den Formiddag. Nu er der atter Liv her paa Kaserneplassen da der er kommen nye Rekrutter 18 Aars mange, rent Drenge, dog det er en lyst at see hvor de springer. At Mollers er forbistrede paa Tyskerne kan jeg godt forstaa, men de kære Folk har ingen Anelse om hvorledes det gaar til, at der i saadanne Tilfelder ingen Orlov giver, jeg kan godt tænke mig ind i Situationen. Vor Feldwebel sagte engeng til Komp. da der var forefalden noget, und wenn der Peter 5 mal stirbt, so wird der Mann kein Urlaub bekommen. Sagen med Kortene behøver du ikke at ærgre dig over, det er Lov og skal saa være, jeg har ogsaa klint saa længe jeg tjente, og heller ikke faaet noget derfor, det kommer vel andre tilgode saa. Jeg vil dog min kæreste Mie, sige dig, i det Tilfælde jeg ikke skulde komme tilbage fra Krigen, saa har jeg ogsaa tænkt paa dig i den Henseende, og tilskrevet dig en Sum af min Formue, dog vi vil bede Gud om at vi ikke faar Brug derfor. Til Slut de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.


wenn der Peter 5 mal stirbt, so wird der Mann kein Urlaub bekommen kan oversættes med "når Peter er død 5 gange kan manden ikke få nogen orlov".

13.03.2009

Eiche d. 13.3.16.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine 2 kære Breve, som jeg har modtaget 1 i Gaar og 1 i Dag, og det glæder mig meget at du atter er glad, nu vil du vist ikke gjerne have mig vred igjen, dog tænker jeg at du vil blive mere bedrøvet naar jeg bliver vred naar jeg er hos dig, som naar jeg er saa langt borte, saa tænker jeg ikke du vil prøve derpaa, vel? det glæder mig at du nok vil lade mig være den Herskende, men du kan være forvisset om at jeg nok skal gjøre for dig hvad jeg kan, og jeg tæn­ker ogsaa nok at du kan faa ved mig hvad du vil, saa vidt det staar til min Raa­dighed. Forleden Aften kom der til Parole, at Landmændene motte give Orlov ind, jeg har nu skreven en Ansøgning, og sendt den hjem da den skal stafestes af Komune­forstanderen naar jeg nu ikke kommer bort saa haaber jeg om Gud vil at kunde besøge dig engang endnu inden jeg drager i Felten, dog beder jeg dig om ikke at gjøre alt for store Forhaabninger, hvad siger du nu?? Nu har jeg ikke skrevet siden jeg var paa Vagt, paa Fredag, du maa undskylde mig, da jeg paa Lørdag kom fra Vagten havde jeg ingen Lyst, og i Gaar havde jeg ingen Tid, da jeg sov lidt længe og gjorde saa mine Sager i stand, om Eftermiddagen var jeg med Henningsen, som nu er kommen til 2 Komp, som ligger i Potsdam ude i Nowarves til Jugendbung hvor vi havde en velsignet Eftermiddag. Emnet var Daniel 1, 8-enden. Daniel og de 2 andre satte sig for ikke at besmitte sig med Kongens Mad, de havde den sterke Vilje som bundede i Gud, vi blev der om Aftenen til Møde, hvor der en Feltgraa, en Misionar fra Mark­nenkirshner Missionen som er Værter i Barakenlatzaretten ved Bornstetterfeld, tal­te Guds Ord til os, hans Navn er Neumann, han var indkalt som utjent Landstormman. Efter Mødet var vi med henne hos Lederen, en ung Østeriger et rart yvrigt Guds Barn, paa hans Junggesellenstube. Vi bleve indbudt til Jugendbundfest, neste Søn­dag, efter Programmet kan Festen blive god. Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener fra din Georg.


Her er skriftstedet om Daniel og kongens mad:

10.03.2009

Neues Palais d. 10.3.16.

Kære elskede Mie!

Atter fra Vagten et Par Ord - jeg har nu lige staaet 2 Timer, og har faaet min Eftermiddagskaffe, jeg har 1 No i Dag, altsaa fra 1-3 O.S.V. det er ikke saa smuk et Vejer, da det smaa sneer og Rejner. I Dag er Henningsen kommen til 2 Komp i Potsdam, og vi kan saa ikke tales hver Dag, jeg var nesten hver Aften hos ham paa Stuen det lader jo ikke til at de sender de 19 aars ud endnu da de dog har været lenge uddannet. Broder Peter var vist glad ved, at han er fri for Mil­litærtjenesten, men der er jo ogsaa noget ved, ikke at have sin Sundhed, jeg tror dog hellere jeg vil være Soldat og have min Sundhed, som at være hjemme og være syg, eller ikke duelig til at værne om Fædrelandet. Jeg har ikke hørt fra dig i de siste 2 Dage, men fra P Grevsen havde jeg i Dag et Kort, og det glæder mig at det dog er lidt bædre med Cæcilie. Andreas er nu ogsaa ved Fronten, han gaar vist ordentlig paa, han skal nok være en rask Soldat, det kan jeg forestille mig, motte Herren faa draget ham ind i sin Hyrdefavn, jeg tror nok han mærker Hans Stemme, efter hvad han har skrevet. Du har vel havdt Selskab af lille Didi nu da C. har været syg? har i været hos Doktoren, hvad siger han? Hvorledes gaar det med din Pige bliver hendes Ben bedre, saa hun kan begynde og hjælpe dig? ja min kære lille du, du maa have meget at bestille, og hvis jeg motte vilde jeg nok ynke dig lidt, dog naar jeg atter, om Gud vil kommer hjem, saa skal jeg nok hjælpe dig, saa me­get jeg kan, thi du er dog den bedste af alle smaa Piger og det vil være min Glæde saa at kjæle lidt for dig, saa tænker jeg du vil være glad ved mig, og tage mig lidt om Halsen og lade dig kysse og vistnok vil du saa glæmme naar jeg sommetider har været lidt haard, som vist ikke altid vil udeblive. Ja kære Mie vi vil bede Herren om at han vil lede alt efter sit vise Raa, saa bliver alt godt. Saa til Slut den kærligste Hilsen, og et Kys fra din tro hengivne, Georg.

Paa Søndag gaar vi atter til Norvarves til Jugendbund.


Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

08.03.2009

Eiche d. 8.3.16.

Min elskede Mie!

See hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os, at vi maa kaldes Guds Børn. Det er det samme Ord som Moder sendte mig i Dag, i hendes Brev, ja min kære Mie, hvil­ken Kærlighed at vi maa kaldes Guds Børn, at have Gud til Fader, det er Naade over Naade. Min hjærteligste Tak for dit siste Brev, og den gode Pakke. Æggene vare meget gode og der var kun gaaet 2 af dem i stykker men det gjorde ikke noget da de var godt hordt kaagte. Lagtorten smagte mig udmerket, du vil nok rigtig have mig sød gjort, men den gode Honning, maaske har jeg været lidt sur i den siste Tid? du er vist utilfreds med mig i desse Dage? da jeg slet ikke har skreven. Grunden er Dovnhed, undskyld mig? Hvad siger du om Billedet? jeg tænker det var lige saa kærkommen som et Brev? Jeg merker at i er lidt overtroisk i Quorp, tænker dog ikke at i, eller du min kære Mie, i Grunden tror paa saadant noget dumt Tøj, for mig er saadant noget latterlig, da jeg aldrig har erfaret at saadant noget er gaaet i Op­fyldelse jeg tror det er gammeldags Sager. Du kan ellers tro jeg havde en velsignet Søndag. Henningsen og jeg vare om Eftermiddagen ude i Norvarves, til Jugendbund Samtalemøde, hvor der var en Del unge Mænd og Kvinder forsamlede, vi bleve mod­tagne med aabne Arme, der var en ung Pige som indledede med Bøn og en lille For­klaring over Teksten som stod i Rommere 12. 1-3 og 6. 1-18. som blev læst Versvis Umgangne rundt, jeg maa sige den unge Kvinde havde overvejet sig Teksten godt om hvor Herren giver os Kraft naar vi helt giver os over til ham, der kom saa en liv­lig Samtale i Gang, alt saa frie Udtalelser, og den trykkende Stilhed merkede man ikke til, bagefter Bønnemøde, og der skulde du have hørt, det er noget man ikke kjender oppe hos os, og vi gik bestyrkede i Troen bort, vi vare gjerne blevne der om Aftenen men vi var indbudt til Geheimraainden, hvor vi ankom til rig dekket Bord Kl ½8 hvor vi ogsaa havde en dejlig Aften. Saa til Slut de kærligste Hilse­ner fra din tro hengivne Georg.


See hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os, at vi maa kaldes Guds Børn er et citat fra .
De to andre skriftsteder er og
Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

Eiche d. 8.3.16.

Min sødeste lille Pige!

Tak for dit Brev fra den 6. som jeg modtog i Aften, du er jo nesten vred paa mig, min lille, du, ja jeg har ogsaa været meget haard mod dig i den senere Tid, men jeg synes dog ikke uden Berettigelse, skriv du kun, min kære Mie hvad du tæn­ker og mener. Ja min Kære, de haarde Ord jeg skrev sist om Spørgsmaal i den Ret­ning vil jeg nok bede mig fri for, vil jeg nok tage tilbage, og beder dig om at tilgive mig, som jeg ogsaa gjør dig, thi du er jo dog min egen lille Pige, som jeg elsker og gjerne vil vide lykkelig, men naar der er noget som jeg ikke synes om, saa maa jeg nok have Lov til at sige dig det, ikke? og saa vil du ikke tage mig det ilde op? Vi maa jo lære af hverandre, og udvikles til i et lykkelig og sundt Menneskeliv at arbeide og leve sammen, hvor gjensides ryvninger ikke vil udeblive. Du ønskede mig, at jeg havde faaet en sterk Brud, ja det havde været rart, men naar man har en svag, der bliver til en stærk, under min Inflydelse, er mig dog rarere du ved jo dog min Kæreste at det er mig kærere at overvinde noget med Vanskeligheder end naar det saadan løber en lige i Armene? - Det gjør mig ondt, at det ikke er saa godt med Cæcilie, det lader jo til at det er slem­mere en hun selv tror, saa er i vel i Dag hos Lægen, og jeg haaber at i saa hol­der jer efter hans Anordninger, det skulde jeg jo ogsaa, da du besøgte mig i Zerbst og du matte saa lystre mig og gaa, omendskjøndt det stod haart ikke? Det lader jo til at jeg endnu bliver lidt her, da U Komp er gaaet til Doberitz en fjorten Dage til Øvelse, og i den Tid kommer jeg dog ikke bort herfra, det træk­ker sig rigtignok i længden, de maa have en god Stilling derude da der ikke bli­ver mange udsendt til Ersats, det vil vi takke Gud for, nu gaar det mod Sommeren saa er det ikke saa slæmt, saa kan man sagtens holde det ud ved Stillingskampen, du kan jo skrive mig om du ogsaa har grædt over dette Brev, som sikkert over de andre?? desto kærere vil du være mig og jeg forbliver dog, din Georg.

05.03.2009

Potsdam d.5.3.16

Kære Mie!

Hermed Overraskelsen, det er ikke bleven så helt klart. Hjertelig Tak for Pakken som jeg modtog i Middag. Vi sender dig begge en kærlig Hilsen.

Johs Henningsen G.C. Knudsen


Georg (siddende) og Henningsen
Johs. Henningsen er "en rar troende fyr" på kun 19 år, som Georg har mødt i Potsdam i januar 1916.

Overraskelsen har Georg lovet i brevet den 1.3.1916.

04.03.2009

Eiche d. 4.3.16.

Min kære lille Pige!

Det lader jo til at du har en veldig Lengsel efter, atter at faa mig at see igjen, men du min Lille! det er da kun lige 4 Uger siden jeg var hjemme hos dig og nu be­gynder du atter at agentere paa en Orlov, det er dog noget jeg ingen Tanker har skjenket, og jeg blev højst forbavset over, den Omsorg du har for mit dorlige Hejn, og at det maa blive istandsat. Ja min kære, naar jeg saa kommer paa Orlov, saa skal jeg jo ud at hejne, og saa maa du blive hjemme, og naar jeg saa kommer sildig hjem om Aftenen saa er jeg træt og søvnig og maa straks gaa i Seng for at faa udhvilet for neste Dag at kunde gaa tidlig paa Marken, for at jeg kan faa alt i orden inden jeg atter skal bort, og saa sidder du hjemme og har langeveile thi ved hejningen kan jeg dog ikke have dig med, og ærgrer dig saa over at jeg ikke har Tid til at være hos dig. Og naar jeg saa atter rejser bort saa kommer du atter ud af Ligevægten, derfor synes jeg at det er meget bædre at jeg bliver her, jeg tror heller ingen Udsigter jeg har til at faa mine Anstrengelser i den Henseende be­lønnede, saa jeg haaber i Fremtiden ikke mere at høre om Spørgsmaal i den Retning da jeg nesten kalder det Utaknemmelighe, dog har jeg tilgivet dig, da de Tanker er kommen af en lengselsfuld's Brud's Indre, og som viser mig Svagheden af en Kvinde som elsker. Haaber at du ikke tager dig det for nær og beder dig om at tilgive mig naar jeg har været for haard. Det glæder mig at du er tilfreds med Støvlerne, og at de passer dig godt, de har ogsaa en bekvæm og sund Form, da de ikke er saa spisse saa der er god Plas til Tæerne, nu maa jeg holde op da vi Kl. 2 skal til den maanedlige Undersøgelse, paa Kond's sundhed. Er nu ferdig med Kvarterrengjø­ringen. (Lørdagssyssel) hvor jeg havde Opsigt, saa kan du tænke dig at det er ble­ven grundig? Morgen haaber jeg ikke at komme paa Vag, men at fejre Søndag ude i Norvarves. Havde i Dag en Pakke fra Emilie med Fødselsdagskager. Til Slut de kær­ligste Hilsener fra din tilgivende og i Kærlighed hengivne Georg C. Knudsen.


Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

01.03.2009

Neues Palais d. 1.3.16.

Min elskede lille Pige!

Nu kan du ellers tro der er bleven Ro her, da de højeste Herskaber nu er borte, og saa bestaar Vagten kun af 12 Mand og l Untffz, det er dog meget mere gemytlig, men nu er min Tjeneste vistnok snart forbi her, da jeg sansynligvis i neste Uge bliver indklædt, og saa maa jeg atter frejdig i Guds Navn gaa i Felten, ja hos en rigtig gaaende Soldat er der noget i hans Indre, som brender og ikke bliver helt tilfreds­stillet, før han atter staar i Felten lige for Fjenden, i Bevidstheden om sin Pligt og Guds Kraft og Bistand i Kampen, og jeg takker Gud for at vi har mange saadanne Soldater, ogsaa oppe fra Havkanten som jeg læste om i Avisen, der havde stormet Giesler-Højerne, som, tros efter 1½ Aars belejring eller Defensive, dog havde bevaret Ofensivbegejstringen, Det glæder man sig dog over at høre, det gjør du jo ogsaa? Jeg havde i Dag Kort fra August Simm han ligger jo ikke saa langt fra Verdun, dog han skriver at det er der endnu ved det gamle, saa de maa jo ikke være med i Ofensiven, han havde været hjemme paa Orlov han ligger jo ved samme Regt. som jeg først var ved, dengang var det Batl.er som nu er bleven sammenstillet til 2 Regt'er. Jeg havde paa Mandag en Pakke fra Tinne i Ravit, hun skrev at de havde indbudt eder til at komme med Peter paa Søndag d. 27. var i der? men du skrev jo om, at du vilde ikke med, det kunde du vel heller ikke naar Pigen laa i Sengen, jeg skal i Dag ogsaa skrive til Tinne og til P. Nielsen. I neste Uge sender jeg dig en Overraskelse tænker at du vil glæde dig til den, nu er du vist forfærdelig nysgjærrig? da det jo ligger i Kvindernes Natur, det er noget af det nyeste, som vistnok vil interesere dig forfærdelig, du kan jo gjætte? Ellers har jeg ikke no­get at fortælle min lille længselsfulde Brud uden dette, at du endnu er min Eneste Ene, og saa en kærlig Hilsen og et Kys fra din tro Georg.