10.03.2009

Neues Palais d. 10.3.16.

Kære elskede Mie!

Atter fra Vagten et Par Ord - jeg har nu lige staaet 2 Timer, og har faaet min Eftermiddagskaffe, jeg har 1 No i Dag, altsaa fra 1-3 O.S.V. det er ikke saa smuk et Vejer, da det smaa sneer og Rejner. I Dag er Henningsen kommen til 2 Komp i Potsdam, og vi kan saa ikke tales hver Dag, jeg var nesten hver Aften hos ham paa Stuen det lader jo ikke til at de sender de 19 aars ud endnu da de dog har været lenge uddannet. Broder Peter var vist glad ved, at han er fri for Mil­litærtjenesten, men der er jo ogsaa noget ved, ikke at have sin Sundhed, jeg tror dog hellere jeg vil være Soldat og have min Sundhed, som at være hjemme og være syg, eller ikke duelig til at værne om Fædrelandet. Jeg har ikke hørt fra dig i de siste 2 Dage, men fra P Grevsen havde jeg i Dag et Kort, og det glæder mig at det dog er lidt bædre med Cæcilie. Andreas er nu ogsaa ved Fronten, han gaar vist ordentlig paa, han skal nok være en rask Soldat, det kan jeg forestille mig, motte Herren faa draget ham ind i sin Hyrdefavn, jeg tror nok han mærker Hans Stemme, efter hvad han har skrevet. Du har vel havdt Selskab af lille Didi nu da C. har været syg? har i været hos Doktoren, hvad siger han? Hvorledes gaar det med din Pige bliver hendes Ben bedre, saa hun kan begynde og hjælpe dig? ja min kære lille du, du maa have meget at bestille, og hvis jeg motte vilde jeg nok ynke dig lidt, dog naar jeg atter, om Gud vil kommer hjem, saa skal jeg nok hjælpe dig, saa me­get jeg kan, thi du er dog den bedste af alle smaa Piger og det vil være min Glæde saa at kjæle lidt for dig, saa tænker jeg du vil være glad ved mig, og tage mig lidt om Halsen og lade dig kysse og vistnok vil du saa glæmme naar jeg sommetider har været lidt haard, som vist ikke altid vil udeblive. Ja kære Mie vi vil bede Herren om at han vil lede alt efter sit vise Raa, saa bliver alt godt. Saa til Slut den kærligste Hilsen, og et Kys fra din tro hengivne, Georg.

Paa Søndag gaar vi atter til Norvarves til Jugendbund.


Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

0 kommentarer: