28.06.2008

Zerbst d. 28.6.15.

Feldpostkarte
Min elskede Mie:

Tak for dit kære Brev som jeg lige modtog da jeg havde mit lukket. Petersen har i disse Dage Besøg af sin Forlovede, det er helt rart nu, efter saa lang en Tid at underholde sig med en Nordslesvigsk Pige. Petersen er glad og vi har det helt gemytlig sammen, dog for det meste lader vi dem have det ene, det kjender du jo nok, ikke?? Jeg befinder mig rigtig vel og har ingen Smerter. Saaret er ogsaa snart lægt nu. Jeg tror ikke det bliver saa farligt at faa Kuglen taget ud. Herren vil ogsaa hjelpe derover. I har ikke saa heldig et Vejer til Festen, eller rejner det ikke hos eder?

En kærlig Hilsen fra din tro

Georq Knudsen

26.06.2008

Zerbst d. 26.6.15.

Min kære elskede lille Mie:

Allerførst min hjærteligste Tak for Pakken med Kagerne, vi har lige drukket Kaffe og de smagte fortræflig dertil. I Gaar havde jeg en fra Moder, de kommer hurtigere hærtil, som til Galitzien, 2 Dage er de undervejs. Brevene er hær neste Dag, saa Postforbindelsen er god, du har jo havdt megtig travlt baade bagt og brygget paa en Dag, det er jo nesten for meget, det er vel nu til Festen, hvor hvilde jeg gerne have været sammen med eder paa Mandag, men det lader sig jo ikke gjore, haabentlig kommer jeg med Tiden hjem at besøge eder, det vil jo blive storartet ikke? nu har du jo vist faaet mine Kort fra Rejsen. Moder har jo ogsaa været i Angel, de har jo ogsaa faaet mine Kort fra Zerbst, først. Vi laa lige paa en Skrent og skulde gaa frem til storm, vi gravede os smaa Holler for at dække os for den forfærdelige Ild som kom os imøde, baade fra Artileri og Infanteri, da paa en gang eksploderede en Schrabnell i vor nærhed jeg fik et veldig Slag i Skulderet, i første Øjeblik troede jeg at min Arm var fløjet bort og jeg kunde ikke begribe at det var min Arm da jeg saa ned, da jeg havde den følelse som om den var borte, dog Smerterne lagte siq hurtig og jeg merkede at det ikke var saa slemt, en Kammerat som laa ved min Side, skar straks Ærmet op og forbandt mig, saa befandt jeg mig helt vel. Jeg kunde ogsaa merke at Lungen ingen skade havde taget, og jeg kunde kun takke Gud at han havde bevaret mit Liv. Ilden var altid lige heftig, men nu havde vi lidt mere Dækning, det varede ikke længe, saa kom der Ordene til at gaa frem til Storm, jeg tog da afsked med Kammeraterne og blev liggende, jeg kunde høre at det var en haard Kamp der blev kæmpet, jeg blev da rolig liggende, da Ilden var for sterk til at jeg kunde komme bort. Vi laa der en 5 Mand som vare saarede, da kom vor Kompagnifører Graf v. Wedel som den Dag førte vort Bataillon, med sin Adjodant, han trøstede os lidt og sagde bliv rolig liggende til Ilden hører op, det varede en Times Tid og Sejren var vor, 100drede af Fanger kom allerede tilbage forbi os, og Ilden holdt efterhaanden op. Jeg samlede da lidt af mine vigtigste Sager sammen, som jeg lagte i min Brødtaske, tog saa Ranselen paa Nakken og listede mig gjennem Dalen op til Byen, det gik helt godt, jeg havde ikke mange Smerter, paa Forbindingsplassen blev jeg bædre forbunden, saa gik det længere tilbage, vi var en hel Del som kunde løbe, om Natten logerede vi os inde paa en Bondegaard i Køkkenet hvor vi fik Halm inslæbt, det var godt varm der, i Sengen laa rigtignok 2 Koner med et lille Barn, og ovenpaa Bageovnen laa en anden, de lod sig slet ikke forstyrre af os, snart sov vi ind, men i Drømme sad jeg altid fast i Pigtraadsforhindringerne, og Russerne skod saa forferdelig. Dagen i forvejen havde vi nemlig ogsaa Stormet. Neste Dags Eftermiddag gik det videre tilbage, der havde da indfundet sig optil 100 Mand, som vare marschfähige, vi traskede da afsted tilbage til Feldlazarettet, som var ved Stillingen som vi havde forladt Dagen i forvejen, det tog ikke mindre en 5 Timer og vi bleve trætte, men vi havde endnu 15 Km til Krigslatzarettet hvor vi skulde hen, men vi kunde ikke længere, da magede Herren det saaled, at der kom 10 Lastantoer, som vare tone og kørte tilbage, der steg vi op og kom saaledes rask til Krigslazarettet, men en mindre behagelig Køretur var det rigtignok da det stødte forferdelig, og vi vare glade da vi kunde stige ud, vi kom da til at ligge ovenpaa Loftet i Halm om Natten. I Feldlazarettet havde vi faaet Aftensmad og Rødvin. Køreturen havde forvoldt mig lidt Smerter og jeg sov ikke godt. Om Morgenen fik vi Kaffe og Brød og saa gik det løs til Banen en 20 Min at gaa, derfra gik det til Jaroslao til Samleplassen, der skulde du have seet Saarede, alle let saarede fra de siste Dages Kampe, der kom vi alle sammen og saa gik det atter til Banen for at blive befordret til Tyskland i Lazaretterne, vi vare 1000 Mand til 1 Tog, i Kreaturvogne som vare fylte med Halm fandt vi en blød Plas, og rullede saa glade mod Hjemmet. Undervejs blev vi godt forplejet af Røde Kors, paa Lørdag Morgen ankom vi til Zerbst, 150 Mand vare vi tilsist som fandt optagelse der, vi trængte da til Ro da vi havde været undervejs siden Mandag fra Krigsskueplassen, en lang og besværlig Tour. Saa til Slut en kærlig Hilsen og ønsker eder en rig velsignet Fest.

Din tro hengivne

Georg C. Knudsen.

25.06.2008

Zerbst d. 25.6.15.

Feldpostkarte
Min elskede Mie:

Hav Tak for dit Brev son jeg modtog i Gaar, den 22 havde jeg allerede Brev fra Pastor Nielsen, han skrev han skulde til Quorp at tale, hils ham mange Gange. Jeg har det ellers qodt og har ingen Smerter, havde i Dag Brev fra Tinne Loit, det lod til at de nok havde lyst til at besøge mig, hun har vel ogsaa skreven til dig, om du havde Lyst til at gjøre en Tour med, det vil jeg nu overlade ganske til eder selv, i er meget velkommen naar i kommer, og jeg bliver ikke skuffet naar i ikke kommer, du har jo vist faaet mine Kort nu fra Rejsen og seer deraf hvad jeg mangler, har lige skrevet et langt Brev til Tinne i Ravit, saa du maa tage til takke med et Kort i Dag, din dig tro elskende Georg.

21.06.2008

Zerbst d. 21.6.15.

Min kære elskede Mie:

Det er nu længe siden jeg har skreven et Brev til dig, saa jeg tror du længes snart derefter, Ja min kære Mie, altsaa ligger jeg nu atter i et Lazarett som saaret, ja underlig er Herrens Veje med os, men han har sine vise Hensigter med os, han vil ogsaa føre dette til vort Gavn, vi har dog kun grund til at takke ham hidindtil for hans Naade imod os. I dag er jeg bleven photograferet med RøntchenStraaler, og Kuglen sidder der endnu, men Saaret skal vist først heles inden Kuglen bliver taget ud, det er dog alt ikke saa farlig som det hører, da den kun sidder i Kjødet. Vi bliver hær meget godt plejet vi har den allersødeste lille Søster som hygger og pysler om os, paa Stuen ligger vi 5 Mand, vi er 3 dansktalende sammen, Petersen fra Reisby, og Lorenzen fra Skrystrup de er nette og unge Mænd, vi læser ogsaa Guds Ord sammen. Jeg tænker du kunde have lyst til at besøge os hær i vor lille gemytlige Stue, men om Gud vil og jeg bliver rask igjen, tænker jeg at komme hjem at see til dig derhjemme førend jeg atter drager ud paa min Plas i Fronten, jeg har altid smilet ad, naar du altid skrev om jeg ikke kom hjem paa Orlov og Jeg har aldrig svaret derpaa, fordi der aldrig har været Mulighed derfor da vi jo altid var i Kamp, der i Galitzien, fra Slotzheim havde jeg kundet faaet, men godt at jeg ikke gav an, da de som vare derhjemme bleve Telegrafisk tilbageordret efter 3 Dage, saa de var kun lige ankommen Hjem, saa motte de atter bort og saa havde du dog været kjed af det, ikke? det kan jo nok lade sig gjøre hvor Tropperne ligger i Ro. Jeg blev ikke ferdig i Gaar vil nu fortsette, har lige faaet min Morgenkaffe med en Semmel til. Doktoren har ogsaa lige været hær, han mente at Saaret motte først heles inden han kunde gjøre noget, jeg sidder nu hærnede i Haven i den friske Morgenluft, og ryger min Cigar, jeg købte mig en half Kiste i Gaar. Jeg fik lige en hel Pakke med Cigarer fra Nils Grevsen d. 14 om Morgenen, skade at leg motte lade den i Stikken om Eftermiddagen, ligeledes et stort Stykke Skinke fra din Broder Peter motte dele samme Kaar. Jeg siger dig ogsaa Tak for de 2 Pakker fra dig, som jeg spiste med stor Apetit, jeg tror at det meste af Pølsen blev ogsaa i Tornisteren. Lykkelig den der har fundet den bagefter, den har da gjordt en god Kub. Jeg var glad da jeg var ude af Skudvide og takkede min Gud at han saa naadig havde bevaret mit Liv, neste Gang vil jeg fortælle dig lidt om Kampen paa Søndag og Mandag det var et par haarde Dage som aldrig vil gaa mig af Minde saa længe jeg lever. Hvad er det egentlig for en Sygdom du har kære Mie? er det Galden der ikke rigtig vil fonksionere eller hvad er det? du er da altid oven Senge derved? bliver det ikke bedre med Moder i denne smukke Sommertid? Har Carl faaet mit Kort fra Galitzien? hvorledes gaar det Jürga i det fremmede? Fader har vel travlt med Roerne i denne Tid? nud bliver der jo ogsaa snart begyndt i Høet. Saa til Slut Guds Fred og
en kærlig Hilsen til dig min kære Mie, og alle derhjemme i Quorp, fra din tro

Georg C. Knudsen.

19.06.2008

Zerbst d. 19.6.15.

Feldpostkarte
Kære Mie:

Endelig er vi nu kommen til vort bestemmelsessted, det lader til, at det bliver helt hyggelig hær, der er Søstre hær, der plejer os. Vi er lige bleven badet og renset, saa jeg befinder mig helt vel, det er blot det værste at kuglen sidder der endnu, men den skal jo nok blive taget ud, vi vil lægge alt i Herrens aand, han vil føre os paa de banede Veje. Kærlig Hilsen din Georg Knudsen.

Det er 42 Km sydlig for Magdeburg.

15.06.2008

Galitzien d. 15.6.15.

Feldpostkarte
Min kære Mie

Nu har Herren for anden Gang taget mig ud af Kamptummelen, det var Igaar ved et Stormangreb da blev jeg saaret af en Schrabnellkugle . . . linke Brust . . . lige under Kravebenet, over Lungen, denne har dog ingen skade taget, det er kun helt let jeg er saaret, jeg ryger min Pibe, da jeg skriver disse Linier, saa du har ikke behov for at ængstige dig. Ja min kære Mie vi har Grund til at love og takke Herren for hans store Naade imod os. Ja det var en haard Kamp som rasede hær de siste Dage, men Herren har bevaret mit Liv, han vil hjelpe videre.

Kærlig Hilsen din tro Georg.En del af brevet er vanskeligt at læse.

Granatsplinter eller shrapnel er metalsplinter eller kugler, der fyldes i en granat for at blive spredt til alle sider med stor kraft ved eksplosionen. Den engelske betegnelse shrapnel kommer fra fragmentationsgranatens opfinder, Henry Shrapnel (1761–1842), en engelsk artilleriofficer, der udviklede den første variant af denne ammunition. Granatsplinter, eller shrapnel, er en af de største farer for infanteri i kampzoner.

På billedet ses et tværsnit af brisantgranat fra 1. verdenskrig. Man kan se de indbyggede metalkugler, shrapnel.

12.06.2008

Galitzien d. 12.6.15.

Feldpostkarte
Kære Mie:

I al Hast min hjærteligste Tak for den gode Pakke med Kager og Pølse. Den har truffet mig ved god Sundhed. En kærlig Hilsen og Gud anbefalet din tro

Georg C. Knudsen.

08.06.2008

Westgalitzien d. 8.6.15.

Feldpostkarte
Min elskede Mie!

I Aften endnu et par Ord til dig, forinden vi gaar i første Linie, for at løse det 10 Komp af, vi er 48 Timer der og 48 Timer i 2 Linie i Reserve, det er temmelig rolig hær, saa vi ligger det meste af dagen paa den brede Side, om Natten arbejder vi (forskansningsarbejde), det er skjønne og hærlige Nætter i denne Tid saa mild og varm. Kl. 2 stiger den lille Lerke op og triller os sine Sange for og Hjærtet bliver stemt til Lov og Tak i den tidlige Morgenvagt, ja hvor er en saadan Junimorgen frisk og skjøn. Saa en hjærtelig Hilsen til dig min Elskede, og alle Derhjemme i Quorp fra din tro hengivne Georg.

04.06.2008

West Galitzien d. 4.6.15.

Min elskede Mie!

Herren den Højeste, udvælger vor Arv til os. Ps. 47,3. Ja kære Mie, saa har vi ikke noget at sørge for, Herrens Del er hans Folk, Jakob er hans Arvelod. Som en Ørn der opvækker sin Rede svæver over sine Unger, saa udbreder han sine Slagfjedere, Herren allene ledede ham, og der var ingen fremmed Gud med ham. Ja en stor og omsorgsfuld Gud har I, der lægger alt saa herligt tilrette for os og han lader alt blive til Gavn og Velsignelse for os. Han siger: Jeg er Herren din Gud, som lærer dig hvad nyttig er, og som fører dig paa vejen, som di skal gaa, hvo er en Lærer som han? ja saa kan vi sige: hvor han mig fører gaar jeg glad, han vil føre alt herlig ud ogsaa det for os saa uudgrundelige, vor Gud vil løse alle Gaader, og stille alle Savn. I denne Krig vil han lære os, at sætte vor fulde Tillid til ham, og tage alt som Naade af hans Haand. Vi kæmper hær Side om Side med Østerigerne. Forleden da vi grebe an, kom vi i en voldsom Artilleriild, vi gravede os da ned i Jorden, da jeg der laa i mit Hul, kom der en Østerigsk Kammerat i vildeste Oprømthed. Blodet løb ud af hans dybe Saar, Kjødet af hans højre Laar var revet ud og et dybt Hul paa Kalvet, og hele Musklen paa Armen, saa man allevejne kunde see Knaaglerne, og kravlede ned i mit Hul, han kunde ikke længere, og bad mig grædende om Hjælp, hvad skulde jeg gjøre, mit under Kampen, jeg gjorde da først Plas for ham og løb tilbage til en Holvej for der at søge en Saniteter men ingen var at finde, jeg ilede da atter i Kuglerejnen tilbage til min Kammerat, han stønnede i Smerter, saa gav jeg mig til at forbinde ham, med min Saks klippede jeg Tøjet op. 4 Forbindingspakker motte jeg bruge for tilnød at dække Saarene. Min Feldflaske tømte han med fulde Drag. Imidlertid havde Kampen lagt sig lidt og af den tilkommende Østerigske Forsterkning, som laa i Holvejen, kom der 4 Kammerater og bar ham længere tilbage. Jeg bad min Gud om at forskaane mig for saadanne uhyggelige Saar. Saa du kan see vi faar alt at prøve. Mange Tak for dit kære Brev fra den 26.5. du har jo havdt en net Tur til Angel. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred, fra din tro Georg.

Kan meddele dig, at jeg er bleven udnævnt til Gefreiter.

Plukket paa Westgalitziens Enge.En lille blomst lå i brevet.

Gefreiter er den højeste rang for en menig der ikke er befalingsmand.

Svarer nærmest til det danske "konstabel". En Gefreiter havde særlige pligter og rettigheder i forhold til de almindelige menige og var fx fritaget for vagttjeneste.

Herren den Højeste, udvælger vor Arv til os er et citat fra (ikke v.4 som Georg skriver)

Jeg er Herren din Gud, som lærer dig hvad nyttig er ... er et citat fra

West Galitzien d. 4.6.15.

Kære Moder

Et Guds Ord til Hilsen, som det staar i Eph.2,14 Fil. 4,7.

Han er vor Fred. - Guds Fred som overgaar al Forstand skal bevare eders Hjerter og eders.

Ja, kære Moder, Jesus er vor Fred, det er Guds Aand der lægger den Gave ned i os, til at fatte den Fylde af Fred, som er skjænket os i Jesu Blod, det sanselige Menneske er det en Daarlighed. Ja kære Moder tak for dit kære Brev som var mig til stor Trøst og Opmundring. Det glæder mig at høre om Festen i Tinglef, at i har havdt det velsignet der, og at Gud ogsaa i Aar har udgydt sine Strømme af Naade over eder. Ja motte denne Krig ogsaa bidrage dertil at hans Rige maa fremmes og hans Navn forherliges, at igjennem al den Nød og Trængsel, Herrens Vilje med vort Folk motte komme til sin fulde Ret. Ja derom vilde vi bede Gud. Jeg ligger hær i min Hule, paa den brede Side og skriver disse Linier, jeg kan ikke sidde opreist, da det er for lavt til Lofts, og udenfor brender Solen saa forferdelig og det er heller ikke uden Fare at sidde der, da der af og til kommer en Ladning fra Russerne, det er i 2 Linie, i Aften gaar vi i l Linie, det gaar med avveksling 48 Timer i hver Linie, hær i 2 Linie kan vi sove ud, i første Linie giver det ikke megen Søvn, hvor længe vi skal blive liggende hær i denne Stilling, og om vi atter skal gribe an ved jeg ikke, Fremtiden vil vi lægge i Herrens Haand. Jeg kan meddele dig at jeg er bleven udnævnt til Gefreiter, jeg kan ikke sige at jeg glæder mig dertil, dog Herren vil ogsaa hjelpe mig derved, ham være Lov og Tak. Med Pakkerne er det mau, dog kansked bliver det nu bædre da Toget nu går helt til Jaroslau, jeg tror jeg har faaet 4 af dine altsaa maa der være 6 undervejs efter hvad jeg har rejnet ud efter Brevene maa der være 14 undervejs, saa jeg rejner med bædre Tider. Kan du ikke sende mig en tynd let Skjorte i hver Maanet, den vejer vel ikke mere end l Њ da man ikke kan faa rent vasket. Lus, Lus, Lus, det er en Plage, har du et Middel?? dem kjente vi ikke i Frankrig.

Saa en kærlig Hilsen fra din taknemmelige Søn
Georg.Gefreiter er den højeste rang for en menig der ikke er befalingsmand.

Svarer nærmest til det danske "konstabel". En Gefreiter havde særlige pligter og rettigheder i forhold til de almindelige menige og var fx fritaget for vagttjeneste.

Han er vor fred er et citat fra

Guds Fred som overgaar al Forstand skal bevare eders Hjerter og eders (Tanker i Kristus Jesus) er et citat fra

02.06.2008

West Galitzien d. 2.6.15.

Feldpostkarte
Kære Mie

Hav tak for dit Kort som du havde skrevet i Loit, du har jo havdt en dejlig Pinse du var vel saa derfra til Festen i Tinglev? hvorledes var det der i Aar? Jeg sidder hær i Skyttegraven og skriver disse Linier. Russerne er mere gemytlig at have med at gjøre, som Franskmændene omendskjønt de jo ogsaa skyder skarp, saa jeg vil snart hellere være hær som der, blot der ikke var saa mange Lus hær, for dem har man stadig arbejde med, dog vi er ved frit Mod, og der bliver mangt en Spas gjordt derover, det er jo Krig og man maa lære at vænne sig til alt. Hvad siger du til mit siste Brev? I Dag havde jeg Brev fra Hørks Kone, hun vilde gjerne have et Billede af hans Grav, dog det er mig umulig at besørge det. Kærlig Hilsen din Georg.