04.06.2008

West Galitzien d. 4.6.15.

Kære Moder

Et Guds Ord til Hilsen, som det staar i Eph.2,14 Fil. 4,7.

Han er vor Fred. - Guds Fred som overgaar al Forstand skal bevare eders Hjerter og eders.

Ja, kære Moder, Jesus er vor Fred, det er Guds Aand der lægger den Gave ned i os, til at fatte den Fylde af Fred, som er skjænket os i Jesu Blod, det sanselige Menneske er det en Daarlighed. Ja kære Moder tak for dit kære Brev som var mig til stor Trøst og Opmundring. Det glæder mig at høre om Festen i Tinglef, at i har havdt det velsignet der, og at Gud ogsaa i Aar har udgydt sine Strømme af Naade over eder. Ja motte denne Krig ogsaa bidrage dertil at hans Rige maa fremmes og hans Navn forherliges, at igjennem al den Nød og Trængsel, Herrens Vilje med vort Folk motte komme til sin fulde Ret. Ja derom vilde vi bede Gud. Jeg ligger hær i min Hule, paa den brede Side og skriver disse Linier, jeg kan ikke sidde opreist, da det er for lavt til Lofts, og udenfor brender Solen saa forferdelig og det er heller ikke uden Fare at sidde der, da der af og til kommer en Ladning fra Russerne, det er i 2 Linie, i Aften gaar vi i l Linie, det gaar med avveksling 48 Timer i hver Linie, hær i 2 Linie kan vi sove ud, i første Linie giver det ikke megen Søvn, hvor længe vi skal blive liggende hær i denne Stilling, og om vi atter skal gribe an ved jeg ikke, Fremtiden vil vi lægge i Herrens Haand. Jeg kan meddele dig at jeg er bleven udnævnt til Gefreiter, jeg kan ikke sige at jeg glæder mig dertil, dog Herren vil ogsaa hjelpe mig derved, ham være Lov og Tak. Med Pakkerne er det mau, dog kansked bliver det nu bædre da Toget nu går helt til Jaroslau, jeg tror jeg har faaet 4 af dine altsaa maa der være 6 undervejs efter hvad jeg har rejnet ud efter Brevene maa der være 14 undervejs, saa jeg rejner med bædre Tider. Kan du ikke sende mig en tynd let Skjorte i hver Maanet, den vejer vel ikke mere end l Њ da man ikke kan faa rent vasket. Lus, Lus, Lus, det er en Plage, har du et Middel?? dem kjente vi ikke i Frankrig.

Saa en kærlig Hilsen fra din taknemmelige Søn
Georg.Gefreiter er den højeste rang for en menig der ikke er befalingsmand.

Svarer nærmest til det danske "konstabel". En Gefreiter havde særlige pligter og rettigheder i forhold til de almindelige menige og var fx fritaget for vagttjeneste.

Han er vor fred er et citat fra

Guds Fred som overgaar al Forstand skal bevare eders Hjerter og eders (Tanker i Kristus Jesus) er et citat fra

0 kommentarer: