28.10.2016

Skreven d. 28.10.16.

Min kære elskede Mie!

See jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende, det siger vor kære Herre og Frelser, og det kan vi trygt stole paa, ogsaa er dette Ord for mig i denne Tid da vi nu atter er kommen i Stilling, og det i det mest omskrevne Hjørne, dog det la­der til at det nu er lidt mere rolig, men livlig gaar det endnu til her, saa vi kan nok vise hvad vi har lært, det har kostet meget Blod her, det vise Alting hen til, dog Herren er ogsaa her tilstede, og visker mig til, vær frimodig vær mandlig og vær stærk, og Hjertet bliver stille for ham i Hjertets fulde hengivenhed og kan synge som du mig føre gaar jeg glad dig har jeg ved min Side. Ja Jesus være takket for hans fuldbragte Forsoningsværk og at vi kan komme til ham med al vor Synd og Brøde. See her, her staar jeg Arme fortjente Verdens-Ris, min Gud dig dog for­barme din Naades-Glimt mig vis, og han saa siger, vær frimodig alle dine Synder ere dig forladne, for Jesu Christi Skyld, gaar bort med Fred. Ja det giver en stil­le, dyb og inderlig Fred i Troens fulde tilejnelse af syndsforladelsens Naade, ja jeg seer Døden rolig i øjnene i den fulde Overbevisning at hverken Død ej heller Dom ej heller Fyrstendømmer og Magter kan formaa at skille mig ved den Kærlighed i Christus Jesus vor Herre, hvilken herlig Stilling har dog en benaadet Synder, Bør­nekaar og Arveret til Himlens Herligheder, saam han tager i eje naar han skilles ud fra denne Jammerdal. Ja kære Mie, lad os øve os i det, i Hjertets fulde hengi­venhed at lægge os over i hvor kære Frelsers Arme. Jeg har det ellers godt, er sund og rask og i beste velgaaende. Min hjerteligste Tak for den gode Pakke med Pølse og Flesk som kom mig pregtig tilgode, da jeg havde rent Bord, det blev ikke til noget med vor Rejse kun lidt længere til venstre. Det er et veldig Smøre her saa man nesten bliver siddende fast med Støvlerne og hvad det vil sige her paa Vol­hyniens Veje, det ved kun den der har været med dertil, derfor om du vilde besøge mig, saa maa du ikke komme i Silke Sko, og tag heller ikke det bedste Tøj paa, da du kan gaa den risiko at glide om i Pløderet, som jeg hin Aften, jeg vist har for­talt dig om, og i Grøften kunde du smøre dig til paa Siderne altsaa du seer der er mange Vanskeligheder at overvinde inden du naar saa vidt at kikke ind til mig, og naar du kom saa vit, naa, jeg vilde jo ikke gjerne see det Ansigt her skal du, min kære G. bo? Dog kære Mie jeg er saa lykkelig og tilfreds, som et Menneske kan være paa Guds vide Jord. Saa en kærlig Hilsen fra din lykkelige Brudgom Georg.See jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende er et citat fra dåbsbefalingen i

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

25.10.2016

Skreven d. 25.10.16.

Min kære lille Mie!

Min varmeste Tak for dine 2 kære Breve som jeg modtog idag sammen med Brev og Kort fra Marie Festersen og Cesilie Knudsen og 2 Hejmdal, saa jeg har noget at lese, og fra P. Nielsen et Brev dog det værste er at faa Tid dertil om Dagen og om Aftenen er det knap med Lys, vi er foreløbig et rigtig Arbejdskomp. og du kan tro det giver en glubende Apetit da det begynder at blive kold, man maa dele sig Brødet ind ellers slaar det ikke til, det giver ellers 3LB hveranden Dag, men den tynde Suppe vi faar stopper ikke meget, der er dem som spiser deres Brød den før­ste Dag, og den anden Dag slikker de paa Tommelfingeren, dann kriegen sie Kohlendampf, mig hjelper det jo meget at jeg saa trolig bliver forsørget af eder i Kære der­hjemme i denne Tid spiser jeg ellers ogsaa tørt Brød, men det ligger vel ved Pos­ten da vi er bleven forsat til en anden Division da jeg i de siste 10 Dage ingen Pakker har faaet, undtagen den gode Kage fra dig, det er jo ikke saa slemt naar man blot er sund saa glider det ned som Skinkebrød, i maa vist ogsaa snart begynde dermed? da jeg seer i Bladet at Smørkortet ogsaa er indført i Tønder Kres, saa er det nok om, at du ikke for Brug for mit Resept (Klapstulle mit Brott)? Du skul­de bare see hvor fint vi har gjort det her med Anlæg foran Understænderne, vi er nu saavidt ferdig dermed. Igaareftermiddag kørte Carl paa Orlov, og jeg sendte en frisk Hilsen med hjem til dig min lille søde Missen, jeg glæder mig meget paa Carls Vejne du skulde bare see hvor han fik pakket i en Fart da han først fik det at vide et par Minutter før han skulde afsted. Da vi kom ud af den gamle Stilling havde vi et par gode Dage i Gorochow, hvor vi kunde kjøbe Spisevarer, jeg kjøbte et LB Ost, det kostede kun 5 M, o.s.v. det spiller hos os ingen Rolle naar vi blot kan faa noget. Arbeide havde vi nok der, da vi gravede en Markbane ud, dog plusselig kom vi bort der og ligger nu i Egnen hvor Andreas ligger hvad er hans Adr. da jeg ikke har den mere, moske kunde vi træffe hinanden, dog inden jeg faar Adr. er vi vel længst over alle Bjerge. Kampene har ladt efter her og det er nu mere rolig, det er jo ellers i det rigtige Hjørne. Lusene gør os megen Besvær, da man nesten ingen rolig Time har for det Pak, vi skulde have været af med dem Dagen efter vi kom bort fra G. og nu sidder vi her med dem, forskjellige har i Tusindvis af Ægene saa det kan blive rart naar vi bliver længe her, de æder os levende op - der er ansat en Time om Dagen til at fange Lus, saa trækker vi os nøgne ud, ude i Skoven og saa begynder Knækkemaskinen, det er et koldt Arbeide. Saa, nu har jeg pasiaret lidt med dig i Formiddag, haabendlig har du ikke sveden Middagsmaden, saa Karlene maa sige Die Köchin ist Braut

Din, paa dig i Kærlighed tænkende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

23.10.2016

Skreven d. 23.10.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Mie!

I Middag et lille Livstejn jeg har det godt og haaber det samme om dig. Carl kører vistnok paa Orlov med det første han kommer vistnok til Jolderup med sin Kæreste saa kan du jo besøge dem der, Carl vil skrive dig naar de kommer, han er kommen til Kamp i December, saa kan du jo rejne ud naar jeg kommer. Landmændene har ikke synderlig stor Forret her. Det er jo smukt at køre paa Orlov, men der er den Ting ved det, at man atter skal bort, og det er ikke smukt her fra Felten, smuksent var det om det hele havde en Ende, og vi kunde blive helt Hjemme hos eder. Posten kommer lidt uregelmæsig jeg har ikke hørt fra dig i den siste Tid, jo dog, Tak for den gode Kage som har smagt mig meget godt. Saa de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.En gang i fremtiden - 37 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Werners fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

21.10.2016

Skreven d. 21.10.16.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie!

Idag et lille Livstejn. Vi er nu saa vit ferdig med vor Understænder, at vi kan blive underbragte, det er ogsaa godt da det idag er en øsendes Rejn, det begjyn­der at blive koldt, den første Snee har vi allerede haft, ellers har jeg det godt og er sund og rask. Hvis du atter lider af din gamle Sygdom maa du ubetinget søge Lægehjælp, gjør det for min Skyld, jeg beder dig derom. Carl og Hugo har det og­saa godt de lader hilse. Saa de kærligste Hilsener og Kys, din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.10.2016

Den 18.10.16.

Feldpostbrief.
Min kære lille Pige!

I Frühstückspausen et par Ord til dig, vi arbeider saa vi staa paa Hovedet derwed, en Understand har vi ferdig der gaar 60 Mand ind, og naar vi faar Ild saa smutter vi derne hele Komp gaar derind saa kan du nok tænke dig at det er nogle ordentlige Holler vi laver, Egetræ har vi nok af, da vi ligger i en Egeskov, som Volhy­nien er rig paa, det gode Skinke kommer mig prægtig tilgode her. Tak for dine kære Breve, det Brev du skrev om har jeg ikke faaet, jeg er nu nysgjærrig maaske kommer det, saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

17.10.2016

Geschrieben, den 17.10.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Et lille Livstejn da du hører kun lidt. Har igaar tabt fem Mand af min Gruppe jeg blev reddet som ved et Under ellers alt vel Tak for Pakken med Gamascherne. Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Aften d. 17.10.16.

Feldpostbrief.
Min kære Mie.

Mit skriven bliver ikke til meget i denne Tid, da jeg hverken har Tid og Lejlig­hed dertil. Jeg ligger her hvor Andreas ligger dog i Reserve vi bygger Understen­der. Igaar havde vi en Fuldtræffer i vort Komp. den slog ned mellem Teltene, jeg var med min Gr. ved at samle Blade, nu kan jeg see Guds Førelse , jeg gjør ellers ikke noget, men da tog jeg en lille Armfuld og gik dermed til Understanden da kom­mer Uhyret og slaar ned hvor jeg stod, en af min Gru. var død to haard saaret og to let, desforuden fem andre saaret og en Død. Døden lurer allevejne paa os, dog i Herrens Haand er vi bjerget. Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

14.10.2016

Skreven d. 14.10.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie.

Idag et lille Livstejn, da jeg er lidt vidtløftig i denne Tid og befinder mig paa Vandring maa du jo tage til takke med de faa Linier jeg sender, der er ofte mere deri som i et langt Brev, men jeg ved jo du trækker Breve for? Tak for alle de kære Breve du sender, det glæder mig altid at høre nyt og godt fra min Kæreste. Herren bevare os og lader sit Ansigt lyse over os og gave os sin Fred, det glæder mig at i havde det rart i Ravit, saa de kærligste Hilsener sender dig din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

10.10.2016

Geschrieben d. 10.10.16

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for Pakken med Kakes, de smager storartet. Fødselsdagssiga­rerne har jeg faaet, og jeg har røget dem med velbehag, har jeg ikke takket for dem. Nu skal jeg hen og gjøre mig ferdig til Kirke derfor de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

08.10.2016

Skreven d. 8.10.16.

Kære lille Mie!

Søndagaften et par Ord. Vi ligger nu bag Fronten en 12 Klm, det gaar vel snart videre. Idag har vi arbeidet paa en Vej fra 1/47-11. Kl brød der Ild ud i vort Kvarter, 4 Komp. saa vi motte løbe tilbage og slukke, dog det hjalp ikke meget da vi havde stærk Storm og alle Hütter med Straatag, og der brendte derfor en masse Huse af. Herren være takket at mit Kvarter er bleven staaende det havde jo ikke været saa rart naar alle ens Sager var brænte. Du kan see vi har i Dag ikke havdt saa rolig en Søndag, og du maa tilgive naar jeg ikke har megen Lyst til at skrive, men da jeg idag har faaet de 2 kære Breve fra dig og saa kunde jeg dog ikke lade være. Jeg maa sige dig af Hjærtet at dine siste Breve har gjort mig uendelig godt, saadan kan jeg lide dig, det er ret Breve for en kæmpende Kriger. Dit Spørgsmaal vil jeg besvare dig naar jeg har bedre Ro og Lejlihed da vi her bor 40 Mand i et Hus, et Værelse har vi at bo i og et at sove i, saa kan du tænke dig at der ikke er megen Ro. Vi er nu paa Vandring og hvor vi ender henne det er et Spørgsmaalstejn mig er det lige meget du ved jo nok at jeg tager kun en Dag af Gangen og beder Her­ren om at lægge alt tilrette efter sit vise Raa, og saa føler jeg mig lykkelig i hans Varetægt. Du kan ellers tro at jeg er bleven forsørget med Uldentøj en Svitter et Sjal, Pulsvarmere og den gode Hovebeskytter som jeg tror du lavede til mig sis­te Vinter? har jeg modtaget fra min kære Moder igaar det var ogsaa paa tide da det begynder at blive koldt, jeg vil nu slutte da jeg begynder at fryse da vi ingen Glas har i Vinduerne, og vi maa ikke tende Ild i Skorstenen. Saa min kærligste Søndagshilsen fra din tro Kriger Georg.

Carl lader ogsaa hilse.

Mie har skrevet datoen 'd. 2.9.16. mon det snart kommer igjen.'
Hertil svarer Georg: nu seer jeg hvad du her skriver, det kommer hurtig?Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.10.2016

Skreven d. 5.10.16.

Min kære lille Mie.

I en fart et par Ord, vi er nu atter i Stilling og har i de første Dage meget at bestille, hvorlænge vi bliver her er meget ubestemt, vi har længe skuldet være bort, men det bliver altid udsadt, vi ønsker slet ikke at komme bort da det gaar os meget godt her. Tak for dine Breve som har glædet mig meget, seer at du ogsaa har det godt, men meget Arbeide, som giver god Sundhed, og gjør Sindet frisk og glad. Carl og jeg var med hinanden paa Patrouille, dog det er han ikke god til, da han har daarlige øjne og kan ikke see om Natten, han kan heller ikke godt finde tilbage fra Lytter­posten gjennem Piktraadsforhindringerne om Natten han kjender jo heller ikke rigtig Stillingen endnu. Vi har det meget rart sammen, jeg havde gjerne havdt ham liggen­de hos mig i min Understand, men jeg har faaet en Untffz til Sovekammerat, han er Groveuntffz, et net Menneske, det er ikke den samme som sist, ham skulde jeg hilse dig fra. Nu begynder de og gør sig ferdig til at hente Mad derfor maa jeg skynde mig til Slutningen. Du er dog min eneste søde lille Pige som mine Tanker dvæler hos hver Dag og jeg glæder mig til at vi atter forstaa hinanden, og jeg giver dig derfor mit allersødeste Kys og den aller kærligste Hilsen som Pant derpaa.

Din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

01.10.2016

Skreven d. 1.10.16.

Min kære lille Mie!

Min kærligste Søndagshilsen til at begynde med, der er idag atter noget igang til venstre for os hvor Kanonerne buldrer ud i et, det er nemlig der som du læser om i Avisen, vi ligger West-Sydvestfor. Vi har i den Tid vi ligger her ikke en eneste Saaret eller Død, dog det er ikke saadan at der ikke falder et eneste Skud det har kun været i den Tid jeg har skreven, af og til fa ar vi dog at vide at der er i Krig, ellers blev man jo for Kalhasig, dog ellers har jeg det meget og ønsker slet ikke at have det bædre i Krigen. Igaar aftes kan du ellers tro vi bleve vaade vi var henne at skanse, men er nu atter tørre.

Igaar ved Lønningen fik Carl en ordendlig Cigar fordi han havde skreven dansk paa et Kort, mine maa han vel ikke have seet endnu, ellers skal jeg vel til at skrive tysk nu, saa vil du faa noget at rette paa hos mig, da jeg skriver mange Fejl. Hav­de idag 2 smukke Breve fra Søster Tinne og Pastor Nielsen. Tinnes var en Beskrivelse om Rejsen til Schneidermühe og om Avskeden fra hendes kære Mand, som nu er i Frankrig, efter hendes Skriven tager hun det paa den rette Maade, ogsaa havde jeg idag 2 Pakker fra Moder. Min hjærteligste Tak for den gode Pakke med Kager og Flesk som jeg modtog i Forgaars, det kom lige tilpas da jeg ikke havde mere at stege Kar­tofler i ogsaa min hjærteligste Tak min kære Mie for dit kære Brev fra igaar som jeg var meget glad ved. Carl har ogsaa sommetider et lille Røvt med sin Kæreste, ja i to ligner hinanden meget i eders Breve, og jeg havde nok Lyst til at i lærte hin­anden at kjende, det er morsomt at høre de samme Udtalelser fra en anden, men Carl han siger jo Kvinderne har det alle ligedan, har han ret? Nu maa du undskylde naar jag ikke har truffet Linierne da jeg ikke har kundet see dem, at jeg ikke blev ferdig med Brevet før Køkkenet kom, ligger deri, at vi matte træde an til Lønning, vi har i den siste Uge faaet 20 M, det er dog helt godt ikke?

Saa til Slut lad dig omfavne og kysse af din haarde Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.