29.12.2018

Feltham den siste Søndag i det gamle Aar, 29. Dec. 1918.

Min inderlig elskede, unge Hustru!

Et Aar vi atter ser at sænke, sig nu i Evighedens Nat. Hvad har vi ikke alt oplevet i det henrundne Aar, dog vi maa udraabe med Salmisten! Hans Miskundhed varer fra Slægt til Slægt, ja hans Miskundhed var ogsaa mægtig over os, omend, Igjennem Nat og Trængsel gik Sjælens Pilgrims Gang. Der gives ingen Roser uden Torne, men hvor Tornen er skarpest er Rosen smukkest det har vi ogsaa_erfaret. Bedlehems Stjerne stod lysende over vor Gang, den leder vor Fod til Kongeborgen hen hvor ingen som Mødes skal skilles igjen, hvor alt er fuldbragt, ved Guds Kærligheds Magt - Det gamle Aar det er os borgen for Herrens Naade i det nye, Bliver det Gjensynsaaret Foreningen's Aar? Gud ved det! Ham vil vi bede derom, saa vil han lægge alt forunderlig tilrette for os, ham til Pris og Ære. Jeg har det ellers meget godt og er sund og rask, Herren være takket derfor. Idealet jeg stræbte efter som Dreng (Peter Hejsel) har jeg her naaet at efterligne, jeg lærer meget og glæder mig derved. Haaber ogsaa at du og Julie har det rart sammen, gjerne var jeg hos eder denne Søndageftermiddag. I Tankerne er Andreas og jeg ofte hos eder, vi oplever mange smukke Timer sammen. I tro Kærlighed Din Georg Knudsen.

Hans Miskundhed varer fra Slægt til Slægt er et citat fra

25.12.2018

Feltham 1 Juledag den 25 Des. 1918.

Min inderlig elskede Hustru!

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde! Eder er idag en Frelser født som er den Herre Christus i Davits Stad - Ære være Gud i det Højeste og paa Jorden Fred og i Mennesker en Velbehagelighed. Det er det gamle men dog altid nye Julebudskab som atter lyder til os i denne Jul, og hvor forunderlig skjønt lyder det for vore Ören netop nu i denne Jul. Krigens Rædsler naar ikke mere vore Øren, "Fred paa Jord". Juleklokkerne kaldte til fredelig Fest, til Julefest, til Takkefest. Ja hvad har vi ikke at takke for min Elskede, jeg ved ogsaa at i derhjemme har fejret Julefesten som en Takkefest. I Tankerne var jeg hos eder i Aftes og Andreas og jeg talte med hverandre om, Nu er de saa vidt, og nu er de saa vidt. Og da vi i Morgen vandrede til Kirken da Vinter Solen sendte sine Straaler ud over det, med Rimfrost belagte Landskab, da vandrede jeg ogsaa i Aanden ad Kirkestien til Bjolderup Kirke, hvor jeg har gaaet saa mangt en Jul -. Juleaften fejrede vi her akurat som derhjemme hos eder i N. Slesvig, jeg vil fortælle dig mundlig nermere derom, om vi, om Gud vil, om ikke ret længe, atter maa være sammen, da vil Glæden og Takken være stor. Julehilsen Din egen Georg.

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde ... er et citat fra juleevangeliet,

22.12.2018

Feltham, Søndag før Jul d. 22 Des. 1918.

Min elskede Julerose!

Der er noget i Luften som gjør mig saa glad, Som trøster mit Hjerte i Ungdommens Bad. Der er noget herinde, et straalende Minde med Kjærde og Sang. Om Julen derhjemme, derhjemme hos Moder engang.
Der er noget i Luften, et Barndommens Bud, Som lyser imod mig, som Stjernen fra Gud. Som leder mig stille til Frelseren lille med Barndommens Fryd, Skjønt Barndommen flygted som Fuglen, der reiste mod Syd. Mindet lader som ingenting, er dog et lønlig Kildespring. Dette merkes ikke minst naar man gaar ind under Jul i fremmed Land. Da strømmer særlig de kære Minder fra barndommens og Ungdommens lykkelige lyse Dage gjennem ens Sjæl, og man glædes i disse Minder. Et Barndommens Bud, som lyser imod mig som Stjernen fra Gud. Ja Stjernen fra Gud er Jesus, Julens Konge, Midtpunktet i Julefesten, han er ogsaa her tilstede, og min Elskede, vi vil i Aanden glæde os sammen i ham, da vil Julen blive os til sand Velsignelse. Din egen hengivne Mand ønsker dig en velsignet Julefest. A. lader hilse, han vilde gerne holde Jul m. Jesus.

Der er noget i luften er en sang af Vilhelm Gregersen, skrevet i 1911. Georg citerer vers 2 og 3.
A. er Andreas Grevsen, Maries (kommende) svoger.

15.12.2018

Feltham Søndag d. 15.12.1918.

Min elskede Konelil!

"Det Baand som os forbinder, Ei løser Tid, ei Sted. Hvad vi i Herren finder, Det bliver evig ved! Ja saaledes er det ogsaa med os min Elskede, vi er knyttet med sterke Baand sammen som hverken Tid eller Adskillelse formaar at løse. Kærlighedens Baand er snarere der igjennem bleven fastere knyttet. Kærligheden overvinder alt, ogsaa de Vanskeligheder som nu lægger sig hindrend i Vejen, for udøvelsen af Kærlighedens Gjerninger, for hverandre, du som min unge Hustru vilde gjerne vise din store Kærlighed overfor din mand, og jeg som Mand vilde gjerne lægge Kærlighedens velgjørende Arm om min Hustrus Skulder for at hjælpe og opmuntre. Endnu er Adskillelsen, men vor Bøn er om snarlig Gjensyn ja vi vil leve i Bønnens underfulde Verden, thi hvad vi i Herren finder det bliver evig ved. Jeg har det Herren være takket, meget godt og er sund og rask, og glæder mig i mit Arbeide, det haaber jeg ogsaa om dig. Saa en kærlig Advents- og Julehilsen til dig min Elskede, og til Søster Julie. Din egen Georg Knudsen.

04.12.2018

Feltham d. 4.12.18.

Min elskede lille Kone!

Hørte igaar fra Heines Tinne lit nyt fra Hjemmet ogsaa at i savnede os. Nu har du jo vist hørt at jeg er landet i god Behold her i Feltham haaber ogsaa at Peter dages. Jeg sidder her i min lille Stue og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos dig min elskede, nu i denne Aftentime sidder du og Julie jo vist i den lune lille Stue ved eders Haandarbeide og jeg gad nok høre eders Samtale, den drejer sig vist ofte om eders Husbond i det Fjerne og et længselens Suk stiger vist ofte op mod det Høje O Herre forund du os i naade et glædelig Gjensyn. Ja han giver at den ikke maa være fjern længere. Andreas og jeg gaar mange Minder igjennem fra henrundne lykkelige Dage, forleden fejrede han jo Fødselsdag, han er ved frit Mod. Det er jo rart at være sammen, gjennem Grevsens Pige hørte vi ogsaa lidt fra Quorp. Gør Døren høj, gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid. ja mette vi ret lukke op for Julens Konge at han kan tage indgang i vore Hjerter. Lad dig hilse med Psalm 126. Din egen tro hengivne Mand Georg C. Knudsen.Opened by Censor.


Andreas er Andreas Grevsen, Maries (kommende) svoger. Hans fødselsdag er 30. november 1895, så han fyldte altså 23 år.
Gør Døren høj, gjør Porten vid er starten af Weissel og Holms salme. Lyt til "Gør døren høj, gør porten vid"
Salme 126 indeholder bl.a. vers 4: Vend, o Herre, vort Fangenskab, som Sydlandets Strømme!. Se

27.11.2018

Feltham d. 27. Nov. 1918.

Min elskede kære Mie!

Efter endt Arbeide vil jeg lade mine TAnker dvæle lidt derhjemme hos dig, det er mig altid en stor Glæde haaber ogsaa med Tiden at høre lidt fra dig, hvorledes du har det ogsaa hvorledes du og din SElskabsdame forlever Tiden med hinanden. Jeg fornøjer mig med det samme, som derhjemme i Stinnes Dørense, og Tiden den gaar hurtig jeg er meget godt tilfreds er sund og rask og har det godt og er Herren meget taknemlig for at jeg er kommen hertil. Med min Ven Heinrich Toft har jeg det rart sammen haaber ogsaa at Broder Peter kommer hertil har du hørt fra ham? A Grevsen venter jeg ogsaa efter. Hvad har i egentlig gort med Landet? i maa jo hellere leje det ud igjen, undtagen Nørre Pold Kile og et par af de smaa stykker Eng, saa jeg har noget at begynde med om jeg forhaabentlig kommer hjem til Foraaret. Vi vil lægge vor Fremtid i Herrens Haand, han vil sikker lede alt til vort sande Vel. Hils alle Kære hjemme i Ravit og Quorp ogsaa P. Bruhn og de Bollerslev'er giv dem min Adr. og undskyld at jeg ikke skriver til dem. Kærlig Hilsen Din egen Georg Knudsen.Opened by Censor.

24.11.2018

Skrevet d. 24. Nov. 1918.

Min inderlig elskede lille Kone!

En hjærtelig Søndagshilsen den siste i det gamle Kirkeaar. En Fulde af Guds Velsignelse har vi erfaret og været Gjenstand for i det henrundne Aar, og naar vi skuer tilbage da er det med inderlig Tak i Hjærtet til vor himmelske Fader som i sin Visdom har ledet vort Livs Gang, om ogsaa Søerne stundom gik højt og Bølgerne bruste saa var han dog Styrmanden, der ledte Skibet sikkert og stille gjennem de gyngende Vover og vi maa med Disiplene undrende udbryde: hvo er dog denne, at baade Vejret og Søen ere ham lydige. Jeg ved at du har en bevæget Tid en prøvelsens Tid bag dig, hvor det var svært at være stille for Herren og sige "din Vilje ske" dog nu gaar vi i Aanden med hverandre ind under Jul og foran Bedlehems Kryppe lyder det gamle Julebudskab "Fred paa Jord Fry paa Jord, Jesus Barnet bland os bor. Du behøver ikke at sende mig noget, da jeg har det godt. Kærlig Hilsen fra alle Venner, dog de kærligste fra Din egen hengivne mand Georg.Opened by Censor.

Fred paa Jord Fry paa Jord ... er et citat fra julesalmen Glade Jul.
hvo er dog denne, at baade Vejret og Søen ere ham lydige er et citat fra

20.11.2018

Skrevet den 20 Nov. 1918.

Min kære lille Kone!

Altsaa i Aften mit tredie Brev til dig min Elskede. Siden sist jeg skrev har jeg oplevet meget som jeg vil fortælle dig naar jeg, om haabentlig ikke længe, atter maa være hos dig, ogsaa om alt hvad jeg foretager mig her. Jeg er min kære Herre og Frelser meget taknemlig for hans naadige Førelse og Ledelse med mig, hans Godhed mod mig lyser mig hver Dag imøde, som Solen der staar op paa en skyfri Himmel. Takker Herren thi han er god og hans Miskundhed varer evindelig. Mit Helbred og min Sundhed er god og jeg har det meget godt hvad Føden og Klæden angaar og jeg glæder mig til at kunde meddele dig dette. Angaaende Bedriften maa i hellere se og faa landet leiet ud, om det lader sig gjøre. I kan jo lade et par Stykker tilbage, Nørrepold Kilen og lidt Eng da jeg haaber at være hjemme til Foraar, saa jeg har lidt at begynde med. Ja min kære Mie da vil Glæden og Takken være stor naar vi atter kan arbeide sammen. Til Slut de kærligste Hilsener og Kys, ogsaa Hilsen fra H. Toft, Din egen, dig elskende Mand Georg.Opened by Censor.

04.11.2018

Geschrieben d. 4. Nov 1918.

Meine innig geliebte Frau!

Wie freue ich mich dass ich wider an dich schreiben kann. Ja meine liebe Frau wier haben ursache unsern lieben Herren und Heiland zu danken, fur seine gnadige Fuhrung mit uns. Ich bin gesund und munter in englischer Gefangenschaft geraten und habe jetzt, auser Bereich der Schusgewaffen, starke Hoffnung auf ein fröhliches Wiedersehen in der lieben trauten Heimat, wo du meine Liebste so lange auf mich gewartet hast, und wir wollen zu Gott hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Bitte schik mir Pakete mit Brot, Spek und Tabak, was du kriegen kanst, bitte auch ein Neues Testament mitzuschicken, sowi ein par Strumpfe und ein Hemd. Jetzt wird deine liebe Schwester Julie bei dir sein und du hast angenehme Gesellschaft, und ich bitte euch, euch das Leben so angenehm wie moglich zu machen, an Geld braucht ihr nicht sparen da genug fur euch da ist. Herzlichen Grusz an allen in der Heimat. Din den herzlichsten. Dein an dich treu dankenden Mann, G. Knudsen.Opened by Censor.

Oversat:

Hvor er jeg glad for, at jeg igen kan skrive til dig. Ja min kære hustru vi har grund til at takke vores kære Herre og Frelser fordi han leder os så nådigt. Jeg er sund og munter i engelsk fangenskab og har nu, uden brug af skydevåben, stærkt håb om et lykkeligt gensyn i det kære hjem, hvor du, min elskede, så længe har ventet på mig, og vi vil håbe til Gud, at det ikke varer for lang tid. Send mig venligst pakker med brød, flæsk og tobak, hvad du kan få fat i, send også gerne et Ny Testamente, samt en par strømper og en skjorte. Nu skulle din kære søster Julie være hos dig og du har godt selskab, og jeg beder dig om at du gør dig livet så behageligt som muligt, du behøver ikke at spare på pengene da der er nok til dig. Hjertelige hilsener til alle i hjemmet. Din trofaste, takkende mand, G. Knudsen

01.11.2018

Feltham d. 1 November 18.

Min elskede lille Mie!

Se din Konge kommer til dig! det var Ordet som idag lød til os i Kirken, ved Baaren af en ung Nord-Slesviger. Ved Begyndelsen af det nye Kirkeaar blev vi mindede om Døden at vi har her ikke et blivende Sted, og at det er Hovesagen for os paa vor Vandring hernede, at vi er sikker paa Rejsens Maal, forsoning i Jesu Blod, Himlen. Det var ogsaa Sangen der lød over Baaren, Jeg rejser og ved hvor Rejsen gaar hen, den gaar til Guds evige Rige. Gjør Døren høj, gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid, han hersker over alle Land, og er al Verdens Frelserman. Nu er Andreas Grevsen kommen, han ser godt ud er er ved frit Mod omenskjønt han har gjort meget igjennem ved Tabet af det ene Ben. Vi er glade ved at være sammen her, hvor vi har det godt og gemytlig. Nu til Slut de kærligste Hilsener til min elskede Julerose - husker du i denne Tid for 5 Aar siden, 1913 da var der Hemmeligheder i Luften ind under Jul? Din egen Mand Georg.Opened by Censor.

Vi har her ikke et blivende Sted er et citat fra
Gjør Døren høj, gjør Porten vid er starten af Weissel og Holms salme. Lyt til "Gød døren høj, gør porten vid"

14.10.2018

Prisoners of war Post Card

Zur Beachtung. Nichts hinzufügen, widrigenfalls wird die Karte vernichtet. Nichtbezügliches durchstreichen.

Ich bin in Englische Gefangenschaft geraten.
Bin gesund.
Bin leicht verwundet.
Feste Adresse folgt.

          Absender   Sergeant Knudsen
          Regiment    Inf. Regt No 27
          Datum        Den 14 Oktober

Bemærk. Intet må tilføjes, ellers bliver kortet ødelagt. Det ikke gældende udstreges.

Jeg er kommet i engelsk fangenskab.
Er sund.
Er lettere såret.
Fast adresse følger.

02.10.2018

Prisoners of war Post Card

Zur Beachtung. Nichts hinzufügen, widrigenfalls wird die Karte vernichtet. Nichtbezügliches durchstreichen.

Ich bin in Englische Gefangenschaft geraten.
Bin gesund.
Bin leicht verwundet.
Feste Adresse folgt.

          Absender   Sergeant Knudsen
          Regiment    Inf. Regt 27
          Datum        2 Oktober

Bemærk. Intet må tilføjes, ellers bliver kortet ødelagt. Det ikke gældende udstreges.

Jeg er kommet i engelsk fangenskab.
Er sund.
Er lettere såret.
Fast adresse følger.

27.09.2018

Skrevet d. 27.9.18.

Min elskede Mie!

Altsaa nu er det atter forbi med vor Ro og vi sidder atter Tommy paa Nakken eller retter de os i Morgen tromlede de os ud af Sengen og lidt efter blev vi alarmerede. Jeg tænker meget paa Jørgen han er sikkert ogsaa her forude nu. Jeg merkede ikke til dem da vi gik forbi Byen hvor han laa, vi laa nemlig længere tilbage. Vi havde ti Saarede paa Vejen hertil nu ligger vi øjeblikkelig i gode Dekninger fra Foraaret. Herren har atter bevaret mit Liv og jeg takker ham af Hjærtet for hans Bevarelse. En Granatsplint traf mig paa Hovedet men havde dog ikke den Kraft at den kunde slaa Staalhelmen igjennem, saa jeg slap med et lille Ruk. 8tende af de Flensburger traf jeg ogsaa her, jeg mente Rigter var derved, men de kjente ham ikke. Peter Andresen traf jeg ikke. De var nok kommen længere tilbage. Har igaar modtaget Pakken No 7 som smager mig godt min hjærteligste Tak. Den 28 skulde blive en god Dag for os har Tommy sagt det lader til at han holder Ord, dog ligemeget vi har dog heller ikke tabt Modet helt endnu, her ved mit nye Komp er der mange unge Folk. Kærlig Hilsen. Din Georg.

26.09.2018

Grevecour d. 26.9.18.

Min elskede Mie!

Først min hjærteligste Tak for de 2 Pakker med Vest, og Kage Honning og Æble No 6 som smagte mig udmerket, det undrer mig hvor de andre bliver. Ligeledes Tak for dit kære Brev fra Flensburg. Jeg glæder mig til at du har lidt Afveksling, fra P. Bruhn havde jeg ogsaa Brev fra Aabenraa, hvor han opholdt sig i Ferien.
Igaar var jeg saa henne at besøge Jørgen som ligger i Nabobyen saa langt som fra Ravit til Bollerslev. Jeg kom derhen til Kl 10, men da var de borte til Øvelse og jeg ventede saa paa Skrivestuen til de kom over 2 Timer. Jeg bad der fri for Jørgen om Eftermiddagen og vi kunde saa uforstyrret være sammen. Du kan ellers tro han satte store Øjne da han traf mig i Døren til sit Quarter, men jeg nesten ogsaa, da han har forandret sig meget han er jo nesten lige saa stor som jeg og saa saa fyldig ud i Ansigtet, jeg har jo ikke set ham siden til vort Bryllup. Nej god Dag Onkel hvor kommer du dog fra var det første Udbrud og Glæden lyste ham ud af Øjnene og jeg kunne se han blev inderlig bevæget. Det var heller ikke saa underlig i mig bragte det ogsaa indre Strenge til at dirre, over Gjensynets Glæde, det var jo ogsaa en Begivenhed som træffer en sjelden i Felten. Jeg var om Morgenen kommen saa hurtig bort, at jeg ikke havde faaet noget med at spise, men Jørgen sørgede for et god Slag Mad til mig, ved Køkkenet. Jeg blev saa hele Eftermiddagen ved ham til Kl 6 og vi vækslede mange Tanker og læste hinandens Breve og vi havde det rart sammen, bagefter var han med lidt paa Vej og vi skiltes atter i Haab om et snarlig Gjensyn. Det var mig en Glæde at se ham saa frimodig og glad i sin Frelser, uden Bekymring for Fremtiden, det er en Gave at eje det, her i Felten.
Vort Komp er nu bleven opløst og bleven fordelt paa de andre 3 Komp i Batl. og jeg er kommen til 9 Komp. har derved den Fordel at blive her et par Dage længere, da 9 Komp ligger i Beredskab og kommer i Nat tilbage, hertil i Ro, haabendlig bliver Divisionen saa afløst i den Tid saa vi ikke behøver at gaa i Stilling. Jeg venter længe efter Vask, da jeg nu har havdt dette her paa siden d 3 Sep, saa du kan faa Arbeide dermed, jeg har faaet et par Underbokser mere, saa nu maa du dog have at sende? Jeg har det ellers meget godt er sund og rask som jeg jo ogsaa erfarer fra dig min Elskede. I Haab om et glædelig Gjensyn hilses du hjærtelig af Din Georg.

22.09.2018

Zri Hauringcurt d. 22.9.18.

Min elskede lille Kone!

Tak for Brevet fra den 13 som jeg igaar modtog. I Aften bliver vi afløst og kommer lidt tilbage i Ro.

d. 24. Sep.
Videre kom jeg ikke og fortsætter nu her fra Grevecoeur hvor vi ligge i Massekvarter, kom hertil igaar Morgen efter en fire Timers March godt trætte, her ligger Regt. fra Hjemejnen og jeg har truffet nogle Nord Slesvigere, Jørgens Regt ligger i Masnieres ikke langt herfra har jeg opdaget, og jeg var derfor hos min Kompagnifører om Lov til at gaa derhen, som han imidlertid ikke kunde give mig da vi atter staar lige for at blive opløst, dog denne Gang kun vort Komp. som bliver form delt paa Batl. Ved denne Lejlighed fortalte han at jeg havde en Ansøgning der, dog at det var zweifelhaft om, der blev taget Hensyn til den, han sendte den nu videre til batl. Han mente Grundene var ikke gyldige nok, og sagde, de siger som saa, naar han har hele Landet udpagtet, saa kan han jo leie det ud igjen. Da de jo ingen Hensyn tager til om der er Tab derved. Jeg lægger Sagen i Herrens Haand, og vil tage det som fra ham som det kommer. I Eftermiddag vil jeg hen og see om jeg kan finde Peter Andresen hans Regt, ligger i Silling men da han er ved Rgt. Musikken tænker jeg han ligger her i Byen.
Tak for dit kære Brev fra d 14 som jeg, sammen med et fra P. Nielsen modtog igaaraftes, saa er du vel nu endelig din Tandpine løs, nei det er ikke værd at gaa og plages dermed. Det glæder mig at i har fejret min Fødselsdag sammen og at i har tænkt paa mig og bedt for mig, da jeg den Aften særlig var i stor Fare, da vi nemlig gorde et Natangreb paa Tommy, hvorved jeg kjørte fast i Piktraaden, og Kuglerne fra Fjenden peb mig om Ørene, dog kom jeg ved Herrens Bevarelse godt fra det, undtaget nogle Rifter paa mine Bokser, som jo ikke var saa slemt. En lille Sangfugl, som kom syngende ned til mig i mit Hul, paa den Dag, sender jeg dig engang ved Lejlighed, for at du kan opbevare den som et Minde, fra den STentchen der blev sunget mig til min 32 aarige Fødselsdag.
Skrev forleden et længere Brev til Pastor Nielsen som maa have glædet ham, jeg vil sende dig Svaret som han sente mig med saa kan du selv læse det lader til at han intereserer sig for sin Slægtning, som jeg jo paa dine Vejne kan være stolt af. Det er morsomt, som han følger med ved Høstarbeidet, og de Tourer han gjør desangaaende.
En Pakke fra Moder og en fra Tinne modtog jeg ogsaa igaar, paa den nye Adr. Vi har nu Tjeneste og jeg vil slutte med de inderligste hilsener og Kys. Herren anbefalet
Din tro hengivne Georg.

21.09.2018

Skrevet d 21.9.18.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Du faar jo mange Kort i denne Tid det er paa Mangel af Brevpapir, du forsyner mig daarlig dermed i den senere Tid, det er til din egen Skade, jeg har det godt du ogsaa? Nu er dit Besøg vel borte og du er atter ene, endnu et Maanet saa faar du jo snart Julie til dig. I har dog faaet det afgjort? derom har jeg jo slet intet hørt. Haaber paa Post fra dig i Aften da jeg ikke har hørt de siste Dage. Saa lev vel min Elskede og herren anbefalet Din egen Georg.

Georg befinder sig i nærheden af Havrincourt.

20.09.2018

Skrevet d. 20 Sep. 18.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Et lille Livstejn. I de siste par Dage har Kampen ladt efter i Haardhed, kun af og til blusser Ilden op, nu har vi ogsaa faaet os Dækningen bygget med 2-3 m vokset Jord over, saa op til 10 m holder den af, vi har ogsaa arbeidet hele Natten igjennem da det var i vor egen Interesse. Kvæstelsen volder mig nu ingen Men mere. Jeg er sund og rask men har nesten et lille Fuldskæg da jeg ikke er raseret siden i Felleries og vasket mig har jeg kun 2 gange siden da; saa du vel neppe vilde kjende mig naar jeg mødte dig i Staalhelm, Bokserne er forrevne da jeg et par gange sad fast i Piktraaden da Tomy var os i Hælene, vi haaber snart at komme tilbage lidt. I Kærlighed Din egen Georg.

Georg befinder sig i nærheden af Havrincourt.

19.09.2018

I Stillingen d. 19.9.18.

Kære elskede Konelil!

Har nu laant mig et Brevkort, da jeg ikke har skrevet et par Dage. Det gaar mig, Herren være takket, endnu meget godt men Kampen er haard, haaber snart at blive afløst. Peter er jo vermisst, ligeledes læser jeg i Avisen, at Martin fra Kasø ogsaa. Jeg havde igaar Brev fra Emilie som var lidt nedtrykt og kun havde ringe Haab men dog stille for Gud. Jeg har alt før skrevet hende et Brev og beroliget hende, dog ogsaa gjord hende skaanligt fortrolig med det værste, som vi dog ikke vil haabe, jeg tror sikkert at han er falden i Fangenskab, efter Omstendighederne her. Tak for Brevet fra den 12 og for Bøgerne. Kamp i Bøn har jeg læst før, dog intereser den mig igjen. Du har det jo rart sammen med Tinne og Børnene. M Toft's Brev har jeg ogsaa modtaget igaar, hils dem og sig tak for Brevet. Til Slut de kærligste Hilsener og Kys, Din egen tro hengivne Georg.

Georg befinder sig i nærheden af Havrincourt.

16.09.2018

Skrevet d. 16 September 1918 mellem Brody og Ablingkurt.

Min inderlig elskede Konelil!

Idag atter et Brev, da jeg forefandt Papir i dit Brev fra den 26.8. som jeg modtog siste Nat.
Min Sjæl lov Herren og glem ikke alle hans Velgjerninger det maa udbryde i disse one og svære Dage. Herrens Velgjerninger er bleven saa store for mig og traadt mig saa haandgribelig for Øje, at jeg har merket dem hesten hver Time, og min Sjæl er derfor stemt til inderlig Tak og aldrig har jeg merket hans Nærhed som netop i disse Dage. Som dine Dage er, saa skal din Styrke være, dette Ord har atter stafestet sig. Ja mit Hjærte er fuld af Fred, og jeg har kundet glæde mig i Vidsheden om mine Synders Forladelse. Barneret og Arveret hos Gud, og min Bøn er: Herre bevar os i Troskab til Døden, selv om du krævede og vores Blod. Om ogsaa Døden er vor siste Fjende, saa har den for mig i disse Dage mistet sin Grud. Død hvor er din Braad Helvede hvor er din Sejer, Gud være Tak som giver os Sejer formedelst Jesus Christus vor Herre. Thi formedelst hans Blod har vi Frihed til at indgaa i Helligdommen. Ja i Henblik til den Herlighed der er os i Vente, hvad er da dette Jordeliv der skulde vi skue ham Ansigt til Ansigt og i Evighed love og prise hans hellige Navn. Jer er den, som trøster eder, siger Herren. Ja lovet være Gud og vor Herres Jesu Christi Fader al barmhjertighedens Fader og al trøstens Gud, som trøster os i al vor Trengsel, at vi kunde trøste dem som ere i allehaande Trængsel med den Trøst vi selv bleve trøstede af Gud.
Imorgen lagte Fjenden atter Trommeild paa vor Stilling, mit Avsnit havde ikke mindre en 5 Fuldtræffer i Graven, dog uden at en eneste tog Skade ogsaa Herrens Naade, man blev formeligt trykt og rystet frem og tilbage i sit Hul og overdænget med rygende Pulverdamp og Jordmasser og jeg kan nu med Sandhed sige!
Citatet kan ikke læses.

Idag hedder det i Dagsbefaling fra Hindenburg: Östereich Ungarn und den neutralen Staten haben den Frieden eingeleitet, man har paa Fornemmelsen at der gaar noget for sig bag Kulisserne, og vi vil haabe at den afgjørende Stund snart er nær. Da vil Glæden og Takken være stor, naar vi, om ogsaa kun, som ubesejret, kan vende hjem til vore Kære. Herren giver det i sin Naade at det snart maa blive Tilfældet. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Georg.
Havde ogsaa Kort fra Jørgen som ligger her ved Cambrai, saa vil han vel løse mig af. Herren bevare hans Liv.

Ablingkurt må være Havrincourt som lydskrift (stumt h, nasalt in). Brody har jeg ikke kunnet identificere.

Min Sjæl lov Herren og glem ikke alle hans Velgjerninger er et citat fra
Som dine Dage er saa skal din Styrke være er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også i en lidt anden form kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"
Død hvor er din Braad Helvede hvor er din Sejer er et citat fra

Östereich Ungarn und den neutralen Staten haben den Frieden eingeleitet betyder: Østrig-Ungarn og de neutrale stater har indledt freden.

15.09.2018

Geschrieben, den 15 Sep. 1918.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Idag har jeg atter fejret Fødselsdag, dertil fik jeg siste Nat 11 Breve 7 Blade og 4 Pakker. Imorgen ved Daggry lagde Fjenden Trommeild paa vor Grav, da tænkte jeg, nu faar du nok hverken Brevene læst eller Pakkerne smagt, dog efter 1 Time blev det atter rolig og Tommy kom ikke, jeg fik mig da først en Spejleæg paa 4 Stykker, hen paa Formiddagen en varm Kop Kaffe til den gode Fødselsdagskage, og nu til Aftensmad ½ ℔ Konserves Kød og 2 Æg, saa du ser jeg har ingen Nød lidt, ogsaa alle Breve glædede mig, fra Emilie, Tinne (Loit) fra Moder, Joh. og dig og de Loiter Børn. Nu giver det atter Katun og jeg maa dukke mig, vi bliver nok snart afløst, der siges af de Enogtredive, om det er det Regt Jørgen er ved jeg ikke, da er det ikke et godt Hjørne han faar sin Ilddaab i. Saa Herren anbefalet og kærlig Hilsen Din egen Georg.

Georgs 32 års fødselsdag var den 13. september.

14.09.2018

Geschrieben, den 14 September 1918.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Et lille Livstejn. Jeg er Herren være takket endnu sund og rask og kommen uskadt igjennem den hede Kamp som koster os mange Ofre. Kampen er haard og forbitret. Højen er endnu i Tommys Hænder igaar Aftes gjorde vi igjen et Forsøg, dog med samme Resultat som Dagen i Forvejen. Komp. er nesten opreven. Mit Øje er opadvendt, hvorfra Hjelp kommer og mit Hjerte er fuld af Fred og stille i Gud. Holder eder nær til mig, saa vil jeg holde mig nær til eder, siger han. Lad det være en Hilsen fra din egen hengivne Georg.

Holder eder nær til mig, saa vil jeg holde mig nær til eder er et citat fra

13.09.2018

Geschrieben, den 13 September 1918.

Feldpostkarte.
Min inderlig elskede Mie!

Idag er det altsaa min Fødselsdag, jeg mener det idetminste, thi man kan jo neppe her følge med Tiden. Vi staar her i Brendpunktet for Cambrai i haard Kamp med Englenderen om en Høj, hvorved det igaar kom til haandgemeng, dog vi løb af med det blodige Hoved, og opnaaede ikke det ved vort Modangreb som vi skulde. Bogstavelig oversprøjtet med Jord Dynd og dyrebar Menneskeblod trak vi os atter tilbage til den Stilling vi gik ud fra. Fjenden havde taget Højen om Morgenen samt med hele det andet Batl. Det var rigtignok anderledes da jeg 1915 fejrede min Fødselsdag derhjemme sammen med dig og alle mine Kære, husker du at i sang mig vaagen og du kom ind og gav mig et Fødselsdagskys paa Sengen. Naar jeg ser tilbage paa mit Liv, saa er det med tak til Gud for hans store Naade mod mig Synder han vil fremdeles være mig naadig og bevare mit Liv, saa vi neste Aar kan fejre Festen sammen. Festen forleves ved tørt Brød da Køkkenet har forsagt os, dog imorgen smagte Resten af Rullepølsen mig godt, dog det er jo Biting naar blot vi beholder Livet. Saa de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro hengivne Georg.

Du fejrer jo vist ogsaa Dagen?

Georg blev født den 13. september 1886, så han fyldte altså 32 år denne dag.

Slaget ved Havrincourt den 12. september 1918, som Georg deltog i, var et af krigens vendepunkter, da det var den første gang Hindenburg-linjen, et af de vigtigste tyske forsvarsværker, blev gennembrudt.
Slaget ved Havrincourt den 12.9.1918

11.09.2018

Skrevet d. 11 Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

Først hjærtelig Tak for den gode Pakke No 35 med Rullepølse som smager mig godt. Cræme var ogsaa deri. Llgeledes Tak for Brevene fra den 21 23 og 29 det siste glædede mig mest der var du atter glad da jeg aabnede Brevet saa jeg til min Glæde min elskede lille Kone lyslevende for mine Øjne i allerhøjst egen Person, det er jo meget smukt, blot Øjnene, Hovesagen ved Personen, har han forfusket dog jeg glæder mig aligevel dertil og har modtaget det som en Fødselsdagsgave. Om jeg engang faar Lejlighed til at faa mig pfotograferet sender jeg dig et Billede med Sergenten paa, om du ogsaa kan lide ham lige saa godt som din Gfriter det gad jeg vide? han er nemlig bleven lidt strengere, barskere og bydende moske ogsaa lidt stoltere, hvad mener du om disse Egenskaber, dog naar jeg atter kommer hjem aflægger jeg Sergenttitlen og ombytter den med Gaarejertitlen, det synes du vist bedre om, ikke? haabentlig har du nu faaet de Breve jeg har skrevet dig før ham, de er vist bleven tilbageholdt tænker jeg. Har idag modtaget det første Fødselsdagsbrev paa den nye Adr. fra Tinne Ravit og saa fik jeg ogsaa et Kort tilbage fra Peter med paaskriften “Savnet“. Under Forholdene her haaber jeg at han er falden i Fangenskab, om ikke da vil vi være stille for Herren og sige "din Vilje ske" for Emilie vil det ingenlunde være let, vi vil bære hende paa bedende Hænder. Jeg ser af Brevet at de Loiter Børn er hos dig nu i Ferien og jeg glæder mig til at du har Selskab, saa er der jo ordentlig Liv og Røre i det lille Hjem, før glædede jeg mig ogsaa altid til, naar de kom det var en behagelig Afveksling. Tinne har jeg altid kundet bedre sammen med en med Peter, dog det var vel nermest fordi Peter var saameget ældre end jeg og derfor vilde komandere med mig hvilket jeg ikke vilde lade mig gefalde. Charlotte er en opvakt Pige og Anne Marie er sød jeg tænker du har din Glæde af dem? Med lille Didi har du jo ogsaa havdt det morsomt ser jeg. Jeg morede mig ogsaa sammen med Børnene da vi laa i Ro men jeg blev før kjed af det, som de. Tager man Børnene ved Haanden, tager man Moderen om Hjertet, siges der, og det merkede jeg ogsaa. Saa de kærligste hilsener fra din hengivne Georg.

Din vilje ske er et citat fra Fadervor, se

08.09.2018

10 Klm Sydvestlig for Cambrei d.8. Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

De skjønne Dage jeg forlevede i Ro i Glageon og Felleries er nu forbi og jeg er atter i Stilling, dog foreløbig endnu i Res. bag ved Lenkebalonen, saa Faren ikke er saa stor. Har igaaraftes modtaget dine 2 Breve skrevet d 24.8. og det glæder mig at du da har havdt et Livstejn fra mig jeg merker jo nok at du har været i stor Angst for mig, og at det har falden dig meget svært at være stille for Herren din Gud. 2 eller 3 Breve har jeg dog minst skrevet før det siste Kort du har faaet fra Marchlapo moske har du faaet dem nu? alt gik jo braaget gjennem hinanden derfor vel sagtens ogsaa Posten, og nu med Opløsningen, er det sagtens ikke bleven bedre? Dog nu haaber jeg at Forbindelsen atter kommer i de gamle Gænger. Det glæder mig at du har havdt lidt Besøg af Smaabørnene, det er dejligt at iagttage de sorgløse Smaa ogsaa her i de fjendlige Lande hvor Krigens Ræsler og Nød er meget større som derhjemme, naar de er hos Far og Mor er de trygge, og de maa saaledes være os et Forbillede lige saa tryg ja endnu tryggere kan vi være i vor himmelske Faders Varetægt. Vi synger jo Ingen er saa tryg for Fare som Guds lille Børneskare o.s.v. og det har vi dog nok som oplevet, ikke sant?
Det ene af Brevene, skrevet i Stillingen ved Framerville var Svaret angaaende Forespørgselet om Juli, som jeg med Glæde gik ind paa, det har du vel dog modtaget nu? Forleden marcherede vi gjennem Cambrei, der havde en fjendlig Flyver kastet et flyve Blad ned hvorpaa der stod fra Morgen af beskyder vi Staden og om 6 Uger er vi de bedste Venner. Civil Befolkningen forlod ogsaa Byen den Dag. Det er ingenlunde let for de stakkels Mennesker. Ret er det at vi gaar tilbage her, men nu gaar det Planmæsig efterladende Fjenden en Ørken hvor et Ophold en Vinter over nesten er umulig dette Vinterkvarter har vi nu overladt Fjenden hvis Kraft nu synes at være brudt. Udsagn af fangne Offz ytrer sig ogsaa i den Retning. Her er Meningen den, at naar vi holder detter Tryk ud, saa har vi ogsaa før Vinteren den længe ventede Fred. Herren giv i din Naade at det maa komme saaledes. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys Din egen tro hengivne Mand Georg. Fra min Madamme fik jeg en Dose amerikansk Fet med som jeg har Brug for.

Ingen er så tryg for fare, i dag kaldes den Ingen er så tryg i fare, er en salme af Lina Sandell-Berg på en svensk folkemelodi.
Lyt til "Ingen er så tryg for fare"

03.09.2018

Felleries d. 3 Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

I eftermiddagstimen et par Ord. De andre er til Tjeneste, jeg har endnu ulæseligt). Imorgen klokken fire blev vi atter alarmerede og ligger endnu stadig Alarm beredt saa det kan atter gaa løs hvad Stund det skal være, dog haabentlig trænger de ikker til vor Hjælp saa vi kan forblive her i Ro en lille Tid endnu, jeg kan ingenlunde sige at Lysten til atter at tage Del er ret stor, men naar det skal være, saa gaar jeg med Gud, stolende paa ham gaar alt lettere, han er nær hos dem som paakalder ham iAand og Sandhed. Han er en fast Klippegrund, hvorpaa man kan bygge fast, om ogsaa Stormene ombruser samme. Jeg har oplevet mangt en grudopvækkende Time, men jeg tør dog sige, at af Angst har jeg kun sporet grumme lidt, og det er vel netop Kraften fra det Høje dette er at tilskrive, haandgribelig har jeg lagt merke til Herrens bevarende Magt, derfor gaar jeg ogsaa frimodig atter i kamp om saa skal være, thi jeg føler mig bjerget i Liv og i Død, ja om ogsaa den dødbringende Kugle skulde ramme mig, saa føler jeg mig bjerget. "Frelst i min Jesu Arme, frelst ved hans hulde Bryst, frelst fra al Nød og Smerte, hvile jeg skal med Lyst. Ja min Elskede du har sikker ogsaa i denne Tid mottet bestaa en Prøve, om du var rede til at ofre alt uden at knurre, kunde du sige "din Vilje ske o Herre", det er tunge Tider men tilige velsignede Tider, da lutres Hjærtet i Smeltediglens Ovn og hæver sig renset i stille Gudhengivenhed. Gud intet Ondt bestemte og intet godt forglemte alt hvad han gjør det vel er gjordt. Jeg har nu ikke havdt Brev fra dig siden vi laa i Glageon skrevet d 19.8. da merkede jeg at Ængstelsen havde begyndt dog du kunde ikke ret begribe Samenhænget, da jeg havde skrevet at vi var i Ro (det var skrevet fra Rosieres som nu ofte har været i Beretningerne) Tak for Pakkerne No 33, 34 af Æggene var der dog 2 hele. Vasken var god ligeledes havde jeg et langt Brev fra P. Nielsen, som glædede sig til at jeg atter var ude af Kampen. Han havde været ude paa Landet og set til ved Høstarbejdet, og var lige paa Næpet til at hjælpe med. Postforbindelsen er ikke saa god nu, da vor gamle Div. er opløst dog naar du først har den nye Adr. gaar det bedre. Min Madamme er lige ved at brende Kaffebønner, som de siste DAge er kommen fra Amerika, de lugter saa dejlig, hun gjør alt for os, og er omhyggelig for os hendes Mand er død hun er 49 Aar gammel og har 5 voksne Børn, 1 Søn og 2 Døtre er hjemme, Sønnen og den ene Datter gaar paa Arbeide ved Komandanturen, den yngste DAtter er 15 Aar. Vil du være saa venlig og sende mig den uldne Vest da det begynder at blive koldt om Natten. Strømper har jeg kun seks par, altsaa foreløbig tilstrekkelig dem du var kjed af du havde givet mig med har jeg foræret min Madam som var glad derfor. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Frelst i min Jesu arme er en salme, der blev sunget meget i Sønderjylland. Den stod bl.a. i Åndelige sange og viser til menighedens opbyggelse / samlede og udgivne af Missionsvenner på Harboøre - "Harboøresangbogen".
Lyt til "Frelst i min Jesu arme"

30.08.2018

Fellerees d. 30.8.18.

Min inderlig elskede Hustru!

Atter idag en lille Hilsen. Jeg har atter idag meldt mig syg paa Grund af den Kvæstelse jeg forleden fik, det var atter nogenlunde godt men nu paa Marchen hertil har Tornisteren trykket mig saa jeg atter har lidt Smerte, dog ikke nævneværdig, men jeg fik dog af Doktoren 3 Dage, og bliver penslet med Jodt, saa det kunde jo nok betale sig at gaa hen, omskjønt Tjenesten ikke er det sværeste Arbeide, men den henger en ud af Halsen, som vi siger, og i særdeleshed til Begyndelse her ved det nye Regt. det skal være en dufte Batl. Komandør vi har, siges der som er aktiv ud til Fingerspisserne, dog for os gamle tjente Soldater er dette jo intet Nyt, værre for dem som ingen Anelse har. Jeg for mit Vedkommende holder ogsaa mere af det eqzakte, end af, kommer jeg ikke idag saa kommer jeg morgen. Schneid skal der jo nu engang sidde bagved.
D0g allerhelst saa jeg at det hele hold op idag, hellere end imorgen og vi kunde smide Klamotterne i Hjørnet, og atter springe i Civil for at være den frie Mand, der ingen er bunden af, ja hvem er vel friere end Bondemanden dog under Krigen er han jo ogsaa bleven bastet og bunden, men de Baand løsnes vel ogsaa igjen efter Krigen. 0 lykkelige Stund da vi kan ombytte Sværdet med Ploven og atter begynde Familielivet og den kære frie Bondegjerning. Og jeg tror min Elskede, at den Tid ikke er ret fjern mere, da man herude lige som har en Anelse derom, der er mange Ting som tyder hen derpaa ja Herren giver i sin Naade at vi maa bleve forskaanet for den 5 Krigsvinter, ja jeg har det haab, at kunde fejre Julefesten derhjemme hos dig min skjønneste Julegave, min Julerose fra 1913 da vil Tonerne fra Julesalmen Fred paa Jord, Fryd paa Jord bruse med jublende Klang gjennem vore Hjem og Menigheder. Jeg har et meget godt Kvarter her, min Madam skjenker mig nu lige Kaffe i, og hvad for en Kaffe, det vilde lige være en Nydelse for Ellen moske ogsaa for dig naar du havde Fløde og Sukker dertil. I Middag har jeg spist stugede Kartofler med Gulasch for første Gang efter dem du lavede mig. Kannst du mich kochen

Det kunde jeg jo ogsaa have sagt til dig dengang, dog da har jeg, underlig nok ikke tænkt derpaa, jeg deler her Værelse med en Untffz som lige idag er kommen fra Orlov og jeg hører saaledes lidt nyt fra Fædrelandet haabendlig har jeg havde den siste Orlov og naar jeg atter kommer hjem er det for at blive derhjemme hos dig som din Korporal, har du saa ikke Angst for at jeg vil komandere med dig? Nu nermer sig min Fødselsdag husker du da vi fejrede den sammen 1915, jeg haaber at forleve den her. Til Slut igjen en kærlig Hilsen fra din egen hengivne Mand Georg.

Fred på ord, fryd på jord er en linje fra Ingemanns og Grubers Glade jul, dejlige jul.

28.08.2018

Fellerees d. 28.8.18.

Min elskede lille Hustru!

Nu er vi altsaa ankommen ved vort nye Regt. No 27, det blev altsaa ikke 66 men det hører med til samme Division. Adres. ved jeg ikke endnu men den ser du jo paa Kuvertet. Vort Komp. er bleven bestaaende saa vi merker ikke saa meget til Forskjellen, blot en anden Kompagnifører. Imorgen marcherede vi hertil og blev festlig modtaget her af Regt. Musikken og vor nye Regt-Komandør holdt en Velkomstale, med rosende Ord om vort gamle Regt, han haabede ogsaa at vi snart motte føle os hjemme her ved det nye. Talen ente med et Hura for Kaiseren, efterfulgt af presentermarchen. Jeg har her ogsaa et godt Kvarter, tænk en god Seng, og hos Madammen har vi faaet Kaffe. (ren Bønnekaffe) og Kakao, som de faar fra Amerika, vi er med 2 Mand her, bedre som naar der ligger saa mange sammen. Det er her 6 Kl fra Manbeuge, saa kan du vel gjøre dig en Forestilling om hvor jeg er i Verden? Tak for dine 3 siste Breve som jeg modtog igaar. Nu har du vel erfaret Grunden hvorfor jeg ikke har skrevet, godt at du ikke vidste noget om den Fare hvori jeg svævede. Herren være takket at jeg endnu kan skrive til min Elskede og at jeg endnu er sund og rask. Angaaende Spørgsmaalene i dine breve har jeg vel allerede besvaret? angaaende Julie har du jo vist ogsaa modtaget? jeg glæder mig til at du kan faa hende til Vinters, saa kan i da passe paa hinanden, og du har da ogsaa Selskab, og du vil da ikke saa ofte falde i Tanker. En Bøn har jeg til dig, angaaende Julie, naar hun ikke er saa rask, hold alt særskildt med Mad og Toilette, vil du love mig det? thi naar hun har det ved Lungerne, kan det let blive overbaaret, jeg vilde dog gjerne beholde dig sund det kan du nok forstaa, Forsigt ist besser vie Nachsigt, siger man, ellers kan jeg kun glæde mig med dig. Haabentlig kan jeg ogsaa selv forleve Vinteren sammen med eder det vilde jo endnu blive smukkere, thi som vore Fronter staar nu, har de vel ingensinde før staaet, i det Store og Hele om ogsaa Fjenden kan fortejne smaa Resultater, saa er det dog ikke nævneværdig, og staar i ingen Forlig til deres Anstrengelser, vi havde jo nu det Pech at faa vores Klø derved, det var jo ikke undgaaelig. Jeg har den Tro, at Krigen snart er tilende, og at vi saa ved Guds Naade atter vender sunde og raske Hjem, for at leve i fred og ro sammen med vore Kære. Ja min Elskede da vil Glæden og Takken være stor. Saa slutter jeg i Haab om et glædelig Gensyn. Din egen tro hengivne Mand Georg.

Vorsicht ist besser als Nachsicht betyder bogstaveligt Forsigtighed er bedre end tilgivelse. Det er en fast tysk talemåde, hvor man vel på dansk vil sige Det er bedre at forebygge end at helbrede.

26.08.2018

Glageon d. 26.8.18.

Min inderlig elskede Konelil!

Nu er det længe siden jeg har havdt Brev fra dig, det er vel fordi vi bliver opløst at Posten ikke kommer regelmæsig. Du kan tro vi føler os godt tilpas her hvor vi ikke merker til Krig, ikke hører Kanonernes Torden og Flyvernes uhyggelige Brummen ledsagede af Bombernes Eksplosion. Det virker beroligende paa Nerverne og opfriskende da vi befandt os i en forferdelig overspendthed, saa det ikke mere var tale om at kunde gjøre fast Modstand, det havde man nesten ikke anet at en Afdeling kunde komme saaledes ned, men det var sandelig intet Under, efter som vi, afkæmpet som vi var, blev angrebet og opreven, dog nok om al den Elendighed. jeg gruer nesten ved at tænke derpaa. Her er det bedre at være og at forglemme Krigens Resler. Byen er smuk og uberørt af Krigen, Beboerne er venlige mod os, og Kvarterene er gode. Jeg sidder her i Køkkenet hos vor Madam den gamle Bestemoder viser mig lige hendes Kaffebønner (brendt Rug) hun svalrer mig Hovedet fuld paa Fransk og det lader til at hun er meget utilfreds at hun ikke kan faa rene Bønner da de er de samme Kaffesøstre som derhjemme hos os, og jo, den gamle Bestemor, med de dybtliggende Øjne og de furede Kinder, dog nydelig med hendes hvide Sjal om Skulderne i hendes Alderdom, hun lider under, ikke at kunde drikke ren Kaffe, den unge Madamme har en lille Dreng paa 4 Aar dog hun ser ud som om hun var over de 45 derved er hun 30. Manden er ogsaa hjemme men han gaar om Dagen til Arbeide. Ved vor Nabo er det ikke et meget godt Forlig. Imorgen vaagnede vi, da skjentes de forferdelig, det er Flygtlinge fra Saisong Mand og Kone og en Kone og hendes voksne Datter, tilsist kom de i Totterne paa hinanden, Konen og hendes Datter faldt over Manden og pryglede ham, en af Soldaterne gaar over banker paa Døren og raaber! Ruhe im Puf, det er ikke behagelig naar man falder i Fruentimmernes Klør. Konen fortalte os at Manden havde stjaalet dem Mel fra. Angaaende vor Opløsning gaar der allehaande Rygter, dog den nermeste Fremtid, vil jo vise hvad der bliver det rigtige. Meningen er mest den at vi kommer til de akt. 66. som hører med til en Støddivision, det er bedre som en Stillingsdivision, siger jeg, der kommer vi en kort Tid med i Schermüzelen, og spares for den forferdelige lange og langsomme afmyrdning, i Forlig har vi havdt større Tab en de. Min elskede lille Mie, vi haaber til Gud at det snart maa være nok og at vi atter maa glæde os til Gjensynet, for atter under fredelige Forhold at leve elske og arbejde sammen, Guds Navn til Ære og os og vore Medmennesker til velsignelse. O jeg ønsker saa tit at jeg kunde tage dig i mine Arme og trykke dig min inderlig Elskede til mit Bryst, at arbejde for dig, at gjøre Livet lyst og lykkelig for dig, dertil giver Herren mig sin naade.
Saa i inderlig Kærlighed mange Hilsener og Kys, og naar jeg først kommer hjem lidt mere. Din Georg.

Ruhe im Puff betyder Ro i bordellet.

24.08.2018

Geschrieben den 24 August 1918.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Endnu i Aften et lille Livstejn, vi er nu endelig naaet til vort Bestemmelsessted ved den Belgiske Grense, dog vor Ro bliver os nok ikke længe forundt da vi nok i de nermeste Dage bliver fordelt. Dog jeg er Herren taknemlig for saa vidt. Har lige modtaget Pakken 31 som smagte mig godt, jeg var paa ren Grund. I inderlig hengivenhed Din Georg.

Georg er i nærheden af byen Glageon.

21.08.2018

Skrevet i Skoven ved Ham d. 21.8.18.

Min inderlig elskede Hustru!

Vi vandrer nu atter rundt i Verden og der er tale om at Ruinerne af vor Division bliver opløst, jeg skal jo nok meddele dig det naar det kommer saa vidt. Hans Mejstet har udtalt sin Kejserlige Tak til os, for hvad vi har ydet. Ham er ikke saa slemt berørt af Krigen og Omegnen er meget smuk. Solen brender med sine varme Straaler paa Stubmarkene, dog den lille Skov her med dens tætte Buske, byder god Skygge og er ret egnet til Ro for en afkæmpet Truppe. Forrige Nat marcherede vi hertil fra Marchlapo 20 Klm. jeg sov saa fra om Formiddagen Kl 7-3 og siste Nat fra ½11-9, saa drak jeg Kaffe og lagte mig atter hen og sov saa til Middagsmaden kom (Bryhreis) saa du ser jeg kan nu nok have godt udsovet, her bliver vi et par Dage og bliver saa forladet og kommer hen i Nærheden ved Bernot, er i det i det minste sagt os. Har sendt dig Pakker med Vask, i Underbokserne var en ⅕ Tobak til Peter Heindich kan du forære ham for Tørfstrygningen det er jo vist ikke let og faa fat i ren Tobak. Tak for Pakkerne 30, 31, jeg vidste Tittelen paa Bogen før jeg fik den ud af Pakken, da jeg saa gennem Sprækken, dog det har intereseret mig at læse den igjen ligeledes Almanakken var mig bekjendt, dog det giver Tankerne en anden retning, det bliver saa let ensformig og Sjælen blever sløv og ligegyldig. Notisbogen har jeg ikke modtaget ligeledes ikke det lovede brev om Tyvene fra Quorp, jeg har igaar kjøbt en Notisbog til 2,40 M moske er den bedre som din? Vil du sende mig en Skjorte med det første, Underbokser har jeg endnu, den gamle Skjorte og Underbokserne har jeg byttet om for ny, et et par har jeg faaet af en Saaret jeg har ogsaa faaet 2 par nye Strømper udleveret, saa jeg er godt forsynet. 6 par har jeg, saa du behøver ikke at være kjed af de gamle du gav mig med. Du kan tro vi levede godt ved Tilbagetoget, for da vi satte os fast var det lige i Nærheden af et Proviantamt, hvor der var alle gode varer i Hülle und Fülle, det var vor Lykke da vi i 4 DAge ikke saa vort Køkken. I dit siste Brev ser jeg at du har ikke læst meget i Avisen ellers havde du vist ytret din Bekymring for mig, dog det kommer jo vist nu da du i saa længe intet hører for mig. Ja min kære Mie vi har meget at takke for, at jeg kan sidde her sund og rask udskadt af Fjendens Haand og skrive til dig min Elskede. Thi det jeg har oplevet kan jeg neppe skildre dig med Ord, men jeg ser tydelig nu bagefter Herrens bevarende Haand som har været over mig, de fleste af mine Sager er gjennemhullede af Kugler, sist fandt jeg endnu en stikkende fast i Sømmen af min Mantel, som jeg ved Lejlighed sender dig. Skaftet af mit Gevær blev ogsaa splintret af en Granatsplint, en Fuldtræffer i Graven, 4 af min Gruppe saaret 1 Død jeg nøjedes med en Bule paa Baghovedet af en Sten, alt Herrens Naade. Tak ham med mig, min Elskede. Fjendens Magt er atter brudt og vi sidder fast i vore Stillinger en Besejring af den tyske Armee er der ingen Tale om, det lille STykke de har taget er jo kun en Brøkdel, i Øjeblikket var det uundgaaelig overfor den store Overmagt.
Saa hilses og kysses du paa det hjærteligste af Din egen Georg.

De røde Æbler er tidlige dog vist ikke egnede til at sende mig, spis dem selv, de smager godt dog spis ikke udelukkende Grød, det lover du mig? Det glæder mig at Peter ogsaa er bleven forfremmet til Untffz. hvad kan vi ikke alt blive i Krigen det havde jeg ikke tænkt.

In Hülle und Vülle kan nærmest oversættes med i store mængder.

17.08.2018

Marslapo d. 17.8.18.

Min inderlig elskede Hustru!

Du har sagtens været urolig for mig da du i Aviserne har læst om de Alieredes Gjennembruds-Slag ved Amiengs, og der ingen Livstejn kom fra mig. Ja du kan tro min Elskede jeg har oplevet noget siden jeg sist skrev til dig. Det siste Kort var vel fra Rosiers hvor vi var kommen i Ro. Den 8 om Formiddagen blev vi alarmerede, vi var rede da vi hele Morgenen nok havde merket at der var Olie i Mosen, saa gik det hen mod Harbonnires hvor vi tog Stilling, det varede ikke længe før de fjendlige Patroiller viste sig. Vi saa ikke en Eneste af dem fra første Stilling komme tilbage, altsaa havde Fjenden taget hele Herligheden. Nu kom Tankene til syne, veltende dem hen over Bakkerne, som Flodheste gjennem Vandet, vi talte ikke mindre en Tredive, fra venstre kom atakerende Kavalleri, og i en Højde fra 10-30 Meter fejede Flyverne hen over vore Hoveder, saa lufttrækket nesten løftede os Staaihelmen af. Deres Bomber lynede og brage om os, og deres Maskingeværer praslede deres dødbringende Bly ned i vore Rækker, det var krittikske Momenter, hvor Haarene kunde staa en til Bjerge. Nu kom ud af alle Kroge den angribende Fjende, nu begynte vort ødelæggelses Verk. M.G. gjorde deres virkning, men Fjenden var for talrig, og hvis vi ikke vilde i Fangenskab motte vi knibe ud, som ogsaa lykkedes for en Del men da var det Fjendens M.G. paa Rad og mangt en Kammeret motte lade Livet eller faldt saaret i Fjendens Hænder, det var altsaa paa den 2 Kampdag d 9. fra 8-9 holdt vi Stillingen der ved Harbonnires. Det vil forblive 2 uforglemmelige Dage af mit Krigsliv. Herren holdt dog forunderlig sin beskjermende haand over mit Liv, en M.G. Kugle fra en TAnks traf mig bag i Tornisteren gik gjennem Støvlen og min Mantel og ud mellem Bryst og Arm, altsaa da vi trak os tilbage, bag Trameville tog vi atter STilling som vi saa med Hjælp af tililende REserve hold og er nu igaar bleven trukket ud og ligger her paa en Mark i Ro, da vi her er i Egenen hvor Sommerslagene har raset, og derfor ingen Byer findes. Har sendt dig et Kort d 14 har ingen Lejlighed havdt til at skrive i denne Schametzel. Tak for alle Pakkerne jeg har modtaget til 28. det smager mig godt efter den Tour. Ogsaa Tak for dine Breve og Kort som alle har glædet mig, saare meget, du har jo ogsaa oplevet mangt og meget i den Tid, jeg er glad ved at i kan have det saa rolig og fredelig derhjemme og ikke merke noget til Krigens Rædsler, en stor Naade fra Herren. Du skriver om at du gjerne vilde have Julie, nu da hun kommer bort fra Gaarden du ved dog at jeg har sagt dig at du kunde tage dig en Pige til Selskab det vil derfor kun glæde mig om du kunde faa Julie til Husdame og plej hende kun godt, hun kan have det behov, saa meget har vi vel da Raa til, jeg er jo ogsaa steget i Lønning - fra 30-75 M om Maaneden jeg faar Sergentlønning. Jeg har det ellers meget godt er sund og rask, undtagen lidt Smerte i Kravebenet og Ribbenene da der i Morgen sprang en Hest ned gjennem Teltstykket i Graven paa mig, den vilde gaa over Broen men var for tung du kan tro jeg blev vaagen men viste først ikke hvad der var løs, det er nu bedre og jeg slap saaledes ved Herrens Naade godt fra det. Kærlig Hilsen i tro Kærlighed Din Georg.
Gennembruddet ved Amiens var et af de to tilfælde i første verdenskrig, hvor de allierede brugte kampvogne samlet og i stort antal (det andet var ved Cambrais i 1917). I begge tilfælde lykkedes det at lave et kilometertykt gennembrud af de tyske linjer, men det lykkedes ikke umiddelbart at følge det op med succes. Gennembruddet markerede dog afslutningen på skyttegravskrigen på vestfronten.
Det kan ses af Georgs brev, at der kun var få kilometer mellem hans stilling før og efter gennembruddet (den 8. og den 17. august).
Rosiers er Rosières-en-Santerre
Harbonnires er Harbonnières
Trameville er Framerville-Rainecourt
Marslapo er Marchélepot

En britisk Mark V tank

03.08.2018

Den 3. August 1918.

Feldpostkarte.
Min kæreste Mie? Atter idag en lille hilsen, det er Rejnvejer og et farligt Smøre. Kortet er ogsaa mærket deraf, da jeg ikke havde andet at skrive paa saa gaar det ogsaa med i Købet, haaber dog at du endnu kan læse det. Efter hvad jeg ser har i derhjemme ogsaa havde megen Rejn, det er jo godt for Græsmarkerne, og Græsserne, nu ser de vel bedre ud som da jeg var hjemme? fra nu af og til November havde jeg havdt Arbeide nok, med at gjøre Vandgrøfterne ren, men de faar vel vente til jeg kommer. Din egen Georg.

02.08.2018

Den 2 August 1918.

Min elskede Konelil!

Husker du idag for 4 Aar siden d 2 August 1914, det var den første Modbiliseringstag, jeg husker saa tydelig da jeg rejste med første Tog mod Nord som var fuld af Landstormsfolk der skulde melde sig i Haderslev, og jeg reiste ned for at tage Afsked med min Kæreste for at drage ud i kamp mod Fjenden for at værne om Hjem og egen Arne, det var underlige Følelser der dengang drog gjennem Sjælen, nu gjaldt det om at vise hvad vi havde lært de møjsommelige Soldateraar. Jeg følte tydelig det Ansvar jeg havde, og gik uden Betænkning med Gud for Konge og Fædreland. Husker du vort Møde uden for Gaarden du var lidt undseelig da du ingen Tænder havde, dog det gjorde mig ikke noget, du var mig dog lige kær det var dog for dig jeg ogsaa skulde afsted, du stod for mig som den jeg skulde kæmpe og stride for, jeg tror neppe du fattede mine TAnker den Dag og jeg var dig velsagtens en Gaade? dog jeg tror at du bagefter har lært at forstaa mig ikke.
Luften var trykkende indendørs og vi tog en lille Spaseretour til den nærliggende Skov, og Tankerne fløj vel nermest hver sin REtning, dog i et var vi enig, om at overgive vort Livs Førelse til kongernes Konge og Slagenes Leder, som vi ogsaa bagefter bragte til Udtryk da vi knælede for Guds Ansigt, i Vaskerummet eller hvor det var og vi følte en Guds Kraf i vort Inderste og hans Fred fylte vore Hjærter saa Stormen lagte sig og kun merkedes som en stille sagte Susen, der ogsaa kom for Dagen ved vor AFsked paa Brendstrup Banegaard. Ja min Elskede vi har siden da oplevet mange Storme hvor Bølgerne gik højt og vilde dog vor himmelske Styrmand som stod ved Rodret ledte Skibet sikkert gjennem de fraadende Bølger, og naar vi opdagede Jesus blev Vejret og Søen blikstille, ja kære Mie vi har nok Grund til Tak at vi endnu efter 4 Aars Kamp endnu er sunde og raske og endnu tør haabe paa et Gjensyn. Og naar vi ser tilbage paa Fortiden og ser Herrens naadige Førelser med os, da giver det os Anledning til, trygt at skue ind i Fremtiden. Vor Gud er en Bolig fra Slægt til Slægt, og hernede ere de evige ARme omslynget af disse Arme føler vi os bjerget i Liv og i Død.
Saa takker jeg ogsaa hjertelig for Fortsættelsen samt Brevet fra den 28, som jeg modtog samtidig med Tante Sophies Brev, og det glæder mig at høre at du har havdt dine Sager i Orden. Ligeledes for Pakkerne 22 og 23. Vaflerne var ikke helt gode mere, dog hvis du tørrer den først vil de holde sig det Bedste stegte jeg op de smagte godt. d. 28 fylte jeg 6 Aar som Soldat, nesten l/5 Del af mit Levnet. Kærlig Hilsen og Kys Din tro hengivne Georg.

31.07.2018

Skrevet d. 31.7.18.

Min elskede kære Kone!

Har siste Nat modtaget dit kære Brev fra 26 lidt om Festen, som jeg ser har været velsignet og godt besøgt, havde ogsaa Kort fra Carl som skrev derom, han skrev ogsaa at du ikke havde været tilfreds med det korte Besøg de havde gordt dig, men Tiden havde været for knap, haaber nu i Dag paa Fortsættelsen af Brevet. Ligeledes Tak for Pakkerne 20 og 21 som begge vare godt, har til Gengjeld sendt dig en Pakke med lidt af mit Tidsfordriv haaber at det vil interesere og glæde dig lidt, har du modtaget Pakken med Skjorten. Vi er nu afløste i første Linie og ligger atter i Artileribeskyttelsesstillingen, nu bliver det nok snart til Alvor med Afløsningen som der siges, vi har jo ogsaa været længe nok her, havde ogsaa Kort fra Andreas Grevsen som ligger i Leibziger Lager ikke saa langt herfra, hjemme i Quorp har de vist glædet dem til at vi har talt hinanden, og sagte til ham, at jeg havde givet an at jeg besøgte min Svoger dog han ytrede ikke noget i den Retning. - Med vort Møde mellem Johannisbærbuskene har vel omtrent passet? og skildringen af samme vel ogsaa? Har ogsaa skrevet 3 Fødselsdagskort til Cicilie Tinne og Th. Festersen, hvornaar er det A og Nis' Fødselsdag jeg har glemt dem dem skulde jeg dog ogsaa gjerne skrive til, har havdt Brev fra dem efter lang Venten, ogsaa fra P. Bruhn som jeg vel har sendt dig? -
Du kan engeng ved Lejlighed give Andreas Rentemærkerne med, over det 3 Krigslaan saa kan han hæve dem paa Banken. Jeg tror der staar for 2½ Aar, eller hvis du vil, kan du ogsaa, saa vil jeg forære dig dem. - Nu har jeg faaet min Mellemmad bestaaende af Smørrebrød og en salt Sild, det gode Smør fra Cicilie er nu ved at slippe op det har jo ellers holden godt for. Du bor altsaa ene nu, om Natten og det lader jo til at det gaar helt godt, moske har du ogsaa ligesom Moder og Fie min Pibe og Kasket hengende i Vinduet, til Skremsel for natlig Besøg? Du ved ikke hvor gjerne jeg var hos dig om Natten for at passe paa dig og hele Huset saa var du vist slet ikke bange mere, haabentlig er den Tid ikke fjern da det bliver mig forundt. Man glemmer nesten hvorledes en Kvinde ser ud, siden min Orlöv har jeg ikke set et kvindelig Væsen thi her paa vort Strøg, om vi ogsaa kommer lidt tilbage er det ikke mulig for Zivil at bo, da alt nesten er skudt i Klump fra alle de store Somme Slag. Nu er de derhjemme jo vist mit i Kornhøsten, som man læser i Avisen tejner den vel nogenlunde, efter som Forholdene ikke har været saa gunstige, det kan jo ogsaa gjøres Behov. -
Et Brev er et Brev kan man sige dog jeg ved ikke om dette Brevs Indhold vel helt kunde tilfredsstille dig, dog man er ikke altid lige godt oplagt saaledes heller ikke altid til at skrive. Slutter derfor, og haaber neste gang at gøre det bedre. Din egen tro Mand Georg.

27.07.2018

Skrevet d. 27.7.18.

Min kære elskede Konelil!

Har idag modtaget dit kære lange Brev som har glædet mig meget, jeg ser at du har havdt god Tid til at samle dine Tanker, ligeledes Ro og Stilhed, som er meget værd for en Brevskriver, da det ellers let bliver Fjasko hvad mand skriver og til ingen Glæde for Modtageren. Jeg skriver ikke gjerne naar jeg ikke rigtig kan samle mine Tanker, dog her bliver man jo stundom tvunget dertil ogsaa. Peters Brev glædede det mig at læse: Hjærtelig Tak for Pakken med Æggene No 19. Da vi her lever ved tør Kost laver jeg mig selv Middagesmad. Vi faar jo 1℔ Konservekjød udleveret til 2 Dage, altsaa en halv til hver Dag, som jeg saa varmer op en lille Klat Smør saa brokker jeg et par Skiver Brød i og derpaa tilsvarende Kaffe naar det er godt sammenkogt med Brødet, kommer Æggene tilsyne som bliver slaaet paa og medkogte det giver en god nærende og velsmagende Middag vel bedre som dine røde Grød og Salat, som jeg ikke har meget Tiltro til at de giver megen Kraft, og jeg slaar for at du kaager dig en Middag efter mit Resept.
Uha, det rejner idag, saa vi nesten er ved at drukne. Jeg ved ikke om du kan have en Anelse om hvilken Følelse det er, naar du i den bedste Søvn vaagnede op og at du da lagte mærke til at Dynen var gjennem vaad ligeledes Benene og Underlagenet, saa kan du sætte dig ind i den Situation jeg befandt mig i, i Formiddag da jeg vaagnede, dog Humøret maa man ikke gjerne tabe her i Felten og det er derfor det bedste at se og faa den bedste Vits ud deraf, og mange en GAng faar man ved saadanne Lejeligheder en hjærtelig Latter saa man glemmer det Ubehagelige.
Da Tinne har skrevet mig om at sende mig de smaa Venner saa kan du jo dog bedre sende dem, nu naar Johannes Piger har bestillet dem selv, du maa ogsaa nok sende mig en god Bog at læse af og til da her tit er Lejlighed dertil saa gaar Tiden bedre. -
Skade at du ikke kan glæde dig lige som Fru Broschmann, du skrev om, det er vel lidt paafaldende? Hvad du skriver til Slutning, har jeg ogsaa engang skrevet til P. Nielsen og fik derfor en god Bebrejdelse. M Nu maa du love mig at du ikke altid lever ved Rødegrød og Salat, hellere maa du sende mig en Pakke mindre du har dog ogsaa Høns, og behøver ikke at sælge Æggene alle, undtagen hvad du skal levere af, hører du? det maa du love mig. Saa hilses og kysses du af Din egen tro Georg.

26.07.2018

Skrevet d. 26.7.18.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for Pakken med Rugkagen, den havde været lidt for frisk i pakket, men kunde endnu godt spises og den smagte mig godt omenskjønt jeg i denne Tid ikke lider Mangel paa brød. Forpleiningen er her i Frankrig bedre som den var i Rumænien. Jeg ser at i har havde lang besøg af min kære Marie, og at hun enda har hjulpet med i Høet, det har vist været morsomt da hun nu er bleven helt fravendt Markarbeidet. Mon hun har fortjent Føden derved? Siste Aar hjalp jeg eder i Høet, husker du endnu at jeg læssede et par Læs af det bliver ogsaa for mig uvandt Arbeide, nu har jeg nesten ikke havdt en Plov i haanden siden 1918 eller forrettet rigtig Bondearbejde, saa man vel nesten glemmer det. Motte den Tid snart oprinde da jeg kan ombytte Sværdet med Plov og Spade, saa var man atter i det rette Ellement, dog Herren ved Tid og Time og hvad der tjener til vort sande Vel.
Ja kære Moder nu er det over et Aar siden, da min kære Mie og jeg oplevede den lykkelige Dag derhjemme i eders Hjem, da vi lovede hinanden Troskab for hele Livet om ogsaa det første Aar har været fuld af Savn og Besværligheder saa var det dog et lykkeligt Aar hvor vi levede i de skjønne lyse Minder og Kærlighedens baand blev fastere knyttet mellem Mand og Hustru og Slægtning, et Aar hvor Herrens Velsignelse strømmede saa rigeligen ned over os baade i timelig og aandelig Henseende altid paa ny merkede vi Frelserens udstrakte, evige Arme som velsignende omfavnede os og netop i rette Tid uddelte den Trøst og den Kraft vi i Øjeblikket havde Behov, Ja kære Moder, Døden holdt ogsaa sit Intog i vor Familie, dog vi kan sige med Job, Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet. Haabet om en glædelig Begivenhed, har min kære Hustru og jeg, som du jo sikkert ved, mottet opgive, jeg havde imødeset det med Glæde, men for min kære Mie havde det jo ingenlunde været saa behageligt under de øjeblikkelige Omstendigheder, i den Henseende er det jo bedre for os, som vi nu er stillet, derfor haaber vi paa bedre Tider og Lejlighed, saa skænker Herren os ogsaa i Naade den Glæde. Ellers har jeg det efter Omstendighederne meget godt og haaber at høre det samme fra eder. Saa de kærligste Hilsener til dig kære Moder og alle i Hjemmet fra din hengivne Søn Georg.

Herren gav Herren tog, Herrens Navn være lovet er et citat fra

24.07.2018

Geschrieben den 24. Juli 1918.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Idag har i altsaa stor Fest i Bjolderup Bollerslev og jeg havde gjerne taget Del deri sammen med dig og alle de Kære Venner. Herren velsigne Dagen for eder. Min hjærteligste Tak for dit kære lange Brev skrevet paa vor Bryllupsdag, hvor jeg har forlevet Dagen ser du af Beskrivelsen af mit Quarter, og at Dagen ikke begynte saa meget behagelig har du ogsaa nok kundet rejne ud: ikke? Ellers har jeg det ret godt, som jeg glæder mig til ogsaa at høre fra dig. Din tro Mand Georg.
Husker du idag for et Aar siden da vi tog Afsked paa Flensborg Banegaard?

22.07.2018

Skrevet d. 22.7.18.

Kære elskede Hustru!

Altsaa igaaraftes eller rettere Nat kom vi velbeholden hertil uden at faa et eneste Skud, det er noget helt nyt, og ligger nu atter her i Stillingen, og vi undres over at det paa en Gang er bleven saa roligt, de par Skud han nu sender os hvad er det imod de Tusinder han sente siste vi var her moske er det den stille Ro før Stormen dog vi haaber det ikke. Det er nu mere til højre og venstre at de holder Konsert. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev af hvilket jeg ser at du atter er derhjemme i Ravit, hvor du føler dig lykkelig og vel og hjemme og du kan tro det glæder mig meget men en lille Hage er der dog derved merker jeg, og det er at du savner Manden i dette Hjem, det er naturligt og jeg kan fuldtud sætte mig ind i din Ensomhed. Jeg kjender ogsaa Ensomheden tilfulde, det kan du tro mig om ogsaa jeg er omgivet af mange lystige Kammerater og ogsaa var der en Tid da jeg var derhjemme før Krigen, da jeg følte Trykket af Ensomheden, den Tid da jeg søgte mig en Livslesagerinde, ved en saadan Lejlighed fik jeg engang det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær! og jeg blev tilfredsstillet og kunde atter vente. Hvad jeg den Gang begjærede har Herren i sin Naade skjenket mig idet han gav mig en kær og omsorgsfuld Hustru som skjenkede mig sig selv og hele hendes Kærlighed og jeg er indtilnu ikke bleven skuffet. Nu er det Pligten for Konge og Fædreland som ofte lægger Trykket af Ensomheden paa en, skilt fra den Kæreste og de Kære udsat for Farerne og Uvidsheden om et Gjensyn, da vil vi atter du min Elskede tage det Ord fra Herren, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtets Begjær. Saa kan vi ogsaa opfylde vor svære Pligt som er os paalagt af ham, og roligt vende Herrens Time af, da Ensomheden skal forvandles til Fryd i Fælles Liv og Lovprisning, til Hærskarernes Hærre som fører alt ud til vort sande Vel.
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt.
Hjærtelig Tak for den gode Pakke med Smør du har hamstret til mig hos søster Cicilie, jeg takker ogsaa hende derfor, har ellers lige skrevet et Brev til dem. Smørret kom mig udmerket til pas da vi her i Stilingen ingen Middagsmad for men derimod merer Brød, og det Smørelse vi modtager ikke naar saa vidt. Jeg tro ikke at jeg endnu har modtaget Pakken No l7. 16 var med Æg og l8 med Skinke og Flæsk, eller har jeg fortalt dig? Det klapper jo ellers udmerket med Posten. Det glæder mig for Carl at han er kommen paa Orlov der kan du dog se at jeg har været blandt de Lykkelige med min Orlov, ikke? Hvormange er det ikke gaaet som ham, ja endnu værre. Saa vil jeg slutte med de kærligste hilsener og Kys, og Herren anbefalet til sjæl og Legeme Din egen GEorg.

Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra
Thi hvo sin Lid til Gud har sat han vorder ei af ham forladt er de to sidste linjer af salmen Hvo ikkun lader Herren råde, sådan som den blev sunget på den tid. Lyt til en lydoptagelse her.

21.07.2018

Skrevet d. 21.7.18.

Min elskede kære lille Kone!

Min bedste Søndagsmorgenhilsen. Er nu lige kommen ud af Sengen har drukket Kaffe og gort Toilette. Haaret vandkæmmet Skæget opsat til Øjnene, Tænderne og Nejlene skinner som Perler. Lusefri er jeg ogsaa, en splinter ny Trøje og derunder en skinnende Skjorte saa du min Elskede kunde godt komme da jeg er lekker at tage ved, løber VAndet dig ikke til Tænderne? men med min Bolig er der ikke meget at prale af det er en Kjelder under en Ruinhob. Huset er brendt af og Murene nedskudt, mit paa denne Ruin ser du et mørkt Hul ned i Hullet fører en rund Trappe naar du stiger ned i Dybet naar du ned i vor Bolig, et stort Kjelder med velvede Mur, til højre staar Korporalens Seng, og tænk dig bare, en velbeholden Springfedermadratse, som Hovepude Tornisteren som Underdyne Feltstykket, som Dyne et uldent Dække. Ved Hovedenden hænger Gasmasken, Staalhelmen og Koppelet, rede til at henge det om ved en mulig Alarm da vi altid ligger paa springende Fod, lidt længere til bage til Højre og Venstre ligger 8 Mand paa Britsherne. I Aften gaar vi for og løser af i første Linie, hvor vi bliver liggende i 8 Dage saa kommer vi tilbage Artilleribeskyttelsesstillingen, i 8 Dage, og derfra atter tilbage i Ro til Proyart eller her i Bayonvillers, dog haabentlig bliver vi afløst i Divisionen inden den Tid, Tommi skal have sendt et flyveskrift over, at naar den 109 I.D. ikke snart bliver afløst saa vil han løse os af. -
Forleden var jeg altsaa henne at besøge Andreas Grevsen i Cappy, de var jo nu bleven afløst og laa nu der i Ro, han var sund og rask, munter og godt ved det, da jeg kom derhen var han lige gaaet til Tjenste, og jeg motte saa vente til han kom tilbage (l Time) og jeg saa paa ham at han glædede sig over mit Besøg, vi havde ogsaa en rar Eftermiddag sammen. Vort Samtaleemne var jo mest eder i Kære derhjemme og gamle Minder fra den Tid vi var sammen i Ravit. Natten blev ingenlunde en rolig Nat da vi hen kl ½ 3 blev alarmeret og per Last Auto gik det til Fronten dog vi blev ikke brugt, anderledes er det vist gaaet Andreas, da det var i deres gamle Stilling Fjenden var brudt ind og de har mottet gjøre et Modangreb og som jeg har hørt bleven vist tilbage. - Min hjærteligste Tak for Pakken No 18 med Skinke og Flesk ogsaa for Brevene fra Quorp du har jo havdt det rart der, nu er du jo vist atter derhjemme i Ravit, jeg har ogsaa havdt Brev fra P. Bruhn og N. Callesen som har glædet mig vil du være saa venlig og sende mig Vask, jeg sender her til at vaske, ellers har jeg det godt er sund og rask og haaber det samme om dig min Elskede. Siste Aar om denne Tid da havde vi skjønnere Dage, Hvedebrødsdagene de vare skjønne men korte. Kærlig Hilsen og Kys sender dig din tro hengivne Mand Georg Knudsen.

18.07.2018

Paa vor Bryllupsdag d. 18 Juli 18.

Min elskede ungdoms Hustru!

Altsaa idag er det et Aar siden vi fejrede vort Bryllup derhjemme i vort kære Quorp. Minder trænger sig frem af Sjælens Indre og i Tankerne gjennemlever jeg atter Dagen. Ja vi forlevede den Dag i Rosernes Tejn, de smukke Roser, men der gives ingen Roser uden Torne, og disse Torne som vokser sammen med Roserne har vi to ogsaa merket i det henrundne Aar, dog de smukke Rosers Duft sprete dog mere Ünde, end Tornerne voldte Kvaler, og vi kan kun paa denne Dag, med Tak til Gud skue tilbage paa den henrundne Tid, Gud var med os og har med sikker Haand ført os gjennem alle Farer og Vanskeligheder og velsignet os saa rigeligen, hvad han har taget fra os har han paa anden Maade erstattet os tusinfold. Det er vor Bøn at han i det kommende Aar vil velsigne vort Ægteskab, og forunde os den Glæde, i en nær Fremtid, atter at forenes. Saa de kærligste Festdagshilsener fra Din egen tro hengivne Mand Georg. Blev i Nat befordret per L Auto til Fronten Alarm.

14.07.2018

Projat d. 14.7.18.

Min elskede Konelil!

Som du ser er vi nu atter lidt tilbage i Ro 8 Dage, det er meget behagelig, da det er duflig i Stillingen, og du maa ikke undre dig om Tommy en god Dag henter os, dog vi skal jo nok passe saa godt paa som vi kan, for et par Dage siden tromlede han til venstre for os, og har der taget en Del til fange, igaar begynte han hos os men han lod sig nok højes med en Untffz. Posten. Siger dig min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra Quorp, det glæder mig at du atter kan aande frit i Hjemmet omgivet af dine Kære, ogsaa min hjærteligste Tak for de 2 gode Pakker No 14 og 15 som smager mig godt. Nu er de vel snart ferdig med Høhøsten i Ravit, og Jørgen har jo ordentlig kundet hjælpe da han har faaet Efterorlov det er godt for ham at han saa længe kan blive hjemme jeg under enhver det af Hjertet som har den Lykke, der er mange her som har den spanske Sygdom (Grippe) jeg har ogsaa havdt Feber en Dag men er atter paa Dammen, havde Kort fra Carl han laa paa Lasaret af samme. Jeg læser i Avisen at den ogsaa graserer hos eder, gjerne havde jeg havdt mine Hviledage hos dig derhjemme, jeg tror det vilde bekomme mig bedre som her. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Mand Georg.

Projat må være Proyart, som ligger øst for Amiens.
Den spanske syge var en pandemi, der hærgede i 1918 med over 50 millioner døde. Læs mere her: http://da.wikipedia.org/wiki/Den_Spanske_Syge.

09.07.2018

Skrevet d. 9.7.18.

Min hjærtens kære Konelil!

Endelig idag har jeg modtaget dit lange, udførlige, kære Brev, som jeg takker dig mange Gange for det har været mig til Glæde og Opmuntring. Ja som du skriver "Han intet Ondt bestemte, og intet Godt forglemte. Alt hvad har gjør er herlig gjordt, ja naar vi ser saaledes paa vor kære Herre og Frelser, saa bliver alle vore Sorger og Bekymringer kun smaa og intetsigende og Hjærtet kan ikke andet en stemmes til Tak for hvad han gjør mod os, og det glæder mig at merke at du lærer paa at give dig hen i den almægtige Faders Hand, som saa grant kjender alle vore Lengslers Maal men ogsaa hvad der tjener til vort sande Vel, og overlader ham Styret af vort Livs Førelse, ja der er det, ved Faderhjærtet, vort Livs Lengslers Maal faar den rette Gang, og der er det ogsaa naar det for os synes at gaa anderledes som vi havde tænkt det den fulde Forstaaelse er at finde saa kan vi ogsaa synge “Som du mig fører gaar jeg glad dig har jeg ved min Side. -
Det glædede mig ogsaaa at høre lidt nermere om Chr. Hinrichsen's Begravelse. Herren være de Kære nær derovre og trøste dem i deres Sorg! jeg har havdt megen Glæde og Velsignelse af at være hos dem den Tid jeg tjente der.
Jeg ser at du har været med Tinne i Flensborg og kjøbt lidt Udstyr, til vort lille Hjem, det havde jo været rarere om vi nu havde havdt det nye Hjem ferdig da det saa var lettere at kjøbe Møbler dertil, men om vi engang skulde naa saa vidt saa kan vi jo kjøbe andre, om disse nu ikke passer mere, saa skal jeg nok tage Kassen med, om din ikke slaar til mere, derfor vent du kun rolig den Tid af nu, og jeg er glad ved at kunde byde dig et godt frit Hjem, thi du har det fortjent for den Kærlighed du har udvist over for mig, derfor behøver du ikke at være bange for at du giver for mange Penge ud for jeg har den Tiltro til dig at du ikke giver dem unyttig ud du behøver heller ikke at genere dig overfor Andreas desangaaende du skal nok faa hvad du vil have de gaar jo dog ikke af hans Pung det var noget andet om du skulde bede om dem, dog det har du jo ikke behov, og nu da Moders Aftægt falder bort, er Indkomsterne jo ogsaa det større som tilfulde tilkommer dig min elskede Konelil thi du er jo nu bleven min Aftægtskone ikke? Efter Udsigende her, af høje Offz. skal Freden være nær forestaaende, og det vilde være vort Hjærtes inderste Ønske om det vilde gaa i Opfyldelse saa vi atter kunde vende hjem til vore Kære og atter optage vor vante Gerníng og opbytte Sværdet med Ploven, og atter bygge op hvad her bliver ruineret, da vil Glæden og Takken være stor.
Jeg har i nogle Dage ikke havdt noget at ryge men imorgen fik vi Tobak udleveret, og saa var der ogsaa Cigarer til Salgs jeg kjøbte mig 30, men ikke saa dyre som i B. for 5 M lige saa gode som dem, 1 ℔ HOnning 10 Pfg og 20 Cigaretter 1.60, saa du kan tænke dig at jeg har skrevet med Fulddamp, vil nu have Mellemmad Smørrebrød med Svinehove og Vin, det faar du vel ikke? saaledes lever din Untffz. De kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Havde Brev fra Carl, han har ikke været paa Orlov endnu, saa maa vi da være tilfreds, ikke?

Chr. Hinrichsen, Christian Hansen Hinrichsen, var gift med Georgs halvsøster Adelheid. Find dem i stamtræet her: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen?rootIndivudalID=1000020&familyTreeID=1

Han intet Ondt bestemte, og intet Godt forglemte ... er et citat fra salmen "Gud ene tiden deler (DDS 661) af Heermann og Brorson.

08.07.2018

Skrevet d. 8.7.18.

Min elskede lille Hustru!

For dine 2 smaa korte Breve min hjærteligste Tak ligeledes for Pakkerne ll 12 og 13, skade at jeg ikke har Vand her til den gode Saft. Skjorten var jo nydelig, jeg har afsendt den anden samt en Dose, en har jeg beholdt her, da den ene af mine er gaaet itu, Remmene er indlagt i Dosen. Idag sender jeg dig Glasset tibage. Vil du ikke nok sende mig lidt Urbin en Notisbog og en Lommebrevtaske, som du moske kan lave af den vandtætte Telttilbehørpose. - Husker du idag for et Aar siden, da jeg overraskede dig paa Gaarden derovre i Quorp, da jeg kom fra Rumænien? det var glade Dage. Nu da jeg skriver disse Linier lyner og tordner forfærdelig og derindimellem Kanonernes Brag, det er atter andre Dage, dog jeg har det Herren være takket godt og er sund og rask. De kærligste Hilsener og Guds Fred Din egen hengivne Georg

Nu lige slog et Lyn ned i Nærheden.

Hvis nogen ved hvad "Urbin" er, så læg gerne en kommentar her.

04.07.2018

Skrevet d 4.7.18.

Min elskede lille Kone!

Har idag modtaget 2 Breve og 2 Pakker 9 og 10 som jeg siger dig min hjærteligste Tak for. Tak for Gratulationen saa er du dog bleven det var paa Adressen, jeg tænkte ikke du saa derefter mere. Fra P. Nielsen har jeg ogsaa modtaget med vedlagt en Rigsmark til en god Cigar i Anledning af Forfremmelsen, som jeg nu skal have ham takket for han har da ogsaa givet agt paa Adressen. - Du kan altsaa ikke give mig søde Forhaabninger det er jo meget kjedelig: saa ved jeg ikke hvorledes jeg skal bære mig ad, eller de nødige Raastoffer mangler under denne Krigstilstand, eller du siger med Smits Kone "det kan jo sagtens nytte, naar det ikke vil lykkes, husker du endnu? maaske er det bedre at det venter til jeg kommer helt Hjem, saa skal det jo nok blive til noget engang, tror du ikke? det er jo heller ikke behagelig for dig naar du er ene under disse Omstendigheder du faar da rigtig Liggende af dine ung-Kones Dage, nu har du nesten været Kone et helt Aar, og endnu altid den samme, nu begynder de jo vist snart at sætte lange Øjne efter dig, men de vil vist blive for lange for dem tilsist? Saa kan du jo more dig over deres Blikke. -
Det var jo kjedelig at Kræaturene har ødelagt hele Haven derude, der var jo ellers ikke meget ved den i Forvejen, men det var dog ikke min Mening at jeg vilde lægge dig det til Last det kunde du jo ikke gjøre for at Lammene og Torken havde hærget den jeg saa kun at du manglede mig til at hjelpe dig og det gjorde mig ondt at det ikke stod i min Raadighed da andre Pligter holdt mig borte derfra, det maa være det du har læst fejl i mine Øjne, du kjender mig jo heller ikke rigtig endnu, men jeg haaber at vi maa lære hinanden lidt nermere at kjende. Jeg har for Tiden ingen Gruppe men er Iagttagelsesuntffz. og maa saaledes gjøre min Melding hver Mogen og Aften til Batl. over fjendlig Virksomhed og s.v. Jeg har det jo ellers meget godt og er sund og rask, moske bliver vi snart afløst, vi er en Tredive Mand i Graven, saa det gjøres jo snart behov, der ligger ogsaa nok bag Fronten, det ser man naar man kommer tilbage.
Nu skal jeg til at gjøre min Melding ferdig da Kl er ½ 11 Aften det er endnu helt lyst. Har ogsaa idag skrevet til Søster Adelheid. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra Din hengivne Mand Georg.


03.07.2018

Skrevet d. 3.7.18.

Kære Mie!

Er nu atter ankommen ved mit Komp. og ligger atter i Ilden. Tak min Kære for alle de kære Breve som jeg forefandt, de har glædet mig alle, ogsaa de 2 gode Pakker 7 og 8. No7 fra Loit med Honning. 8 fra Ravit med Kage og Smør som alt var meget godt. No6 har jeg ikke modtaget, moske har du forset dig med No da du var i Loit, eller ogsaa kommer det endnu. Det glæder mig at du ogsaa har været hjemme i Quorp til Fest. Igaar Aftes modtog jeg ogsaa Sørgebrev at svoger Chr. H. er død, det var mig helt underlig og jeg kunde ikke fatte det. Herrens Veje ere uspaarlige, han trøster de sørgende Efterladte. De kærligste Hilsener og Herren anbefalet Din Georg.

Svoger Chr. H. må være Christian Hansen Hinrichsen, gift med Georgs halvsøster Adelheid. Find dem i stamtræet her: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen?rootIndivudalID=1000020&familyTreeID=1

29.06.2018

Skrevet d. 29.6.18.

Kære Mie!

Atter idag en lille Hilsen, kjøbte lige dette Kort af en Jægerne som sælger dem for Ludendorff-Spenden. Morgen har vi endnu en Øvelse, jeg har det meget godt, haaber ogsaa du i vort lille Hjem?

Din egen tro Georg.


Ludendorff-Spende fur Kriegsbeschadigte.
Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff (1865-1937) var en tysk general, der sejrede ved Liège og i Slaget ved Tannenberg under 1. verdenskrig. I 1916 blev han forfremmet til Erster Generalquartiermeister (stabschef) og sammen med Paul von Hindenburg blev han, indtil hans fratræden i 1918, den ledende kraft bag forvaltningen af Tysklands militære indsats i Første Verdenskrig. Ludendorff-Spende var en fond, der i hans navn støttede sårede soldater. 
I teksten under billedet står ned håndskrift:
"Ohne Opfer kein Krieg!
Ohne Krieg kein Friede!"
                                        Ludendorff
som kan oversættes med "Ingen krig uden ofre! Ingen fred uden krig!"

25.06.2018

Templeux d 25.6.18.

Min elskede lille Kone!

Jeg kan meddele dig at jeg er her til et Stødtropkursus ved Stormskolen her, det ligger 1 Mil N.østlig for Peranne, dog Kursus'et varer nok ikke ret længe, men da vi lige skulde i Stilling saa er jeg dog glad ved at være her, vi er 5 Untffz fra hver Batl. Jeg siger dig mange Tak for de gode Pakker som jeg lige modtog inden jeg kom bort No 4. 5. samtidig en Pakke fra Moder med Knepkager, og et kært Brev som har glædet mig meget, hun lignede mig sammen med hendes Peter og var nu glad ved at have faaet mig i hans sted. Nu faar jeg jo ingen Post før jeg atter kommer til Kamp igjen dog det bliver jo vist i neste Uge engang, du er jo vist nu atter derhjemme i Ravit og jeg haaber at du har havdt det ret rart og behageligt oppe hos Søster Tinne i Loit, moske er du rejst hjem til Quorp ovenpaa, nu kan du jo dog komme bort, og jeg glæder mig til at du ikke mere er saa bunden, det skulde jo nu være om du blev bunden af et lille Væsen? men det vilde du vel ikke være kjed af, vel? Jeg haaber derpaa endnu. Nu ved jeg ikke hvad jeg skal skrive mere Middagsmaden kommer ogsaa jeg vil saa fortsætte bagefter, maaske falder der mig saa noget i Sinde.
Igaaraftes Kl ½ 12 naaede vi hertil og tænk dig enda flot kørende i Kastenvogn, nu ligger vi i en Blikbarakke i en lille Kratskov hvor alt er tyst, fredelig og stille, nogle større Bøge og Elme giver dejlig Skygge for den varme Middagssol, de smaa Sangfugle synger deres glade Melodier i Træernes Kroner, og de minder mig om de smukke Orlovsdage da jeg om Morgenen naar jeg stod op straks hørte de smaa Sangere, og en Aften vi var ude i Haven, da ovre fra Hans Mathiesen's Have en Drossel fløjtede sin Aftensang for, jeg ved ikke om du lagte Merke til at jeg ofte lyttede til de smaa fortrolige Venner, deres friske frejdige Sang minder mig altid om, hvorledes mit Forhold til Gud bør være, og jeg lærer gerne af de fjedrede Smaa thi de kan være os et stort Forbillede. Jesus viser os jo ogsaa saa ofte hen til sorgløse smaa Fugle under Himlen. Ja hvor er Guds underfulde Skaberverk stort i hele Naturen, og man kan have megen Glæde og Velsignelse af at betragte det lidt nøjere. Det glæder mig at i nu har faaet lidt Rejn saa bliver alt saa frisk, Torden har i ogsaa havdt, jeg læser i Avisen om at Lynet slog ned i Pumpen paa Smidt's Enkes Mark, da en af Døtrene var ved at pumpe Vand, Herren har ogsaa naadigt bevaret hendes liv. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din, dig elskende Mand
                                              Georg Knudsen.

Papiret er bleven Saaret pas Køretouren hertil, dog du kan vel nok læse det?

Vedlagt er to skitser over mulige haveanlæg - med blomsterbede, alleer, køkkenhave osv.
På den ene er skrevet:
Hermed lidt Tidsfordriv fra Skyttergraven, jeg ved ikke om du kan blive klog derpaa, det skal forestille et par Haveanlæg, dog du sværmer jo ikke for Have­brug.
                                              Din Gartner Georg.


23.06.2018

Skrevet d. 23.6.18.

Min elskede lille Kone!

Nu atter et lille Brev du længes jo vist derefter. Jeg vil da først medele dig at jeg er bleven forfremmet til Untffz, det kom jo helt plusselig, jeg havde minst tænkt derpaa, da der dog var en Del andre Gefr. som havde været længere ved Komp. Ja min kæreste det er nu Kviteringen paa Krigslaanet, som jo nu bærer godt Renter, ikke sant? Jeg blev igaar fremstillet for Batl. Komandøren som ønskede mig til Lykke samt et par Formaninger om tro Pligtopfyldelse. Tak for Brevet fra Loit som jeg har modtaget, du ved altsaa ikke endnu om jeg maa have søde Forhaabninger det glæder mig at du er sund og rask og at du lærer paa, at tage Tingene som de kommer, seende paa dem fra den lyse Side, og som de sendes fra Herren, ja saa bliver Livet lyst og let at bære.
Vi ligger endnu her i Ro og har det efter Omstendighederne godt, vi bor i Kjælderne da Husene for det meste er beskadiget der har vi jo samtidig ogsaa Dekning for Flyver-Angreb, og vi kan synge Visen her: im tifen Keller sitz ich hier. Her i Kjelderen ligger vi 30 Mand, saa du ser Kjelderne i Frankrig er større som dem i Ravit ogsaa anderledes bygget, overmuret i Velving, de er jo vist brugt til den gode franske Vin. Jeg bliver i denne Tid uddannet ved det engelske lette M.G. saa vi straks er i stand til at bruge erobrede engelske M.G. om Formiddagen har vi Tjeneste i Kamp og om Eftermiddagen Undervisning, saaledes gaar den ene Dag hurtig efter den anden, og snart kommer Tiden atter at vi skal løse de andre af i Stillingen, dog Faren er jo ogsaa her bag Fronten. Vi havde i Formiddag Gudstjeneste, og Præsten talte over Guds Kærlighed, dog det var ikke meget gode i det, vi sang den dejlige Salme, Befal du dine Veje og al din Hjertesorg. Ja den Salme har været mig og mange andre, under denne Krig til stor Velsignelse, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa han kan og Vejen finde vorpaa din Fod kan gaa, han har ogsaa den Vej udsøgt hvorpaa vi skal gaa igjennem denne Krig. Sidder herude i Gaardsplassen paa en Kasse og skriver disse Linier gjerne havde jeg siddet derhjemme hos dig paa verandaen og drukket en gemytlig Kop Kaffe, dog vi vil haabe paa bedre Tider. Jeg har nu faaet en anden Gruppe, et par af Folkene besidder en storartet Humor og kan faa os alle til at le saa du kan tro der er Liv nede i Kjelderen. Saa vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Herren anbefalet. Din, paa dig i Kærlighed tænkende Mand Georg.

Im tiefen Keller er en tysk drikkevise for dyb bas-stemme. Hør den fx her med Rudi Schaupp, der går ned til det dybe C.