17.08.2018

Marslapo d. 17.8.18.

Min inderlig elskede Hustru!

Du har sagtens været urolig for mig da du i Aviserne har læst om de Alieredes Gjennembruds-Slag ved Amiengs, og der ingen Livstejn kom fra mig. Ja du kan tro min Elskede jeg har oplevet noget siden jeg sist skrev til dig. Det siste Kort var vel fra Rosiers hvor vi var kommen i Ro. Den 8 om Formiddagen blev vi alarmerede, vi var rede da vi hele Morgenen nok havde merket at der var Olie i Mosen, saa gik det hen mod Harbonnires hvor vi tog Stilling, det varede ikke længe før de fjendlige Patroiller viste sig. Vi saa ikke en Eneste af dem fra første Stilling komme tilbage, altsaa havde Fjenden taget hele Herligheden. Nu kom Tankene til syne, veltende dem hen over Bakkerne, som Flodheste gjennem Vandet, vi talte ikke mindre en Tredive, fra venstre kom atakerende Kavalleri, og i en Højde fra 10-30 Meter fejede Flyverne hen over vore Hoveder, saa lufttrækket nesten løftede os Staaihelmen af. Deres Bomber lynede og brage om os, og deres Maskingeværer praslede deres dødbringende Bly ned i vore Rækker, det var krittikske Momenter, hvor Haarene kunde staa en til Bjerge. Nu kom ud af alle Kroge den angribende Fjende, nu begynte vort ødelæggelses Verk. M.G. gjorde deres virkning, men Fjenden var for talrig, og hvis vi ikke vilde i Fangenskab motte vi knibe ud, som ogsaa lykkedes for en Del men da var det Fjendens M.G. paa Rad og mangt en Kammeret motte lade Livet eller faldt saaret i Fjendens Hænder, det var altsaa paa den 2 Kampdag d 9. fra 8-9 holdt vi Stillingen der ved Harbonnires. Det vil forblive 2 uforglemmelige Dage af mit Krigsliv. Herren holdt dog forunderlig sin beskjermende haand over mit Liv, en M.G. Kugle fra en TAnks traf mig bag i Tornisteren gik gjennem Støvlen og min Mantel og ud mellem Bryst og Arm, altsaa da vi trak os tilbage, bag Trameville tog vi atter STilling som vi saa med Hjælp af tililende REserve hold og er nu igaar bleven trukket ud og ligger her paa en Mark i Ro, da vi her er i Egenen hvor Sommerslagene har raset, og derfor ingen Byer findes. Har sendt dig et Kort d 14 har ingen Lejlighed havdt til at skrive i denne Schametzel. Tak for alle Pakkerne jeg har modtaget til 28. det smager mig godt efter den Tour. Ogsaa Tak for dine Breve og Kort som alle har glædet mig, saare meget, du har jo ogsaa oplevet mangt og meget i den Tid, jeg er glad ved at i kan have det saa rolig og fredelig derhjemme og ikke merke noget til Krigens Rædsler, en stor Naade fra Herren. Du skriver om at du gjerne vilde have Julie, nu da hun kommer bort fra Gaarden du ved dog at jeg har sagt dig at du kunde tage dig en Pige til Selskab det vil derfor kun glæde mig om du kunde faa Julie til Husdame og plej hende kun godt, hun kan have det behov, saa meget har vi vel da Raa til, jeg er jo ogsaa steget i Lønning - fra 30-75 M om Maaneden jeg faar Sergentlønning. Jeg har det ellers meget godt er sund og rask, undtagen lidt Smerte i Kravebenet og Ribbenene da der i Morgen sprang en Hest ned gjennem Teltstykket i Graven paa mig, den vilde gaa over Broen men var for tung du kan tro jeg blev vaagen men viste først ikke hvad der var løs, det er nu bedre og jeg slap saaledes ved Herrens Naade godt fra det. Kærlig Hilsen i tro Kærlighed Din Georg.
Gennembruddet ved Amiens var et af de to tilfælde i første verdenskrig, hvor de allierede brugte kampvogne samlet og i stort antal (det andet var ved Cambrais i 1917). I begge tilfælde lykkedes det at lave et kilometertykt gennembrud af de tyske linjer, men det lykkedes ikke umiddelbart at følge det op med succes. Gennembruddet markerede dog afslutningen på skyttegravskrigen på vestfronten.
Det kan ses af Georgs brev, at der kun var få kilometer mellem hans stilling før og efter gennembruddet (den 8. og den 17. august).
Rosiers er Rosières-en-Santerre
Harbonnires er Harbonnières
Trameville er Framerville-Rainecourt
Marslapo er Marchélepot

En britisk Mark V tank

0 kommentarer: