25.03.2007

Ravit d. 25.3.14.

Kære Mie!

Igaar var jeg i Quorp, skulde hilse mange Gange, de havde det rigtig godt, Moder var ogsaa rigtig glad igaar men i Forgaars havde det været meget daarlig. Jeg tror det er ogsaa meget fra Nerverne. Angaaende Bryllupsgaven mente de at vi hellere motte give noget Andet da de vel allerede havde 1½ Dusin. Det maa du jo saa be­stemme. Jürga havde nok brug for en Psalmebog. A. Callesen sagde at du kunde se en ud paa Mis-Boghandelen paa hendes Regning. De lader ogsaa Navn trykkes paa. Moder ligger i Sengen, hun er slemt forkølet. Ellers alt vel. Kærlig Hilsen og paa gjen­syn paa Lørdag. Din tro Georg.

18.03.2007

Ravit d. 18.3.14.

Min kære Mie!

Sangens Tid er kommen og Tordelduens Røst er hørt i vort Land saaledes kunde vi sige, Herren har gjord store Ting imod os, vi bleve glade. Det er en stor Tid vi lever i, der er mange dyrekøbte Sjæle som overgaar fra Død til Liv. Det er Jesus der gaar sin Sejersgang, Rytteren paa den hvide Hest drager frem sejrende og til Sejer. Vi er fyldt med Lov og Tak, og ser med Forundring paa alt hvad han gjør. Vi kunde ikke begribe og fatte det, saadanne Aftener har jeg aldrig været med til det var som om man merkede at Stædet bevægede sig. Det er jo saadan, naar Jesus er paa færde saa er Satan der ogsaa, det mærkede vi ogsaa paa Lørdag aften, da Mødet var sluttet kom vor Præst ind og bad om Ordet, saa begynte han "Igaar Aftes efter Mø­det har Herr Richter talt med mine Piger (hvor han bland andet har sagdt om P. Hoek: kan vel en Blind lede en Blind). Jeg opfordrer nud Forsamlingen som vil pro­tistere imod Richters Usangn imod mig, til at reise sig. Dyb stilhed, dog var der ingen som reiste sig. Jeg spørger for 2 Gang, da var der 2 som rejste sig, og for 3 Gang, dog ingen mere rejste sig. Saa, altsaa holder i mig for Blind, jeg ved saa hvad jeg har at gjøre. Derpaa forlod han Salen, saa bleg som et Lig. Jeg kan for­tælle det mere udførlig naar vi tales. Du kan nok forstaa det bragte Forvirring, men saa paa Søndag og Mandag Aften var Salen fyldt til siste Plas, og Jesus lod rejne sin Velsignelse ned over os. Og saa disse velsignede Eftermøder, da Gud hav­de faaet Synderhjærterne bøjet, Stærke Mænd, raske Ünglinge, unge Piger, gamle Mænd og Kvinde, alle knugede af deres Synds Byrde, og spørgende hvad skal jeg gjøre for at jeg kan blive salig. Du kan tro kære Mie der var jubel i vore Hjærter og der var arbejde nok, men hvor afmægtig staar man overfor saadan en Sjæl, vi kan ikke give den Fred vi kan kun vise Vej ved Guds Ord, jeg har meget at fortælle dig naar vi tales. Maa jeg besøge dig paa Søndag? Jeg skulde Hilse fra Pastor Andresen og Frue, han talte i Rødekro i Gaar, vi var der. Lev vel med Jesus til vi ses. Din Georg.

Der hilses fra Moder og Marie.


Kan vel en Blind lede en Blind er et citat fra

14.03.2007

Ravit d. 14.3.14.

Min Hjærtens kære Mie!

Atter er der snart hengaaet 8 Dage siden vi vare sammen, hvor Tiden den dog løber hurtig, og du begynder vist at vente efter Brev fra mig. Allerførst tak for Sist, det var ellers en deilig Søndag vi havde med hverandre, det glædede mig meget at du drog med hjem til os, og jeg tror ogsaa at det var dig en stor Glæde (ikke?) Jeg kunde ogsaa merke at det passede Festersens godt at vi kom. I disse Dage har Marie og jeg det ene, Moder er i Bollerslev hos N. Callesens, saa kan hun jo komme til Møde hver Aften. Torsdag Aften havde vi jo Familieaften med Sang og Musik, vor Præst og Thiesen talte Guds Ord. Thiesen talte ud fra de Ord, Tænk paa din Skaber i din Ungdom o.s.v. Ja det er godt at tænke paa sin Skaber i sin Ungdom og give Jesus sit hele fulde Hjærte i sine unge Aar, da Hjærtet endnud ikke er saa besnæret af Verden. Min kære Mie lad os takke Jesus for, at han fik os overtalet, og vi lod os overtale i vore unge Aar, at naar de Dage kommer om hvilke vi maa sige "vi har ikke Lyst til dem", vi da kunde forlade os trygt og med fuld Til­lid paa ham som har sagdt "som dine Dage er saa skal og din Styrke være. Er Gud for os vo kan da være imod os". Igaar Aftes havde vi et velsignet Møde, med P. Nissen og Richter som Talere. Richter talte først ud fra de Ord "Gud i Christo for­ligte Verden med sig selv" O.S.V. Det gjælder jo om, at der kommer en Forligelse istand, imellem Synderen og Gud, fra Guds Side er Forligelsen sket, formedels sin Søns Blod, det er med Synderen der skal komme og give Gud Haanden og sige: hær har du mig tag mig som jeg er, og Forligelsen er istand. P. Nissen talte over et Af­snit af Jesu Lidelseshistorie, Jesus i Getsemane. De Lidelser og Qualer Jesus har mottet gjennemgaa for at forsone Faderens Vrede, kan vi syndige Mennesker ikke tænke os. Forladt af sine Disiple, forraadt af Judas, fornægtet af Peter, ja for­ladt af selve sin Fader, og det altsammen for at sone vor Synd. Ja kære Mie, det altsammen for os, vi har nud frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod o hvor maa vi tiljuble ham Lov og Tak og Ære, det vil vi ikke glæmme kære Mie. Der var dog nogle i Aftes der gjærne vilde have det godt med Jesus, dem blev der ogsaa bedet med og for. I Aften forventer vi større Ting endnu det er vor stadige Bøn at Jesus maa faa rørt ved Hjærterne og at Syndere maa overgaa fra Død til Liv.

Nud er Været lidt bædre, saa jeg maa ud at arbeide. Derfor til Slut de kærligste Hilsener fra din tro Georg.


Som dine Dage er saa skal og din Styrke være. er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"

Er Gud for os vo kan da være imod os er et citat fra

Gud i Christo for­ligte Verden med sig selv er et citat fra

03.03.2007

Ravit d. 3.3.14.

Min kæreste Mie!

Mange tak for dit kære Brev, som jeg modtog Idag, sant at sige, havde jeg rigtignok ventet lidt men det gør jo ikke noget, for naar man kan vente, kan man blive Konge af Sverrig, siger et gammelt Ordspraag. Du har altsaa antaget Plassen paa Ballegaard, ja vi maa vel nok tro at det saaledes er Herrens Vilje, jeg glæder mig saa ogsaa dertil kære Mie. Herren vil ogsaa der være din Hjælper. Jeg kom godt Hjem siste Mandag dog til Vogns blev det snart farlig. I Vognen, da de i deres Rus begynte at slaas, jeg saa at komme in i en anden Kupe, vor Farvandet var mere rolig, saa jeg kom godt fra det denne Gang. Ved saadanne Lejligheder kan man ret se, at Satan er en haar Herre at tjene. O hvor har vi ikke meget at takke Jesus for, at vi er blevne bevarede for sligt. I Eftermiddag skulde du bare have set mig, saa sort som en Skorstensfejer og saa vaad som en druknet Mus. Jeg var ved at saa Kunstgjødning og saa gav det sig til at rejne. Johann og jeg har nemlig byttet med 2 Enge, den skulde jeg jo saa have lidt i Kultur. I sidste Uge har jeg gravet den tør, jeg har endnud lidt Kunstgjødning til Morgen at saa, da det blev for slem med Rejnen idag, saa du kan vel forstaa at jeg aser ordentlig i det, kære Mie.

Det glæder mig meget at Moder nu er bleven gladere jeg har ogsaa hørt det ovre fra Bedsted, der var hun med til Møde. Der var der ogsaa stærk Røre. I neste Uge har vi Vækkelsesuge i Bollerslev fra Torsdag til Mandag, det er vor daglige Bøn, at Jesus vil velsigne denne Uge og give os en Vækkelse og at den maa begynde i vore Hjærter. Af dit Brev kan jeg forstaa at du længes lidt efter mig, jeg vil da gjøre dig den Glæde at besøge dig paa Søndag, om Gud vil Kl. ½9 i Haderslev, saa kan vi gaa til Kirke med hverandre.

Nud de kærligste Hilsener til dig min lille kære Mie fra din tro hengivne Georg.