18.03.2007

Ravit d. 18.3.14.

Min kære Mie!

Sangens Tid er kommen og Tordelduens Røst er hørt i vort Land saaledes kunde vi sige, Herren har gjord store Ting imod os, vi bleve glade. Det er en stor Tid vi lever i, der er mange dyrekøbte Sjæle som overgaar fra Død til Liv. Det er Jesus der gaar sin Sejersgang, Rytteren paa den hvide Hest drager frem sejrende og til Sejer. Vi er fyldt med Lov og Tak, og ser med Forundring paa alt hvad han gjør. Vi kunde ikke begribe og fatte det, saadanne Aftener har jeg aldrig været med til det var som om man merkede at Stædet bevægede sig. Det er jo saadan, naar Jesus er paa færde saa er Satan der ogsaa, det mærkede vi ogsaa paa Lørdag aften, da Mødet var sluttet kom vor Præst ind og bad om Ordet, saa begynte han "Igaar Aftes efter Mø­det har Herr Richter talt med mine Piger (hvor han bland andet har sagdt om P. Hoek: kan vel en Blind lede en Blind). Jeg opfordrer nud Forsamlingen som vil pro­tistere imod Richters Usangn imod mig, til at reise sig. Dyb stilhed, dog var der ingen som reiste sig. Jeg spørger for 2 Gang, da var der 2 som rejste sig, og for 3 Gang, dog ingen mere rejste sig. Saa, altsaa holder i mig for Blind, jeg ved saa hvad jeg har at gjøre. Derpaa forlod han Salen, saa bleg som et Lig. Jeg kan for­tælle det mere udførlig naar vi tales. Du kan nok forstaa det bragte Forvirring, men saa paa Søndag og Mandag Aften var Salen fyldt til siste Plas, og Jesus lod rejne sin Velsignelse ned over os. Og saa disse velsignede Eftermøder, da Gud hav­de faaet Synderhjærterne bøjet, Stærke Mænd, raske Ünglinge, unge Piger, gamle Mænd og Kvinde, alle knugede af deres Synds Byrde, og spørgende hvad skal jeg gjøre for at jeg kan blive salig. Du kan tro kære Mie der var jubel i vore Hjærter og der var arbejde nok, men hvor afmægtig staar man overfor saadan en Sjæl, vi kan ikke give den Fred vi kan kun vise Vej ved Guds Ord, jeg har meget at fortælle dig naar vi tales. Maa jeg besøge dig paa Søndag? Jeg skulde Hilse fra Pastor Andresen og Frue, han talte i Rødekro i Gaar, vi var der. Lev vel med Jesus til vi ses. Din Georg.

Der hilses fra Moder og Marie.


Kan vel en Blind lede en Blind er et citat fra

0 kommentarer: