27.09.2018

Skrevet d. 27.9.18.

Min elskede Mie!

Altsaa nu er det atter forbi med vor Ro og vi sidder atter Tommy paa Nakken eller retter de os i Morgen tromlede de os ud af Sengen og lidt efter blev vi alarmerede. Jeg tænker meget paa Jørgen han er sikkert ogsaa her forude nu. Jeg merkede ikke til dem da vi gik forbi Byen hvor han laa, vi laa nemlig længere tilbage. Vi havde ti Saarede paa Vejen hertil nu ligger vi øjeblikkelig i gode Dekninger fra Foraaret. Herren har atter bevaret mit Liv og jeg takker ham af Hjærtet for hans Bevarelse. En Granatsplint traf mig paa Hovedet men havde dog ikke den Kraft at den kunde slaa Staalhelmen igjennem, saa jeg slap med et lille Ruk. 8tende af de Flensburger traf jeg ogsaa her, jeg mente Rigter var derved, men de kjente ham ikke. Peter Andresen traf jeg ikke. De var nok kommen længere tilbage. Har igaar modtaget Pakken No 7 som smager mig godt min hjærteligste Tak. Den 28 skulde blive en god Dag for os har Tommy sagt det lader til at han holder Ord, dog ligemeget vi har dog heller ikke tabt Modet helt endnu, her ved mit nye Komp er der mange unge Folk. Kærlig Hilsen. Din Georg.

26.09.2018

Grevecour d. 26.9.18.

Min elskede Mie!

Først min hjærteligste Tak for de 2 Pakker med Vest, og Kage Honning og Æble No 6 som smagte mig udmerket, det undrer mig hvor de andre bliver. Ligeledes Tak for dit kære Brev fra Flensburg. Jeg glæder mig til at du har lidt Afveksling, fra P. Bruhn havde jeg ogsaa Brev fra Aabenraa, hvor han opholdt sig i Ferien.
Igaar var jeg saa henne at besøge Jørgen som ligger i Nabobyen saa langt som fra Ravit til Bollerslev. Jeg kom derhen til Kl 10, men da var de borte til Øvelse og jeg ventede saa paa Skrivestuen til de kom over 2 Timer. Jeg bad der fri for Jørgen om Eftermiddagen og vi kunde saa uforstyrret være sammen. Du kan ellers tro han satte store Øjne da han traf mig i Døren til sit Quarter, men jeg nesten ogsaa, da han har forandret sig meget han er jo nesten lige saa stor som jeg og saa saa fyldig ud i Ansigtet, jeg har jo ikke set ham siden til vort Bryllup. Nej god Dag Onkel hvor kommer du dog fra var det første Udbrud og Glæden lyste ham ud af Øjnene og jeg kunne se han blev inderlig bevæget. Det var heller ikke saa underlig i mig bragte det ogsaa indre Strenge til at dirre, over Gjensynets Glæde, det var jo ogsaa en Begivenhed som træffer en sjelden i Felten. Jeg var om Morgenen kommen saa hurtig bort, at jeg ikke havde faaet noget med at spise, men Jørgen sørgede for et god Slag Mad til mig, ved Køkkenet. Jeg blev saa hele Eftermiddagen ved ham til Kl 6 og vi vækslede mange Tanker og læste hinandens Breve og vi havde det rart sammen, bagefter var han med lidt paa Vej og vi skiltes atter i Haab om et snarlig Gjensyn. Det var mig en Glæde at se ham saa frimodig og glad i sin Frelser, uden Bekymring for Fremtiden, det er en Gave at eje det, her i Felten.
Vort Komp er nu bleven opløst og bleven fordelt paa de andre 3 Komp i Batl. og jeg er kommen til 9 Komp. har derved den Fordel at blive her et par Dage længere, da 9 Komp ligger i Beredskab og kommer i Nat tilbage, hertil i Ro, haabendlig bliver Divisionen saa afløst i den Tid saa vi ikke behøver at gaa i Stilling. Jeg venter længe efter Vask, da jeg nu har havdt dette her paa siden d 3 Sep, saa du kan faa Arbeide dermed, jeg har faaet et par Underbokser mere, saa nu maa du dog have at sende? Jeg har det ellers meget godt er sund og rask som jeg jo ogsaa erfarer fra dig min Elskede. I Haab om et glædelig Gjensyn hilses du hjærtelig af Din Georg.

22.09.2018

Zri Hauringcurt d. 22.9.18.

Min elskede lille Kone!

Tak for Brevet fra den 13 som jeg igaar modtog. I Aften bliver vi afløst og kommer lidt tilbage i Ro.

d. 24. Sep.
Videre kom jeg ikke og fortsætter nu her fra Grevecoeur hvor vi ligge i Massekvarter, kom hertil igaar Morgen efter en fire Timers March godt trætte, her ligger Regt. fra Hjemejnen og jeg har truffet nogle Nord Slesvigere, Jørgens Regt ligger i Masnieres ikke langt herfra har jeg opdaget, og jeg var derfor hos min Kompagnifører om Lov til at gaa derhen, som han imidlertid ikke kunde give mig da vi atter staar lige for at blive opløst, dog denne Gang kun vort Komp. som bliver form delt paa Batl. Ved denne Lejlighed fortalte han at jeg havde en Ansøgning der, dog at det var zweifelhaft om, der blev taget Hensyn til den, han sendte den nu videre til batl. Han mente Grundene var ikke gyldige nok, og sagde, de siger som saa, naar han har hele Landet udpagtet, saa kan han jo leie det ud igjen. Da de jo ingen Hensyn tager til om der er Tab derved. Jeg lægger Sagen i Herrens Haand, og vil tage det som fra ham som det kommer. I Eftermiddag vil jeg hen og see om jeg kan finde Peter Andresen hans Regt, ligger i Silling men da han er ved Rgt. Musikken tænker jeg han ligger her i Byen.
Tak for dit kære Brev fra d 14 som jeg, sammen med et fra P. Nielsen modtog igaaraftes, saa er du vel nu endelig din Tandpine løs, nei det er ikke værd at gaa og plages dermed. Det glæder mig at i har fejret min Fødselsdag sammen og at i har tænkt paa mig og bedt for mig, da jeg den Aften særlig var i stor Fare, da vi nemlig gorde et Natangreb paa Tommy, hvorved jeg kjørte fast i Piktraaden, og Kuglerne fra Fjenden peb mig om Ørene, dog kom jeg ved Herrens Bevarelse godt fra det, undtaget nogle Rifter paa mine Bokser, som jo ikke var saa slemt. En lille Sangfugl, som kom syngende ned til mig i mit Hul, paa den Dag, sender jeg dig engang ved Lejlighed, for at du kan opbevare den som et Minde, fra den STentchen der blev sunget mig til min 32 aarige Fødselsdag.
Skrev forleden et længere Brev til Pastor Nielsen som maa have glædet ham, jeg vil sende dig Svaret som han sente mig med saa kan du selv læse det lader til at han intereserer sig for sin Slægtning, som jeg jo paa dine Vejne kan være stolt af. Det er morsomt, som han følger med ved Høstarbeidet, og de Tourer han gjør desangaaende.
En Pakke fra Moder og en fra Tinne modtog jeg ogsaa igaar, paa den nye Adr. Vi har nu Tjeneste og jeg vil slutte med de inderligste hilsener og Kys. Herren anbefalet
Din tro hengivne Georg.

21.09.2018

Skrevet d 21.9.18.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Du faar jo mange Kort i denne Tid det er paa Mangel af Brevpapir, du forsyner mig daarlig dermed i den senere Tid, det er til din egen Skade, jeg har det godt du ogsaa? Nu er dit Besøg vel borte og du er atter ene, endnu et Maanet saa faar du jo snart Julie til dig. I har dog faaet det afgjort? derom har jeg jo slet intet hørt. Haaber paa Post fra dig i Aften da jeg ikke har hørt de siste Dage. Saa lev vel min Elskede og herren anbefalet Din egen Georg.

Georg befinder sig i nærheden af Havrincourt.

20.09.2018

Skrevet d. 20 Sep. 18.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Et lille Livstejn. I de siste par Dage har Kampen ladt efter i Haardhed, kun af og til blusser Ilden op, nu har vi ogsaa faaet os Dækningen bygget med 2-3 m vokset Jord over, saa op til 10 m holder den af, vi har ogsaa arbeidet hele Natten igjennem da det var i vor egen Interesse. Kvæstelsen volder mig nu ingen Men mere. Jeg er sund og rask men har nesten et lille Fuldskæg da jeg ikke er raseret siden i Felleries og vasket mig har jeg kun 2 gange siden da; saa du vel neppe vilde kjende mig naar jeg mødte dig i Staalhelm, Bokserne er forrevne da jeg et par gange sad fast i Piktraaden da Tomy var os i Hælene, vi haaber snart at komme tilbage lidt. I Kærlighed Din egen Georg.

Georg befinder sig i nærheden af Havrincourt.

19.09.2018

I Stillingen d. 19.9.18.

Kære elskede Konelil!

Har nu laant mig et Brevkort, da jeg ikke har skrevet et par Dage. Det gaar mig, Herren være takket, endnu meget godt men Kampen er haard, haaber snart at blive afløst. Peter er jo vermisst, ligeledes læser jeg i Avisen, at Martin fra Kasø ogsaa. Jeg havde igaar Brev fra Emilie som var lidt nedtrykt og kun havde ringe Haab men dog stille for Gud. Jeg har alt før skrevet hende et Brev og beroliget hende, dog ogsaa gjord hende skaanligt fortrolig med det værste, som vi dog ikke vil haabe, jeg tror sikkert at han er falden i Fangenskab, efter Omstendighederne her. Tak for Brevet fra den 12 og for Bøgerne. Kamp i Bøn har jeg læst før, dog intereser den mig igjen. Du har det jo rart sammen med Tinne og Børnene. M Toft's Brev har jeg ogsaa modtaget igaar, hils dem og sig tak for Brevet. Til Slut de kærligste Hilsener og Kys, Din egen tro hengivne Georg.

Georg befinder sig i nærheden af Havrincourt.

16.09.2018

Skrevet d. 16 September 1918 mellem Brody og Ablingkurt.

Min inderlig elskede Konelil!

Idag atter et Brev, da jeg forefandt Papir i dit Brev fra den 26.8. som jeg modtog siste Nat.
Min Sjæl lov Herren og glem ikke alle hans Velgjerninger det maa udbryde i disse one og svære Dage. Herrens Velgjerninger er bleven saa store for mig og traadt mig saa haandgribelig for Øje, at jeg har merket dem hesten hver Time, og min Sjæl er derfor stemt til inderlig Tak og aldrig har jeg merket hans Nærhed som netop i disse Dage. Som dine Dage er, saa skal din Styrke være, dette Ord har atter stafestet sig. Ja mit Hjærte er fuld af Fred, og jeg har kundet glæde mig i Vidsheden om mine Synders Forladelse. Barneret og Arveret hos Gud, og min Bøn er: Herre bevar os i Troskab til Døden, selv om du krævede og vores Blod. Om ogsaa Døden er vor siste Fjende, saa har den for mig i disse Dage mistet sin Grud. Død hvor er din Braad Helvede hvor er din Sejer, Gud være Tak som giver os Sejer formedelst Jesus Christus vor Herre. Thi formedelst hans Blod har vi Frihed til at indgaa i Helligdommen. Ja i Henblik til den Herlighed der er os i Vente, hvad er da dette Jordeliv der skulde vi skue ham Ansigt til Ansigt og i Evighed love og prise hans hellige Navn. Jer er den, som trøster eder, siger Herren. Ja lovet være Gud og vor Herres Jesu Christi Fader al barmhjertighedens Fader og al trøstens Gud, som trøster os i al vor Trengsel, at vi kunde trøste dem som ere i allehaande Trængsel med den Trøst vi selv bleve trøstede af Gud.
Imorgen lagte Fjenden atter Trommeild paa vor Stilling, mit Avsnit havde ikke mindre en 5 Fuldtræffer i Graven, dog uden at en eneste tog Skade ogsaa Herrens Naade, man blev formeligt trykt og rystet frem og tilbage i sit Hul og overdænget med rygende Pulverdamp og Jordmasser og jeg kan nu med Sandhed sige!
Citatet kan ikke læses.

Idag hedder det i Dagsbefaling fra Hindenburg: Östereich Ungarn und den neutralen Staten haben den Frieden eingeleitet, man har paa Fornemmelsen at der gaar noget for sig bag Kulisserne, og vi vil haabe at den afgjørende Stund snart er nær. Da vil Glæden og Takken være stor, naar vi, om ogsaa kun, som ubesejret, kan vende hjem til vore Kære. Herren giver det i sin Naade at det snart maa blive Tilfældet. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Georg.
Havde ogsaa Kort fra Jørgen som ligger her ved Cambrai, saa vil han vel løse mig af. Herren bevare hans Liv.

Ablingkurt må være Havrincourt som lydskrift (stumt h, nasalt in). Brody har jeg ikke kunnet identificere.

Min Sjæl lov Herren og glem ikke alle hans Velgjerninger er et citat fra
Som dine Dage er saa skal din Styrke være er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også i en lidt anden form kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"
Død hvor er din Braad Helvede hvor er din Sejer er et citat fra

Östereich Ungarn und den neutralen Staten haben den Frieden eingeleitet betyder: Østrig-Ungarn og de neutrale stater har indledt freden.

15.09.2018

Geschrieben, den 15 Sep. 1918.

Feldpostkarte.
Min elskede Mie!

Idag har jeg atter fejret Fødselsdag, dertil fik jeg siste Nat 11 Breve 7 Blade og 4 Pakker. Imorgen ved Daggry lagde Fjenden Trommeild paa vor Grav, da tænkte jeg, nu faar du nok hverken Brevene læst eller Pakkerne smagt, dog efter 1 Time blev det atter rolig og Tommy kom ikke, jeg fik mig da først en Spejleæg paa 4 Stykker, hen paa Formiddagen en varm Kop Kaffe til den gode Fødselsdagskage, og nu til Aftensmad ½ ℔ Konserves Kød og 2 Æg, saa du ser jeg har ingen Nød lidt, ogsaa alle Breve glædede mig, fra Emilie, Tinne (Loit) fra Moder, Joh. og dig og de Loiter Børn. Nu giver det atter Katun og jeg maa dukke mig, vi bliver nok snart afløst, der siges af de Enogtredive, om det er det Regt Jørgen er ved jeg ikke, da er det ikke et godt Hjørne han faar sin Ilddaab i. Saa Herren anbefalet og kærlig Hilsen Din egen Georg.

Georgs 32 års fødselsdag var den 13. september.

14.09.2018

Geschrieben, den 14 September 1918.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Et lille Livstejn. Jeg er Herren være takket endnu sund og rask og kommen uskadt igjennem den hede Kamp som koster os mange Ofre. Kampen er haard og forbitret. Højen er endnu i Tommys Hænder igaar Aftes gjorde vi igjen et Forsøg, dog med samme Resultat som Dagen i Forvejen. Komp. er nesten opreven. Mit Øje er opadvendt, hvorfra Hjelp kommer og mit Hjerte er fuld af Fred og stille i Gud. Holder eder nær til mig, saa vil jeg holde mig nær til eder, siger han. Lad det være en Hilsen fra din egen hengivne Georg.

Holder eder nær til mig, saa vil jeg holde mig nær til eder er et citat fra

13.09.2018

Geschrieben, den 13 September 1918.

Feldpostkarte.
Min inderlig elskede Mie!

Idag er det altsaa min Fødselsdag, jeg mener det idetminste, thi man kan jo neppe her følge med Tiden. Vi staar her i Brendpunktet for Cambrai i haard Kamp med Englenderen om en Høj, hvorved det igaar kom til haandgemeng, dog vi løb af med det blodige Hoved, og opnaaede ikke det ved vort Modangreb som vi skulde. Bogstavelig oversprøjtet med Jord Dynd og dyrebar Menneskeblod trak vi os atter tilbage til den Stilling vi gik ud fra. Fjenden havde taget Højen om Morgenen samt med hele det andet Batl. Det var rigtignok anderledes da jeg 1915 fejrede min Fødselsdag derhjemme sammen med dig og alle mine Kære, husker du at i sang mig vaagen og du kom ind og gav mig et Fødselsdagskys paa Sengen. Naar jeg ser tilbage paa mit Liv, saa er det med tak til Gud for hans store Naade mod mig Synder han vil fremdeles være mig naadig og bevare mit Liv, saa vi neste Aar kan fejre Festen sammen. Festen forleves ved tørt Brød da Køkkenet har forsagt os, dog imorgen smagte Resten af Rullepølsen mig godt, dog det er jo Biting naar blot vi beholder Livet. Saa de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro hengivne Georg.

Du fejrer jo vist ogsaa Dagen?

Georg blev født den 13. september 1886, så han fyldte altså 32 år denne dag.

Slaget ved Havrincourt den 12. september 1918, som Georg deltog i, var et af krigens vendepunkter, da det var den første gang Hindenburg-linjen, et af de vigtigste tyske forsvarsværker, blev gennembrudt.
Slaget ved Havrincourt den 12.9.1918

11.09.2018

Skrevet d. 11 Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

Først hjærtelig Tak for den gode Pakke No 35 med Rullepølse som smager mig godt. Cræme var ogsaa deri. Llgeledes Tak for Brevene fra den 21 23 og 29 det siste glædede mig mest der var du atter glad da jeg aabnede Brevet saa jeg til min Glæde min elskede lille Kone lyslevende for mine Øjne i allerhøjst egen Person, det er jo meget smukt, blot Øjnene, Hovesagen ved Personen, har han forfusket dog jeg glæder mig aligevel dertil og har modtaget det som en Fødselsdagsgave. Om jeg engang faar Lejlighed til at faa mig pfotograferet sender jeg dig et Billede med Sergenten paa, om du ogsaa kan lide ham lige saa godt som din Gfriter det gad jeg vide? han er nemlig bleven lidt strengere, barskere og bydende moske ogsaa lidt stoltere, hvad mener du om disse Egenskaber, dog naar jeg atter kommer hjem aflægger jeg Sergenttitlen og ombytter den med Gaarejertitlen, det synes du vist bedre om, ikke? haabentlig har du nu faaet de Breve jeg har skrevet dig før ham, de er vist bleven tilbageholdt tænker jeg. Har idag modtaget det første Fødselsdagsbrev paa den nye Adr. fra Tinne Ravit og saa fik jeg ogsaa et Kort tilbage fra Peter med paaskriften “Savnet“. Under Forholdene her haaber jeg at han er falden i Fangenskab, om ikke da vil vi være stille for Herren og sige "din Vilje ske" for Emilie vil det ingenlunde være let, vi vil bære hende paa bedende Hænder. Jeg ser af Brevet at de Loiter Børn er hos dig nu i Ferien og jeg glæder mig til at du har Selskab, saa er der jo ordentlig Liv og Røre i det lille Hjem, før glædede jeg mig ogsaa altid til, naar de kom det var en behagelig Afveksling. Tinne har jeg altid kundet bedre sammen med en med Peter, dog det var vel nermest fordi Peter var saameget ældre end jeg og derfor vilde komandere med mig hvilket jeg ikke vilde lade mig gefalde. Charlotte er en opvakt Pige og Anne Marie er sød jeg tænker du har din Glæde af dem? Med lille Didi har du jo ogsaa havdt det morsomt ser jeg. Jeg morede mig ogsaa sammen med Børnene da vi laa i Ro men jeg blev før kjed af det, som de. Tager man Børnene ved Haanden, tager man Moderen om Hjertet, siges der, og det merkede jeg ogsaa. Saa de kærligste hilsener fra din hengivne Georg.

Din vilje ske er et citat fra Fadervor, se

08.09.2018

10 Klm Sydvestlig for Cambrei d.8. Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

De skjønne Dage jeg forlevede i Ro i Glageon og Felleries er nu forbi og jeg er atter i Stilling, dog foreløbig endnu i Res. bag ved Lenkebalonen, saa Faren ikke er saa stor. Har igaaraftes modtaget dine 2 Breve skrevet d 24.8. og det glæder mig at du da har havdt et Livstejn fra mig jeg merker jo nok at du har været i stor Angst for mig, og at det har falden dig meget svært at være stille for Herren din Gud. 2 eller 3 Breve har jeg dog minst skrevet før det siste Kort du har faaet fra Marchlapo moske har du faaet dem nu? alt gik jo braaget gjennem hinanden derfor vel sagtens ogsaa Posten, og nu med Opløsningen, er det sagtens ikke bleven bedre? Dog nu haaber jeg at Forbindelsen atter kommer i de gamle Gænger. Det glæder mig at du har havdt lidt Besøg af Smaabørnene, det er dejligt at iagttage de sorgløse Smaa ogsaa her i de fjendlige Lande hvor Krigens Ræsler og Nød er meget større som derhjemme, naar de er hos Far og Mor er de trygge, og de maa saaledes være os et Forbillede lige saa tryg ja endnu tryggere kan vi være i vor himmelske Faders Varetægt. Vi synger jo Ingen er saa tryg for Fare som Guds lille Børneskare o.s.v. og det har vi dog nok som oplevet, ikke sant?
Det ene af Brevene, skrevet i Stillingen ved Framerville var Svaret angaaende Forespørgselet om Juli, som jeg med Glæde gik ind paa, det har du vel dog modtaget nu? Forleden marcherede vi gjennem Cambrei, der havde en fjendlig Flyver kastet et flyve Blad ned hvorpaa der stod fra Morgen af beskyder vi Staden og om 6 Uger er vi de bedste Venner. Civil Befolkningen forlod ogsaa Byen den Dag. Det er ingenlunde let for de stakkels Mennesker. Ret er det at vi gaar tilbage her, men nu gaar det Planmæsig efterladende Fjenden en Ørken hvor et Ophold en Vinter over nesten er umulig dette Vinterkvarter har vi nu overladt Fjenden hvis Kraft nu synes at være brudt. Udsagn af fangne Offz ytrer sig ogsaa i den Retning. Her er Meningen den, at naar vi holder detter Tryk ud, saa har vi ogsaa før Vinteren den længe ventede Fred. Herren giv i din Naade at det maa komme saaledes. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys Din egen tro hengivne Mand Georg. Fra min Madamme fik jeg en Dose amerikansk Fet med som jeg har Brug for.

Ingen er så tryg for fare, i dag kaldes den Ingen er så tryg i fare, er en salme af Lina Sandell-Berg på en svensk folkemelodi.
Lyt til "Ingen er så tryg for fare"

03.09.2018

Felleries d. 3 Sep. 1918.

Min inderlig elskede Konelil!

I eftermiddagstimen et par Ord. De andre er til Tjeneste, jeg har endnu ulæseligt). Imorgen klokken fire blev vi atter alarmerede og ligger endnu stadig Alarm beredt saa det kan atter gaa løs hvad Stund det skal være, dog haabentlig trænger de ikker til vor Hjælp saa vi kan forblive her i Ro en lille Tid endnu, jeg kan ingenlunde sige at Lysten til atter at tage Del er ret stor, men naar det skal være, saa gaar jeg med Gud, stolende paa ham gaar alt lettere, han er nær hos dem som paakalder ham iAand og Sandhed. Han er en fast Klippegrund, hvorpaa man kan bygge fast, om ogsaa Stormene ombruser samme. Jeg har oplevet mangt en grudopvækkende Time, men jeg tør dog sige, at af Angst har jeg kun sporet grumme lidt, og det er vel netop Kraften fra det Høje dette er at tilskrive, haandgribelig har jeg lagt merke til Herrens bevarende Magt, derfor gaar jeg ogsaa frimodig atter i kamp om saa skal være, thi jeg føler mig bjerget i Liv og i Død, ja om ogsaa den dødbringende Kugle skulde ramme mig, saa føler jeg mig bjerget. "Frelst i min Jesu Arme, frelst ved hans hulde Bryst, frelst fra al Nød og Smerte, hvile jeg skal med Lyst. Ja min Elskede du har sikker ogsaa i denne Tid mottet bestaa en Prøve, om du var rede til at ofre alt uden at knurre, kunde du sige "din Vilje ske o Herre", det er tunge Tider men tilige velsignede Tider, da lutres Hjærtet i Smeltediglens Ovn og hæver sig renset i stille Gudhengivenhed. Gud intet Ondt bestemte og intet godt forglemte alt hvad han gjør det vel er gjordt. Jeg har nu ikke havdt Brev fra dig siden vi laa i Glageon skrevet d 19.8. da merkede jeg at Ængstelsen havde begyndt dog du kunde ikke ret begribe Samenhænget, da jeg havde skrevet at vi var i Ro (det var skrevet fra Rosieres som nu ofte har været i Beretningerne) Tak for Pakkerne No 33, 34 af Æggene var der dog 2 hele. Vasken var god ligeledes havde jeg et langt Brev fra P. Nielsen, som glædede sig til at jeg atter var ude af Kampen. Han havde været ude paa Landet og set til ved Høstarbejdet, og var lige paa Næpet til at hjælpe med. Postforbindelsen er ikke saa god nu, da vor gamle Div. er opløst dog naar du først har den nye Adr. gaar det bedre. Min Madamme er lige ved at brende Kaffebønner, som de siste DAge er kommen fra Amerika, de lugter saa dejlig, hun gjør alt for os, og er omhyggelig for os hendes Mand er død hun er 49 Aar gammel og har 5 voksne Børn, 1 Søn og 2 Døtre er hjemme, Sønnen og den ene Datter gaar paa Arbeide ved Komandanturen, den yngste DAtter er 15 Aar. Vil du være saa venlig og sende mig den uldne Vest da det begynder at blive koldt om Natten. Strømper har jeg kun seks par, altsaa foreløbig tilstrekkelig dem du var kjed af du havde givet mig med har jeg foræret min Madam som var glad derfor. Saa til Slut de kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Frelst i min Jesu arme er en salme, der blev sunget meget i Sønderjylland. Den stod bl.a. i Åndelige sange og viser til menighedens opbyggelse / samlede og udgivne af Missionsvenner på Harboøre - "Harboøresangbogen".
Lyt til "Frelst i min Jesu arme"