30.12.2017

Søndageftermiddag d. 30.12.

Min kære elskede Hustru!

Min hjærteligste Tak for Pakkerne med stegt Flæsk Løg, og en med en Kage, som jeg modtog sammen med l fra Moder med Knepkager. Nu kan du tro min Elskede at jeg atter har haalet mig, jeg ser nu rigtig godt ud igjen du har jo ogsaa sørget meget godt for mig jeg er dig meget taknemlig derfor. Fuld Spisskæg har jeg ikke, efter min Orlov blev det forbudt, paa Grund af at Gasmaskerne ikke slutter rigtig tæt naar Skæget er imellem du kan jo ogsaa bedre lide mig uden, ikke sandt? Nu staar det nyt Aar for Døren og vi spørger spendt! hvad vil det bringe os? vil det bringe os den lengselsfuld ventede Fred? Vil det atter føre os sammen saa vi lykkelige kunde fortsætte vort unge Ægteskab sammen og i Fred og Ro dele Livets Glæder og Livets Savn? Ja det nye Aar ligger som en tillukket Bog foran os fuld af Hemmeligheder og vi maa kun tage et Blad ad gangen, dog den usynlige, vor kære Frelsermand, som holder Bogen i sin Haand har alle Traade i sin Haand, uden hans Vilje, kan der ikke tildrage os det minste Ondt, og han leder alt efter sit vise Raad. Derfor kan vi trøstig gaa ind i det nye Aar og med freidig Mod sed Fremtiden imøde Han, som i det forgangene Aar har ført os med sikker Haand gjennem alle Vanskeligheder og holdt sin beskjermende Haand over os i alle Farer han er os borgen for at han ogsaa hjælper videre.
Der gaar en Del bort herfra med det første, jeg er dog ikke deriblandt endnu, om jeg kan have Haab om at blive her, ved jeg ikke endnu jeg er jo ellers med de Ælste i Komp, og der siges at de bliver her. Om det ogsaa ikke er meget morsomt her, saa tror jeg dog, at det er bedre som hvor Krigen endnu gaar sin Gang. Der har her været en Dags Tødvejer og nu atter sat ind med Frost, saa Føret paa Bjergene nesten er livsfarlig, vi har derfor Issporer som vi spender under Hælene og Brøjtere i Saalene saa kan man nogenlunde holde sig dog der tager mangen en en ufrivillig Slædetour paa Bagenden. Nu begynder det at mørknes Kl er 3¼ efter den gamle Tid og da Kaffeen kommer vil jeg smage den gode Kage som ser saa indbydende ud og slutter derfor med de kærligste Hilsener og Kys Din egen tro Georg.

Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

28.12.2017

Skrevet d. 28.12.17.

Min kære elskede syge Moder!

Ønsker dig først til din Fødselsdag, om du endnu en Gang fa ar Lov til at opleve den hernede paa denne Jord, Herrens rige naade og Velsignelse. Du skuer paa denne Dag tilbage paa et langt Liv, fuld af Guds Godhed og Barmhjærtighed og du maa udbryde med Salmisten, Herre hvor stor er din Godhed som du har gjemt for dem som frygter dig, og med Esaias, Fra gammel Tid har man ikke hørt, har man ikke fornummet, intet øje set, at nogen Gud som du gjør saadanne Ting for den som bier paa ham. Dog du min kære Moder har Herren særlig paa dit Livsaften taget i en haard Skole, og du har sikkert stundom spurgt Gud, hvorfor skal jeg lide dette, Herre hvad er din Hensigt dermed? og du har sikkert faaet det Svar, som Herren gav Peter, hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu men siden herefter vil du kunde forstaa det. Og som Paulus der klager over Tornene i Kjødet til ham siger Herren min Naade er dig nok, thi min Kraft fuldkom i din Skrøbelighed, saaledes ved jeg ogsaa at du har givet dig hen i Guds Viliie og har erfaret, at for dit Ansigt o Gud, er Mættelse af Glæder, Livsaligheder ved din højre Haand evindeligen. Hvor dyrbar er din Miskundhed Gud, Menneskenes Børn skulle skjule sig under dine Vingers Skygge. De skulde mættes af dit Husets Fedme og du skal give dem at drikke af din livsaligheds Bæk. Ja kære Moder det er min Bøn for dig paa denne Dag, at vor kære Frelser vil være dig nær i Lidelserne, og give dig Taalmodighed at gjennemløbe den dig anviste Bane. Hisset, kære Moder, vinker Sejerskransen, som er henlagt til den som har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen. Og kære Moder, om vi ikke mere mødes hernede paa denne Jord saa mødes vi i vort himmelske Hjem deroppe smykkede med Sejerskransen syngende Gud og Lammet Ære og Pris. Der hvor Døden ikke skal være mere, ej heller Sorg ej heller Skrig, ej heller Pine thi det første er veget bort. Vi vil formane hverandre med Ordet af Joh Aabenbaring.
Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livsens-Krone.
De kærligste Fødselsdagshilsener Din tro Søn Georg.

Hilsen til min Mie.

Herrens rige Naade og Velsignelse til Fødselsdagen med Hilsen fra Carl.

Herre hvor stor er din Godhed ... er et citat fra

Fra gammel tid har man ikke hørt ... er et citat fra

Hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu ... er et citat fra

Min Naade er dig nok ... er et citat fra

Vær tro indtil Døden ... er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

Skrevet d. 28.12.17.

Min kære lille Kone!

For dit kære lange Brev fra 3 Søndag i Advent min hjærteligste Tak. Du klager deri din Nød til Mig og jeg kan meget godt forstaa dig men min kære lille Mie, jeg tror du tager dig mange Smaating for nær, naar der bliver noget sagt af min Familie naar de er paa Besøg, der er nogle af dem du ikke endnu rigtig kjender, og saa tilmed har du jo Angst for dem som jeg merker, og det tror jeg neppe du tør have Grund til, du skal kun altid tænke dig, som min Kone, ikke som den, der kun er der, for at pleje min Moder. Angaaende hvad Moders Pleje angaar da ved jeg at hun er overmaade godt tilfreds med dig og glæder sig meget til dig, det er ogsaa for mig kun Hovesagen det andet maa kun være Biting og om der skulde være noget som ikke er som det skulde være, det er der vel ingen som vil tage dig ilde op, naar blot Moder er tilfreds. Jeg kan ogsaa godt tænke mig at du bliver træt altid at være bunden til Moder og ingen Steder kan komme hen da kan vi trøste hinanden jeg er ogsaa bunden som en hund til en Kæde. Nu har jeg ligget hær paa en Plæt nesten siden jeg var paa orlov, hver Dag det samme ensformige Liv, jeg kan ogsaa tale med i den Dag, det tro mig min Elskede og jeg faar maaske noget anderledes at høre som du. Dog kun ikke forsagt. Hovedet opad Gud hjælper videre.
I Haab om bedre Tider slutter med de kærligste Hilsener Din egen tro Mand Georg.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

26.12.2017

2 Juledag 1917.

Min kære elskede Hustru!

Paa anden Juledagsmiddag vil jeg paabegynde dette Brev om mine Indtryk ved den 4 Krigsjulefest hernede i Rumæniens Bjergland. Hvad Vejret angaar saa kunde det ikke være smukkere, et tyndt Lag Sne, og fingertyk Rim hanger paa alle Træer saa alt funkler og straaaler i den vinterlige Sol. Som jeg alt har skrevet, hentede jeg paa Søndag Juletræet, som jeg saa paa Juleaftensdag gjorde ferdig, et nydelig lille Træ paa 1. m. højde Foden, en 3 Tomme tyk Bøgskive tager sig meget godt ud. Træets Pynt var tarveligt men dog smukt. Vatte havde jeg nok af, og saa en Del Billeder deriblandt dit Julekort, som indtog Plasen under Træet, dernest et Fødselsdagskort fra Julie, en meget smuk Rose, indtog Plassen i Træets Top, som for mig havde en dobbelt Betydning, først, den yndigste Rose er funden, (min Jesus), dernest min Julerose fra 1913, som jeg fandt og plukkede dernede i Haderslev. Det vigtigste i Træet, Lysene, var vi ogsaa bleven rig betænkt med, 12 blev anbragt i Træet, og 5 at give til med. Da Træet var ferdig, gav jeg mig til at rytte op i Understanden, de andre huggede Brende, og da kl var 4 var alt nobelt og rent, (vi har den nye Tid endnu). Juleaftensfesten fandt Sted nede i Rakutasu Kinosalen for de 3 første Komp, for 4de paa Juledagsmorgen kl 10. Om Aftenen fik vi vor Julekage (Weinachtstüten genant) lignende Rugkage, men sød. Da de Fleste her er vant til at tænde Juletræet tidlig om Morgenen blev det bestemt til Kl 6 Julemorgen, altsaa Kl 6 blev Træet tændt og de gamle glade Julesalmer blev sunget (Stille Nacht heilige Nacht, og O du fröliche o du selige, og Es ist ein Ros entsprungen O.S.v. og de dybe Basstemmer tonede ud i den stille Julemorgen. Klokken 10 var der altsaa Weinachts ... nede i Kino'et. Salen var dækket i dobbelt Vinkel, og paa Bordet laa ordnet enhvers Julegave atter tonede de glade Julesalmer og Komp. Føreren holdt en lille Tale. Tilstedeværende var ogsaa Regt. Komandøren, Batl. Komandøren og en Del Offz. Efter Talen fordelte Majoren Almenakker og talte med den Enkelte. 2 Mand skjenkede Majoren Orlov og tænk dig hvem der var de Lykkelige? begge fra Minekasterne, den ene netop den jeg skrev dig om, der ikke fik Orlov da hans Kone er syg! den anden havde ogsaa været 14 Maaneder her. Min Julegave var et par Hengler 1 Blyant og 10 Cigarer, hvorledes jeg fejrede videre skrev Carl og jeg igaar Aftes.
Angaaende din Orlovsansøgning, er jeg tilbøjeligt til at tro at den vandrer i Papirkurven. Der bliver ikke taget megen Notis dertil. Til Eksempel, er her en Mand som Konen har søgt om Orlov for da hun staar for en livsfarlig Underlivsoperation, og ikke vil foretage den før Manden er der, dog han er endnu altid her, der hjælper hverken Lægeatest eller alt andet. Dog naar vor kære Moder skulde Død saa faar jeg Orlov, naar der bliver telegraferet, dog ikke fordi Moder er død, det siger ikke meget her i Felten men for at ordne Moders Efterladenskaber. Hvis Landet ikke kan udlejes, saa er der ligeledes ogsaa Haab om at du kan reklamere mig fri for en længere Tid.
Dog jeg haaber sterkere paa den store Orlov. Gud giver vi snart kan paabegynde den. Din Georg.

Saa de kærligste Julehilsener og tak for Brevet som jeg modtog Juleaften. Din egen Georg. Julepakkerne kommer vel senere.

Hvad er en Minekaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

23.12.2017

Skrevet d. 23.12.17.

Min kære lille Kone!

Idag paa vor Forlovelsesdag tænker jeg med Tak tilbage for 4 Aar siden, da vi om denne Tid, i Middagstimen, sade sammen, og nød den første Middag sammen, jeg husker saa godt, og jeg tror du var i Førstningen lidt generet jeg kan saa tydelig erindre mig Enkelthederne, og jeg har i Formiddag, da jeg var en lille Tour ude efter et Juletræ, tænkt mig Senerne alle igjennem, Og du min elskede Julerose, dvæler sikkert ogsaa idag ved de kære Minder? Jeg kan saa tydelig huske med hvilke øjne Mette Kjeestine mønstrede mig, og jeg var tilfredsstillet af Resultatet, som jeg sluttede mig til, jeg mener ogsaa at hun har fortalt dig det senere? Naar jeg taler Carl idag saa spørger jeg ham, om han husker vort Møde paa Haderslev Gade for 4 Aar siden. Du var meget beskeden ved Guldsmeden, jeg havde Pungen fuld, men fik slet ikke brug deraf, da du holdt tilbage, husker du? Og saa den smukke Køretour til Ravit, og Misforstaaelsen med Køretøjet, dog det passede alligevel godt, da jeg derved fik god tid til at forestille min Julegave for de kære overraskede Callesen's. Det var mig nemlig en stor Fornøjelse. Ankomsten i Hjemmet i Ravit staar mig ogsaa klart for øje tillige den første Aften dersteds, og du min Lille, var lidt bange for mig? Juleaftensdag og Aften vil jeg aldrig kunde glemme da jeg for første Gang motte betræde dit kære Hjem, og jeg merkede at Ordet som stod over Døren i Ærensporten var talt ud af Hjærtet. Du er os velkommen som en Søn læste jeg i Moders øjne og det gorde mig godt. Dog vor gode Tammas mente ikke den var velkommen, derfor listede den om Natten bort i al Hemmelighed, til Peters store Forfærdelse, han havde sikkert ment det meget godt med den. Det var den lykkeligste Juleaften jeg har forlevet i mit Liv. Saa kom Juledagen med Festen i Ravit, vor Familiens Ungdom var forsamlet, da blev der bland Andet ogsaa sunget den Sang, hvori det hedder, det dejligste Syn mine øjne saa er Unge paa Knæ for Gud, og da vi senere om Aftenen bøjede vore Knæ sammen, var det med Tak til Gud at vi ogsaa med hinanden var forenede i Jesu Blod. Og nu, min kære Julerose, er du min Ungdoms Hustru, og jeg haaber til Gud, at han snart atter vil forene os, saa vi med Lov og Tak til Gud kan fortsætte vort Liv med ham. Din egen tro Georg.

Det dejligste Syn mine øjne saa er Unge paa Knæ for Gud - strofen er måske i dag Det skønneste syn på denne jord er unge på knæ for Gud men jeg har ikke fundet frem til, hvilken sang det er. Skriv gerne i en kommentar, hvis du kender den.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

22.12.2017

Geshcrieben den 22 December 1917.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

For de 4 siste Pakker min hjærteligste Tak med Kød Kartofler Frekadeller og Brød. Jeg har skrevet til Luise Meng. Jeg har ikke faaet Tid at skrive i de siste Dage. Om Gud vil, følger Morgen Brev. Dine Julepakker vil det vel gaa ligeledes som mit Julebref? Jeg har det ellers rigtig godt. Haabentlig har du og Moder havdt en god Jul? jeg skriver dig hvorledes jeg har fejret. Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

14.12.2017

Skrevet d. 14.12.17.

Min kære elskede Hustru!

Vil i Middag paabegynde dette Julebrev, og allerførst hilse dig og min kære gamle Moder med det gamle, dog evig nye, glade Julebudskab. Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket, Eder er idag en Frelser født som er den Herre Christus i Davits Stad, O.S.v. Jeg glæder mig særlig til denne Julefest, og det er for mig som om Englene allerede svævede i Luften, rede til at bryde ud i jublende Sang. Fred paa Jord! Fryd paa Jord. Det er mig nesten til Mode, som da jeg var lille Dreng, da vi de siste Dage før Jul ikke kunde vente Tiden af men i Spenthed talte hver Dag og Time, indtil det Øjeblik da Julens Gaver blev afslørede. Der blev altid sagt for: "til Jul, da er Luften fuld af Hemmeligheder", og det kan vi vel særlig sige i Aar. Ja det er Hemmeligheder som er af umaadelig stor Betydning, det er nemlig den store Julegave: Freden! som svæver i Luften, og hvor længes vort Hjærte ikke derefter, ja stærkere som de Smaa's, efter deres Julesager.
d. 16.12.17.
Er ikke kommen til at skrive før. Moske naar Brevet dig ikke til Julen engang, dog det er endnu 8 DAge. Jeg takker dig mange Gange for de 3 gode Pakker med Smør Pølse, Frekadeller, og Kartofler. Var det af Lise Meng's? jeg skal nok takke hende derfor, det er nesten for Meget, jeg har altid havdt et godt Nummer hos hende, og naar jeg var dernede ved mine Enge, saa var hun altid saa glad naar jeg kom og holdt en lille Pasiar med hende, og særlig Børnene glædede sig, da Onkel for det meste havde en Groschen med. I den senere Tid har jeg ingen Hunger lidt, da du min elskede lille Kone har sørget meget godt for mig og jeg er dig meget taknemlig derfor. Jeg har det ellers rigtig godt, vi har nu hver Dag Ekserseren og det gaar nesten fredsmesig til, dog det gjør man jo gjerne med, naar Freden er i vente. Hær har der været Vaabenstilstand i 6 Dage haabentlig bringer Morgendagen os ogsaa den glædelige Efterretning fra den russiske Front. I følger jo vist ogsaa spent med? Herren giver, i sin Naade at Blodsudgydesen, maa være endt.

Nu kommer Middagen, Dorgemyse med Gulasch, har nu gjort 3 Pakker istand med 4 Doser, og sender dem af med det Første, ellers faar du mig vel ved Ørene, som Thora har opfordret dig til. Sender dig ogsaa en Del Fotografier her fra Egenen, de smukkeste har jeg sendt P. Nielsen, da han har bedt mig derom engang dog da havde jeg ingen. Jeg har sendt ham dem som Julegave, det var meget smukke Landskaber som han sikkert vil glæde sig til, den kære gamle Mand.

Carl var her igaar han mener at køre paa Orlov i januar eller Februar, dog han var ikke saa synderlig oplagt dertil, da det her hedder, at de bliver holdt tilbage og sendt til Vesten efter Orloven, og det havde han ikke meget i Sinde med, han er jo ved Køkkenet og kan dog spise sig nogenlunde mædt. En Del af de unge Soldater skal have Orlov, men, for ikke mere at komme herned, paa den Maade kan de jo trække en Del bort, ellers er det jo ikke tilladt. Ja du min elskede lille Mie du har i din unge Ægtestand faaet meget at bære paa. Men min kære Moder skriver mig at du gjør det gjerne hun glæder sig meget til dig og det gjør mit Hjærte godt. Jeg ved der behøves stor Taalmodighed og det er min Bøn til Gud at han vil udruste dig med Samme, dog en Byrde har Herren dog i sin Naade befriet dig for nu, du behøver ikke at gaa i Angst om mig da det dødbringende Blyds Gang er standset, og derfor har vi nok Grund til at love og takke derved bliver ogsaa de andre Byrder lettere at bære, ikke sant?
Glade Jul dejlige Jul, Engle daler ned i Skjul, det toner allerede med livlige Strenge i min Sjæl, og det er mit Ønske for eder i kære 2, at denne Julefest maa blive eder til stor Velsignelse. Den yndigste Rose er funden blandt stiveste Torner oprunden, Vor Jesus den dejligste Pode, blandt syndige Mennesker groede.
Til Slut en glædelig Jul fra Eders tro Georg.

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde... er et udsnit af juleevangeliet,

Dorgemyse med Gulasch (Dörrgemüse mit Gullasch) er tørrede grøntsager med gullasch.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

09.12.2017

Skrevet d. 9.12.17.

Min elskede lille Kone!

Vil i Aften af hele mit Hjærte takke dig for de mange gode Pakker som jeg i de siste Dage har modtaget. 4 fra mit i Oktober, de to over Leibzig, de 2 vare gaaet beskadiget ind og var ompakket i Hamborg. Flæsk, Skinke Pølse Steg, og Brød alt var frisk og godt blot Brødet var mugen, da har jeg faaet dem alle blot dem du har afsendt den 14 tror jeg ikke jeg har modtaget. De godde Kager har smagt mig storartet til min Søndagskaffe. Vaflerne var gode, Kartoflerne vare haardfrosne, jeg tør dem op i kold Vand dem de bliver helt bløde, saa er de vel ikke gode? Du ved ikke min søde lille Kone hvor man er helt anderledes tilmode naar man efter saa længe atter kan spise sig rigtig mæt. Jeg takker min Gud tusinde Gange for det gode Hjem og for den kære unge Hustru han har givet mig.
d. 10.12.17.
I Middagstimen vil jeg skrive ferdig. Nu er Arbeidet ophørt, og der bliver ekserseret hver Dag. Igaar var jeg til Gudstjeneste og Presten mente da han kom, ja Kammerater nu lader det sig smukt leve her? da hørte man bagfra, ja naar vi fik lidt mere Menasch. Det gjorde et dybt Intryk paa mig da vi sang Nu takker alle Gud, det var som sunget ud af mit Hjærte, og særlig, da bagefter vor Bryllupssalme blev sunget. I alle mine Sager til Gud jeg tilflugt tager O.s.v. Da matte jeg tænke paa den Dag da vi blev forenede og samtidig paa den Dag vi saa hjærteligen længes efter, da vi paany atter forenes. Da vil Lovsangens Toner juble ud af vor Sjæl. Vi er nu stærkt spent paa hvad den 17. vil bringe os, Krig eller Vaabenstilstand. Ja kære Mie vi vil bede Herren ymygeligen om det Siste. Havde igaar Brev fra Pastor Bruhn som glædede mig meget. Jeg har det godt og er sund og rask og haaber det samme om dig, det er om Natten koldt her, forleden Nat havde vi 150 Kulde, dog vi har en varm Understand. Saa de kærligste Hilsener og Kys til dig og min kære gamle Moder Din egen Georg.

I alle mine sager er en dansk oversættelse af Paul Flemings salme In allen meinen Taten.

Nu takker alle Gud er en salme af Martin Rinckart som er fordansket mange gange.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

05.12.2017

Skrevet d. 5.12.17.

Min elskede unge Hustru!

Guds Fred til Hilsen!
Har i Formiddag skreven et Brev til Julie og takket for en Pakke med Smør og Kager hun sendte, samtidig en Pakke fra Moder med Pølse, som smager mig storartet. Tænk dig min egen Mie her er Forhandlinger i Gang med Romansky om Vaabenstilstand, de har i Morgen selv tilbudt den, to Offiserer var her ovre, er det ikke storartet?
Jeg glæder mig overmaade. Matte Herren lægge det tilrette saaledes at det faar en god udgang. Idag er der ikke falden et Skud. Vore Poster har staaet ovenpaa Dækningen uden Gevær og byttet Tobak om med Brød. Du kan tænke dig hvorledes vi er til Mode, det er nesten som man svævede i Luften, og befinder sig i den syvende Himmel, dog vi vil ikke glæde os for tidlig, da det jo endnu kan komme anderledes, men aligevel sætter saadant noget TAnkerne i Sving, og de iler i særdeleshed derhjem til dig og alle de Kære derhjemme og man mærker stærkere Hjemmets dragende Magt, og Lengselen efter Freden, brænder dybere i ens Indre. Herren være takket for det Skridt der er taget henimod Freden.
Vi staar i Forvæntningens Tid Adventstiden og vi synger Gjør Døren høj gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid, han hærsker over alle Land og er al Verdens Frelsermand. Hvor har denne Salme i forbigangne Tider ofte sat vort Sind i Bevægelse og i glad og spendt Forventning saa vi den glade Julefest i Møde. Særlig har denne Salme staaet levende for min Sjæl denne Dag, og mit Hjærte er i Forventning efter hvad den nermeste Fremtid bringer. Julekongen Jesus vor Fredsfyrste, bebuder sit Komme, og vi vil med Glæde tage imod ham og aabne vore Hjærtedøre for ham saa han kan tage ind til os for at berede os den sande Juleglæde, derved fylder mig ogsaa den Tanke, om nu Juleklokkerne ogsaa kunde ringe os den længe vedete Fred med ind, saa vilde Klangen blive doppelt skjøn. Ja kære Mie jeg tror du kan sætte dig ind i min Tankegang og du vil glæde og fryde dig sammen med mig. Ja, Fred paa Jord Fryd paa Jord, Jesusbarnet bland os bor motte vi i Fremtiden ofte kunde synge denne dejlige Julesalme sammen, under fredelige og rolige Forhold. Vaabenstilstanden med Rusland har jo været bekjendt et par Dage, og det lader jo nu til at Romænien nu følger efter. Du har jo vist ogsaa erfaret det. Tak for dit kære Brev jeg modtog idag, der har du ellers ikke store Forhaabninger om Freden. Nu er Lyset snart udbrændt og jeg begiver mig til Sengs, og vil der tænke videre paa min kære unge Kone, som længes saa meget.

den 6.12.17.
Nu i Middagstimen til Slutningen. Der er nu fulkommen Vaabenro ved Fronten, dog nermere om Vaabenstilstanden har vi ikke erfaret endnu. De to rumænske Offserer er endnu hær og forhandler, de bliver kjørt i Auto med tilbundne øjne, nu kom Middagsmaden Kartoffelsuppe med Faarkjød og salt Agurker, Middagen har smagt udmerket dog kun for lidt, at man bliver mædt, dog det har nu mindre at betyde, nu er man næsten mædt af lutter Glæde. Jeg havde i Aftes ogsaa Brev fra lille Carl paa 4 Sider med alle nyheder hjemme fra, jeg har Glæde af at skrive sammen med ham, jeg tror ogsaa det kan være til gavn for ham, ogsaa fra Jørgen havde jeg Kort, han er jo ved frit Mod og ønsker at tage Jesus med paa Vejen. Det er helt forunderlig med en saadan Ro ved Fronten, det giver en rigtig Fredsstemning, man hører ikke de svære Drøn, og den skarpe Susen gjennem Luften. Alt ligger som i en dyb Søvn. Dertil kommer det dejlige Vintervejer vi har idag. Landskabet er blendende vid af Sneen der faldt igaar, det er, som den vide Sne legger et blendende Dække over al Krigens Nød og Elendighed og Landskabet, smiler os i Møde, iklædt Fredens Dragt, og Sjælen bliver Stemt til Lov og Takkesang. Husker du min blomstrende Julerose da vi om denne Tid for 4 Aar siden begyndte at skrive sammen? da var der ogsaa freds og glædes Stemning i vore Hjærter. Jeg maa nu til at skynde mig da vi snart atter begynder at arbeide, og om Aftenen er det straks mørkt, naar Vaabenstilstanden kommer saa bliver al Arbeide indstillet saa faar vi jo kronede Dage. Vi arbeider nu paa en understand til vor Feldwebel, den er nesten ferdig. Komfyret brender allerede lystig, det var det 7.de jeg lavede, de er godt tilfreds med dem Alle, de varmer saa behagelig, og holder Varmen længe. Saa slutter jeg mit lange Brev med de kærligste Hilsener og Kys
Din forventningsfulde Mand Georg.

Lyt til "Gør døren høj, gør porten vid".

Fred paa Jord, Fryd paa Jord er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

04.12.2017

Skrevet d. 4.12.17.

Min kære lille Kone!

For de 4 Pakker, tusinde Tak, 2 med Steg i Doser og Pølse l med Nudler og Mel og 1 med Strømper alt var velbeholden dog Pakken med Brød som var afsendt samtiddig har jeg ikke faaet, jeg havde stor Hunger og fald straks over en af Doserne med Steg som jeg gjorde varm til min Aftensmad, som det smagte mig er ubeskrivelig. Samtidig modtog jeg en Pakke fra Moder, (Quorp) med Fedt, og da jeg kom fra Vagten kl 1 om natten begynte jeg at bage Pandekager som smagte mig henrivende, den neste Nat da jeg havde Telefonvagt kogte jeg Nudler, med den lille Dose Steg, jovnet med Mel. Jeg tænkte derved paa din Kærlighed til mig og det smagte mig dobbelt godt. Jeg er meget glad og Herren taknemlig i Morgen da der Amtlig er kommen igjennem at der er Vaabenstilstand med Rusland og at Underhandlerne allerede er indtrufne underskrevet, Erkehertug Josopf. Vi har af den Grund fri for Arbeidet, og fejrer. At STemningen er god, her, kan du tænke dig. Det er det første Skridt mod Freden. Naar vi bliver ferdig med Rusland, saa kommer de andre vel bagefter. Hos os er det temmelig rolig. Romanski kan jo ikke gjøre meget uden Rusland og bliver derfor vel ogsaa tvungen til at holde op. Moske giver der endnu et veldig Slag i Vesten, og saa kommer Freden. Ja min elskede lille Kone, nu tror jeg, at vi staar ikke langt fra det ønskede Maal, og vi vil bede Herren om at forunde os et lykkelig og glad Gjensyn. Vi sidder nu gemytlig sammen i vor varme Understand, vi har igaar havdt Sne og idag er der Frost, og temmelig koldt Rejn har vi endnu ikke havdt dette Efteraar, men sterke Storme saa store Træer rives om. Nu nermer sig vor kære Julefest, og jeg har sterk Tro til at Juleklokkerne ringer os Freden med ind. Ja kære Mie, jeg længes ofte derefter, atter at være derhjemme hos min egen lille Kone i vort felles kære Hjem, og vi kan leve i Fred og Ro og vi atter kan tage fat paa den vante Gerning, og bytte Sværdet om med Ploven, saa vil vi med Lov og Tak tænke tilbage paa den Tid Herren saa forunderlig har hjulpet og bevaret os, det vil være et Afsnit i vort Liv, som vil staa os levende i Erindring hele vort Liv igjennem. Nu vil jeg slutte denne GAng da Middagen snart kommer det giver i Dag Dorrgemyse mit Hammelfleisch. Ellers har jeg det godt og er sund og rask. Carl lader hilse.
De kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Hjærtelig Hilsen til Moder.

Dagens menu:
Dorrgemyse mit Hammelfleisch (Dörrgemüse mit Hammelfleisch) er tørrede grøntsager med fårekød

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.