28.06.2007

Ravit d. 28.6.14.

Min inderlig elskede Mie!

Atter vil jeg lade mine Tanker dvæle lidt hos dig, og allerførst takker jeg dig mange gange for sidst, det var en storartet Dag vi havde sammen, den var for mig rig paa Velsignelser, baade for at være sammen med dig min elskede og for at være sammen med Brødre og Søstre i Herren. Det var med Tak til min Herre da jeg drog Hjem, at han havde forundt mig den store Lykke, som han har skenket mig i dig, du min kære elskede Skat. Ja kære Mie, jeg maa nok sige at jeg faar mere og mere Kjærlighed til dig for hver gang vi kommer sammen det har jeg rigtig merket i de siste Dage jeg har længtes meget efter dig du min yndigste Rose, du mit Hjærtes glæde. Ja min kære jeg tror det er bædre for os, ikke at komme saa mange Dage sammen af gangen, der ligger en stor Fristelse deri for os, lad os med hverandre vaage over vor Natur, at dog ikke Satan og vort eget Kød maa narre os, men lader os bede Magternes og Kræfternes Herre om at han vil forlene os Kraft og fasthed i denne Strid, at vi engang kunde love og prise ham vor store Mester for al hans Naade og Barmhjærtighed imod os.

Hvorledes kom du hjem forleden Aften? Jeg sad og glædede mig ved at du havde en god Beskytter med, hils ham og sig ham tak for hans venlighed, hvis du vil, hvad sagde han om mig? han har dog vist ytret sig lidt om din Kæreste, de har jo vist ordentlig spurgt ud neste dags Morgen ikke? du har vel faaet god Appetit igjen, det var vist af lutter Kærlighed du ikke rigtig kunde spise noget den Aften ikke? Du skal have mange Tak for den kønne Slips, men til al uheld var den en halvsnes cm for kort, men det kan du jo vist ændre en anden gang, min Hals maa være tykkere en du har takseret den, ikke? Jeg sidder hær paa Verandaen og venter efter Frem­mede. Chr. Smidt fra Mellerup har meldt sig til i Eftermiddag, han er omtrent paa min Alder og skal vi jo saa rundt paa Marken og mønstre Kræaturene, jeg havde nok havdt lyst at have dig med, for nud er det ordentlig i Gang derude. Paa Bordet staar en hvid og en rød Rose, de minder mig om dig du min Elskede. Kærlig Hilsen din tro hengivne Georg.


På denne dag dræbte den serbiske nationalist Gavrilo Princip i Sarajevo den østrigske Ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru Sophie. Det var en af de begivenheder, der var med til at udløse 1. verdenskrig.

21.06.2007

Ravit d. 21.6.14.

Min egen elskede Mie!

Atter er det Søndag, og atter er jeg kommen hjem fra Møde i Stormsgaard og sidder nud hær i Køkkenet og vil lade mine Tanker dvæle lidt hos dig, min hjærtenskære søde Mie. Du kan tro jeg har havdt travlt i den sidste Uge nud vil jeg fortælle dig hvad jeg alt har bestilt og oplevet paa Mandag blev jeg ferdig med Vandtroge­ne, paa Tirsdag var jeg i Lygumkloster til Marke, paa hjemsveien syklede jeg over Quorp, der fandt jeg Julie liggende i Sengen, men hun kom dog op da jeg kom, det var dog i god bædring med hende du har jo vist hørt det. Fader var rejst til Brak­lum at se til Moder. Paa Onsdag og Torsdag kørte jeg Tørf hjem altsaa kom jeg ikke med til Aabenraa, paa Freddag slog jeg om Formiddagen Græs, og om Eftermiddagen var jeg til Basar i Quorp hvor vi havde en velsignet Dag med P. Møller og Ole Jen­sen som Talere. Julie havde atter været lidt syg, men var dog med til Mødet, med Caecilie var det ogsaa godt. Fader mente eller syntes at det ikke var meget bædre med Moder, ja den første Dag havde det været helt godt men den 2. Dag, sagde han, syntes han at det ikke var bædre, kanske har det lagd deri at der var saa mange Folk der i de Dage der var jo lige den store Fest lader os være stille overfor Herren og tro at alle Ting tjene dem til gode som elske Gud, jeg vandt paa 3 Nummere, 3 Brødtalærkener af træ, et Skrivetøj og et nydelig lille Forklæde, som jeg forære­de Caecilie til lille Dide. Den gamle Grevsen var forrejst. Badsaren var jo hos P Toft, hans Kone var saa lykkelig over og taknæmmelig for, at de kunde have en saa­dan Fest. Nud saa videre, paa Løredag var jeg paa Vandsyjn paa Gaaskære Mose, hvor­fra jeg havde de siste Tørf med Hjem, ialt 36 Tusind. Du kan da see, min kære Mie, at jeg har ikke undheldt lagdt paa den dovne Side, det er en stor Naade fra Herren at vi maa og kan arbeide og være sunde og raske, du har væl ellers ogsaa havdt lidt i Halsen og en Forkølelse men det er jo dog i bædring med dig, hørte jeg i Quorp. Du skriver om jeg har lyst til at køre en Tur med til Ribe, ja tak, det kunde bli­ve helt interesant, da jeg aldrig har været der. Du skriver vel dog snart at jeg maa komme ned at besøge dig, du mit Længslers støreste Maal hærpaa Jord, men la­der os derover ikke glæmme at vort Borgerskab er i Himmelen. Jeg gaar med til Ung­lingemøde. Du hilses fra Moder, som i denne Tid er i Tønder og fra Marie. De kær­ligste Hilsener fra din tro hengivne Georg. Lev vel og forglæm mig ej.

14.06.2007

Ravit d. 14.6.14.

Min elskede Mie!

Guds Fred, som overgaar al Forstand, bevarer vore Hjærter og Tanker i Christus Jesus vor Herre.

I Dag, Søndag, et par Ord til dig min kæreste Skat. Jeg er lige kommen fra Møde i Jolderup, og sidder med hær paa Verandaen og skriver disse Linier, Moder rejste i Gaar til Vogelsang, der er der Fest i Dag, jeg foretrak at blive Hjemme denne Gang, da jeg vilde til Aabenraa paa Onsdag, der kommer Samfundene fra Lundeved og Als, og paa Fredag til Quorp til Basar, og Kansked skal vi til Barnedaab paa Lørdag, sidste Søndag vare vi til Barnedaab hos M. Toft, det bliver snart for meget af det Gode tænker du vist. Det var et dejlig Møde vi havde i Jolderup, Thiesen talte over Jerusalem Jerusalem, hvorofte vilde jeg forsamle dine Børn lige­vis som en Høne forsamler sine Kyllinger under Vingerne, men i vilde ikke, han holdt derudfra en vekkende Prædiken, til uomvente Sjæle, om dog ikke at staa Jesu kaldende Røst imod, men at adlyde Røsten og komme til ham, som ene kan stille Sjæ­lens Lengsel og Savn. O kære Mie hvor skal Jesus have Tak at han fik os overtalet og at vi lod os overtale, og at vi har lov til at ty ind under hans Vingers Skyg­ge, thi der, kun der, er Livets Lykke, Aandens Barnehjem paa Jord. Ja kære Mie lad os ret mere gjøre brug af at gaa til ham med alt, hvad vi have med at gjøre, det er dog saadan i det daglige Liv, at naar vi har Jesus med saa bliver selv den rin­geste Gerning til Glæde og Velsignelse for os. Og hvortit merker vi ikke, naar vi gør det i egen Kraft saa lykkes det ikke. Ja kære Mie Herren tager sig ogsaa af os i det smaa, det har jeg ofte erfaret, f. Ek. naar jeg har skuldet have et par stykker Kvæg ud af Lykken, saa har de absaalut ikke villet, ja jeg har løbet mig træt efter dem, saa er jeg først gaaet til Herren dermed, og hvor forunderlig har han hjulpet saa er de gaaet som et Lam ud af Ledhullet, og saaledes paa mange maa­der, ja Herren er saare stor. Marie taler til Tee, saa maa jeg vel adlyde, ikk? Saa nud gaar det atter for fuld Damp.

Mange Tak for dit kære Brev, du føler dig vel lidt ensom somme tider kære Mie, i Dag havde jeg nok havd Lyst til at besøge dig og se, hvorledes din Omgivelse er, du kan tro jeg tænker tit paa dig og læn­ges efter den Dag da vi atter maa mødes. Hvorledes mon de har det i Quorp du har vel ikke hørt fra dem og fra Moder, haabentlig er det bædre med dem. Min Nakke merker jeg ikke mere til. Jeg skulde Hilse dig, naar jeg skrev, fra Cha. Tofts Bet. Toft fra Tinne som med er i Haderslev fra Moder og Marie, men mest af alle være du hilset fra din tro Georg.

Nud gaar jeg ud at spasere har du Lyst till at gaa med.


Jerusalem Jerusalem, hvorofte vilde jeg forsamle dine Børn lige­vis som en Høne forsamler sine Kyllinger under Vingerne, men i vilde ikke er et citat fra

Georg citerer også andet vers fra salmen Under dine vingers skygge:

Under dine vingers skygge,
dér, kun dér er livets lykke,
åndens barnehjem på jord,
hvor, hvad vi af Paradiset
har ved Adams fald forliset,
atter spirer frem og gror.

08.06.2007

Ravit d. 8.6.14.

Min kære elskede Mie!.

I Aften et par Ord til dig, du lenges jo vist med Smerter efter et Lyvstegn fra mig. Mit Kort har du vel faaet. Det var en dejlig Dag vi havde i Aabenraa. Efter Genneralforsamlingen talte P. Jørgensen, og om Aftenen talet P. Otto og Richter paa tysk. Bollerslev Sang- og Basunkor var medvirkende. Vi havde en dejlig Tur hjem paa Toget. Sangkoret sang den ene Sang efter den anden, de Rejsende lyttede ordentlig, en Schafner stod med Taarer i øjnene. Paa Rødekro Banegaard sang de den "Nærmere Gud til dig" paa Banegaards-Forvalterens Ønske. Motte Herren bruge denne lille Gjerning til sit Riges fremme og til Sjæles frelse. Nu kommer den længe ven­tede Regn det strømmer ordentlig ned nud, det er saa behagelig at sidde og høre paa, efter den lange Tørke. Ja kære Mie Herren er saare god imod os, vi har ei for­tjent at han overøser os saadan med sin rige Velsignelse, vi vil ikke glæmme at takke ham derfor. Paa Lørdag Aften var der jo Møde i Jolderup, men Peter Grevsen var der ikke at tale, jeg ved ikke om det er dorlig med CaeiIie endnud eller om han ikke har turdet vove det. Jeg var heller ikke der, da Smeden kom, at slaa en Pump. I Dag har jeg begyndt at mure Vandtrog. Det var ellers 5 dejlige Dage vi forlevede sammen, ikke? det var vel ikke saa let at komme i gang igjen, vel? hvorledes blev du modtaget da du kom hjem? havde de manglet dig? hvorledes havde du det paa Rejsen, og i Vogns hos Onkels? du sad vist og kjedede dig, at jeg ikke rejste med, eller mosked kom der en lille Taare frem i Øjnkraagenen, ikke? du tænker vist: nud vil han nok drille mig den kære gode Ven, tænkte jeg ret? Ja kæ­re søde lille Mie, jeg gad nok see dig naar du staar for Komfuret eller naar du sysler i Stuen, moske kunde jeg sige om dig "die Köchin ist Braut", hvad tænkte jeg ret? kunde jeg sig det, eller ikke? om dig? I Aften har jeg Riget allene, Mo­der er ovre hos Helene Holdt, der skal komme Smaafolk og Marie er forrejst, saa jeg storartet kunde have havd dig, at holde mig ved Selskab jeg vilde have taget dig i mine Arme og overøst mig med Kys, min hjærtens Kære, søde du. Paa Lørdag, da jeg var i fær med at læsse Cement af Vognen havde jeg den Uheld at gaa baglens af Vognen med Ryggen ned paa Stenbroen og hvis Herren ikke havde vaaget over mig, kunde det have kostet mig Livet, jeg laa lidt inden jeg kom til mig selv, men da jeg kom paa Benene kunde jeg atter fortsætte mit Arbejde og takkede jeg Herren at han havde bevaret mig, jeg har blot lit ont i Nakken men det er nud meget bædre. Derfor, dersom vi leve, lever vi i Herren, og dersom vi dø, dør vi i Herren, derfor, enten vi lever eller dør ere vi Herrens. Kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.


Die Köchin ist Braut betyder på dansk Kokken er brud. (Köchin er en kvindelig kok, måske kunne man sige Kokkepigen står brud)

05.06.2007

Apenrade d. 5.6.14

Postkort
Kære Mie!

Sender dig i dag hærfra en kærlig Hilsen. Jeg er hær i Formiddag til Remontermarked og i Eftermiddag til Aarsfest for Missionshotellet. Var i Gaar hos Andreas, hvor de Bedsteder og N. Onlev’er vare. Du kom vel godt hjem på Onsdag? Brev følger.

Din tro hengivne Georg.


Motiv: Aabenraa

Remontermarked: Marked for remonter, dvs. unge heste der skal optrænes som militærheste. Læs om remonter.