31.08.2016

Den 31.8.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Hjærtelig Tak for Brevet og Cigaretterne, som du vil faa en serdeles Tak for af min Gruppe, de glædede sig meget derover. Kærlig Hilsen

Din egen Georg.En gang i fremtiden - 39 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Hannes fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Rusland 31/8. 16.

Wertes Fräulein Hübschmann!

Ich erlaube mir als Gesellschaffze & Beiwohner bei Herren Mann.

Haaber at dette Brev vil glæde dig og give dig rigelig Erstatning for det lille Offer, det var ogsaa os til stor Glæde og gav Aarsag til mange glade Ansigter saa jeg havde min Fornøjelse deraf. Du skulde bare have seet med hvilken Opmerk­somhed Brevet blev læst, som glædde dem lige saa meget som Cigaretterne. Saa vor hjærteligste Tak og de kærligste Hilsener og Kys

Din Gefr. Knudsen Gruppenführer.En gang i fremtiden - 39 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Hannes fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

30.08.2016

Rusland d. 30.8.16.

Kære lille Mie!

I Morgentimen et par Ord til dig. Jeg har lige faaet min Dovre, Smorrebrød med Skinke og Appetitsild, du kan tro det smager godt igaar Aftes havde jeg opstugede Kartofler, stegt i dit Flesk til Aftenmad, saa du kan da see min kære Mie at jeg ikke har det saa daarlig i denne Tid. Kantinen har ogsaa været her i den siste Tid, jeg har kjøbt for 8 M Chokolade 3 M henkogte Plommer 4 M Marmelade 10 M Vin 2 M Cigarer, og mange Smaating men det holder ikke lenge, da det ikke giver meget for Pengene dog dem reiner vi ikke meget da det er sjelden at vi kan kjøbe noget, og vi derfor har nok af dem, jeg faar i Lønning 6,30 hver 10 Dag det samler dog til med Tiden. Jeg tror jeg faar det bedre som du, da vi hver anden Dag faar Vin udleveret, du drikker nok ikke Vin til daglig? en Flaske Sauerbrunnenwasser faar vi ogsaa hveranden Dag, og Marmelade eller Leverpølse i Doser eller Büchsenschmalz eller Ost, eller Smør, skade at det alt kun er saa lidt, da det mest kun rekker til 2-3 Skiver Brød, og det skal være for 2 Dage, dog bedre som ingenting, naar det er fortæret saa bliver der spist Klapstullen mit Brott, det er to Skiver Brød med en tynd Skive som markerer Smør eller Pølse imellem, du kan jo prøve Resepten og see om det smager, her er Humoren sommetider storartet derved. Untffz Jassoig siger lige! det er slet ikke saa slem der behøves blot en god Villie dertil,

Jeg leer derved at jeg nesten ikke kan skrive, jeg tænker ogsaa at du morer dig derover? Du har nok travlt i denne Tid da jeg ikke hører fra dig i de siste Dage, dog jeg ved nok hvad en Husmoder har at gjøre i Høsttiden, altsaa er du undskyldt. Det glæder mig at du faar en Kone til Hjælp saa er du dog ude af Klæmmen moske en del bedre som Pigen du havde. Ja kære Mie, Herren lægger dog alt tilrette for os ja han gjør alt saare vel og vi maa med undrende Tak tilbede ham. Lover den Herre som alting saa vel for os mager. Naa skal jeg have Mellemmad og saa hen at sove, derfor vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Hilsen til alle kære derhjemme i Quorp.Büchsenschmalz: direkte oversat dåsefedt.

Lyt til "Lover den Herre"

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

27.08.2016

d. 27.8.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Paa Søndageftermiddag i Understanden. Choklade Win Cigarer og Marmelade og Plom­mer, henkogte paa Bordet, sender vi 2 dig en kærlig Hilsen. Din Georg.

Hertz. Grüss schreibt dich Karl Zassop Utfz.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Rusland Søndag d. 27.8.16.

Min kære lille søde Pige.

Guds Fred til Søndagshilsen. Idag har vi Søndags ro her i Graven og der bliver ikke en Spade rørt, det er helt rart at hvor Kompagniefører holder derpaa saa vidt det lader sig gjøre, jeg maa nu holde op da der i min Understand er Genne­ralforsamling og der er en Kaggel saa jeg ikke kan skrive mere, Middagsmaden vil ogsaa snart være her, altsaa bagefter. 28.8. Det blev altsaa ikke til noget bag­efter men idag Fortsættelsen, jeg var i Besøg hos Hugo og vi var en times Tid sammen, vi taler ellers hinanden hver Dag. Carl bliver helt bort, jeg har heller ikke hørt fra ham siden han var her i Besøg. Nu har vi jo faaet 2 Fjender mere Italien og Rumænien har jo erklæret os Krig, igaaraftes kl 12 var vi alle i Gra­ven og raabte Hura, Ruski blev helt ængstelig og begyndte at skyde, men da han merkede at Sagen ikke var alvorlig gav han sig atter til Ro, han har vist tænkt, Germani Verrückt, altsaa det var i Anledning af Krigserklæringen.

I har jo havdt en dejlig Fest hos Grevsens, kan du huske da jeg var sist til Fest i Quorp sammen med dig.? det var ude i Simund Lunds Skov, hvor P. Bahnsen talte, jeg kan nok huske da vi bagefter Legen skulde have Rødegrød, du ogsaa? ja her sid­der man ofte og kommer i Tanker om henrundne Tider derhjemme ja det var lykke­lige Dage. Herren giver i Naade at de atter maa vente tilbage naar Freden atter drager ind i vort Land. Ja min kære Mie nu tror vi nesten at vi kommer til Rumæ­nien, dog man ved det jo ikke, der siges ogsaa, at vi bliver her og retter os ind til Vinteren. 6 Uger i 1 Linie 14 Dage i Ro i Skobielka og saa atter i samme Stil­ling. Du begynder at nynne om Orlov, det lader sig vel ikke gjøre, da jeg har rej­net ud at jeg vel kunde være paa Rad hen mod Foraaret det er længe? Nu kommer Middagsmaden atter det forstyrrer mig altid naar jeg skriver til dig min Søde, det giver Riis idag, igaar gav det Ærter, saa mine sødeste Hilsener og Kys, Din Georg.Georg har set dette syn - landsbyen Skobielka fotograferet i 1915.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

26.08.2016

Rusland d. 26.8.16.

Kære lille Mie!

Du har i Formiddag vist travlt med Lørdagsrengjøring, jeg vil derfor underholde dig lidt derved da jeg har lidt Tid, da jeg har sovet fra ½1 - 4 i Nat og jeg derfor ingen Søvn har imorgen, jeg havde ellers Gravtjeneste fra 2 - 4, men da jeg ikke blev vækket sovede jeg igjennem og vaagnede med skrek kl 4, dog det er ikke bleven bemerket, vi er 5 Unterffz, og Gefr. saa vi har hver 2 Timer, da skal vi revidere Posterne og sørge for aflønningen, den øvrige Tid har vi opsigt ved Ar­beidet som bliver gjort i disse Dage er det meget mørkt saa vi ikke kan see hele Natten. Jeg har nu faaet en Unttfz. tildelt i min Gruppe, han er Gravunttfz. og ligger sammen med mig i Understanden. Igaar har han malet mig da jeg sad og læste, sender dig Tejningen, om du finder lighed ved jeg ikke, det er lavet i 10 Minutter. Han er Skriver ved Skattevæsenet i Hamborg og er fra Wiesbaden. Du kan jo opbevare det som Krigsminde, som gamle P. Nielsen skriver, om sine Kort. Tak for Brevet fra den 17 August, saa vil du jo nu snart faa det ene da din Pige reiser 1 Sep, jeg unte eder gjerne at i kunde være sammen du og Julie, dog synes jeg for Arbeidets Skyld, at det vel bliver ret meget for eder, det udvendige, dog maa i gjøre for mig som i vil, dog der skal jo nok være en Pige at faa, du maa jo være paa Kien, som vi Soldater kalder det, eller et andet Udtryk auf Draht) gaa paa Traad. Jeg ønsker dig en rigtiggaaende Pige, ogsaa Soldaterudtryk du tænker vist han kan sagtens sidde i din Understand og skrive saaledes, det er ikke let naar man er i en saadan Situation, hvad skal man gjøre og gribe til. Dog kære lille Husmoder jeg tænker ogsaa at Herren i dette Stykke forunderlig vil lægge alt til rette. Idag er vi 3 Uger her i denne Stilling, og du kan tro kære Mie jeg er ordentlig kommen mig jeg tror at jeg nu har den samme Vægt som da jeg var hjemme her har vi jo ogsaa god Ro og naar man saa faar en god Pakke tit hjemme fra saa gaar alt jo lettere, dit Flesk smager udmerket paa Brødet. Smørret bliver vel knapt hos eder, skrev Moder om? dog man kan jo undvære meget i Krigen. Smør er for de fleste en Luksusartikkel her i Felten, som kun Landmændene kan unde sig, haaber at min Under­holdning ikke har kjedet dig altformeget eller hold dig op, ved dit Arbeide, ellers giver jeg dig et lille Kys, og siger! paa Gjensyn, Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

24.08.2016

Rusland d. 24.8.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Pige!

Min hjerteligste Tak for den gode Pakke med Flesk og Skinke det er underlig som du kan træffe det, jeg havde nemlig lige opspist, det smager mig storartet, ogsaa tak for Brevet igaar, jeg ligger endnu altid her i den gode Stilling. Jeg var i gaar­aftes paa Patrouille og betragtede dit Billede før jeg gik bort, og jeg syntes du saa mig saa ængstelig efter, som om du vilde sige, o G jeg er saa bange for at la­de dig gaa, jeg motte sige! det er min Pligt og jeg gaar glad, dog da jeg kom til­bage, smilte du mig atter glad imøde, som om du vilde sige, o hvor er jeg glad at du atter er velbeholden her. Vi vil takke Herren at intil idag har holdt sin beva­rende Haand over os. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred, din dig tro elskende tro Georg Knudsen.

Har afsendt en Pakke med Dose.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

21.08.2016

Rusland d. 21.8.16.

Min kæreste Mie!

See jeg er med eder intil Verdens Ende, Jesu Christi Guds Søns Blod renser os fra al Synd. Jo min kære Mie det maa vi tro, og det maa vi leve paa og det maa vi død paa, tros Yore mange Synder og Fejl er Blodet dog sterkt nok til at slette Synden ud og gjøre os rene for Gud at vi dog, kære Mie, altid maa holde det højt, og le­ve i Syndernes Forladelse. Seer hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os at vi maa kaldes Guds Børn.

Saa vil jeg først takke dig mange gange for dine 2 kære Søndagsbreve, og for den gode Kage og Cigarer som smager mig helt storartet, saadan Lagkage holder sig ud­merket, Pakken var 12 Dage undervejs. Saa er du nu atter festet for Vinteren der paa Gaarden, det gør mig ont, at det ikke er mig mulig, at befri dig fra Ubeha­geligheden, som den gamle Grevsen forvolder dig men kære Mie, tro mig, den gamle Grevsen er i mine øjne kun en Pjattemand som jeg hører rolig med an, men lader gaa ind af det ene Øre og ud af det andet og tager ingen Notis deraf, det vilde jeg i minste Maade ikke lade mig opirre af, du kan ogsaa tro jeg faa sommetider ogsaa en haar Nød at knække, men jeg tænker altid, lad dem kun bare dunre løs, til sist beler jeg dem dog et Stykke, jeg gjør min Tjeneste saa godt jeg formaar, og søger at være tro saa vit jeg kan, der giver Herren ogsaa Visdom og Forstand, da der til Tider ligger et stort Ansvar paa en, og man er forsvarlig for manges Liv. Nu har vi lige været til Parole hos vor nye Zugfører, en ung Loitnant 20 Aar og jeg gaar nu tilbage til Kompnieførerunderstanden og henter Posten til min Gruppe hver Eftermiddag kl 2 for Tiden. Nu maa jeg slutte da jeg sender Brevet med Mid­dagshenterne. De kærligste Hilsener Din Georg.See jeg er med eder intil Verdens Ende er en del af dåbsbefalingen fra
Seer hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os ... er et citat fra
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.08.2016

Rusland d. 18.8.16.

Min kære lille Mie!

Iaften et lille Brev til dig, kære Mie. Det er idag Sankt Prival Festdag som hvert Aar bliver storartet fejret af 1 og 3 Garde Regt zu Fuss, da de begge vare sterkt medvirkende i Slaget det lader til iaften, at vort Artileri ogsaa gjør sig en lil­le Skyttefest da de nu lige bombardere Ruski ordentlig med svovl- og Granatschrabneller. D. 19.8. blev ikke ferdig igaar Aftes da vi havde et par smaa Scharmüssler, ikke direkte hos os, men ved vor Nabo det III Batl saa vi motte være paa Dammen. Nu har jeg udsovet og har lige været nede at hente Post dog ikke noget til mig, jeg havde ellers ventet dine Kager idag. Brev var der heller ikke et Kort havde jeg fra Peter som ogsaa har det godt, det er en forferdelig varme i disse Dage, godt for Høsten dog i Tyskland er de nok ferdig de fleste steder, mosked er det senere hos eder, jeg seer i Tankerne hvor i har travlt, og det ene Læs Korn kommer ind til Byen efter det andet, og jeg havde gjerne havdt Lyst til at hjelpe med dog jeg maa ligge her, og i Tankerne see til. Nu ligger vi 14 Dage her i Stillingen og man bliver nesten dovn naar man ingenting bestiller og saa er Tiden enda altid optaget, kan du forstaa det? saa man nesten ikke kommer til at skrive, saadan gaar den ene Dag hen efter den anden og jeg kan ikke begribe at jeg allerede atter er 2 Maane­der i Felten, jeg tror nesten ikke at du har faaet mine Breve fra den Tid da vi laa ved Niva da vi af strategiske Grunde motte gaa tilbage, det var først i Juli til omtrent den 15, efter dit skriven synes jeg ikke at det er Tilfeldet? dog den Tid er forbi og vi vil ikke tænke mere derpaa, jeg har sikkert faaet alle dine som altid har glædet mig, nu kommer Middagsmaden (hvide Bønner. Vil nu fortsætte, da Arbeidstjenesten er forbi (fra 4-6), vi er lige kommen tilbage fra Tyfuspotningen haaber ikke at faa Feber denne gang, siste gang havde jeg lidt Feber i 2 Timer. Ellers har jeg det meget godt og haaber det samme om dig min sødeste lille Bonde­pige som Julemanden skjenkede mig til Julegave, og selv i det raa Krigsliv i Fjen­dens Land er du dog stesse i mine Tanker, dit Billede fra Haderslev har jeg staaen­de paa Bordet i min Understand, og det seer mig altid lengselsfuld i møde, som den gang, husker du?

Kærlig Hilsen og Kys Din Georg.Niva er måske byen Khubinska Niva i Ukraine.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

16.08.2016

Rusland d. 16.8.16.

Kære lille Mie!

Guds Fred til Hilsen!

Min hjærteligste Tak for dit kære Brev, som jeg modtog idag skreven d. 10. Smør­ret var godt og slet ikke blød, det glæder mig at du har hørt saa meget fra mig, nu har du vist i en lille Tid ikke hørt, da jeg ikke havde Tid da vi laa i Gore­gow, nu paa Lørdag har vi ligget 14 Dage her i denne Stilling i første Linie her kan de rolig lade os ligge da vi her har det meget bedre som naar vi ligger bag i Ro, vi forlanger nu slet ikke at blive afløste, smukt Vejer har vi ogsaa saa det er en Fornøjelse, den ene Dag gaar hen efer den anden, og Morgen er det den forhengnisfulde Dag, da der skal blive Waabenstilstand eller Fred, det seer der nu ikke meget ud efter, jeg har nu heller sletikke troet derpaa det er bedst at vente af, dog haabentlig bliver vi ikke Vinteren over her jeg haaber om Gud vil at fejre Jul hjemme hos eder. Gud giver at det snart faar Ende med denne Krig, dog saa længe vi ligger her lider vi ingen Nød, vi har hver Dag frisk Vand som bliver os tilkjørt saa vi kan vaske os, og kaage Kartofler, som vi har paa en Ager lige bag os den bliver godt benyttet, en Kamin har vi lavet ind i Grovkanten, den trækker saa det ordentlig brummer. Papiret er ikke for meget, jeg mente blot naar jeg skulde fylde det alt ud til dig det er tvertimod knap, da man ikke kan kjøbe, og naar man har nogle Kuvert saa kliner de sammen. Med Høet er i nok bleven Basse­grynt, det er lenge siden jeg hørte fra Ravit at de var ferdig. Du kan rolig skri­ve mig dine Sorger, jeg svarer dig saa godt jeg kan. Saa de kærligste Hilsener

fra din dig inderlig elskende egen Georg.Bassegrynt (eller bassegrunt), den som næstsidst bliver færdig ved grødfadet; do blöw æn Bassegrynt: du er den sidste; ordet synes at kunne tydes: en basse, et svin, som grynter. Kilde: Feilberg (1886), Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål (http://www.archive.org/details/bidragtilenordb01samfgoog)

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

13.08.2016

Wolhynien d. 13.8.16.

Kære elskede Mie!

Guds Fred til Hilsen!

Har idag modtaget 2 Breve og en Pakke med Smør, som kom mig prægtig tilgode da jeg lige var paa Bunden af Glasset, altsaa min hjerteligste Tak. Jeg har det meget godt her og er sund og rask, og læser det samme fra dig, som jeg glæder mig meget til. Havde igaar Besøg af Carl som var kommen tilbage fra Lemberg og er nu i Re­vir han var her i første Linie at hente sine Postsager som jeg havde modtaget da han var borte. Han skal atter til Lemberg da hans Gebis ikke passer han kan ikke spise dermed. Berghaus er ogsaa syg og ligger i Revir han har Orm i Tarmene og de var ogsaa slaaet paa Nyrene han skulde udsprøjtes, saa skulde det nok blive bedre sagte Doktoren. Vi bleve igaar Podede for Tyfus, og jeg havde i Aftes Feber et par Timer dog det gik hurtig over, da vi blev ordentlig Allarmeret, jeg havde lige været for hos Lytterposterne at revidere, og var ankommen i Graven, da vi hørte Hurra Raab du kan ellers tro jeg kom rask til min Gruppe, som da allerede stod fer­dig ved Geværene, dog der lod sig ikke noget øjne, det har sansynligvis været et par Patrouille som har tilladt sig den Spas, jeg har nu hunger og maa først spise lidt.

Nu lige da jeg begynte at spise kom Berghaus, han er nu atter bedre, han bragte mig nogle Muskat Datler med, til Gjengjæld blev han bevertet hos mig med kold Kaffe og belagt Smørrebrød (Metwurst), en Hilsen skulde jeg skrive med til dig, lige­ledes ogsaa fra Carl, som ogsaa blev bewertet hos mig med Brød og Ôlsardinen som jeg havde kjøbt da vi laa i Goroggov. Vi kaager hver Morgen eller Aften i Demrin­gen Kartofler som bliver opstuget i Flesk du kan tro de smager, de sparer ogsaa paa Brødet, som ellers har ondt ved, at slaa til, vi faar ellers l½ ℔ om Dagen, men da Middagen er tynd, gaar Brødet glat vek. Jeg har nu atter runde Kinder og tænk dig et nydelig lille Spisskæg glat raseret paa Siderne, som klæder mig stor­artet, eller hvad mener du? Nu kommer Middagsmaden, altsaa bagefter Slutningen (Rissuppe). Ris er ellers ikke min Kost men idag smagte den helt godt. Moder hol­der jo længe ud i Angel, jeg havde en Pakke med Kager fra Vogelsang afsendt d 2.8. da var hun der endnu, hun er ikke saa flittig med at skrive som du min kære Mie. Jeg hører nu lige at Russerne denne Nat har snappet en Patrouille l Gefr. og 2 Mand af 3 Komp. Herren bevarer os gjennem alle Farer og lader sit Ansigt lyse o­ver os og give os sin Fred.

Kærlig Hilsen, inderlig Kys Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

11.08.2016

Rusland, d. 11.8.16.

Min kære lille Mie!

Først min hjærteligste Tak for Ægene som vare gode blot 2 i stykker, da Papkatong ikke er stiv nok for at holde trykket af. Jeg lavede mig Speilæg af 2 og 2 til Ste­gekartofler, stegt i Flesk, (vilt) her i Skyttergraven, dog skal vi lave Ild uden Røg, det er den sværeste Kunst, omtrent lader det sig ogsaa gjøre med helt tynde Pinde, atsaa du seer, de Feldgraa kan hjelpe sig ihvordan det gaar, og kan saadan leve helt godt naar man har det nødige Smøre dertil. Min understand er til 2 Mand, jeg har saa en af min Gruppe liggende ved mig, samme er min Kok, han kaager Kar­tofler jeg giver saa Flesk til at stege og saa spiser vi sammen han er fra Itzehoe og har været Ridekarl hos en Hestehandler, en gevand og modig Fyr, jeg tager ham gjerne med paa Patrouille, da han har kold Blod, og er ingen Storsnude, vi har det saadan helt gemytlig i Graven, dog Dagene er saa korte, da vi sover Formiddagen til l - ½2 bort, om Natten maa vi alle være vaagen, men Lys er Knap saa vi nesten altid maa sidde i Mørke, her er en Mangel som, om det er dig mulig, vilde glæde mig meget, om du kunde afhjelpe dem? dog ak, Lys er vel slet ikke at faa hos eder? Tak for dine kære Breve, det glæder mig meget, og opfylder mit Hjerte med Tak at du har det godt. Ja kære Mie Herrens Naade er stor med os. Grunden for at jeg sen­der dig dine Breve saa hurtig, er for det første, saa falder de ingen andre i Fin­gerne, 2 ellers bliver min Brevmappe for fuld, og jeg har saa ingen Plas, 3 jeg faar jo altid friske tilsend o.S.V. her i Felten maa man kun have det allernøven­diske hos sig, det andet har man kun at slæbe paa. Nu er i vel ferdig med Høhøsten og har begyndt i Kornet, det er jo en travl Tid hos eder, det er en Tid da kan man see hvad Folk dur til. Her bliver Korn mejet helt ind til Stillingen, og naar man seer tilbage seer man mange Rugskokker, der er Folk afkommanderet dertil. Jeg hav­de Kort fra A.G. fra Wildenbruk hvor de besøgte Georg, hans Saar vil jo ikke rigtig heles, ellers har han det jo godt. Nu kommer Madhenterne snart med Middagsmaden.

Kl ½ 4 er det Middag hos os, og jeg slutter saa med de kærligste Hilsener og et sød Kys fra Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

08.08.2016

Wolhynien d.8.8.16.

Min kære lille Pige!

Altsaa idag min sødeste lille Brud, et lille Livstein fra din vejerbitte Kriger i Wolhyniens Mudderholler, her faar man lært at skatte et rent og hyggelig Hjem, som i har det derhjemme, og som jeg har mottet vokse op i. Jeg maa undres over disse Leerhytter som de har her, da der dog her er den fedeste Jordbund, og Landet kunde her flyde med Melk og Honning, men det maa jo være russisk Kultur, som ikke vækker synderlig stor Sympathi hos en Nord-Slesvigs Bonde. Ja du min kære Brud og alle de kære derhjemme, hvor har i det ikke godt derhjemme i det kære Nord-Sles­vig, jeg vil paaskjønne dig til Lov og Tak for Herrens Godhed, ja vi seer den alt for lidt i de gode Dage, men her i Krigens Nød og Elendighed faar man øjet op der­for. Min hjærteligste Tak for dine kære Breve de er mig altid til opmuntring, jeg synes ogsaa at du maa hellere paatage dig, at blive der, det kunde jo være rart for dig om du kunde faa en af Chr. Hinrichsens Piger i de faa Maaneder, jeg tror nok de er helt dygtige, idetminste er de godt tilsat hjemme fra, og du havde li­gesindet Selskab. Min kære Moder har jo i den siste Tid været i Angel, har faaet et par gange Hilsen fra hende derfra i Form af en Pakke. Nu er det bleven Aften og jeg sidder lidt i min Understand ved et Tællelys og vil skrive Brevet ferdig, jeg behøver jo ikke at staa vagt, men har at sørge for, at Posterne bliver afløste i rette Tid, og saa gaar vi 5 Gruppenførere afvekslende paa Patrouille, som somme­tider er meget interesant, men ikke uden Fare, da maa man have øje og Øre aaben og kold Blod i Aarerne, thi naar man saadan løber om mellem Stillingerne da ser man allehaande Spøgelser og der er mangen en, som der er løben kold ned af Ryggen, efter Midnat maa jeg revidere Lytteposterne, som staar en 100 m for Traaforindrin­gerne, det er meget rolig her og vi har det meget godt, og naar man saa faar en god Pakke hjemme fra, at støtte ved med, saa gaar alt lettere, ja min kære Mie, den kære Frelser lægger Dog alt saa underlig tilrette for os to, saa vi atter og atter maa udbryde i undrende Tak, ja vi maa sige! jeg er ikke værd, al den Mis­kundhed som du overøser mig med. Saa maa jeg slutte, og ønsker dig en rolig Søvn og en god Nat, og i Kærlighed mit Godnatkys.

Din egen Georg.

Jeg maa ikke sove før Morgen Kl 6, nu er Kl ½ 11, fra 6-4 om Dagen har vi Ro da staas der kun i Posten i Gruppen.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

07.08.2016

Rusland d. 7.8.16.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie!

Har idag modtaget Kort og Brev fra den 1 og 2 August hjertelig Tak, det glæder mig at du har det godt, du har jo ogsaa havde en skjøn Søndag i Agerschau. Min Nikse Tinne sente mig et godt Lægemiddel for min syge Dose, saa den pranger nu atter paa Bordet i sin fulde Form. Vi har nu atter Rejnvejer, dog kan vi her gaa i ly i Understanden, men lidt fettet er det i Graven ellers har jeg det godt er rask og munter. Carl er atter paa Vej hertil. Kærlig Hilsen din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

06.08.2016

Rusland d. 6.8.16.

Min elskede, ventende lille Mie.

Guds Fred til Hilsen.

Nu er det nok paa tide at jeg lader høre fra mig da du vist ellers bliver urolig for mig. Jeg er nu atter i Stilling og har saa bedre Tid at skrive. Det er idag Søndag, og 8 Dage siden, da vi her lige i Nærheden motte gribe ind og hvor vi bleve saadan beasede med Artileriild, nu er det helt rolig her, det er det Behagelige her i Rusland, naar der ikke bliver angrebet, saa er der temmelig Ro. Russerne skyder ikke og vi heller ikke, dog maa vi altid være lysvaagen da Fjen­den gaar ud paa, at overrumple, saaledes har siste Søndag Lytteposterne ikke pas­set paa, men sovet da Russerne kom, bagefter er de blevne fundne gjennemborede med Bajonet, saadan Posten har et veldig Ansvar det har kostet mangt en Kammerat Livet, men takket Gud og vort gode Artileri lykkedes det os at drive dem tilbage med uhyre Tab for dem, det beviser alle de døde Russere som ligger her, de fles­te er nu begravede. Nu har jeg det rigtig godt min kære Mie, og begynder nu at­ter at komme mig efter de gode Pakker som i sender mig, ja det er godt at have kære derhjemmee som saa troligen sørger for en og som jeg ogsaa ved bærer mig paa bedende Hænder. Den Mægtiges Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem som frygter ham. Hvor stor er din Godhed som du har gjemt for dem som frygter dig; hvilken du har udvist imod dem som tro paa dig. Luk 1, 49-51. Ps 31,20. Ja min kære Mie det maa vi ogsaa bekjende, vi har ikke fortjent det, og dog over­øser han os saadan med Velgjerninger og lader os have alt i saa rigt Maal, frem­for mange andre i denne svære Tid, Jeg havde nok undt dig at kikke lidt ind til mig i min Understand, den er meget pænd, med Bord og Benk, som jeg sidder og skri­ver ved, paa Bordet staar en smuk Buket med Tulipaner, Morgenblomster, Mohnblom­ster, Fingerhætter og Nelkener, i en Blomstervase bestaaende af et Drikkebæger. Et prægtigt Leje med godt Straa og Tornisteren som Hovepude et ulden Dekke, Mantel, og Teltstykke som Dyne, et godt Madeskab har jeg inrettet i Hjørnet paa Bordet, be­staaende at en Blekkasse, som er velforsynet med Pølse, Skinke og Flesk, dog i min Smørdose er den galoperende Svindsot dog Moder har vist tænkt paa et Lægemiddel, da hun er temmelig sagkyndig i saadanne Ting. Saa du kan da see min Kæreste at jeg har det udmerket. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne egen Georg.

Hilsen til alle derhjemme.


Den Mægtiges Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem som frygter ham er et citat fra

Hvor stor er din Godhed ... er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

03.08.2016

Rusland d. 3.8.16.

Feldpostkarte.
Kære elskede Mie!

Undskyld at jeg ikke har skreven et par Dage, jeg har nemlig ingen Tid havdt der­til, vi ligger nu lidt lengere tilbage i en By, kom hertil i gaar morgen, om Af­tenen gik vi til Fronten at arbeide, det er lige saa langt som fra Quorp til Bjol­derup, arbeidede saa til kl ½ 3 og var saa i Kvarter kl 5 dødtræde, saa da jeg lag­te mig paa mit Leije kørte jeg i Karosel ind i drømmenes Verden. Min hjærteligste Tak for Kagerne og for din kære Breve. Lagkagen var udmerket, den anden var lidt muglet da Sukkeret var løbet ud. Saa en kærlig Hilsen fra din taknemlige Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

01.08.2016

Rusland d. 1.8.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for Osten, som jeg fortærede til Mellemmad igaar Eftermiddag den smagte jo storartet. Forpakningen var ikke meget god da den var helt skild ad dog Indholdet var endnu vel beholden. Tak for Brevet fra den 26. de kommer jo hur­tig hertil. Jeg seer du har hjulpet i Høet ja det er et godt Arbeide til at for­drive sørgmodige Tanker med, jeg har det ogsaa meget godt, men endnu altid i Rek­kevide af den fjendlige Ild. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.