25.11.2016

Skreven d. 25.11.16.

Min kære lille Pige.

Det glæder mig dog meget at du nu atter har hørt fra mig og faaet din Angst stil­let, men jeg kan ikke begribe at jeg ikke har skreven i 12 Dage det kan ikke stem­me, da der højes kan være 4-5 Dage imellem det maa da have ligget i Postforbin­delsen? Siste Onsdag har vi havdt Bededag og det har vi slet ikke vist det har vi nu først seet bagefter, ja saaledes gaar det os ogsaa tit med Søndagen, den ene Dag iler efter den anden, og saaledes er det ogsaa at jeg sommetider glemmer at skrive til min Kæreste, at du bliver eiferzugtig at jeg skriver en Dag før til Ju­lie som til dig kan jeg ikke begribe, dog Tjenesten kalte ad mig den Dag saa du først kom Dagen efter, og om du mangen en Gang saa mig ved Skrivningen og hvor ofte man bliver forstyrret saa vilde du ogsaa blive ergerlig og smide Brevet i Hjørnet, saa bliver man forlangt her og saa bliver man forlangt der, og jeg kan ikke som du, skrive et Brev i en 1/4 Time. Du har sandelig givet mig en snert Øre­figen som jeg glæder mig meget til og takker hjærteligst derfor! - Du kan hilse Ci­cilie og takke hende for at hun staar paa min Side, det glæder mig. At du er saa­dant Hareben havde jeg ikke troet - dog derom har jeg vel skreven om i siste Brev. Det er her temmelig rolig, men vaadt og kold dog en lille Kanonkakelovn i vort Blokhus gjør det hyggelig og varmt men i Aften bliver vi vistnok afløst og saa gaar det atter paa Vandring ud i den vide Verden. Forleden Aften var Carl tilbage og gjøre Indkjøb hos Kantinen, tænk dig hvad han bragte mig? en Rolle Skraa og en Daase Krappen (røgte) kan du huske da vi spiste Krappen i Gram? Nu vil jeg lige til at varme mig en Daase Gemyse som jeg ogsaa har ladet hente, og saa min kære Mie, min hjærteligste Tak for den gode Syltemad som smager helt storartet paa Brø­det, den har holdt sig godt du kan da see, jeg lider ingen Nød i denne Tid. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Kriger Georg.

Hilsen fra Carl.Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

23.11.2016

Skreven d. 23.11.16.

Feldpostbrief.
Kære Mie!

Jeg har rigtignok det andet Brev i Lommen endnu da jeg ikke blev det løs igaar, paa Grund af det vi skulde afløse, men det blev omvendt vi løste af for i Stillin­gen da vi havde ligget med 3 Grupper i Reservestilling. Vi løber her paa Træstier lavede af Knøppeltræ da det alt er Sump her, her kan man let samle sig Reuema­tismus op og der er allerede mange som lider deraf, mig trækker det ogsaa lidt i Knaagerne, dog ellers er jeg atter sund og rask og din gode Tobak smager mig godt, ogsaa Tak for Fødselsdagskagen den var god. Hils Carl og gratuler ham fra mig, det undrer mig ikke at Ruski seer milt til min lille Pige, skade for ham at Tilslutnin­gen mangler. - Saa en kærlig Hilsen fra din tro Kriger i Vollynies Sumpe. Georg.

Hilsen fra Carl.Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

21.11.2016

Skreven d. 21.11.16.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine kære Breve, hvoraf jeg seer at du er meget bekym­ret om mig, det ligger i at Posten har været sperret den Tid da vi var paa Rej­se, haabentlig har du nu atter hørt fra mig, at jeg har det godt og befinder mig vel om ogsaa det ikke bliver til saa meget med det Skriven i denne Tid, men ak o Schrek det har jeg faaet nok bebrejdet nu! - du er dog en ængstelig lille Høne du, det er jo noget forferdeligt, som jeg slet ikke kan forene mig med, dette at gaa i Angst det er noget jeg ikke kjender meget til. Men ak i Kvinder derhjemme stik­ker Hovedet straks fuld af allehaande gruelige Ting som i Fantasien bliver udma­lede paa det sorteste og saa lader I saa let Hovedet henge. Men dog af dit Brev kære Mie, glæder det mig at erfare, at du i disse Tilfelder, dog prøver paa at søge Trøst og Kraft hos ham som allene har Trøst og Kraft til ængstelige og for­sagte Hjærter. Ja kære Mie lad os ikke glæmme at komme med alle vore Anliggender til Herren han vil hjelpe os i stort og i smaat, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær. Igaar havde jeg Brev fra min kære gamle Moder som hun havde skreven i Bryllupshjemmet, da Brudeparet var til Kirke, hun havde truk­ket for at blive hjemme da hun har lidt Gigt i det ene Ben, det var kun et lille Bryllup med hendes Far og Mor og hans Søskende og Bestemor, 3 Vogne til Kirke. Nu har de ikke mindre en 2 Gange forstyrret mig i mit Skriven først til Lønnings­apel og bagefter til Arbeide saa nu er jeg snart kjed deraf, dog jeg vil endnu tage mig sammen den siste Side. Morgen bliver vi atter afløste her, det er ved Stochodfloden og alt er Sump. Meget usund, jeg er dog atter fuldkommen rask, saa du behøver ikke at være angst, du kan ellers tro kære Mie at dit Lys gjør mig en stor Tjeneste da jeg slet ikke har havdt i den senere Tid fordetmeste seer vi ved Kaminilden, som altid bliver underhold med grøn træ, som brender saa det er en Lyst. Ja jeg tror gjerne at du kan merke paa mine Breve at det ikke er her, som det var i Potsdam der havde man Ro og Lejlighed her skal man nesten altid skynde sig, dog er du altid i mine Tanker som den sødeste lille Pige som jeg har skjen­ket min Kærlighed som jeg ogsaa ikke altid gjør mig følende dermed, saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys din egen tro Georg.Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra

Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

18.11.2016

Skreven d. 18.11.16.

Min kæreste lille Mie!

Ved dit Lys, mit om Dagen sætter jeg mig til at skrive vi har nemlig ingen Vindue og Døren, eller rettere Udgangen er tilhengt da det er Snee og Fraast udenfor. Du kan vist ikke forstaa min Kæreste at jeg ikke har skreven i de siste Dage. Jeg har i de siste 4 Dage været syg. Hovepine og lidt Feber, jeg spiste slet ikke. Igaar blev det bedre og siste Nat vaagnede jeg af Sult hen K ½3 og motte straks have en Skive Brød og en Taar Vin til og i Dag ryger jeg atter min Pibe og føler mig at­ter vel. Hvad Carl har fortalt dig om min Ryg og Skulder har ikke synderlig noget ved sig, og, min kæreste lille Pige, hvis jeg vilde komme til Doktoren dermed, han vilde jage mig paa Hovedet ud at stuen og oven i Kjøbet kunde jeg blive Straffet, her er man halv død inden man bliver syg skreven. Og hvad har jeg af at blive syg skreven, ikke andet en Ubehageligheder og derved at komme til Tyskland er nesten lige saa godt som udelukket. Nej min kæreste vær du kun lykkelig og glad ved at jeg maa væer her paa den Plas Gud har sat mig og tak Gud for at jeg hidintil saa let har kundet holde det ud. Jeg føler mig best tilfreds her. Jeg takker dig min kæreste Mie for de 3 gode Pakker Kjødet smager udmerket, og Flesket steger jeg Kar­tofler med, som vi graver op her paa Marken og Tobaken har jeg sat smagen paa idag og den er meget god. Med Orlovsansøgningen til Auktionen, tør vi vel neppe gjøre rejning paa at vi skul­de faa den Glæde at see hinanden, den Forhaabning gjør jeg mig nu heller ikke me­get forventning af isaafald var det bedst at faa Hjemmeskud, det siger lille Carl jo ogsaa til dig. Til foraaret tænker jeg der kan være Tanke om Orlov. Jeg er ikke meget oplagt til at skrive idag, dog haaber jeg i nermeste Fremtid at forbædre mig, ellers bliver du jo alt for kjed. Her havde Kort fra Andreas, den­gang vi byggede de store Understænder ved Kolbitow var vi Reserve ved hans Div. havde jeg da havdt hans Adr. kunde jeg moske have besøgt ham, dog nu ligger vi len­gere op efter Kovel. Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys Din egen tro Georg.

Carl beder hjærtelig hilse, han befinder sig nu atter i de gamle Genger, han har meget at fortælle hjemme fra.


Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

12.11.2016

Den 12.11.16.

Min kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine 2 kære Breve fra den 31.2. som jeg har modtaget, vi har ogsaa mottet vente. Nu er vi atter i Stilling, det er her meget rolig, nesten som ved Teredkonige saa vi har gort en god Tusk, for ved Swinjuchi var det lidt urolig, tænk dig 2 Dage efter af vi var afløste der, har Ruski sprængt det Komp i Luften som løste os af, ja det var uhyggelig der da man godt kunde høre dem Minere, og vi ventede hvert Øjeblik at gaa i Luften dog Herren har bevaret os. Nu ligger vi her nesten som i Spreewald, det er i en Sump og vi bygger Blok­huse over Jorden da alt sjupper i Vand, dog Stillingen er for det meste ferdig, vi skal nu til at lede Vandet bort. Nu maa Carl ogsaa snart komme som jeg glæder mig til, saa faar jeg noget at høre hjemme fra, det glæder mig at i har havdt det rart sammen derhjemme i Ravit det har ellers været en slem Tour for dig baade frem og tilbage i det daarlige Vejer, forleden Dag havde vi ogsaa en stram Marsch paa 30 Km, som fra Ravit til Flensborg med en 70 LB paa Nakken, du kan ellers tro det trækker i Skulderne, men det gik dog helt godt, da det ikke var varmt og Vejene var lidt af tørret. - Nu kom Carl lige og forstyrrede mig i mit skriven og du kan ellers tro at jeg har faaet noget at vide om eder i Kære derhjemme hvorledes i lever og har det, ogsaa om dig min Kæreste har han fortalt mig meget, om da i var sammen i Ravit, og hvad i talte om paa Vejen til Jolderup, oppe paa Nielses Pold? - husker du? han er nu atter hos mig i min Gruppe og vi ligger sammen i en Under­stand. Jeg er glad ved at vi atter er sammen og kan tale dansk sammen om Hjemmet, med vort danskskriven paa Kort er det nok forbi med. Haaber ikke at du har været alt for Angst da jeg ikke har skreven saa længe efter det Brev jeg skrev i Stil­ling ved Swinjuchi det var paa Grund af Postsperre, ellers har jeg det meget godt, har jeg slet ikke takket for Gamascherne?, de er meget gode, og jeg glæder mig der­til, dog en lille Fejl er det, at de er skaaren lige saa de slutter ikke helt til om Benene, men saameget giver de sig vel med Tiden, dit Ønske vil jeg opfylde dig til Jul. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet. Din egen Georg.

Kærlig Hilsen fra Carl.Tusk (fra nordtysk, Tusch) betyder et bytte. Samme ord som i "tuskhandel".

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

09.11.2016

Skreven d. 9.11.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Nu atter et lille Livstejn. Posten har været sperret, saa jeg ikke har kundet skrive, vi har havdt en kortere Køretour med Bahen men ender snart paa samme Sted som vi gik ud fra, ellers har jeg det meget godt, nu kommer Carl jo ogsaa snart. Kærlig Hilsen Din egen Georg.En Bah (вагон) er en russisk vogn.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.11.2016

Skreven d. 5.11.16.

Kære elskede lille Mie!

Nu min kæreste lille Pige nu er det nok snart paa Tide at jeg faar givet et lil­le Livstejn fra mig. Jeg sidder her med min Gruppe indkvarteret hos en Panje lunt og godt inden Døre. Vi er plusselig kommen ud af Kampfronten og har marcheret et par Dage tilbage hvorhen udbekjendt vi var glade da vi bleve afløste da det var en ussel og svære Stilling vi laa i. Min hjærteligste Tak for Pakken med Æggene som jeg stegte de 3 af i Skyttergraven, og da vi plusselig kom bort drak jeg de to andre raa, saa jeg havde noget at staa imod med paa Marchen om Natten. Kl. 3 om Morgenen var vi i Kvarter. Du kan ellers tro vi har noget at slæbe paa nu om Vin­teren og Remmene trykker sig ordentlig ned i Skulderne. Ogsaa min hjærteligste Tak for dine kære Breve, det glæder mig at du har faaet Indbydelsen fra Carl og jeg tænker i har havde det rart sammen i Jolderup han har jo vist fortalt dig me­get om hvorledes vi her lever og har det sammen, jeg havde nok havdt lyst til u­synlig at sitte og høre til, dog endnu havde jeg hellere selv siddet ved din Si­de og lagt min Arm om dig og trykket dig til mit Bryst, og kærtejnet min lille Bondepige, nu har man i 5 Maaneder ingen Civiliserede Mennesker seet, og man kan nesten ikke huske hvorledes man skal omgaas saadanne. Krigen setter ogsaa sine Spaar paa os tror jeg, man bliver haard ja man kan nesten sige raa, dog haabent­lig taber man disse Egenskaber naar man atter kommer hjem, dog i Førstningen tæn­ker jeg nok at i kan merke Krigeren i os? Ja man lever sig saadan ind i Krigsli­vet at man føler sig hjemme der, efter min Mening er det ogsaa bedst saaledes, for naar man altid skulde gaa med Hovedet fuld af Hjemvedstanker, saa motte man jo blive helt forrykt her, derfor er Soldaterlivet mig Liv og Lyst, ja jeg maa sige at jeg kun grumme lidt tænker paa min Bedrift derhjemme, saa gaar det aller­bedst, og Tiden iler saaledes saa hurtig og vi nermer os saaledes ogsaa Krigens Afslutning, saa vi atter med al vor Kraft og Omtanke atter kan kaste os hen i vor Gerning i Hjemmet, og saa vil du være den første jeg tænker paa, for at føre dig Hjem som min kære lille Kone. Indtilda forbliver jeg din egen tro Georg.Panje er en tysk betegnelse for russisk/østeuropæisk bonde. Georg bruger generelt betegnelsen om del lokale befolkning i Østeuropa.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

04.11.2016

Skreven d. 4.11.16.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for Pakkerne med Smør Kød og Skjorte alt godt ankommen, vi er nu atter paa March, ellers har jeg det godt er sund og rask osm en Fisk i Van­det. Vi er indkvarteret i en Panjebude, hvor jeg har varmet mig Kjødet og faaet mig en god Aftensmad. I Kærlighed Din tro Søn Georg.En Panjebude er et russisk bondehus.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.