26.01.2007

Ravit d. 26.1.14

Kære Mie!

Herrens Naade og Fred være med dig. Allerførest min hjærteligste Tak for dit kære Brev og Kort. Jeg kom atter tilbage fra Angel paa Lørdag. Det var en helt iteresant Tur, der var mange smukke Hengste at se. I Loit havde de det ogsaa godt, jeg skulde hilse mange gange fra dem. Rasmine havde ogsaa spurgt efter! hvor vi dog hvare blevne kjænte. I Vogelsang var jeg ikke denne Gang.

Paa Søndag har vi jo stor Fest i Bollerslev. Maa jeg inbyde dig min kære Mie, til at komme paa Lørdag-Aften helst med 616 Taaget, hvis det kan lade sig gjøre. Det vilde glæde mig meget om du kan.

Angaaende dette hvad Fru Engel sagde, kan jeg svare: det passer vel ikke helt rigtig, ti det var dog ikke godt, om jeg ikke kunde merke, at du holdt af mig. Dog inden Forlovelsestiden da vilde jeg helst at der intet hvar at merke, men den Tid er jo forbi. Men kære Mie lad os passe paa for, at Jesus ikke bliver nommer To, lad ham blive den Første og den Siste for os. Ja kære Mie det er min daglige Bøn for os, at han maa rense og lutre vor Kærlighed til hverandre, og bevare os for Fristelser af lavere Natur. Men at vi i Jesus, maa blive dygtiggjorte til al god Gjærning, ti uden mig kunde i slet intet gjøre. O kære Mie hvor er det godt at vi har en levende Frelser, som vi kunde ty til, med vore Anligender være sig i Sorg eller Glæde.

Moder og Marie har travlt med at sy og hækle. Moder syer Sengelagener til min Udstyr. De sidder og vilde gjærne diktere lidt for mig, dog jeg skriver uforhindret efter mit eget Hoved. Sybordet har jeg nud ferdig, er nud ved at lave en Køkenhylde til Krukker. Jeg har ikke været saa meget paa Verkstædet i Vinter, for jeg er jo bleven lidt vidtløftig i den sidste Tid. Du har mosked merket det? Den 30te er det min Broder Peters Fødselsdag om du vil skrive: Ard. Vogelsang pr. Kappeln. De kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.

Lev vel, og paa Gjensyn paa Lørdag aften. Skriv om du kommer.

Mange Hilsener fra Moder og Marie, og Tinne.

21.01.2007

Ravit d. 21.1.14.

Kære Mie!

Efter mit Løfte til dig, maa jeg vel til at skrive et paar Linier til dig i Dag. Paa Mandag var jeg jo saa i Quorp, jeg overraskede dem jo lidt, holdt først hos Grevsens, hvor jeg traf Fader og Jørga, og blev saa der og drak Kaffe. Deres Piges Moder var lige død om Natten, saa Pigen var Hjemme, og saa havde Cesilie det ene. Vi havde en livlig Samtale ved Kaffebordet, om det snøvre og hvide Syn paa Christendommen, hvorom vi ikke rigtig kunde enes. Cecilie og jeg gik lidt imod Peter, han sagde til hende, ja lille Kone du ser nud for mørkt paa det, jeg har derimod et lidt hvidere Syn paa Sagen. Enden blev dog, endskjønt vore Anskuelser gik i lidt forskjællig Retning, denne, at vi dog var et i Hovesagen, Jesus, kun Jesus. Moder og Julie havde travlt med at spinde og sy. Jeg blev der til Tee og syklede saa Hjem hen Kl 5. I Gaar var jeg i Nørre-0nlev at bese mine købte Kræaturer der var lige død en af Hjernebetændelse. Hvad jeg ikke faar tør jeg jo heller ikke betale, det er værre for Manden.

Kom godt hjem paa Søndag blodt lidt sent kære Mie, men det gaar nok for en Gang. Et Sprog til dig kære Mie staar Joh. Ev. 14. Eders Hjærte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig! Hvilken Trøst ligger der ikke i dette Ord, kære Mie. Lad komme hvad der vil. Vi tør ikke forfærdes! Gud er med os. tror paa Gud og tror paa mig! Ja kære Mie, motte vi altid forblive i en barnlig og tillidsfuld Tro til Jesus, at vi ikke maa have noget ved Siden af ham, men at vi maa have nok i, hvad han har gjordt for os. Det kan slaa til naar alt andet glipper. O at vi to rigtig motte kunde hjælpe hinanden med at kunde vandre helt med Jesus.

Nud skal jeg slutte da jeg skal til Bollerslev i Aften, med Brevet, ellers faar du det ikke Morgen. Moder er hos N Callesen vi slagter sammen saa bliver jeg der og hjælper, eller ogsaa ikke, hvad tror du? Kærlige Hilsen fra din tro hengivne Georg.


Eders Hjærte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig! er et citat fra

14.01.2007

Ravit d. 14.1.14.

Kære Mie!

Mange Tak for dit kære Brev. Det er dog godt at vi kan skrive sammen naar vi ikke kan være sammen, det glæder du dig vist ogsaa til. Det er henrivende at faa saadan et langt Brev fra sin allerkæreste ikke sant? Du kan ellers tro jeg har arbeidet i de siste Dage jeg har hjulpet at tærske hos Andreas med Maskinen, en god monnision. Du længes vist efter at faa at vide om jeg kommer paa Søndag du vil jo vist gjærne have at jeg kommer da jeg tænker mig at du længes forfærdelig efter mig, ja kære Mie det kan du tro det gjør jeg ogsaa. Derfor er det ogsaa en Glæde for mig, at komme ned til dig paa Søndag Kl 12 i Haderslev, om Gud vil. Nud kommer Marie med Aftensmaden saa jeg maa lægge Brevet til side. Med fornyet Kraft tager jeg atter til Pennen. Ja Herren er god Han giver os alt i saa rigt Maal hvad vi trænger til. Hvor har vi ikke meget at takke for kære Mie, men mest af alt ville vi takke for den udusigelige Gave sin Søn, som han gav os, paa det vi ved ham kunde faa vore Synders Forladelse og Fred med Gud, er det ikke stort kære Mie at vide sig under en forsonet Faders Haand, at vi tros alle vore Synder og Fejl, dog maa komme til ham som en Fader. O at vi aldrig matte gaa ud af den Naadestand, men altid blive i hans Fodspaar, hor han sit Fodspaar bod, der setter jeg min Fod, tros al den Del mig ikke staar, jeg gaar til Himlen hvor jeg gaar. Ja matte vi altid have ham for øje i alt hvad vi foretager os af Stort eller Smaat, at han maa blive den ledende og raadende. Han altid kund det Beste vil og han har almagts Kræfter. Nu maa jeg slutte denne gang, da vi skal om til Andreas i Aften, Nis Callesen's er der.

De kærligste Hilsner fra din tro Georg.

Lev vel og paa Gjensyn paa Søndag.

09.01.2007

Ravit d. 9.1.14.

Min kæreste Marie!

Vor Herres Jesu Christi Naade være med dig. Allerførst mange TAk for sidst, det var ellers deilige Dage vi forlevede sammen i Julen. Hvorledes gaar det dig lille Mie er du kommen til dig selv igjen eller tager du dygtig at Medisinflasken? jeg har nesten ikke begyndt at arbeide endnu. Tinne reiste paa Tirsdag og i Gaar var det Moders Fødselsdag tilmed hver Aften Bedemøder. Vi merker Herrens nærhed i denne Tid, der er dog en Kraf deri, naar Guds Børn samles til Bøn. Der lægges dog enkelte hist og hær til Menigheden. Herre gør du os ret brendende i Aanden for dit Riges Arbeide. I har det jo vist ogsaa godt dernede i Haderslev. Ja kære Marie lad os bede Herren om at han vil gøre os stille saa at han kan gøre sit Arbejde paa vore Hjærter og at han vil holde os nede paa det ymyge Stade, i Støvet for Frelseren græder, saa for i vor Jesum i tale, ti Roserne vokse i Dale. Ja kære Marie lad os altid blive der. Jeg har lige været en lille Tur ude paa Marken, det var ellers koldt men det er jo sundt ude i den friske Luft, jeg gik og tænkte paa, naar Du og jeg kommer til at bo sammen derud, det maa blive smukt at have et Eget Hjem og saa saadan en lille sød En som Du at være sammen med (ikke?) Ja motte Herren give os af sit overbærede Sind at vi kan bære over med hverandres Svagheder og hjælpe hinanden tilrette i alle Ting og altid i Stort og Smodt at lægge det frem for Herren. Du kan tro jeg tænker meget paa dig kære lille Mie og beder Jesus om at han vil bevare dig føre og lede dig. Jeg beder dig om ogsaa at lægge mig frem for Naadens Trone og samme med mig bede om, at Herren maa bevare mig, og føre mig paa sine Hveje. Paa Søndag faar vi Besøg fra Sølvig-Mølle, det kunde da have været rart, at have dig hær lille Mie, men jeg maa jo holde ud, ene. I Eftermiddag skal vi over til Chr. Hinrichsens, der er jo Bedemøde i Jolderup i Aften hos C. Hansen. Du kan nok forstaa min kære Mie at vi er ikke kommen til Ro endnu. Moder er ved at passe til saa jeg maa slutte denne Gang for at blive fertig med hende.
Mange kærlige Hilsener fra din Egen tro Georg.
Den yndigste rose er funden er skrevet af Brorson og synges oftest på den kendte melodi af Joseph Klug fra 1542. I Sønderjylland brugte man nogle gange en anden melodi, kendt som Abild-melodien. Lyt til Den yndigste rose er funden på den sønderjyske melodi.