28.07.2009

Rusland d. 28.7.16.

Kære elskede Mie!

Jeg maa ellers sige at du velsigner mig dygtig med Skrivepapir, men jeg tænker ikke at du tager mig det ilde op, om jeg ikke faar skreven paa dem alle? Jeg er nu lige kommen paa Benene Kl er 1 om Middagen, da vi først kan ligge os til Ro om Morgenen naar det bliver Lyst. Kl 5 om Natten maa vi vaage og arbeide, da det ikke kan lade sig gjøre om Dagen, rigtignok vilde de prøve det igaar, men det tog en sørgelig Ende, da de ved skansningen fik Ild og havde, af en Fuldtræffer 4 Døde og 4 Saarede, det er en Stilling bagved som bliver opkastet, 2 Mand af min Gruppe var med dog de havde ikke faaet nogen Skade, de kom opbragte tilbage, over skans­ningen om Dagen, og over de unødvendige Tab. Arbeidet blev straks indstillet. Vi ligger her i Skovstillingen endnu, hvor vi har det meget godt. Forpleiningen kan komme an om Dagen, og den er i denne Tid rigelig og god og da jeg nu ogsaa faar Pakker lider jeg ingen Nød, igaar fik vi Sager for vor Kantineoverskud, ½ Flaske Vin 5 henlagte Pærer 100 g Marmelade og Honning, 3P Cigarer 55 Cigaretter og et lille stykke Chokolade, fra Køkkenet fik vi 1/4 Leverpølse, 2 Cigarer og 4 Cigaretter, saa vi havde en god Dag igaar Brød faar vi ogsaa nok af 1½P om Dagen jeg har en Appetit som en Ulf, da jeg i den første Tid var helt udhungret, godt at Pakkerne kommer an nu. Jeg vil ikke bede dig om noget min kære Mie, men hvis du sender Smør eller Fet saa send det endelig i tette Doser, da Pakkerne ellers er i en sørgelig Forfatning. Doserne kan jeg sende tilbage, bedste er Glas eller Blek med skruelaag. Du seer altsaa kære Mie at jeg for Tiden har det meget godt her ligger man den hele Dag i Skoven og i derhjemme arbeider i denne Tid stramt

i Høet jeg havde nok havdt Lyst til at tage en Dyst med, da det dog er et dej­ligt Arbeide, skjønnere som her at arbeide under Jorden omendskjønt jeg ikke be­høver at røre min Finger til noget, naar jeg ikke vil, saa vilde jeg dog hellere være derhjemme. Ja Herren give os i Naade snart den længe ventede Fred. Ham vil vi bede derom, og anbefale vor Sag til, han har lovet at føre alt ud, til vort sande Vel. Det er dog din Skyld at jeg begynte Brevet forkert? haabentlig finder du tilrette, igaar fik jeg ikke Tid til at skrive. Saa til Slut en inderlig Kys

og en kærlig Hilsen fra din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

26.07.2009

Rusland d. 26.7.16.

Min elskede lille Pige!

Guds Fred til Hilsen. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra den 20. hvor du er meget urolig for mig, det var ogsaa svære Dage for mig om ved den 20vende dog Herren har hidintil bevaret mig uskadt gjennem alle Farer om ogsaa vi gik gjennem en tet Kuglerejn, her ligger jeg nu i 3 Dage i en Stilling ved en Skov­kant foran en Sump, dog det er helt rolig, dog lidt til højre greb Fjenden for­leden Morgen og Natziserne overgav sig, saa vor Reserve motte settes ind det er til Syd for (Lugk) jeg ligger og det gaar her frem og tilbage, blot disse Nat­ziser vilde holde lidt mere stand, saa skulde alt nok gaa, men naar de seer de tette Masser har de Bokserne fulde, at vi har mottet rømme en Stilling har jeg skrevet vi fik en Ros for Tilbagetoget men behagelig er det langt fra da man altid har Fjenden i Ryggen, der er tale om at vi kommer til Vestfronten. Posten har været sperret en gang, derfor har du vist ikke hørt i et par Dage, men er nu atter aaben, saa det lader ikke til at vi kommer bort endnu, her skulde vi ogsaa afløses, neste Dag da vi kom her, men ligger nu 3 Dage her det lader til at de ikke kan undvære

os her, jeg bliver ogsaa hellere her Sommeren over, men om Vinteren er jeg hellere i Frankrig. Lige var Hugo her i Besøg, og bragte en Tavle Schokolade med vor for han spiste til Aften ved mig. Brød med Skinke steget Flesk Pølse, saa du kan see vi lider ingen Mangel for øjeblikket. Carl har jeg ikke talt i de siste Dage, dog han har ogsaa havdt mange Breve og Pakker, har jeg seet naar Posten er bleven for­delt vi henter nemlig Posten af til vor Gruppe (som Gruppenfører. Jeg takker dig mange gange at du søger at trøste mig med Guds Ord, ja deri er der Kraf og Styrke at hente, i Modgang og Medgang, den kære Frelser skjenker os den Frimodighed vi behøver, og at vi ikke maa forsage i Trængslerne. Han vil føre vor Sag herlig ud. Jeg seer ogsaa at du har dine Sorger der paa Gaarden.

Saa skal alt nok gaa godt. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Forglemmigejerne kan du forvare for mig da de dog gaar mig tabt her. De har glædet mig.

Søster Tinne skrev at Peter havde faaet Jernkorset. Jeg ønsker ham til Lykke.

Freundliche Grusse sendet Gefreiter Hugo Berghaus.


Natzi er en betegnelse for en østrigsk soldat. Se noten 24.7.16.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.
Byen, Georg nævner, kan være Luts'k i Ukraine, sydøst for Kovel.

25.07.2009

Geschrieben, den 25. Juli 1916.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for de 2 Pakker som jeg har modtaget. Ægene vare ikke gode, men Kagerne desto bedre, de smager udmerket, ogsaa Tak for de 2 Breve. Brev føl­ger naar jeg faar Tid.

Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

24.07.2009

Rusland, d. 24.7.16.

Min kære Lille Mie!

Allerførst min inderligste Tak for dine 2 siste Breve og for Forglemmigejerne, det kan du være forvidsset om, min eneste lille Pige, jeg kan ikke forstaa at Pakker­ne ikke kommer an, da det bliver sejt i længden at spise tørt Brød, nu er det nesten 4 Uger siden jeg begynte dermed. Du skrev om at du havde sendt Æg, jeg tror ikke det er heldig her til Østfronten, men naar du vil sende mig noget, saa vil jeg slaa for, et stykke Flesk, eller en Dose med Fedt, eller ogsaa Smør, thi naar vi kommer i Res, saa kan vi kaage Kartofler, og naar man saa har noget at smøre med saa kan man lave sig de beste opstugte Kartofler, det er de 3 Hovedele, det andet er Biting, som Sæbe, Tobak, og Kager, men nu min kære Mie det kommer jo nok an i lengden, godt at jeg har den gode Tobak, jeg har over det halve røget, jeg har skreven til Moder forhen om Tobak som jo vist ogsaa er undervejs, dem i har sendt til Depoet har i jo vist faaet tilbage? Du seer jeg har mine Sorger, dog jeg er hjertens glad over at du har det godt og er ved det gamle, siden jeg var hjemme hos dig i Pinsen. Vi vil takke Herren for hans Barmhjertighed og Naade i­mod os, hvad havde vi fortjentt? Skam og Skjensel, dog dette maa bringe os ned i Udmyghed for hans Ansigt, og vi maa sige "jeg elendige Menneske hvor skal fri mig af dette dødsens Legeme. dog hvor Synden blev fuldere erkjent der viste Naaden sig end overflødigere, der er Forladelse i Christi Blod, som renser fra al Synd. Jeg ligger nu her i min Jordhule i en Skovkant foran en Sump, Fjenden paa den anden Siden men Ild forfra og bagfra, saa vi sidder i en Kedel, saa du maa ikke undre dig naar du faar Brev fra mig som Gadefejer i Petersborg, dog vi vil ikke haabe det, det er en Plage med Naziserne thi de holder ikke stand men gaar altid til­bage naar vi gaar frem, saa det venskabelige Forhold er ikke saa stor mere. Nu har vi dog atter Solskin, saa man nu atter er bleven tør, det var ogsaa forferde­lig at være saa vaad, den Dag da vi stormede da laa vi i Vandet nede i Engen og Kuglerne piskede os Vandet i Hovedet, saadan optrukket som en drovnet Kat kom vi i Stilling, og arbejdede hele Natten saa vaade som vi var, og vi frøs som en lil­le Abe, da vi 2 Dage efter bleve afløste marcherede vi tilbage til en By om Natten i øsende Rejn og Smus op over Anklerne og glat som paa en Iisbane, da paa en gang, Klats og jeg ligger paa den brede Side i Morasset, en Kammerat hjalp mig paa Benene, ankomen! Kvarter lagte vi os til at sove, saa vaade vi var om Morgenen kunde man see hvem der havde ligget paa den brede Side, til stor Fornøjelse for os al­le, det er raa Krigsliv. Kærlig Hilsen fra din tro Kriger Georg.Jamen, nazist-partiet, det nationalsocialistiske arbejderparti, blev først dannet efter første verdenskrig. Hvad er det så for "naziser", Georg skriver om?

I de katolske alpelande var fornavnet Ignaz meget populært på grund af grundlæggeren af jesuitterordenen, Ignatius af Loyola (1491–1566) - og kælenavnet for mænd med navnet Ignaz var Nazi. I den Østrig-Ungarske hær var der så mange soldater med navnet Nazi at det blev en populær massebetegnelse for de østrig-ungarske soldater i resten af den tyske hær.

Så når Georg skriver om at "Naziserne ... gaar altid til­bage naar vi gaar frem" er det altså forbundsfællernes kampiver, de tyske soldater ikke er så tilfredse med.

Kilde, fx http://www.privat-militaria.de/cms/showthread.php?p=167452

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

20.07.2009

Rusland d. 20.7.16.

Min kære lille Mie!

Efter vi har slaaet Russerne og taget en eroberet Skyttergrav tilbage i storm det var igaar Eftermiddag vil jeg give et lille Livstejn fra mig, det har ikke gaaet os saatheldig hernede, forleden matte vi rømme en Stilling for ikke at bli­ve taget til fange, og marcherede saa 2 Nætter og 1 Dag, og greb saa ind her, nes­ten i 3 Dage har vi været gjennem blødte, det er ingen behagelig Følelse, og Smal­hans er Køkkenmester da Fjenden har snappet vort Brød og hele Ernæringslager. I den Skyttergrav som jeg nu sidder og skriver i har Russerne taget Østerigerne i Storm og taget de fleste til Fange, ved Stormen igaar havde vi forholdsvis kun ringe Tab endskjønt vi fik heftig Inf. Ild, jeg tog 7 til Fange med min Gruppe, da vi var i 1 Linie, som en af mine bragte tilbage, de var glade at vi ikke gjorde dem noget, det er snart paa tide at vi bliver afløst, da vi alle er helt forkommen, dog Herren har forunderlig hjulpen mig gjennem alle Farer og Savn, og jeg er vel tilmode, og kan ikke andet en love og takke Herren for hans store Naade i mod mig. Han er min Hyrde mig skal intet fattes. Min hjærteligste tak for dit kære Brev, som jeg modtog i forgaars, i Skyttergraven i en Sov lidt længere tilbage, ogsaa 1 Brev fra Moder og 1 fra P. Nielsen, du kan ikke tænke dig hvilken Trøst

det er at høre fra Hjemmet under saadane Omstendigheder. Du seer at dine Ark er bleven mig for store, men jeg tænker, du tager mig det ikke ilde op, hvorledes det er gaaet Carl og Berghaus og Orth har jeg ikke erfaret endnu, nu begynder Rus­serne at skyde med Srapneller saa jeg vil slutte mit Brev, og i Tankerne dvæle vider ved dig som er min Glæde og Sol, ja min Mie vi vil trøstig bede Herren om et glædelig Gjensyn, saa forbliver jeg din dig elskende

Georg.Han er min Hyrde, mig skal intet fattes er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.07.2009

Geschriben, den 18 Juli 1916.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Idag et lille Livstejn. Jeg har endnu det siste Brev til dig hos mig da jeg ikke er bleven det løs endnu, ja kære Mie vi gaar her svære Dage igjennem, dog Herren gaar ved min Side, saa gaar Vejen jo lettere. H Toft og Henningsen er begge saa­rede, Heine ved Munden og Henningsen i Bagenden i Kjødet, erfarede jeg igaar. Jeg har det ellers godt, er sund og rask. Kærlig Hilsen og Kys din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

15.07.2009

Rusland d. 15.7.16.

Feldpostbrief.
Kære elskede Mie!

Idag sidder jeg her i Skyttergraven og lader mine Tanker gaa derhjem til dig. det er forferdelig varm i Graven, og man bliver saa dovn og slap, dog nu gaar det mod Aften og det bliver mere kølig, siste Nat var jeg med 2 Mand af min Gruppe paa Patrouille, det er saadan egen Følelse, saadan at komme ud af Graven og strejfe sund for Fjendens Stillinger, dog den forløb heldig, og vi vendte velbeholden tilbage efter 2 Timer. Herren var med os, ellers har jeg det godt og haaber det samme om dig min Kæreste. Vi har havdt et par Saarede idag og l efterrust. som dog blev reddet. Kærlig Hilsen og Kys. Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

14.07.2009

Rusland d. 14.7.16.

Min inderlig elskede Mie!

Har igaar Aftes motaget dit kære Brev, og du kan tro det glædede mig overmaade i denne trøstesløse Tid og ødelæggeisens Egn, det er dog trist naar man er i det fremmede, og saa under saadanne Omstendigheder, naar man ikke hører fra sine Kære. Du skriver at du er falmet en 6P, har du taget det saa nær, at jeg atter er kommen i Felten, da du jo dog skriver at du er rask? du kan ogsaa tro at jeg er ble­ven tynd, jeg har minst tabt 10-15P , hvad siger du saa? Nu har jeg atter over­vundet den moraliske Svinehund, som var ved at komme op i mig, jeg har vist skre­ven om den før? og er nu atter ved frit Mod, du skriver, at jeg dog havde det bed­re i Potsdam, ja det havde jeg, hvad Mad og Drikke angaar, men hvad min Stilling angaar, saa er jeg hellere her i Felten du kjender jo mine Bevæggrunde. Vi ligger endnu her i Reserven idag, iaften gaar det frem, lige laa Carl og jeg oppe i en Frugthave, og talte med hverandre om eder derhjemme, da paa en gang kom der en Ladning Schrapneller og praslede ned over os men som vi Nord-Slesviger har kold Blod, vender Carl sig om og siger med en storartet Humor, naa, hæe blyve de nok tyk Luft, jeg siger saa! det lader ikke til, at de under os det gode Leje her, og vi foretrak saa at gaa ned i Husene. Har Frk Zerkowsky skreven til dig, det vilde hun, hun fik din Adr, hendes Kæreste ligger i Lazarettet ja jeg havde mange smuk­ke velsignede Timer der i Potsdam jeg har ogsaa skreven til dem. Herrens Naade er hver Morgen ny ogsaa herude i Felten, det er en Trøst at merke Herrens Nærhed, og vide sig bjærget i hans Haand i Liv eller Død. Nu bliver jeg snart hungrig og vil have min Mellemmad som bestaar af tørt Brød og sort Kaffe, udmerket naar man har en god Appetit, kanske vilde den ikke skride for dig? varm Mad faar vi først om Natten naa Køkkenet kommer, om Natten har vi ikke sovet de siste 14 Dage, da vi om Natten har skandset naar vi ligger i Res. Nu har jeg det store Ark fuld, og vil slutte med de kærligste Hilsener og et Kys fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

13.07.2009

Rusland d. 13.7.16.

Feldpostbrief.
Min kæreste Mie!

Guds Fred til Hilsen. Da jeg idag er paa Bataillonsvagt et par Ord, vi har nu været 4 Dage i Ro, og gaar vistnok i Aften i 1 Linie. Papiret fik jeg igaar ved Carl, da jeg hverken havde Papir eller Kort, og der er ingenting at kjøbe her. Kantinen har ikke været i en 10 Dage og naar den kommer er der nesten ikke til at faa noget. Du kan ellers tro min kære Mie, at vi kaager ordentlig Kartofler, da det er det eneste vi kan faa, da der ligger mange her i Husene og paa Markerne er de ogsaa gode nu. Jeg har endnu ikke hørt fra dig og hjemmefra, og begynder nu at længes derefter, dog jeg er nu lidt bedre tilpas som da jeg sist skrev til dig, det er ikke l Garde Regt her, vi har saa mange unge Offz, dog Herren hjælper over alle Vanskeligheder. Saa til Slut et kærligt Kys fra din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

10.07.2009

Rusland d. 10.7.16.

Min kære lille Mie!

Guds Fred til Hilsen. Da vi i Dag ligger i Reserven, saa vil jeg benytte min Fri­tid til at skrive dig et par Ord. Hvis du saa den ødelæggelse som Krigen har an­rettet her saa vilde du grue. Husene nedbrændt og det dejlige Korn nedtraadt, al­le Beboerne er flygtet, lige har vi brekket et Hus ned for at faa Træ til Under­stender, vi har ogsaa en Del Døde og Saarede, ogsaa af dem som er kommen med mig, dog Herren har i sin Naade holdt sin bevarende Haand over mig, det er trygt at vide sig i hans Haand. Nu maa jeg vist snart begynde at vente efter Post fra dig, da nu de første Breve begynder at indtræffe til dem som kom sammen med mig, nu har jeg heller ikke hørt fra dig i 3 Uger, haaber dog at du har hørt tiere fra mig? I er jo vist midt i Høhøsten derhjemme og har vist travlt? her merker man ikke dertil, vi er Muldvarper og arbejder i Jorden Dag og Nat, da vi nu her gaar over til befestningskrigen. Jeg ved nesten ikke hvad jeg skal skrive, da jeg nes­ten synes at jeg er bleven helt forbistret saa ligegyldig overfor alt menneskelig, ligesom Tankerne nu ikke vil arbeide dog jeg undrer mig ikke derover, efter de for­ferdelige Anstrengelser, nesten umenneskelig, over vor Kraf. Jeg er dog glad ved at jeg har Carl at kunde snakke med, han siger det er skrekkelig, paa Marschtou­ren, forleden brekkede han sammen, jeg har heller aldrig været saa nær derved som den Dag, det gjorde ogsaa den skrækkelige Hede, Berghaus tabte forleden 2 Mand ad sin Gruppe, ved et Skinangreb, han seer ogsaa forferdelig medtagen ud, han og Orth er i 1 jeg i 2 og Carl i 3 Zug, men vi kan dog tales hver Dag. Saa min kæreste Mie vil jeg dog tros alt, ogsaa tænke paa dig, og jeg beder dig om, ogsaa at tænke paa mig i dine Bønner, og at Herren snart vil forunde os Fred, saa dette Forferdelige snart maa faa en Ende.

Din, dig tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

06.07.2009

Rusland d. 6.7.16.

Min kære lille Mie!

Nu sidder jeg atter i Skyttergraven og skriver vi er kommen lengere til højre, det er her vor Russerne griber an i saa veldig Overmagt, for at bryde igjennem, her er bleven 2 Masseangreb afslaaet og Markene ligger fulde af russiske Lig. 2 Russere er løben over, og fortalte, at Stemningen var miserabel paa deres Side paa Grund af de mange Døde, men at der nu var indtruffet to nye D. saa vi kan vist vente et nyt Angreb, vi har havdt et par forferdelige Marschdage, saa vi er glade ved at kunde være i forderste Linie, da vi dog der har ro, Farerne tæn­ker vi ikke paa. Tørsten er det værste af det hele. Jeg ville give dig 5 M for en Flaske Vand i dette øjeblik, naar det bliver mørkt saa faar vi jo Kaffe men den er jo varm saa den slukker ikke Tørsten, dog jeg skriver ikke dette for at du skal ynke mig, det vilde jeg gjerne bede mig fri for, men for at vise dig hvor godt vi har havde det derhjemme, nu lærer man at skjønne derpaa. Videre kom jeg ikke igaar altsaa atter i Dag et Livsten (d. 7.7.16 der hersker livlig Virk­somhed og der fordres anspendt Opmerksomhed dog om Dagen kan vi sove lidt, du maa derfor undskylde mig naar det ikke bliver til meget med mit skriven du kan jo nok sette dig ind i Situation. Det er min trøst at Herren ogsaa er min Hjel­per i svære Dage hos ham er der Kraft at faa. Nu er mit Papir snart forbrugt, og jeg venter snart efter forsterkning., og det vil glæde mig at høre om du har det godt, for 3 Uger siden var jeg endnu hjemme hos dig, det var andre Tider, om Gud vil maa vi vente dem igjen, indtilda forbliver jeg din, dig tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.07.2009

Geschrieben d. 5.7.16.

Feldpostkarte.
Kære elskede Mie!

Nu er vi atter avløste og havde ovenpaa en stram Tour, saa der var en masse som brekkede sammen, 3 er der død siges der, det er saa forferdelig hedt, jeg har det Herren være takket godt og kan nogenlunde holde ud, det vil snart glæde mig at høre lidt fra dig, da jeg snart har dine 2 siste Breve opslitte, efter Orloven. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

03.07.2009

Skreven den 3.7.16.

Min kære lille Pige!

Da jeg i Eftermiddag har lidt Tid, sender jeg et lille Livstejn som du jo vist længes efter. Jeg sidder her i Skyttergraven og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos dig min sødeste Skat. Nu er jeg snart atter vant til Krigslivet, saa gaar det jo lettere, det er ellers en forbittret Hjørne hernede ved (Luk), vi saar overfor en forferdelig Overmagt men med koldt Blod og rolig Haand og Guds Bidstand kan vi holde Fjenden i Ave det lugter ilde af Lig som ligger her for ved Stillingen, som er faldne i de horde Kampe og som ikke kan blive jordede, det er nu lige i et su­sen gjennem Luften af Kanonerne, dog Herren er her ved min Side, og han siger! jeg er dit Skjold og Skjerm læg kun din Fremtid trygt i mine Hænder, jeg skal nok føre alt ud, til did bedste, ja saa kan jeg jo være rolig og uden Angst, for det er jo betryggende naar han den kære Herre siger det, jeg vil ingenlunde forlade dig, kald paa mig paa Nødens Dag og jeg vil udfreie dig, og du skal ære mig. Ja min Kæreste han er et Værn paa Nødens Dag, det erfarer jeg herude, og denne Nød brin­ger ogsaa stor Velsignelse med sig. Hjærtet styrkes ved Naaden, og man kommer i inderligere Samfund med Frelseren. Jeg har lige sovet 4 Timer efter at have arbei­det 2 Dage og 2 Nætter igjennem, og faaet mig vasket efter 8 Dage, og du kan tro det gjorde godt, jeg fører en Gruppe, 8 Mand som ere villige unge Mænd. Herren hjælper mig at gjøre alt ret. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Guds Fred sender dig din tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

01.07.2009

Rusland d. 29.6.16.

Kære elskede Mie!

Idag er vi kommen lengere til venstre, om vi kommer i Reserven ved vi ikke jeg ligger her i en Skov og skriver, og kan nu faa mit Tøj lidt tørret, saa gaar det igjen. Drikkevandet er meget knap her, saa jeg lider lidt tørst, da vi ny som er kommen ikke er vandt dertil endnu dog det gaar nu lidt bedre man maa jo rette sig ind med det Kaffe man faar.

den 30.6.

videre kom jeg ikke igaar, da vi om Eftermiddagen skulde bringe Kjærlighedsgaver til for, som var bestemt til Russerne, og vi kom ikke tilbage før kl 12 om Natten gjennemvaade af et Tordenskyl, men vi laa os til Ro under vort Telt, og sov snart ind saa vaade som vi var, der skal en stærk Natur til at holde det ud, dog Herren hjælper ogsaa i saadane Ting. Du seer det er knap med Skrivepapir, derfor send mig altid med til Svar, noget havde jeg med, men det er helt forrejnet og Kuver­terne er klint sammen, jeg sidder sammen med Carl under en Løvhytte som han har bygget vi glæder os meget til at være sammen, det kan nu gaa løs naar det skal være, da vi er ferdig dertil. Jeg tænker ikke at du er bange om mig min kære Mie, da du jo dog ved at jeg er bjerget og bevaret under Herrens Haand og vi ved at alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, og der falder ikke en Spurv til Jorden uden det er Herrens Vilie, saa er vor Fremtid ogsaa i Hans Haand. Ja min kæreste Mie det er nu anderledes som da jeg for 14 Dage siden var derhjemme hos dig, og du plejede mig saa godt, det tænker jeg ofte tilbage paa og det forsøder Tilværelsen her. Ja Herren giver i sin Naade at Krigen snart motte faa ende og at vi da atter maa mødes.

          fertig machen.

                  Din tro Georg.

Afsendt den l Juli. Jeg har det godt.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

28.06.2009

d. 28.6.16.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Idag et lille Livstejn. Vi ligger her bag Fronten i en Skov, og det har rejnet forferdelig saa vi er helt vaade, vistnok gaar vi i Aften videre frem, det lader til at det nu er temmelig rolig her, da der er sat en Stopper for Fjenden. Ellers har jeg det godt. Kærlig Hilsen fra din egen Georg Knudsen.

En venlig Hilsen fra Carl Thiesen. Herren er god imod os. Vi er glad at vi er samen

(tegning af to blade) langeweile fra Potsdam.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

27.06.2009

Rusland, 27.6.16.

Min kæreste lille Mie!

Efter megen Sved og Anstrengelser er vi nu ankommen til vort Regt, og straks gav Herren mig den Glæde at træffe sammen med Carl Thiesen, Haderslev, som er her ved 4 Komp, han kom og spurgte om der var N Slesviger her, og straks kjente han jo mig, dog jeg kjente ikke ham med Fuldskæg og uden Briller, men vi bleve begge glade. Berghaus er ogsaa her ved Komp. og saa en troende Kammerat som vi traf sammen med paa Touren (Orthsaa nu er vi 4 sammenn. Henningsen er ved Regt 201, 5 Komp, og H. Toft ved 9 Komp 201, saa vi kan vel træffe hinanden sommetider. Du længes jo vist efter at høre fra mig, jeg har ikke kundet skrive i den siste Tid. Min siste Adr sendte jeg med en Sanitætsunderoffz. som rejste tilbage til Potsdam har du faaet den? maasked naar Brevene mig som du har skreven paa den, jeg skal nok lade dig det vide. Det lader til at det gaar livlig til her, dog Herren kan ogsaa holde sin bevarende Haand over mig her, han slipper os ikke og forlader os ikke, det skal være vor Trøst, godt at vide sig bjerget i hans Haand. Idag for 14 Dage siden var vi sammen i Tinglef, da tænkte vi ikke at jeg om saa kort Tid skulde være ved Fronten. Ja Herrens Veje er ikke vore Veje, dog vil vi sige! som du mig føre gaar jeg glad, dig har jeg ved min Side deri er der Trøst. Nu haaber jeg med Tiden at høre lidt fra dig, hvorledes du har det min Kæreste, og om alt er vel? jeg har det godt og er sund og rask, min Adr. Gefr. K 4 Komp I Batl. Res Inf. Regt. 204. 43 Res Inf. Division 22 Res Armeekorps im Osten.

Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet

Din tro Georg.Georg må ikke skrive - og ved formodentlig heller ikke præcis - hvor han befinder sig, ud over det generelle "Rusland". Men han deltager i slagene under den russiske Brusilov-offensiv, der varede fra juni til august 1916, og som er blandt de blodigste i verdenshistorien. Som en del af den 4. hær har han derfor befundet sig i et område omkring fx byerne Kovel, Gorokhov og Skobelka, der i dag ligger i Ukraine. På tysk hedder området Wolhynien, på russisk Wolyn (Волынь).

21.06.2009

Galitzien d. 21.6.16.

Kære Mie!

Om dette Brev naar dig, ved jeg ikke, dog vil jeg ikke lade være at lade mine Tanker dvæle hos dig. Nu kører vi gjennem samme Egn hvor vi siste Sommer kæm­pede og man seer endnu Sporene deraf. Lige mødte vi et Tog fuld af Flygtlinger, o hvor har i meget at takke for at Krigen ikke herger hjemme hos eder den Elen­dighed vilde jeg nødig have i skulde see, de kommer fra Provinsen Bukolvina, hvor vi vist gaar hen. De som forlader sig paa Herren, skulde forny deres Kraft og opfarer med Vinger som Ørnen. Saa en kærlig Hilsen fra din, dig elskende Georg.

20.06.2009

Katowitz d. 20.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

7 Minutter ophold nu er vi snart ved Grænsen en herlig Tour gjennem Schlesien, jeg er truffen sammen med en Skolekammerat, Widding fra Uk han er Untffz ved Spandauerne, han gaar ogsaa med. Kærlig Hilsen fra din Georg.

Min hjærteligste Tak for Brevet igaar som jeg lige modtog da vi droge bort.

Stemplet 20.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vi kører nu gjennem det smukke Schlesien. Berghus og jeg kører sammen, har so­vet godt inat. En kærlig Hilsen fra din tro Georg.

Gruss Hugo Berghaus.

19.06.2009

Potsdam d. 19.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Idag den siste Hilsen her fra Potsdam, da vi i Eftermiddag rykker ud, det gaar først til Berlin og derfra videre, der siges til Grækenland dog det skal Tiden vise. Gud Herren er Sol og Skjold.

Din Georg.

Du vil vist faa Brev fra Frk Zerkowski, da hun fik din Adr.

18.06.2009

Potsdam d. 18.6.16.

Min kæreste lille Mie!

Frygt ikke, tro ikun! det var Ordet vi idag hørte i Guds Hus og det skal ogsaa være Ordet som jeg i denne Middagsstund vil tilraabe dig min Elskede. Frygt ikke tro ikun, det er et Ord vi nok kan tage med paa Vejen, naar jeg atter gaar i Felten, og du atter maa blive ene tilbage, saa siger Herren Frygt ikke for vad der kommer om godt eller ont, jeg staar bag ved med Trøsten og Freden. Tro paa mig, siger han, jeg fører alt herlig ud, hav kun Tillid til mig, jeg skal nok gjøre alle Ting vel, om du ogsaa skal gaa ad mørke Veje, saa tro kun dog, jeg er dig Lys, og Vejleder. Paa Fredag var vi til Alters, og du kan tro min elskede Mie det var for mig den herligste Altergang jeg nogensinde har været med til, Skriftetalen gik ud fra Ordet, min Fred giver jeg eder min Fred lader jeg eder o.s.v. og jeg tror ikke der var et øje tørt, af de 50 Mænd som toge del, en un­derlig Stilhed og mange Tanker drog forbi Sjælens øje og Hjærtet bøjede sig i stille anger og bod, og jeg maa ogsaa sige at mit Hjærte bævede i hellig Frygt for den levende Gud men jeg erfarede ogsaa den Fred som Jesus skjenker os i Tro­en paa vore Synders Forladelse og han styrkede mig i Troen og gav mig forvis­ningens Pant paa mine Synders forladelse. Saa gaar jeg nu for 3die Gang med frejdig Mod i Felten, og befaler alle mine Veje og al min Hjertens Sorg til hans trofaste Pleje som bor i Himlens Borg, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa, han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa, ja kære Mie, saa har vi ikke noget at frygte for og jeg tænker ogsaa at du ikke er kjed deraf da jeg ikke gjerne vil have det, men hellere vil tænke mig, at du er stolt af og glad ved at jeg maa være med til at værne om de hellige Goder vi ejer. Transporten blev udtaget af dem som havde været længst ved Ers. Batl. som jo ogsaa var rigtigst, der menes at den Division vi gaar til er paa Vej til Galitzien eller Serbien, og jeg gaar ogsaa hellere derhen som til Frankrig, og det skal være derfor at vi endnu er bleven her, da vi dog skulde have været bort igaar, jeg glæder mig meget til at Berghaus ogsaa gaar med. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg har modtaget idag det glæder mig at høre at du har det godt og at du atter er kommen godt til Quorp igjen. Du har jo vist grædt et par Taarer da du har modtaget mit Kort fr Fredag da det dog kom lidt anderlides som vi havde ventet det, dog jeg var belavet paa alt, men vilde ikke gjøre dig bedrøvet da jeg var hjemme, da jeg ikke gjerne vil see dig bedrøvet. Herren hjælpe dig til at være glad og frejdig i Sind, det skal være min Bøn for dig, nu hører jeg jo vist ikke fra dig før du for min nye Adr. Du blev ellers hjærtelig indbudt til at logere ved Frk. Zerkowski naar du vilde komme at besøge mig, men det kan der jo ikke blive noget af, nu. Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og et inderligt Kys fra din dig elskende

Georg Chr. Knudsen


Frygt ikke, tro ikun! er et citat fra
Min Fred giver jeg Eder... og andre af citaterne her er fra

17.06.2009

Potsdam, Lørdagaften d. 17.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Kommer nu lige fra Geheimraainden, hvor vi har taget Afsked og vil jeg lige med­dele dig, at vi endnu i Dag ikke er kommen bort men mosked Morgen eller Mandag, marschberet er vi fra imiddag, iaftes var jeg i Novaves med Æggene og havde en dejlig Aften der. Jeg vil jo vist ikke faa noget fra dig inden jeg tager bort, dog vil jeg med Glæde altid tænke paa min lille Mie. Din Georg.

16.06.2009

Potsdam d. 16.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Lykkelig og vel ankommen hertil. Naar jeg nu maa meddele dig, at jeg Morgen vist­nok gaar i Felten, saa tænker jeg at du bærer det, som en af Fædrelandets stærke Brude og være stolt af at jeg maa være med til at slaa en Mur om dig min kære Mie, og alle kære derhjemme, med den Tanke gaar jeg atter for 3die Gang, glad og uden Frygt i Felten, da jeg ved at Herren gaar med mig, og vil være mig nær og give mig syndsforladelsens Naade. Min Fred giver jeg eder, min Fred lader jeg eder o.s.v. det var Teksten til Altergudstjenesten idag, en Altergang som denne, har jeg al­drig oplevet, der var vist intet øje tørt. - Det glæder mig at jeg har været hjem­me paa Orlov, vi gaar ikke til vort gamle Regt. vor de putter os hen, har vi ingen Besked faaet om, det kom jo lidt hurtig men dog ikke overraskende da vi jo har ventet længe. Iaften gaar jeg ud med Æggene, vi har havdt travlt, saa jeg ikke har havdt Tid til at længes. Saa en kærlig Hilsen til min kære lille Brud, som ikke maa være kjed af at jeg rejser.

Din Georg.

15.06.2009

Neumünster d. 15.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Har nu været henne at faa mig en god Middag her i Byen, og nu gaar Rejsen saa videre, det er vel dig som det rejner, du bliver vist vaad inden du kommer hjem. Kærlig Hilsen, din Georg.

07.06.2009

Potsdam d. 7.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vil dog lige meddele dig at jeg om Gud vil Morgenaften kører paa Orlov, saa er jeg vist hjemme paa Fredag. Min kære Ven Joh. gaar idag i Felten, Herren bevare ham han kommer til et andet Regt. som just ikke staar i et behagelig Hjørne, vi gaar nu ud at skyde, haaber det gaar godt idag. Saa en kærlig Hilsen og paa snar­lig Gjensyn, din tro Georg.

01.06.2009

Potsdam d. 1.6.16.

Kære elskede Mie!

Idag paa Himmelfartsdag, som jeg dette Aar maa fejre sammen med Guds Børn, ander­ledes som forrige Aar, da var jeg paa Himmelfartsdag paa en stram Marsh og om Aftenen paa Feldwache da Jørgen og jeg havde os lidt nedgravet og havde faaet lidt Løv sammenskrabet til vort Leije, da laa jeg lenge om Aftenen, og saa op mod den stjerneklare Himmel og mine Tanker ilede til Hjemmet og dvælede hos alle de Kære der, som vare forsamlede til Fest i Bollerslev og Oldentorene summede de­res ensformige Musik dertil, som ogsaa vækkede mange kære barndoms Minder i min Sjæl, ja som Barn i Mai Maanet, paa vild Jagt efter Oldentorer, var det en Fornø­jelse, saa kom Tankerne atter tilbage til Nutiden, hvorfor ligger vi her under aaben Himmel paa fri Mark? og en hellig Ild begynte at brende i Hjertet, vi er nu Mænd og verner om vort Fædreland og vore Kære, og vil jage Fjenden med samme Iver, som før Oldentorene, da vi var Barn, og saa var alt saa let at bære. Mine Tanker vil ogsaa idag være hos eder i Bollerslev, men min kære Mie, det maa du ikke tro, at det er med Vemod, som du skriver i dit siste Brev, thi jeg vil, om Gud vil, til den store SangerGudstjeneste i Grünewald, med 300 Sangere, et stort Basunkor og mange berømte Talere, ja kære Mie du kan tro jeg har Lejlighed nok, vist mere som du derhjemme, til at komme under Guds Ord, de siste 3 Aftener har den berømte Pastor Keller evangeliseret her, jeg vil tage Foredragene med hjem, som han hold, de var gribende. Paa Søndag, Jugendbund, om Aften Møde Norvarwes, Tirsdag Bibel­time Breitestrasse, Onsdag Samtalemøde, Heinrichsst, Torsdag Samtalemøde, Nowawes, Lørdag Blaakorsmøde, Breites. saa du kan see Lejligheden er god nok. Ja min kære­ste Mie, motte idag den kære himmelfarne Frelser rekke sine igjennemborede Hænder ud over os, og give os sin fred og store Velsignelse. Saa til Slut ønsker jeg dig en velsignet Fest og Hilser dig med et hjærteligt Kys og forbliver til snar­lig Gjensyn, din tro hengivne Georg.


Oldentorer er en gammel sønderjysk betegnelse for Oldenborrer.

28.05.2009

Potsdam d. 28.5.16.

Min kære Mie!

Altsaa idag et Søndagsbrev og allerførst Guds Fred til Søndagshilsen. Tak for din siste Brev som jeg har modtaget og glædet mig over. Heroppe gaar der ogsaa rygter om, at der forhandles om Fred og at der denne Sommer bliver Vaaben-stilstand, og Vinteren over varer Forhandlingerne. Kejseren skal være i Berlin med det store Hovedkvarter, saa der sandsynligvis bliver forhandlet noget som er af stor Betydning. Ja moske setter Herren snart en Ende paa dette skrekkelige Blodbad, det vil daglig være vor Bøn kære Mie. (Mandagaften, videre kom jeg ikke igaar, nu vil jeg dog see at blive ferdig iaften jeg har ellers kun en saare lille Lyst til at skri­ve, du merker vist nu, at jeg atter gjør stram Tjeneste, som spender en af, saa du ikke maa gjøre alt for stort Krav paa mig, tænker ogsaa at du er tilfreds naar du ikke hører saa ofte? Min Dagsgjerning idag. Kl 5 paa Benene kl ½7 Abmarsch til Bornstettermarken hvor vi havde Eksesits, derfra til Skydestanden, saa Kl blev 2 inden de siste naaede Kasernen. Kl 2½-4 Turnen, saa en Times Mellemmad kl 5-½6 Sangtime, 545-7 Geverrengjørning og Pustime, saa du kan nok see at de holder Tøj­lerne stramme saa slemt er det nu heller ikke hver Dag, fra 7-10 staar til hvor egen Raadighed. Tak for dine 3 siste Breve, jeg seer du har glædet dig over mine, og er ked af, at du har ytret dig over at du var utilfreds med mig, dog du ved at jeg ikke er saa let fornermet og tager alt fra den lyse Side, det glæder mig at du har havd det rart i Bedstedt, sammen med P. Andresen's. Jeg kan dog ogsaa medele dig at jeg nu paa min Stue har en troende Kammerat som jeg glæder mig meget til, han havde søgt efter Gemeinschaft men ikke fundet, nu var han glad da han kunde gaa med mig, og vi var saa igaar sammen ude i Nowarves til Jugendbund og blev der om Aftenen til Møde. Johannnes Henningsen var ogsaa med, vi havde en velsignet Eftermiddag, paa Himelfartsdag tager vi om Gud vil til Grünewald til det store Aarsmøde, hvor der kommer en 5-6000 Mennesker sammen, havde iaften Kort fra Mathias han bød mig ind til Berlin, jeg skriver nu til ham og byder ham ind til Grünewald. Kærlig Hilsen, din Georg.

25.05.2009

Potsdam, 25.5.16.

Min kære lille Mie!

Har idag modtaget den gode Pakke fra dig, tusinde Tak derfor. Apetiten er god, og det smager fortreflig, da jeg dog spiser det i Tankerne om min tilkommende lille Husmoder, som engang om Gud vil, selv vil kaage og lave Mad til Husfaderen der vender hungrig og træt hjem fra Marken, som saa vil smage ham dobbelt godt naar han seer ind i Husmoderens lyse blaa øjne, der i opofrende Kærlighed søger at gjø­re alt velbehagelig for ham, og han vil føle sig lykkelig og tilfreds. Ja min kære Mie, hvorledes opdager man i en saadan Pakke, megen Kærlighed og hvert Styk­ke taler sit Sprog, og opruller mange forskjellige Tanker for Hjærtets øje, og altimens er Tankerne beskjeftiget og optagen af Afsenderen, som om man var i liv­lig Samtale med samme. Ja i Tankerne er vi vist ofte sammen min kære Mie du kan tro, mine flyver ofte til det lille Quorp i det store nye Hus, hvor min lille Bondepige sysler rundt, og mangen en gang havde jeg nok lyst til at sperre Vejen for hende og give hende et lille Kys paa de ophede Kinder, ja min kære Mie moske bliver det os atter forundt i nermeste Fremtid og saa vil vi have det rigtig smukt med hinanden - ? Nu gjør jeg atter Tjeneste med, saa du maa ikke vente saa mange Breve fra mig som i den siste Uge, da Tiden nu er knap, vi har for det meste immer verpflichtet Tjeneste, Ryggen merker jeg ikke mere til, havde igaar Kort fra Høk's Kone, som jeg havde skrevet til paa Høk's Dødsdag, som hun havde glædet sig meget til hun bor nu i Flensburg. At Georg er saaret har de slet ikke skrevet om hjemme fra tænker dog ikke at det er saa hordt. Moder havde jeg ellers Brev fra, skreven den 13, hun har vist glemt at skrive det, hun skrev at Jørgen Lo­renzen's Søn (Nils) er falden, og at der er stor Sorg, ja det er svært at tage mod saadan et Budskab. Ja Herren giver i Naade at denne blodige Krig snart maa være tilende.

Din Georg.

23.05.2009

Potsdam, d. 23.5.16.

Min kæreste Mie!

Nu er vi ferdig med vor Syssel, som bestod i at gjøre Koridoren, Trappen og Vaske­rummet rent, og jeg vil nu i Formiddag paabegynde et Brev til dig, du er jo vist ogsaa ved at sysle i Stue og Køkken jeg tænker du gjør det mere grundig som vi. Tænk dig, jeg har vasket alle Fliserne i Vaskerummet, der er nemlig Fliser half­vejs op paa Veggen, saa de skinner nu som Snee, jeg tænkte paa at det kunde være smukt at have saadan en Veg i vort Køkken og jeg spurgte en Murer som hjalp, han sagte at det blev dobbelt saa dyr som Pus, jeg kan meget godt lide det, da det seer saa rent og indbydende ud, ja saadan i det Fremmede seer man meget, som man synes det maa jeg ogsaa gjøre, eller saadan maa jeg ogsaa lave det naar jeg kommer hjem, du husker vel ogsaa, da vi vare hos Andreas'ses i Paasken, at Tante Stinne spurgte mig om det samme ogsaa hvad Havekunsten angaar har jeg seet og lert me­get heroppe saaledes kan jeg saa godt lide Aleene, hvor der indimellem er plan­tet vild-Vin, som saa slynger sig op ad Traade til hver Side til Træerne, det er som det gik op og ned i Bølger. Skade at du ikke brydr sig saa meget om Haven, dog jeg tænker naar jeg hjælper dig lidt at du saa ogsaa faar Lyst? Ja min kære Mie, vi drømmer saa meget om vor jordiske Lykke, som synes i Fremtiden at smile ned til os, dog vi er i øjeblikket som indhyllet i en mørk Sky, som for os er uigjennem­sigtig og vi spejder ud efter Lysstraaler, som skal bringe os Fred og Lykke, men altid endnu forbliver vi i Mørke, men dog min kære Mie, i dette Mørke, skinner der dog et evigheds Lys og en straalende Stjerne vor kære Herre og Frelser, som vinker ad os, og indbyder os til den himelske Fred og Lykke som dog tusinde gange over­gaar den jordiske, nu kommer de fra Tjenesten og nu venter jeg til Posten kommer. Posten bragte mig Brev fra P. Nielsen men ingen fra dig - altsaa til Slutningen. Det er i Dag Rejnvejer men mildt og friskt, ogsaa hos eder? Nu har jeg altsaa væ­ret 8 Dage Patient, men dog havdt det godt, jeg tror jeg er kommen mig en del. P. Nielsen skrev at han havde talt Tinne og Johannes, og Julius' i Flensburg, altsaa maa de jo være paa Orlov, det glæder mig for Tinne. Saa til Slut en kærlig Hilsen og et kærtejnende Kys fra din, dig aldrig glemmende Georg

22.05.2009

Potsdam d. 22.5.16.

Fe1dpostkarte.
Kære Marie!

Idag atter en lille Hilsen, var imorgen hos Doktoren, og skulde komme Onsdag i­gjen (weiter Behandlung) gjør nu invendig Tjeneste, som jo ikke bliver til ret meget. Tak for at du er saa utilfreds med mig. - tænker at du har forandret Sinds­stemning - ?

Din Georg.

21.05.2009

Søndag aften d. 21.5.16.

Min kære lille Pige!

Altsaa iaften endnu en lille Søndagshilsen. Havde tænkt idag at faa et skrekkens­Brev fra dig da jeg nesten tror at du er bleven lidt urolig over det Kort jeg sendte dig, om mit Uheld, dog nu har du dog hørt mere fra mig og at det ikke er saa slemt? Jeg maa jo ellers ikke gaa ud, men ieftermiddag listede jeg mig dog over Gaden til Hospitzet, til Møde, hvor vi fik en god Tale over Rom. 2, 11- der er ingen personsanseelse for Gud, o.s.v., efter Mødet var der Bønnemøde som ogsaa var velsignet. De andre Kammerater er iaften hos Geheimraadinden, dog jeg fore­trak at gaa hjem, for ikke at blive fisket. Der falder nu lige en dejlig mild og varm Rejn, saa Luften er saa reen og kølig og alt seer saa frisk ud, Fuglene synger deres Aftenssang, under Træernes Blade, og mine Tanker gaar paa Flugt, til Hjemmet og dvæler ved mangt og meget. Husker du for 2 Aar siden, var det ikke sist i Mai da vi var sammen til Adolph og Methas Bryllup, hvor var da ogsaa alt det unge i Naturen frisk og frodig, og Hjærterne slog i Flammer, og da vi vandrede Arm i Arm ud paa Markerne og jeg kunde vise dig alle mine Kræaturer. Og saa hin Aften under de megtige Linde dernede i Gram, det var ogsaa i den første, friske, skjønne Sommertid. Saa kom hin svære Tid, adskillelsens Time dernede paa Balle­gaard, da var der et Tryk over Hjærterne, og trykkende Tordenluft, jeg kan ikke beskrive dig de Følelser der gik gjennem min Sjæl, der var som en Ild, der brænd­te derinde, du merkede det vist min kære Mie? Ja hvad har vi ikke alt erfaret si­den den Tid, men over det altsammen har dog Herrens Naade og Barmhjærtighed lagt sine Straaler, og vi maa altid paa ny ubryde i Lov og Tak. Nu vil jeg slutte mit Aftenbrev, som forsatte mig tilbage til lykkelige Timer i mit Liv, med at skue ud efter et endnu meget herligere Liv, heroventil, saa forbliver jeg din dig tro elskende Georg.Her kan du læse

19.05.2009

Potsdam d. 19.5.16.

Min elskede lille Foraarsblomst.

Ved Skovranden, eller ofte paa skjulte steder, findere vi de smukkeste Blomster, som den, der elsker Blomster glæder sig saa storligen til. Hvorledes har jeg og­saa ikke søgt mellem disse Blomster for at finde den smukkeste og hvor frydede mit Hjerte sig da jeg, det var rigtinok om Vinteren, 1913 kunde plukke min smuk­keste Julerose og kunde tage den i min Haand og trykke den til mit Hjerte, hvor den vil vedblive at have sin Plas. Ja denne Julerose faar skjulte Strenge i mit Inderste til udfolde deres Toner, og stemmer Hjærtet i udbeskrivelige bløde Melo­dier, som jeg har svært ved at fremføre paa dette Papir. I over 2 Aar har jeg mottet pleje denne Rose, og den er bleven mig kærere og skønnere i denne Tid, omendskjønt jeg somme tider har mottet skære lidt af vilde Skud ud, som kom til­syne, derved har den dog altid været min yndigste Rose, engang i udbetænksomhed, forsaa jeg mig mod min Rose, og mit Hjerte blev angst og bange for dens Skønhed, dog i Fremtiden vil det være min inderligste Hensigt med mere ømhed at værne og frede om denne min kære Rose. Ja min kære Mie, du merker, at du er for mig, denne uforglemmelige Rose, og det vil være vor felles Bøn, at vi maa rodfestes og grund­festes i Gud og hans Ord, hvor vi kan faa Kraft til at stride imod Djævelens sne­dige Anløb, som vil søge at føre os ned i Dybet for at forderve vor Sjæl. Tak for dit Brev som jeg har modtaget idag, det glæder mig at du har havdt det saa rart i Bedstedt sammen med den rare gamle P. Nielsen, jeg havde igaar Kort fra ham i­gaar. Peter fik jo ingen Orlov, og Joh. har jeg ikke hørt fra, dog fra Tinne hører jeg at han har det godt, mange Tak for Indbydelsen til dit rene hyggelige Hjem som jeg nok skal efterkomme naar det er mulig, nu har jeg havdt Bettruhe i 3 Dage og merker ikke ret meget mere til Ryggen. Morgen skal jeg atter til Doktoren, saa bliver jeg vist Innendienstfehig. Saa vil jeg slute nu, som vi synger,

Din tro Georg.

Ang. Papiret, der vender forkert:
Undskyld at jeg begynte fejl, kanske er Brevet ogsaa underlig? eller hvad siger du??

18.05.2009

Potsdam d. 18.5.16.

Min kære lille Mie!

Idag et Brev du maa undskylde Skriften da jeg ligger i Sengen og skriver, jeg har nemlig Bettruhe, omendskjønt jeg ikke fejler ret meget. Doktoren sagde Rukgrads­erstaugung, det passer mig jo naturlig godt, da det ikke saa hurtig gaar over og jeg ikke megen Lyst har til Tjenesten, saa kan jeg dog skaane mig en lille Tid jeg skal hver Eftermiddag hen og maseres dog det vil vel ikke hjelpe meget, da Ryggen dog ikke fejler noget, men lige meget, Rygen bliver maseret af livsens Kræfter ja min kære Mie det er Soldaterliv og Soldaterknif, hvad gjør man ikke naar Lejligheden har saa god anslutning, dog Stødet var jeg ogsaa hordt nok der­til, det ergrer mig mest med min gode Tand, den havde jeg ikke gjerne mistet. Du skulde bare have hørt sigge en Overhaling jeg fik, samt ogsaa de andre, af Feld­Webelen, da vi traate an til Revirtjenesten fordi vi vare syge, som jeg mente jeg havde god Grund til, jeg er vids paa du var bleven flyvende gal paa den Karl, vis du havde hørt det, dog jeg lod det gaa ind af det ene øre og ud af det andet, og tænkte mig at det var vel ikke saa slemt ment, for han skal jo sige noget, el­lers bliver det jo dreven for hvidt, moske forsaar du ikke rigtig mit Brev, da det jo mest er Soldatertanker? Tak for dit Brev fra igaar og Kortet idag det glæder mig at du har det godt, og at du og P. Nielsen har trøstet hinanden, imidlertid har jeg ogsaa skrevet ham et Kort og fortalt ham Grunden hvorfor han ikke hørte fra mig. Paa Lørdag gaar der atter er Del ud, mest som ikke har været ude før. Igaar kom der til Parole, hvem der vilde have Orlov i Pinsen kunde give in, jeg har jo naturlig ogsaa meldt mig, det giver 6 Dage fra 9-15 Juni altsaa paa Gjensyn, om Gud vil, dog du maa ikke gjøre dig for store Forhaabninger. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro hengivne Georg.

17.05.2009

Potsdam d. 17.5.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vil dog lige meddele dig, hvad der er passerte mig da du jo vist venter efter at høre fra mig. Igaar da vi havde Turnen og vi i Rad løb over Hengetræet jeg var lige sprungen af og sad endnu i bøjede Knæ, da en anden sprang mig i Nakken og jeg styr­tede forover. Jeg har forstuvet Haandleddet, Nakken og Skulderet, og slaaet 2 Tæn­der i Stykker, du behøver ikke at være bange da det alt ikke er saa farlig, et par Dages Ro og alt vil være godt, blot Tænderne er jeg mest kjed af, det er en af de underste Fortænder som er knækket halv over, og en Kindtand er hel løs. Nu gaar jeg hen paa Revirstuen og bliver undersøgt. Herren skal have Tak at det gik som det gik, det kunde have været meget slimmere. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro hengivne Georg.

09.05.2009

Döberitz de. 9 mai 1916.

Kære elskede Mie!

Nu er det nok snart paa Tide at jeg faar lidt skreven, om jeg bliver ferdig idag ved jeg ikke dog jeg vil gjøre mit bedste, det er Papir fra Soldaterhjemmet som er frit der, og der er Plas til noget derpaa. Nu kan vi snart tælle Dagene her og vi glæder os dertil, da det dog nesten gaar for dunt til, saa har man det dog nesten bedre ved Fronten, og der er mange som siger! ved den neste Transport er jeg den første som er med, jeg vil dog ikke melde mig frivillig, men rolig vente Tiden af, jeg tror det er det rigtigste, det siger du vist ogsaa? men at bede om at blive lenge her, det kan jeg ikke, dog takker jeg Gud for den Tid der er gaaet og for den Tid der gaar, desangaaende kjender du jo nok min Anskuelsen? Tak for Brevet og Kortet som jeg har modtaget fra Potsdam, det var jo kjedelig med Studen og med Kalvet. Paa Søndag var jeg om Formiddagen til Kirke i den nye Kirke, og om Eftermiddagen var Hugo Johannes og jeg i Soldaterhjemmet, et stort smukt Hjem som er bygget 1914 af den østtyske K.F.U.M. meget bekvem indrettet, og en stor smuk Have. I et særlig Rumvar der Kl 6 Bibeltime, som Presten, der om Formiddagen talte i Kirken, holdt det handlede sig om Jesu fristelse i ørkenen, og det var interessant at høre som han henlignede de tre forskjellige Fristelser paa nutidens Tysk­land, med Brødkort, Undersøbaadskrigen, og Tyskland efter Krigen, vi vare 20 Soldater tilsammen og spiste saa bagefter Aftensmad, Bokwurst und Kartoffelsalat 70 Pfg dog Hugo og jeg havde endnu hunger, vi gik saa nedenunder og bestilte os en Kalvesteg med dertilhørende Hvidøl med Hinber til Desert et stykke Torte og Æblekompot, vi sagte os: det er dog Søndag, da maa vi nok leve lidt bedre. Rej­ningen blev 2,60 det var altsaa med Drikkepenge for Aftensmad 3,50 M, saa du kan da see kære Mie, at vi har ingen Nød lidt den Dag. Igaar Aftes var jeg ogsaa der­nede til Aftensmad da man vilde forkomme, naar man skulde komme ud med det, man faar her, dog du maa ikke ynke mig, da jeg jo ingen Nød lider. Mathias er hjemme paa Orlov 14 Dage, hans Anne glæder sig vist, tror du ikke? det var rarest om vi snart alle kunde komme Hjem, og at Krigen var til ende saa var der mange glade, og vi to ikke mindst ikke? Nu maa jeg slutte da det snart er Sengetid og jeg endnu vilde hen at hente mig nogle Figner. Saa de kærligste Hilsener og et kærligt God­natkys fra din dig tro elskende Georg.

03.05.2009

Döberitz d.3.5.16

Kære Moder
(resten af kortet kan ikke læses)


Sendt fra Döberitz. Georg står ved roret.

Döberitz d.3.5.16.

Kære elskede Mie!

I Aften et par Ord til dig, vi vilde ellers have været til Bibeltime i Soldater­hjemmet men da der trak et Tordenvejer op og det begyndte at rejne sterkt, kom vi ikke af sted. Jeg havde i Aftes den Glæde: at træffe sammen med Mathias, de er ogsaa her til den 13 Mai, men han mente at køre paa Orlov, ellers er det jo rart for os at komme sammen om Aftenen, du kan ellers tro de varmer os Siderne her og vi faar Halerne opbunden og det koster Sveddraaber, men det er jo bedst at lee af det hele og være lige glad, da det jo altid har været saadan i ørkenen Döberitz, det hedder jo hos Millitæret. En vor alle og alle for en, saa maa man jo gjøre med naar det ikke altid klapper med de unge Krigsoldater. Det var en god Rejn der kom nu, og Luften er saa dejlig ren og kølig efter den trykkende Hede. Hjemme bliver vist ogssa alt grøn og Kræaturene er vist alle paa Græs, ja jeg gider saa gjerne see Markerne derhjemme naar Kvæget i Forsommeren gaar paa det frodige Grønne Græs, men det er nu 2 Aar siden man har seet dette Syn, den Tid var det mig en Glæde om Morgenen at gaa rundt paa Marken og see til Kræatu­rene, og siste Aar om denne Tid, da vandrede jeg paa fremmede Marker, nemlig paa Galitziens Slagmarker og saa kun død og undergang, hvilken Forskjel, men dog min elskede Mie, hvor maa vort Hjærte dog ikke stemmes til Lov og Tak, naar vi skuer tilbage paa Herrens underlige Førelser, ja han er den Herre som raader over Liv og Død, han bestemmer ogsaa vor Livsgang og leder os paa sine uransagelige Veje, om ogsaa detfor vore kortsynede øjne gaar mog hvor Vilje. D. 4.5.16. her motte jeg bryde af da jeg fik Besøg af Mathias, og vi gik ud i den friske Luft. Nu er det atter snart Sengetid, jeg har ikke faaet Tid til at skrive hele Dagen, da vi har havdt Tjeneste, immer anschliesend jeg har heller ikke hørt fra dig siden dit Kort i Potsdam, dog jeg glæder mig ved at være sund og rask. Herren være tak­ket, saa gaar jo alt jo let, og du kan tro min Kære at der fejler ikke af Humor, vi har paa Stuen en Bugtaler, han gjør sin Kunst gjeldende om Aftenen i Sengen saa der giver noget at lee af. Saa til Slut en kærlig Hilsen Din Georg.immer anschliesend betyder "altid følge med" eller "altid slutte op".

02.05.2009

Döberitz d. 2.5.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Altsaa er vi nu kommen her til, man kan nesten ikke kjende det mere, saadan er der bleven bygget her. Idag er det (Georggørschentag) og 1 Aar siden vi brød i­gjennem ved Tarnow, naar man saadan tænker tilbage kan man huske alt saa nøje og man tænker med glæde tilbage paa den store Sejer og takker Gud at han var med os. Nu en kærlig Hilsen fra din egen tro hengivne Georg.

01.05.2009

Potsdam d. 1.5.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vil lige lade dig vide, at vi fra Morgen til den 13 Mai ere i Döberitz, altsaa under Adr. z. Z. Truppenübungsplatz Döberitz, det vil vist blive nogle varme Dage. I Dag er det altsaa 8 Dage siden sin Fødselsdag, hvor Tiden dog gaar hurtig, jeg havde i Gaar en skjøn Søndag her. Mange Tak for dit Kort som jeg modtog i Middag. Saa en kærlig Hilsen til dig og alle derhjemme fra din egen tro Georg.

30.04.2009

Potsdam d. 30.4.16.

Kære lille Mie!

Søndagformiddag et par Ord til dig, hvor er det dog herlig ude i Guds frie Natur, alle Træer staar i fuld Flor, og Fuglene synger saa yndig saa det er en Lyst at høre paa, og Frugttræerne skinner i deres Farvedragt. Kirsebeeraleene er alle­smukkest i deres hvide Dragt, de skinner og funkler som Snee , alt er saa friskt og rent, og Solen skinner saa dejlig varmt og velsignende. Ja hvor er det oplivende at see alt det unge sprudlende Liv som Foraarssolen lokker frem, og Tankerne gaar uvilkaarlig hen til ham, vor Sol og Glæde, som ogsaa vil varme op i vore kolde Hjær­ter og bringe Liv og Grøde derind at vi kan bære Frugt til Jesu Christi Ære, men ak den onde Orm gnaver ofte ved vort Livstræs Rod, og faar Bladene til at hænge og om muligt at faa Frugterne til at død ud, ja saa er det paa Tide at vi faa den himmel­ske Gartner hidkalt at han kan faa Træet i behandling at ikke det ganske Træd dør ud. Ja kære Mie, motte vi dog altid komme til vor kære Frelser for at lade os ren­se fra vor Synd og Urenhed. - Nu lige modtog jeg 2 kære Breve fra dig, og 1 fra Baron v. Staruk, Norvarves med Blade. Jeg takker dig mange gange for alt hvad du skrev, og det glæder mig at du er ved frit Mod og atter er vel tilmode ved dit Arbeide, ogsaa tak for de 2 (Filchen), du ved nok at de blaa Blomster kan jeg godt lide. Blaa er Tejn paa Troskab og de vil minde mig om din Troskab til mig, Jürgas Fødselsdag har jeg rent glemt i al den Tumel. Igaar gik der atter en Transport ud paa 200 Mand. Rekruten Berghaus var bleven telegrafisk tilbagekaldt til den anden, men kom ikke med, han er atter kørt hjem. For den danske Oberst tabte vi ordentlig mange Sveddraaber paa Bernstettermarken hvor vi viste ham et Stormangreb. Nu slut­ter jeg med de kærligste Søndagshilsener fra din tro Georg.


Kære læser - hvis du ved, hvad Filchen er, må du gerne skrive det i en kommentar.

26.04.2009

Potsdam d. 26.4.16.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie.

Kom lykkelig og vel an hertil men først Kl ½3 altsaa for sildig, tror dog ikke at der kommer noget derefter, jeg fik ikke lov til at køre med D Toget. Vi har i Dag været ude at skyde det er hele Tjenesten. Haaber at du er kommen godt hjem fra Flensborg, og saa mange Tak for sidst.

Din Georg.


Georg har været hjemme på orlov i et par uger og er nu vendt tilbage til tjenesten.

09.04.2009

Potsdam d. 9.4.16.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Paa Grund af, at jeg paa Tirsdag kører paa Orlov, kommer jeg i Dag ikke til Berlin, istedenfor gaar jeg ud til Nowarwes, da jeg paa Torsdagaften blev indbudt, da jeg var derude til Samtalemøde. Paa Tirsdag har vi Vergleichschissen, da skuld jeg gjerne skyde lige saa godt som sist, som Oberloitnanten ogsaa formanede mig til da han gav mig Orlov. Altsaa paa Gjensyn din Georg.


Vergleichschissen må betyde "sammenlignende skydning", altså en slags prøve eller konkurrence.

06.04.2009

Potsdam 6.4.16.

Min kæreste Mie!

Guds Fred til Hilsen. Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod. Lad det Ord være til Kraft og Frimodighed. Min inderligste Tak for dine kære Bre­ve som jeg alle har modtaget, var Pakken med Kagerne som Carl sendte mig, fra dig, saa takker jeg dig meget, de har smagt mig godt, nej, det er jo sandt, Moder hav­de jo ogsaa skrevet paa Brevet saa maa det jo dog være fra hende, de har vel faa­et mit Kort? Det gjør mig ont for dig, min kære Mie, "at du ikke er saa helt rask, er det Forkølelse eller er det din gamle Sygdom, saa beder jeg dig om, at tage dig i agt eller kommer det af at du længes for meget eller er alt for bekymret om mig? saa vil jeg dog bede dig om at fatte frisk Mod, thi jeg føler mig saa godt og vel tilmode og er glad og lykkelig, jeg tager kun en Dag ad gangen og Fremtiden lægger jeg i Herrens Haand, og er forvidsset om at han fører alt herlig ud, jeg vil kun dadle dig lidt over, at du har saadan en forfærdelig Angst for, at­te at lade mig drage i Felten, jeg vil kalde det lidettroenhed, tag mig det ikke ilde op? - Jeg har det ellers godt her ved 5 Komp. omendskjøndt Tjenesten er lidt strammere da det altid gaar med fuld Obpakning, dog Vagter har vi ingen af her, saa vi kan nok faa vor gode Nattero, som er meget værd. Iformiddag har vi været ude at skyde, jeg skød helt udmerket. 31 Ringe med 3 Skud staaende paa fri Haand 150 m, vor Oberloitnant har lovet de bedste ½ Dag tjenestefri, vi har en meget god Kompagnifører og en ikke ringere Feldwebel, den samme som jeg havde forrige Vinter da du besøgte mig. Paa Tirsdag aften var Henningsen, Berghaus, Jeep og jeg til Bibeltime, im Friedensbund. Heinrichstr. 30 og fik en god Forklaring over Joh. Ev. 14, 1-14. Jeg har i Sinde i Aften at køre ud til Nowawes da der der er Samtalemøde. Paa Søndag tager vi til Berlin om Gud vil, for at høre den berømte Pastor Modersohn, som i denne Uge Evangeliserer der. Jeg vil dog ogsaa meddele dig, at der hver Dag kører nogle Landmænd paa Orlov, naar jeg er paa Rad ved jeg ikke. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg Knudsen.


Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod er et citat fra
Læs også , som blev forklaret til bibeltimen.

03.04.2009

Potsdam d. 3.4.16.

Min kære lille Pige!

Paa Mandag Morgen, da jeg har Tid vil jeg skrive dig et par Ord. Vi bliver i For­middag indklædt med gamle Sager, og giver Krigsgarnituren af, da den ikke bliver brugt i Garnisonen, det gaar Korporalschaftsvis og jeg er i 17 saa jeg har lidt Tid. Jeg havde vel skreven 19. paa Adr.? Tak for dit kære Brev som jeg modtog i Gaar. Jeg seer deraf at du er bleven lidt skuffet men ogsaa at du har begyndt at lære og vente i Taalmodighed. Du ved jo min kære lille Mie at jeg har det Sind, og det Prinsip, altid at være glad og tilfreds, og jeg takker min Gud og kære Frelser at jeg kan være det. Kameraterne siger ofte til mig! de kan ikke forstaa, hvorledes jeg kan beholde saadan en jern Ro, da jeg var aktiv, kalte de mig dirkfellig, jeg var ogsaa i den Tid for rolig, dog jeg siger! hvad har man af dette Jordeliv naar man ikke kan være glad, jeg seer lyst paa Livet og gaar helst af Vejen for mørke Tanker, som nedtrykker en, og gjør en tungsindig, det er jeg en Fjende af. Glæden i Herren er min Styrke, det vil jeg, og du min kære Mie, skri­ve paa vort Banner. Igaar havde jeg atter en meget smuk Søndag sammen med troende Kammerater. Henningsen og jeg gik først en Spaseretour langs med Havel floden, vi havde vort Mellemmad med og spiste det ude i Skoven hvor vi havde Udsigt ud over Floden, saa vendte vi atter tilbage til Potsdam og traf der sammen med Berhaus, Jep, Mathin Hrohmer, en fra Res Regt, som havde været sammen med Georg og Möller, og en Kammerat mere i Gemeinschaftssalen, hvor Metschin talte, over Menigheden i Filadelfia han er paa Orlov han ligger i Neurupin. Om Aftenen gik vi alle til­sammen til Geheimraainden, hvor vi var indbudt og bleve der trakterede paa det fi­neste, til Desert, Budding med Cræm, bagefter Samtalemøde og Bønnemøde, og Af­tenen gik alt for hurtig, hun er dog en rar gammel Dame. Hugo og jeg er nu ved et Komp. og Henningsen ligger et paar Stuer ved siden af mig paa samme Koridor.

Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener fra din tro Georg.

01.04.2009

Potsdam d. 1.4.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Nu er jeg altsaa kvarteret om og befinder mig nu i Kasernen her, min Adr. om­staaende. Min Orlovsansøgning bliver nu overgivet fra 3. K. til 5 K. saa vi maa vente Tiden af og haabe det Bedste og vente det Verste, i Eftermiddag har vi staaet hele Eftermiddagen det strenger ogsaa an, saa en kærlig Hilsen fra din Georg.

31.03.2009

Eiche d. 31.3.16.

Min egen lille Mie!

Guds Fred til Hilsen, kommer nu lige nede fra Potsdam hvor jeg var hos Henning­sen med nogle af mine Sager saa har jeg ikke saa mange at bære i Morgen. Kl. er nu 8 og jeg vil endnu for siste gang i Aften lade mine Tanker dvæle hos dig min in­derlig elskede Mie, herude i Eiche og allerførst takker vil jeg takke dig, jeg skriver forkert, da Kammeraterne lige er ved at tale om hvad de vilde gjøre, naar Kirkeklokkerne nu i Aften vilde ringe Fred ind, den ene er paa Vagt, han siger: jeg vilde straks skyde mine 5 Kugler af, smide mit gevær i Hjørnet og løbe til Beuten, om jeg ogsaa blev paa Øjeblikke indspærret. Nu jeg vilde takke dig mange gange for alle dine kære Brev som jeg har faaet fra dig i den Tid jeg var her, det har altid været mig en Opmundring hvær gang jeg hørte fra dig, nu maa du skrive til mig i 5 Komp. Tak for dit Brev som jeg har modtaget i Dag. Nu har jeg altsaa været ½ Aar her, og har havdt mange smukke Dage og Tiden er fløjet hen, saa jeg nesten ikke har merket det. Ja hvor har Herren ikke været god mod mig, han har overøst mig med Velgjerninger, langt over min Fortjeneste og Verdighed, saa jeg beskjemmet saa slaa øjet ned og sige! idel Naade, din Langmodighed og Barmhjærtighed er ubegribelig. Vedlagte Blomster har jeg i Aften plukket nede i Slotshaven ved Neues Palais og sender dig dem til Minde om den Tid jeg har til­bragt her. Min ven Hugo kommer vistnok ogsaa til 5 Komp. som jeg glæder mig meget til. Nu begynder der Stubendiensthabender at gjøre radav, da han vil gjøre Stuen ren og jeg maa skynde mig og slutter med de kærligste Hilsener fra din tro hen­givne Georg.

29.03.2009

Eiche d. 29.3.16.

Min kære lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine siste 2 kære Breve som glædede mig meget. Du har altsaa været til Fødselsdag i Ravit og det glæder mig at du har havdt det rart der sammen med mine Kære, det undrer mig at du skriver om det dorlige Vejer paa Søndag, da der her var det smukkeste Solskinsvejer og jeg gik udenfor Slottet og morede mig derover, og over alle spaserende Damer og Herrer. Det glæder mig at merke at du elsker mig saa højt, og det gjør mit Hjærte godt dog pas paa, at du ikke forguder mig for meget! - Jeg havde i Dag Kort fra Broder Peter, han har det godt og er nu bleven Sanitäter, som jeg ogsaa tror han kan være passende til, dog det er mangen gang en svære Tjeneste og fordrer sterke Nerver. Igaaraftes var jeg nede og spurgte Feldwebelen, hvad det blev til, om jeg kunde køre paa Orlov, han spurgte da om jeg var K. og sagte saa! ja min kære Knudsen, det vil jeg først overlægge mig. Havde jeg da trykket ham 10 Mærker i Haanden havde jeg sikkert kun­de kjøre, men det kan jeg for ingen Pris, faa over mit Sind. Idag er jeg saa alt­saa bleven indklædt, og jeg tror ikke mere at køre paa Orlov herfra, men tænker saa at faa Orlov fra 5 Komp. dog alt som Herren vil, jeg er glad ved atter at kom­me til Potsdam da det er saa vitløftig herudefra og nu fra 1 April er der først Zapfenstreig Kl. 10 saa man paa de søjne Dage kan komme med til Samtalemøderne i Potsdam. Mit Haandarbeide har jeg i Dag afsendt til dig, og jeg gad nok see din Overraskelse. Lad det være dig et Minde fra Krigen, det kommer lidt for tidlig, men det gjør vel ikke noget? Sender dig hermed ogsaa et par Billeder, et fra Au­gust Simm, med hans Kone og Børn, og et som Tinne har sendt mig af Georg og Møl­ler, jeg glæder mig til Billedet af P. Nielsen og jeg maa jo saa vist ogsaa sende ham et af mine, vil du sende mig et, som jeg saa vil sende ham. Og saa min elskede lille Mie vil jeg gjerne see dig ind i øjnene og ned i Hjærtet, og forsikre dig om, at du endnu altid er min lille uforglemmelige Bondepige som mit Hjærte dog længes mest efter, heroppe i Storstaden, og vil besejle det med et Kys fra din, i Kærlighed tro hengivne Georg Chr. Knudsen.

27.03.2009

Neues Palais d. 27.3.16.

Min kæreste, søde lille Mie!

Det er Mandag Morgen paa Vagten og jeg har lige staaet Posten fra 5-7 og har nu faaet mig vasket og drukket Kaffe, saa nu er det dig paa Rad, min Kæreste, da jeg maa holde hvad jeg lovede i Gaar. Søndagen var meget interesant da det var saa smuk et Vejer havde det lokket mange Spaserende ud, og du kan tro der var Liv herude, da Slottet kunde tages i øjesyn, forinden, jeg staar og patrolerer længs Østfronten, som er 300m lang, der var mange af Damerne der ynkede mig, at jeg skulde gaa der paa en Søndag, jeg sagte: Im Schutzengraben haben sie auch keinen Sonntag.

Om Aftenen fra Kl 11-1 var alt rolig, saa jeg motte tænke paa eder derhjemme i Ravit, hvor i endnu, som de siste Gjæster fik eder en lille Pasiar, stemmer det ikke saadan? jeg ved jo nok hvorledes det gaar til, og jeg kan tænke mig den gamle P. Nielsen i eders Mitte, hvor han sikkert har spurgt ud, og fortalt, sik­kert har han ogsaa sagt at jeg nok skulde komme? sikkert har i ogsaa faaet en god Forkyndelse i Kirken, af ham? Havde A. faaet mit Kort til Søndag, jeg tænkte ikke paa at Posten ikke kommer der Søndag jeg skulde derfor have havdt det en Dag før afsted. Nis og Anne vare vist meget utilfredsse med mig? har de ikke ytret sig til dig derom? I Gaar skrev jeg dem et Kort, som Svar paa det Brev jeg modtog i Gaar fra dem, de havde ellers nær sendt mig et Dobbeltkort, som de har for Mode, naar jeg lenge ikke skriver dem. Jeg tror nu ikke meget paa min Orlov her, moske faar jeg saa ved 5 Komp. du vilde jo vist glæde dig meget dertil, dog Herren vil føre det som det er bedst for os, det er derfor ikke sagt at vi skraks kommer bort naar vi kommer til 5 Komp det kan efter Omstendighederne vare ret lenge endnu, alt efter som vort Regt. kommer for, de har hiindtil en rolig Stilling skriver Loren­zen og kun faa Tab. Lorenzen og Bram er endnu altid ved godt Mod. Nu vil jeg slut­te med et kærligt Kys og mange Hilsener fra din dig stesse elskende

Georg Chr. Knudsen.


Im Schützengraben haben sie auch keinen Sonntag kan oversættes med I skyttegraven har de heller ikke nogen søndag.

25.03.2009

Eiche d. 25.3.16.

Kære elskede Mie!

Nu er det nok snart paa tide at jeg faar skrevet, da du vist begynder at blive urolig, jeg vil da allerførst fortælle dig at jeg til 1 April bliver forflyttet til 5 Komp. alle dem som ere K. Her ved 3 Kamp kommer til 5. og dem som er G. ved 5. kommer til 3 Komp. altsaa ved jeg ikke hvad der bliver til med min Orlov, dog var jeg i Gaar Aftes paa Skrivestuen at give an hvor jeg vilde hen, der bliver ogsaa sagt at Landmændene som har givet Orlov ind, bliver her. Dog ved jeg ikke endnu hvad det bliver til, dog jeg legger det frem for Herren, og som han fører det er jeg glad, som du ogsaa skriver, du er. Nu tror jeg ogsaa nesten det bliver Mai inden jeg kommer i Felten, hvilken Naade fra Herren saa har vi atter Sommer og Varme og man har ikke at lide af Kulde og Vaadhed i Skyttergraven. Hvis jeg ikke kommer paa Vagt Morgen saa tager jeg med Hugo til Lichterfelde, da jeg har givet Orlov ind til Berlin. Tak for dit Brev og Kort jeg seer du er indbudt til Fødsels­dag i Ravit og tager derover, jeg har ikke modtaget Indbydelsen endnu, som du skrev, Tinne havde sendt mig, jeg skrev til Broder Andreas i Gaar, og du faar jo saa vist en Hilsen der, fra mig dog jeg tror du havde hellere seet mig selv der? I Formid­dag har vi været ude at skyde, og moske gaar jeg, naar jeg er ferdig med Brevet, ned til Potsdam for at besøge Henningsen, og see om han kan komme med til Berlin, Berg­haus ligger ogsaa i Kasernen Bröhmer ligger nu ude i Nowarves ved 4 Komp. Batl. Sammelstelle da jeg ingen Lyst har til at hjælpe med ved Kvarterrengjøringen, jeg har det heller ikke behov som Gefr. Den Øvelse vi gjorde sist Lørdag var i Batl. og kun de som er K fra vort Komp. gjorde den med. Det glæder mig at du atter har faaet din Pige hjem, saa har du det dog lettere. Du kan ellers tro jeg har lavet dig en meget smuk Ting til din Fødselsdag, som du vist ikke tiltror mig at jeg har gjort, da det Arbeide ligger i dit Fag men jeg tror sikkert at det vil glæde dig meget, naar jeg skulde komme paa Orlov tager jeg det med, ellers sender jeg dig det, det vil blive interesandt at see din Overraskelse. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred fra din tro hengivne Georg.

22.03.2009

Eiche d. 22.3.16.

Min kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine 2 siste Breve som jeg har modtaget og det glæder mig at høre at du har glædet dig saa meget til mine 2 siste Breve, som jeg ogsaa har erfaret gjennem Cæcilie, som skrevet Brev med i Pakken som lille Dide sendte mig, nu maa jeg til at anstrenge mig for at faa de smaa ventende i Quorp tilfredsstillet, da Carl jo ogsaa har skrevet mig. Jeg havde ogsaa i Dag Brev fra Søster Botille. Jeg vil nok engang skrive til A. Grevsen men ved ikke hans Adr. da den jo vist har ændret sig, siden han er kommen til Fronten. Du vilde gjerne vide hva jeg svarede P. Nielsen paa hans Brev, angaaende dette om at komme med til vort Brullup, skrev jeg "Hvad De har drømt om, har jeg og min Kæreste og jeg for længe siden talt med hinanden om, og det vil være os en Glæde, paa den Dag at have Dem i vor Mitte, passer det ikke min Elskede? hvis du har nogle af de smukke Fortællinger tilovers, maa jeg saa bede dig om at sende mig dem at læse, da jeg gjærne læser en god Fortæl­ling, jeg skal nok sende dem tilbage? I dit Brev fra i Gaar venter du efter en I­rettesættelse dog denne Gang vil jeg lade den udeblive, da du selv tilstaar at du har fortjent den. I Aften har jeg givet min Orlovsansøgning ind til Feldwebelen, han skrev noget derpaa, og gav Skriveren den, med den Bemerkning, (kan ikke læses) . Den bliver Morgen altsaa fremlagt for Haubtmanden. Med din Pige har du jo allehaande Besværligheder, og jeg kan nok tænke mig at du snart er kjed af at gjøre det alt ene, dog beder jeg dig om ikke at tabe Modet, om ogsaa det gaar lidt imod, det er godt at faa og saa hvad man kan gjøre, det har jeg ogsaa faaet at see i denne Krig, naar der sommetider har stillet sig tilsyneladende uovervindelige Bjerge foran en saa kan man dog overvinde dem med Gud, og en fast Vilje og man maa skue tilbage og spørge, hvor var det muligt? Ja Herren hjælper os, ogsaa i vort daglige Liv ogsaa at staa vor Mand. Nu maa jeg slutte, da det er Sengetid og sender dig de kærligste Hilsener og et Godnatkys. Din dig tro elskende og hen­givne Georg.

A. Grevsen er Andreas Grevsen, som var Maries svoger. Han var bror til Peter Grevsen, som var gift med Maries storesøster Cecilie, og i 1922 blev han gift med Maries lillesøster Jürga. Se ham i stamtræet.

20.03.2009

Neues Palais d. 20.3.16.

Min kære lengselsfulde lille Mie!

Altsaa i Dag atter et Brev til dig fra Vagten. Det kommer nu ikke saa lidt for, som du vist ikke er saa glad for, da jeg de andre Dage ikke har saa megen Tid til at skrive som naar jeg er paa Vagt, du undrer dig over, at jeg skriver saa sjelden i den senere Tid, her har du en af Grundene, en anden Grund er, naar man ikke skriver hver Dag saa har man lidt mere at skrive om, og Indholdet bliver lidt bedre, jeg skriver dog en 3-4 gange om Ugen, ikke? men jeg kan tænke mig du vil helst have hver Dag? I den siste Tid har jeg tænkt meget tilbage for et Aar siden, husker du da laa vi ved Lemesnil, Rygern jeg tror det var den 20 vi bleve avløste der ja det var forfærdelige Dage der, og jeg maa altid med tak til Gud, for hans Bevarelse, tænke tilbage derpaa. Ja min kære Mie hvor har vi ikke meget at takke for, at vor kære Frelser saa forunderlig har ført os ind til denne Dag og at jeg nu saa længe maa være fri og blive her i Potsdam hvor jeg dog har det saa godt, thi her merker man ikke noget til Krig. Hvor havde vi en velsignet Søndag igaar ude til Ungdoms­festen i Nowarves. "Op til den hellige Krig" ud fra Epf. Brevet, hvor der er tale om en Christi Stridsmands Rustning og som blev udlagt for os, efter de enkelde De­le, derindimellem Deklamation, Solosang, og felles Sang saa Eftermiddagen gik alt for hurtig. Baron v. Navnet har jeg glæmt, ledte Festen, han bor i Nowarves. Om Aftenen var vi med henne hos Kulisch, den unge 0steriger, hvor vi var sammen med 2 unge Mænd fra Berlin, som havde hjulpet med ved Festen, hen paa Aftenen drak vi saa Tee sammen med Frøkenerne Zerkovski, hvor den unge Mand bor, de var ogsaa med­virkende et par rare Guds Børn. Vi var ellers indbudt til Fru Geheimraainden, men det blev for sildig til at gaa derhen, min gode Ven Berghaus var i Ligterfelde hvor han leder Ungdomsmøderne, efter hvad han har fortalt mig har han også sin Kæreste der. En glædelig Nyhed kan jeg ogsaa fortælle dig, vi har her ved Komp. ogsaa en troende Untffz. som hedder Adam, han har været her en 4 Uger, jeg kunde nok merke han var ikke som de andre og erfarede nu gjennem Berghaus at han var troende. Brevet er fuld og jeg slutter med de kærligste Hilsener fra din dig ald­rig glæmmende, i Kærlighed tro hengivne Brudgom G. C. Knudsen.


"Op til den hellige Krig" ud fra Epf. Brevet må henvise til

19.03.2009

Eiche d.17.3.16.

Min kæreste lille Pige!

See jeg er med eder alle Dage intil Verdens Ende, det siger vor kære Herre og Frel­ser, og det er os til stor Trøst, paa Vandringen gjennem dette Jordeliv, jeg er med eder, ja saa har vi en god Ledsager som altid viser os den rette Vej, om ogsaa vi sommetider mener at det er en underlig Vej, saa ved han dog bedst at føre os gjen­nem og bagefter seer vi hvor forunderlig han har lagt alt tilrette, og banet Vejen hvor vi skulde gaa, og vi maa sige: "Ja du var med os". Det giver os ogsaa Mod til at gaa ind i Fremtiden, vi ved! han som har hjulpet hidindtil han hjælper og her­efter, han altid kun det bedste vil og han har almagts Kræfter. Tak for dit Brev som jeg modtog i Gaaraftes, efter hvad du skriver har du mattet vente lenge efter mit Brev, et Ordsprog siger: 'naar du kan vente, saa kan du blive Konge af Sverrig" det er noget man lærer her ved Millitæret, dog mange har svært ved at lære det da det gaar mod vor egen Vilje og den er det saa svært at faa tilintetgjort, eller at give ens Vilje hen i en andens, der siges ogsaa Glücklich ist der was vergisst, was einmal nicht zu ändern ist.

Igaar var jeg nede paa Zahlmeister Burou i Potsdam og maatte betale 23M tilbage, som jeg havde faaet for meget i Sønderborg i Latzarettet, ja det maa funktionere alt paa en Penning, men at vi som vare med paa Transporten endnu har 15 M tilgode, darüber schweigt des Sängers Gruss. Jeg brüder mig ikke mere derom, bagefter var jeg oppe at hilse paa Henningsen og Berghaus. B. fulgte mig paa Vej og vi havde en velsigne Time ude i Sansuci. d. 19.3. vil i Aften skrive mit Brev ferdig, jeg er ellers træt da vi har havdt en Øvelse i Döberz, det er, som om, vi havde havdt en Øvelse ude ved Tønder fra Quorp af, saa kan du forestille dig det, da jeg kom tilbage forefandt jeg Brev og en Pakkeafsnit fra dig min Kæreste. Kort fra Georg, Lorenzen, Moder og min Ansøgning fra H. Math. Pakken har jeg hentet i Aften og takker dig hjærtelig for dens gode Indhold. Ægene smager mig meget godt, ogsaa Bre­vet takker jeg for, du er udtilfreds med at jeg skriver saa sjælden, dog hver Dag blev mig for meget synes jeg, mere en anden Gang derom, jeg kan nok forstaa at du ikke har men Tid tilovers. Hvad Krigslaanet angaar saa tror jeg at Pengene er sikre der som i nogen Bank, dog maa i gjøre som i selv synes i kan forsvare. Indbydelsen har du vel faaet til Morgen, men du synes jo det er for langt til P. Jørn B. var sikkert kommen, efter hvad du skriver hun siger. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.


See jeg er med eder alle Dage intil Verdens Ende er et citat fra
Glücklich ist der was vergisst, was einmal nicht zu ändern ist kan oversættes med "Lykkkelig er den som glemmer det, der ikke står til at ændre".
darüber schweigt des Sängers Gruss kan oversættes med "Derom tier sangerens hilsen". Talemåden optræder oftest som "Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit" og fortolkes som "Det skal man ikke tale om".

15.03.2009

Eiche d. 15.3.15.

Min kære lille Mie.

Nu lige modtaget dit store Brev og jeg seer at du er meget utilfreds med mig, da gad jeg nok have seet dig, dengang du ikke hørte fra mig i 3 Uger, da havde du vist ikke været god at komme nær? dog i den siste Uge har jeg skrevet til saa mange i min Fritid, saa jeg ikke har skrevet til dig hver Dag, jeg har nu lige reinet ud 20 Kort og Breve, dem til dig mediberejnet, saa kan du da see jeg har ikke været dovn. l Brev skrev jeg i Gaar til P. Nielsen, som Svar paa hans siste Brev, som jeg her sender dig med at læse, jeg tænker det vil more dig meget, i det minste har det glædet mig meget, han er dog en rar gammel Ven. I Dag har vi for første Gang været henne at skyde paa Skivestanden , som Majoren kalder os, ved 3 Komp. har en megtig Ro i den henseende, saa Resultaterne var gode, det er en behagelig Tjeneste at spa­sere ud paa Standen og skyde sine 3 Skud, saa er man ferdig den Formiddag. Nu er der atter Liv her paa Kaserneplassen da der er kommen nye Rekrutter 18 Aars mange, rent Drenge, dog det er en lyst at see hvor de springer. At Mollers er forbistrede paa Tyskerne kan jeg godt forstaa, men de kære Folk har ingen Anelse om hvorledes det gaar til, at der i saadanne Tilfelder ingen Orlov giver, jeg kan godt tænke mig ind i Situationen. Vor Feldwebel sagte engeng til Komp. da der var forefalden noget, und wenn der Peter 5 mal stirbt, so wird der Mann kein Urlaub bekommen. Sagen med Kortene behøver du ikke at ærgre dig over, det er Lov og skal saa være, jeg har ogsaa klint saa længe jeg tjente, og heller ikke faaet noget derfor, det kommer vel andre tilgode saa. Jeg vil dog min kæreste Mie, sige dig, i det Tilfælde jeg ikke skulde komme tilbage fra Krigen, saa har jeg ogsaa tænkt paa dig i den Henseende, og tilskrevet dig en Sum af min Formue, dog vi vil bede Gud om at vi ikke faar Brug derfor. Til Slut de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.


wenn der Peter 5 mal stirbt, so wird der Mann kein Urlaub bekommen kan oversættes med "når Peter er død 5 gange kan manden ikke få nogen orlov".

13.03.2009

Eiche d. 13.3.16.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine 2 kære Breve, som jeg har modtaget 1 i Gaar og 1 i Dag, og det glæder mig meget at du atter er glad, nu vil du vist ikke gjerne have mig vred igjen, dog tænker jeg at du vil blive mere bedrøvet naar jeg bliver vred naar jeg er hos dig, som naar jeg er saa langt borte, saa tænker jeg ikke du vil prøve derpaa, vel? det glæder mig at du nok vil lade mig være den Herskende, men du kan være forvisset om at jeg nok skal gjøre for dig hvad jeg kan, og jeg tæn­ker ogsaa nok at du kan faa ved mig hvad du vil, saa vidt det staar til min Raa­dighed. Forleden Aften kom der til Parole, at Landmændene motte give Orlov ind, jeg har nu skreven en Ansøgning, og sendt den hjem da den skal stafestes af Komune­forstanderen naar jeg nu ikke kommer bort saa haaber jeg om Gud vil at kunde besøge dig engang endnu inden jeg drager i Felten, dog beder jeg dig om ikke at gjøre alt for store Forhaabninger, hvad siger du nu?? Nu har jeg ikke skrevet siden jeg var paa Vagt, paa Fredag, du maa undskylde mig, da jeg paa Lørdag kom fra Vagten havde jeg ingen Lyst, og i Gaar havde jeg ingen Tid, da jeg sov lidt længe og gjorde saa mine Sager i stand, om Eftermiddagen var jeg med Henningsen, som nu er kommen til 2 Komp, som ligger i Potsdam ude i Nowarves til Jugendbung hvor vi havde en velsignet Eftermiddag. Emnet var Daniel 1, 8-enden. Daniel og de 2 andre satte sig for ikke at besmitte sig med Kongens Mad, de havde den sterke Vilje som bundede i Gud, vi blev der om Aftenen til Møde, hvor der en Feltgraa, en Misionar fra Mark­nenkirshner Missionen som er Værter i Barakenlatzaretten ved Bornstetterfeld, tal­te Guds Ord til os, hans Navn er Neumann, han var indkalt som utjent Landstormman. Efter Mødet var vi med henne hos Lederen, en ung Østeriger et rart yvrigt Guds Barn, paa hans Junggesellenstube. Vi bleve indbudt til Jugendbundfest, neste Søn­dag, efter Programmet kan Festen blive god. Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener fra din Georg.


Her er skriftstedet om Daniel og kongens mad:

10.03.2009

Neues Palais d. 10.3.16.

Kære elskede Mie!

Atter fra Vagten et Par Ord - jeg har nu lige staaet 2 Timer, og har faaet min Eftermiddagskaffe, jeg har 1 No i Dag, altsaa fra 1-3 O.S.V. det er ikke saa smuk et Vejer, da det smaa sneer og Rejner. I Dag er Henningsen kommen til 2 Komp i Potsdam, og vi kan saa ikke tales hver Dag, jeg var nesten hver Aften hos ham paa Stuen det lader jo ikke til at de sender de 19 aars ud endnu da de dog har været lenge uddannet. Broder Peter var vist glad ved, at han er fri for Mil­litærtjenesten, men der er jo ogsaa noget ved, ikke at have sin Sundhed, jeg tror dog hellere jeg vil være Soldat og have min Sundhed, som at være hjemme og være syg, eller ikke duelig til at værne om Fædrelandet. Jeg har ikke hørt fra dig i de siste 2 Dage, men fra P Grevsen havde jeg i Dag et Kort, og det glæder mig at det dog er lidt bædre med Cæcilie. Andreas er nu ogsaa ved Fronten, han gaar vist ordentlig paa, han skal nok være en rask Soldat, det kan jeg forestille mig, motte Herren faa draget ham ind i sin Hyrdefavn, jeg tror nok han mærker Hans Stemme, efter hvad han har skrevet. Du har vel havdt Selskab af lille Didi nu da C. har været syg? har i været hos Doktoren, hvad siger han? Hvorledes gaar det med din Pige bliver hendes Ben bedre, saa hun kan begynde og hjælpe dig? ja min kære lille du, du maa have meget at bestille, og hvis jeg motte vilde jeg nok ynke dig lidt, dog naar jeg atter, om Gud vil kommer hjem, saa skal jeg nok hjælpe dig, saa me­get jeg kan, thi du er dog den bedste af alle smaa Piger og det vil være min Glæde saa at kjæle lidt for dig, saa tænker jeg du vil være glad ved mig, og tage mig lidt om Halsen og lade dig kysse og vistnok vil du saa glæmme naar jeg sommetider har været lidt haard, som vist ikke altid vil udeblive. Ja kære Mie vi vil bede Herren om at han vil lede alt efter sit vise Raa, saa bliver alt godt. Saa til Slut den kærligste Hilsen, og et Kys fra din tro hengivne, Georg.

Paa Søndag gaar vi atter til Norvarves til Jugendbund.


Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

08.03.2009

Eiche d. 8.3.16.

Min elskede Mie!

See hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os, at vi maa kaldes Guds Børn. Det er det samme Ord som Moder sendte mig i Dag, i hendes Brev, ja min kære Mie, hvil­ken Kærlighed at vi maa kaldes Guds Børn, at have Gud til Fader, det er Naade over Naade. Min hjærteligste Tak for dit siste Brev, og den gode Pakke. Æggene vare meget gode og der var kun gaaet 2 af dem i stykker men det gjorde ikke noget da de var godt hordt kaagte. Lagtorten smagte mig udmerket, du vil nok rigtig have mig sød gjort, men den gode Honning, maaske har jeg været lidt sur i den siste Tid? du er vist utilfreds med mig i desse Dage? da jeg slet ikke har skreven. Grunden er Dovnhed, undskyld mig? Hvad siger du om Billedet? jeg tænker det var lige saa kærkommen som et Brev? Jeg merker at i er lidt overtroisk i Quorp, tænker dog ikke at i, eller du min kære Mie, i Grunden tror paa saadant noget dumt Tøj, for mig er saadant noget latterlig, da jeg aldrig har erfaret at saadant noget er gaaet i Op­fyldelse jeg tror det er gammeldags Sager. Du kan ellers tro jeg havde en velsignet Søndag. Henningsen og jeg vare om Eftermiddagen ude i Norvarves, til Jugendbund Samtalemøde, hvor der var en Del unge Mænd og Kvinder forsamlede, vi bleve mod­tagne med aabne Arme, der var en ung Pige som indledede med Bøn og en lille For­klaring over Teksten som stod i Rommere 12. 1-3 og 6. 1-18. som blev læst Versvis Umgangne rundt, jeg maa sige den unge Kvinde havde overvejet sig Teksten godt om hvor Herren giver os Kraft naar vi helt giver os over til ham, der kom saa en liv­lig Samtale i Gang, alt saa frie Udtalelser, og den trykkende Stilhed merkede man ikke til, bagefter Bønnemøde, og der skulde du have hørt, det er noget man ikke kjender oppe hos os, og vi gik bestyrkede i Troen bort, vi vare gjerne blevne der om Aftenen men vi var indbudt til Geheimraainden, hvor vi ankom til rig dekket Bord Kl ½8 hvor vi ogsaa havde en dejlig Aften. Saa til Slut de kærligste Hilse­ner fra din tro hengivne Georg.


See hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os, at vi maa kaldes Guds Børn er et citat fra .
De to andre skriftsteder er og
Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

Eiche d. 8.3.16.

Min sødeste lille Pige!

Tak for dit Brev fra den 6. som jeg modtog i Aften, du er jo nesten vred paa mig, min lille, du, ja jeg har ogsaa været meget haard mod dig i den senere Tid, men jeg synes dog ikke uden Berettigelse, skriv du kun, min kære Mie hvad du tæn­ker og mener. Ja min Kære, de haarde Ord jeg skrev sist om Spørgsmaal i den Ret­ning vil jeg nok bede mig fri for, vil jeg nok tage tilbage, og beder dig om at tilgive mig, som jeg ogsaa gjør dig, thi du er jo dog min egen lille Pige, som jeg elsker og gjerne vil vide lykkelig, men naar der er noget som jeg ikke synes om, saa maa jeg nok have Lov til at sige dig det, ikke? og saa vil du ikke tage mig det ilde op? Vi maa jo lære af hverandre, og udvikles til i et lykkelig og sundt Menneskeliv at arbeide og leve sammen, hvor gjensides ryvninger ikke vil udeblive. Du ønskede mig, at jeg havde faaet en sterk Brud, ja det havde været rart, men naar man har en svag, der bliver til en stærk, under min Inflydelse, er mig dog rarere du ved jo dog min Kæreste at det er mig kærere at overvinde noget med Vanskeligheder end naar det saadan løber en lige i Armene? - Det gjør mig ondt, at det ikke er saa godt med Cæcilie, det lader jo til at det er slem­mere en hun selv tror, saa er i vel i Dag hos Lægen, og jeg haaber at i saa hol­der jer efter hans Anordninger, det skulde jeg jo ogsaa, da du besøgte mig i Zerbst og du matte saa lystre mig og gaa, omendskjøndt det stod haart ikke? Det lader jo til at jeg endnu bliver lidt her, da U Komp er gaaet til Doberitz en fjorten Dage til Øvelse, og i den Tid kommer jeg dog ikke bort herfra, det træk­ker sig rigtignok i længden, de maa have en god Stilling derude da der ikke bli­ver mange udsendt til Ersats, det vil vi takke Gud for, nu gaar det mod Sommeren saa er det ikke saa slæmt, saa kan man sagtens holde det ud ved Stillingskampen, du kan jo skrive mig om du ogsaa har grædt over dette Brev, som sikkert over de andre?? desto kærere vil du være mig og jeg forbliver dog, din Georg.

05.03.2009

Potsdam d.5.3.16

Kære Mie!

Hermed Overraskelsen, det er ikke bleven så helt klart. Hjertelig Tak for Pakken som jeg modtog i Middag. Vi sender dig begge en kærlig Hilsen.

Johs Henningsen G.C. Knudsen


Georg (siddende) og Henningsen
Johs. Henningsen er "en rar troende fyr" på kun 19 år, som Georg har mødt i Potsdam i januar 1916.

Overraskelsen har Georg lovet i brevet den 1.3.1916.

04.03.2009

Eiche d. 4.3.16.

Min kære lille Pige!

Det lader jo til at du har en veldig Lengsel efter, atter at faa mig at see igjen, men du min Lille! det er da kun lige 4 Uger siden jeg var hjemme hos dig og nu be­gynder du atter at agentere paa en Orlov, det er dog noget jeg ingen Tanker har skjenket, og jeg blev højst forbavset over, den Omsorg du har for mit dorlige Hejn, og at det maa blive istandsat. Ja min kære, naar jeg saa kommer paa Orlov, saa skal jeg jo ud at hejne, og saa maa du blive hjemme, og naar jeg saa kommer sildig hjem om Aftenen saa er jeg træt og søvnig og maa straks gaa i Seng for at faa udhvilet for neste Dag at kunde gaa tidlig paa Marken, for at jeg kan faa alt i orden inden jeg atter skal bort, og saa sidder du hjemme og har langeveile thi ved hejningen kan jeg dog ikke have dig med, og ærgrer dig saa over at jeg ikke har Tid til at være hos dig. Og naar jeg saa atter rejser bort saa kommer du atter ud af Ligevægten, derfor synes jeg at det er meget bædre at jeg bliver her, jeg tror heller ingen Udsigter jeg har til at faa mine Anstrengelser i den Henseende be­lønnede, saa jeg haaber i Fremtiden ikke mere at høre om Spørgsmaal i den Retning da jeg nesten kalder det Utaknemmelighe, dog har jeg tilgivet dig, da de Tanker er kommen af en lengselsfuld's Brud's Indre, og som viser mig Svagheden af en Kvinde som elsker. Haaber at du ikke tager dig det for nær og beder dig om at tilgive mig naar jeg har været for haard. Det glæder mig at du er tilfreds med Støvlerne, og at de passer dig godt, de har ogsaa en bekvæm og sund Form, da de ikke er saa spisse saa der er god Plas til Tæerne, nu maa jeg holde op da vi Kl. 2 skal til den maanedlige Undersøgelse, paa Kond's sundhed. Er nu ferdig med Kvarterrengjø­ringen. (Lørdagssyssel) hvor jeg havde Opsigt, saa kan du tænke dig at det er ble­ven grundig? Morgen haaber jeg ikke at komme paa Vag, men at fejre Søndag ude i Norvarves. Havde i Dag en Pakke fra Emilie med Fødselsdagskager. Til Slut de kær­ligste Hilsener fra din tilgivende og i Kærlighed hengivne Georg C. Knudsen.


Norvarves (eller Nowawes) var navnet på en by øst for Potsdam, der blev grundlagt af Frederik den Store. I 1938 blev Nowawes lagt sammen med byen Neubabelsberg under navnet Babelsberg, som i 1939 blev en del af Potsdam. Det gamle navn Nowawes er i dag forsvundet og genfindes kun i vejnavnet *Alt Nowawes".

01.03.2009

Neues Palais d. 1.3.16.

Min elskede lille Pige!

Nu kan du ellers tro der er bleven Ro her, da de højeste Herskaber nu er borte, og saa bestaar Vagten kun af 12 Mand og l Untffz, det er dog meget mere gemytlig, men nu er min Tjeneste vistnok snart forbi her, da jeg sansynligvis i neste Uge bliver indklædt, og saa maa jeg atter frejdig i Guds Navn gaa i Felten, ja hos en rigtig gaaende Soldat er der noget i hans Indre, som brender og ikke bliver helt tilfreds­stillet, før han atter staar i Felten lige for Fjenden, i Bevidstheden om sin Pligt og Guds Kraft og Bistand i Kampen, og jeg takker Gud for at vi har mange saadanne Soldater, ogsaa oppe fra Havkanten som jeg læste om i Avisen, der havde stormet Giesler-Højerne, som, tros efter 1½ Aars belejring eller Defensive, dog havde bevaret Ofensivbegejstringen, Det glæder man sig dog over at høre, det gjør du jo ogsaa? Jeg havde i Dag Kort fra August Simm han ligger jo ikke saa langt fra Verdun, dog han skriver at det er der endnu ved det gamle, saa de maa jo ikke være med i Ofensiven, han havde været hjemme paa Orlov han ligger jo ved samme Regt. som jeg først var ved, dengang var det Batl.er som nu er bleven sammenstillet til 2 Regt'er. Jeg havde paa Mandag en Pakke fra Tinne i Ravit, hun skrev at de havde indbudt eder til at komme med Peter paa Søndag d. 27. var i der? men du skrev jo om, at du vilde ikke med, det kunde du vel heller ikke naar Pigen laa i Sengen, jeg skal i Dag ogsaa skrive til Tinne og til P. Nielsen. I neste Uge sender jeg dig en Overraskelse tænker at du vil glæde dig til den, nu er du vist forfærdelig nysgjærrig? da det jo ligger i Kvindernes Natur, det er noget af det nyeste, som vistnok vil interesere dig forfærdelig, du kan jo gjætte? Ellers har jeg ikke no­get at fortælle min lille længselsfulde Brud uden dette, at du endnu er min Eneste Ene, og saa en kærlig Hilsen og et Kys fra din tro Georg.