26.07.2009

Rusland d. 26.7.16.

Min elskede lille Pige!

Guds Fred til Hilsen. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra den 20. hvor du er meget urolig for mig, det var ogsaa svære Dage for mig om ved den 20vende dog Herren har hidintil bevaret mig uskadt gjennem alle Farer om ogsaa vi gik gjennem en tet Kuglerejn, her ligger jeg nu i 3 Dage i en Stilling ved en Skov­kant foran en Sump, dog det er helt rolig, dog lidt til højre greb Fjenden for­leden Morgen og Natziserne overgav sig, saa vor Reserve motte settes ind det er til Syd for (Lugk) jeg ligger og det gaar her frem og tilbage, blot disse Nat­ziser vilde holde lidt mere stand, saa skulde alt nok gaa, men naar de seer de tette Masser har de Bokserne fulde, at vi har mottet rømme en Stilling har jeg skrevet vi fik en Ros for Tilbagetoget men behagelig er det langt fra da man altid har Fjenden i Ryggen, der er tale om at vi kommer til Vestfronten. Posten har været sperret en gang, derfor har du vist ikke hørt i et par Dage, men er nu atter aaben, saa det lader ikke til at vi kommer bort endnu, her skulde vi ogsaa afløses, neste Dag da vi kom her, men ligger nu 3 Dage her det lader til at de ikke kan undvære

os her, jeg bliver ogsaa hellere her Sommeren over, men om Vinteren er jeg hellere i Frankrig. Lige var Hugo her i Besøg, og bragte en Tavle Schokolade med vor for han spiste til Aften ved mig. Brød med Skinke steget Flesk Pølse, saa du kan see vi lider ingen Mangel for øjeblikket. Carl har jeg ikke talt i de siste Dage, dog han har ogsaa havdt mange Breve og Pakker, har jeg seet naar Posten er bleven for­delt vi henter nemlig Posten af til vor Gruppe (som Gruppenfører. Jeg takker dig mange gange at du søger at trøste mig med Guds Ord, ja deri er der Kraf og Styrke at hente, i Modgang og Medgang, den kære Frelser skjenker os den Frimodighed vi behøver, og at vi ikke maa forsage i Trængslerne. Han vil føre vor Sag herlig ud. Jeg seer ogsaa at du har dine Sorger der paa Gaarden.

Saa skal alt nok gaa godt. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Forglemmigejerne kan du forvare for mig da de dog gaar mig tabt her. De har glædet mig.

Søster Tinne skrev at Peter havde faaet Jernkorset. Jeg ønsker ham til Lykke.

Freundliche Grusse sendet Gefreiter Hugo Berghaus.


Natzi er en betegnelse for en østrigsk soldat. Se noten 24.7.16.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.
Byen, Georg nævner, kan være Luts'k i Ukraine, sydøst for Kovel.

0 kommentarer: