30.03.2017

Skreven d. 30. 3. 17.

Feldpostkarte.
Min kære lille Mie!

Du maa undskylde at jeg ikke har skreven saa længe og maa endnu nøjes med et kort. Med Uddannelsen blev vi ferdig i 8 Dage men skal endnu fem Dage hen at sky­de, vi arbeider nu feberhaft i Stillingen med at bygge dem ind det er lidt Afveks­ling og Tiden er saaledes gaaet hen uden at jeg har merket det - ellers har jeg det rigtig godt nu skade at Posten kommer saa uregelmesigt. Tak for alle dine Breve, Carl er nu atter her jeg seer ham hver Dag naar vi gaar forbi, da vi gaar til Byen om Aftenen, han har vel skreven dig et Brev, med Orloven bliver det nok mau da den er sperret til S. H. paa Grund af de sorte Pakker. Saa en kærlig Hilsen til min eneste søde Pige fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

21.03.2017

Rumænien d. 21.3.17.

Kære elskede Mie!

Allerførst en hjærteligste Tak for den gode Pakke med Smør og Skinke fra d 19.2 samtidig modtog jeg 3 Breve fra dig og 1 Kort 1 Kort fra Carl 1 Brev fra Moder og 3 Aviser saa jeg ligesom du havde noget at læse. Det gjør mig ondt for Grevsens at lille Dide er saa syg, jeg beder Herren om at han vil forskaane hendes Liv jeg kan tænke mig at Cicilie er meget nedtrykt, godt hun ved hvor der er Trøst og Kraft at finde. Fra Moder hørte jeg at hun havde en Pige i udsigt en Bondedatter nede fra Jessdal, at jeg ikke er vred paa dig min Kæreste fordi du ikke tager over til hende til Mai har jeg allerede skrevet i et andet Brev, haabentlig har Krigen en Ende før Nov, saa maa du komme over og være min lille Kone til November det vil du vist hellere? Jeg tror nesten ikke, at jeg kjender at omgaas en fin og sart N. Slesvigs ung Pige mere, da jeg nu nesten atter har været borte et helt Aar i Krigens Bulder hvor man bliver haard og hensynsløs med Tiden, haard maa man være mod sig selv og haard bliver man mod andre, saa nu plager Lusene mig og jeg maa holde op og give dem en Overhaling -. Nu er vi ferdig med Eftermiddagstjenesten, altsaa Fortsættelsen. Nu har vi dog den haardeste Del af Vinteren overstaaet og Foraaret vil snart begynde. Sneen er nu snart borte da Solen skinner varmt om Dagen og du skulde bare se Strømmen som her raser ned fra Bjergene gjennem Dalen, et stor­artet Syn med de smaa Vandfald og saa det stenede Leje hvor Vandet baabler og bruser hen over, naar man saadan staar og betragter den, falder man i drømme og Tan­kerne begynder at vandre. Om Sommeren maa det være vidunderlig smukt her, men om vi vel maa faa Lov at nyde Skjønheden i denne herlige Natur? jeg tror det neppe.

Vi staar nu atter i Pasionstiden kære Mie og Vore Tanker drejer sig om ham den smer­tens Mand som paatog sig alle de Lidelser, for at sone vor Synd og Brøde og gjøre Adgangen fri ind i det Allerhelligste og tilvejebringe os en evig Forløsning og vi ser med undrende Tilbedelse op til ham, og udbryder i Lov og Tak at vi nu har Frihed til at indraa i Helligdommen ved hans Blod. Ja kære Mie, hvor Syndernes For­ladelse er der er Liv og Salighed siger Lutter, og derfor kan vi have Fred i Hjer­tet, tros den alt omstødende Verdenskrig, Lammet kun Lammet dets Vunder og Saar Æren og Prisen i Evighed faar, Ammen Haleluja ammen. Saa til Slut min allerkær­ligste Hilsen og tusinde Kys Din egen Georg.

Morgen kører det andet Parti paa Orlov. - 4 Mand.Lammet kun Lammet ... er et citat fra salmen Brødre og søstre, vi skilles nu ad. Lyt til en lydoptagelse her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

18.03.2017

Rumænien d. 18.3.17.

Min elskede lille Mie!

Guds Fred til Hilsen. Idag atter et par Ord. Som jeg skrev igaar befinder jeg mig nu her ved et Minekastekompagni og gjør et Kursus med i Minekastning og er fra Komp sendt herhen som Untffzaspirant du spørger jo om, om jeg ikke snart bli­ver Untffz, og jeg kan da meddele dig at jeg er kommen et Skrit nermere dog vilde jeg lige saa gjerne blive hvad jeg er, dog er jeg glad ved at jeg er afløst ved Bæredyrene da vi i den siste Tid matte gjøre to Tourer om Dagen hvad der var for meget af det gode man kom slet ikke til Ro da har jeg det bedre nu, om Formiddagen 3 Timer og om Eftermiddagen 2 Timers Tjeneste, et godt Kvarter med behagelig Var­me og træ Britsche som Senge, man er jo vant til at sove paa Træ. Kursuset varer moske en 14 Dage, min Adr ændrer sig ikke, da jeg kan afhente Posten ved mit Komp. forleden Dag havde vi et svært Sneevejer, jeg seer i Bladet at i ogsaa har havdt megen Snee i Marz Maaned, det vil give et forferdelig Smøre naar al den Snee tør op, da Jordbunden her er saa feddet den klæber som Beg, det maa dog endelig snart blive Foraar med Varme og Liv som vi lenges meget efter da vi snart er kjed af den kolde Vinter, nu har vi trasket om paa Is og Snee siden Jul, og nu har vi snart Paaske. Jeg ved du lenges efter den fordi du da venter din Kæreste hjem paa Orlov det har jeg jo alt sendt Bud med Carl om. I disse Dage kjører der atter en Trans­port saa gaar der en 3-4 Uger inden de kommer tilbage og en anden Afdeling kommer for. Moske mager vor kære Herre det saaledes at jeg kan komme Hjem og fejre din Fød­selsdag hvilket vilde glæde mig meget da vi endnu aldrig har fejret din Fødselsdag sammen. Vilde Gud dog snart i sin Naade gjøre en Ende paa denne blodige Krig og vi atter motte faa Fred og rolige Tider, det vil vi bede om, undskyld Skriften da jeg har gjordt mig det bekvemt og lagt mig hen paa Ryggen paa min Britsche, for samti­dig at hvile lidt i Middagstimen. Saa en kærlig Hilsen og tusind Kys fra din egen Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

17.03.2017

Geschrieben den 17.3.1917.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Vil lige meddele dig at jeg idag er kommen en By længere tilbage er afkomman­deret til at gjøre en Minekastekursus med, haaber at faa lidt mere Tid at skrive maa saa vente Brev fra mig med det første.

I Kærlighed Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

12.03.2017

Rumænien d. 12.3.17.

Kære elskede Mie!

Da jeg har lidt Tid et par Ord. Tak for Brevene det glæder mig at høre fra dig nu, nu er du dog atter glad. d. 13.3.17. Du seer den blev ikke lang den Tid, da Feld­webelen kom og hentede mig. Idag er Komp atter gaaet i Stilling efter 7 Dages Ro. Morgen skal vi atter op med Levnetsmidler. Nu begynder det at blive lidt varmere her dog Sneen ligger endnu men svinder hver Dag for Solens Straaler. Du skulde da bare komme og besøge mig i min armsalige Hytte - d. 15.3. altid bliver jeg forstyrret naar jeg vil skrive til dig, altsaa mit Hjem ligger i en Dal, til Nord op mod et lille Bjerg, mod Syd raser en rivende Bjergstrøm forbi med smaa Vandfald. Hu­set har rigtignok kun en Stue men som fuldkommen er nok for os da vi ikke stiller store Fordringer. Kaminen er aaben, Bord og Stol eksisterer ikke i mit Hjem, naar vi vil sette os saa sætter vi os paa vor Seng, som seer ud som saadan en man laver til Svinene, derfor kom og see Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10.03.2017

Skreven d. 10.3.17.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie!

Atter et lille Livstejn. Min hjerteligste Tak for dine kære Breve igaar 3 paa en gang, det glæder mig at du nu atter hører fra mig det er dog noget helt andet end da du matte vente saa længe. Jeg har det helt godt men mere at bestille i de siste Dage har vi hentet Kød og det lige saa langt som fra Quorp ned til Loit 12 Timer tager Touren frem og tilbage saa du kan nok tænke dig at vi ligger rolig om Aftenen, og at Lysten til at skrive heller ikke er megen stor kan du ogsaa nok tænke dig, naar jeg faar bedre Tid kommer et Brev, saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne egen Georg.Fra Quorp (Korup) til Loit (i Sydslesvig) er der 72 km, turen ville til fods tage ca. 15 timer. Se ruten her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

02.03.2017

Rumænien d. 2.3.17.

Min elskede kære Mie!

Hvor glædede ikke dit kære Brev mig, som jeg modtog igaar, jeg var nemlig kjed af at du slet ikke hørte da det altid var Tonen i hvert Brev, og jeg kunde dog ikke gjøre for det, et Kort havde jeg skreven mit i Januar, dog det maa jo ikke have naaet dig, ellers havde du dog hørt lidt før. Jeg merkede Glæden og Varmen ud af hver Linie og det gjorde mig godt og gav mig freidig Mod til at holde ud hernede tros Snee og Is, Kulde og Hunger, som vi maa døje en Del under, ellers er jeg sund og rask, og glæder mig til det same om dig. Herrens Godhed er dog uden Ende imod os om ogsaa han fører os af tornede Veje, hans Vej er dog Naadens Vej. Ja Tornevejen min kære Mie, den ender paa de guldbrolagte Gader, den 5.3.17. Hær blev jeg forstyrret forleden, da der kom en Meldeløber og sagde, at jeg straks skulde melde mig hos Kompagniføreren, jeg gik hen og blev saa afkomanderet som Bæredyr­-Kolonnenfører, nu er jeg saa bag Fronten hernede i Cambrille og har 7 Heste under mig. Mit Arbeide er her, hver anden Dag at bringe Brød og Levnetsmidler frem til Komp som ligger i Stilling. Jeg har mere at bestille her, som naar jeg er Grup­penfører i Komp dog jeg er jo lidt mere ude af Faren, som jeg tænker du glæder dig mest til. Du kan tænke dig, Stillingen er som ovre ved Svejlund og jeg ligger i Jolderup, op tager Touren en 3 Timer, ned gjør vi det i 2 Timer, saa det er en anstrengende Formiddagsarbeide, sommetider gjør vi Touren hver Dag saaledes var jeg i Formiddag oppe med Posten og man er saaledes en kærkommen Gjæst oppe i Stil­lingen. Igaarmorges var vi ellers nære bleven siddende i Sneen, da det om Natten havde føjget slemt saa vi sad i Sneen op til Brystet sommesteder dog vi kom i­gjennem. Min hjærteligste Tak for dit Kort som jeg har modtaget, nogle af dine Pakker maa være gaaet tabt da jeg ikke har faaet et med Kager og et med Tobak har jeg heller ikke faaet. d. 6.3.17 her blev jeg atter forstyrret da Forplejningen kom, du seer min Tid er optagen da jeg bruges 4 Dage for at skrive et Brev jeg har det ellers godt er sund og rask og hilser og kysser dig hjertelig Din egen Georg.Fra Svejlund til Hjolderup er der 10 km, turen vil til fods tage ca. 2 timer. Se ruten her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.