28.05.2017

Rumænien 2 Pinsedag d. 28.5.17.

Min kære gamle Moder!

Allerførst en hjærtelig Pinsehilsen med Ønsket om at Aandens Fest maa komme med en stille sagte Susen og gjøre vore Hjærter modtagelige for Aandens Pinsegave, kom Rejn fra det Høje lad Jorden oplives, som Liliedal. Ja kære Moder denne Pinse har været mig kær og til stor Velsignelse, her i Bjerg og Skov i Guds underfulde frie Natur har jeg søgt Ensomheden og fejret Fest med Englenes Hærskarer, og Guds Aand vidnede med min Aand, at jeg var hans Barn. Og du min kære Moder, er nu atter hjemme i Ravit uden at det er bleven bedre med Benet. Ja til dig siger Herren ogsaa: jeg er Herren din Gud som lærer dig hvad nyttigt er, og som fører dig paa Vejen, som du skal gaa. Hvo er en Lærer som han? I Tro vandre vi, ikke i Beskuelse. Her have vi ingen blivende Stad, men søger ef­ter den tilkommende, ja kære Moder Herren vil have os løst fra alt Jordisk og vore øjne rettet mod det himmelske Hjem dog dertil maa han ofte bruge Midler som ikke behager os kortsynede, af Jordelivet saa let fengslede, smaa Menneskebørn, og jeg ved at du kære Moder tager det paa den Maade og er stille for ham og siger som du mig fører gaar jeg glad, du gaar jo ved min Side. En Vej eller anden vor Herre ved Raad, o.s.v. og befal du dine Veje og al din Hjærtesorg til hans trofaste Pleje, som bor i himlens Borg, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa, han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa. Derfor vil vi med frejdigt Mod se Fremtiden imøde, thi, han som har hjulpet hidintil han hjælper og herefter - . Jeg har det me­get godt og bor her meget smukt som du jo seer paa Billedet jeg sente dig, hvad si­ger du derom? en masif Bygning ikke? Haabentlig kommer jeg paa Orlov i Juni, saa er det ogsaa et Aaar siden jeg var hjemme sist, moske kommer Freden ogsaa snart saa, Gud giver det i Naade. Er Peter i Hanover endnu? hvorledes gaar det med den nye pige? min Mie var du vel sammen med paa Himmelfartsdag? Saa til Slut Gud anbe­falet og kærlig Hilset fra din tro Søn Georg.

samtidig 3 Pakker med Vask.
Her have vi ingen blivende Stad, men søger efter den tilkommende er et citat fraHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

27.05.2017

Rumænien 1 Pinsedag d. 27.5.17.

Kære elskede Mie!

O Helligaand kom til os ned din Bolig du i os bered ved Ordets Lys og Stjerne, du Himmellys som mørknes ej, giv at vi sandheds Himmelvej ved dig maa følge gjerne o.s.v. saaledes synger vi paa denne Dag og motte det ret være ud af vort Hjærtes inderste Dyb, ja motte Pinseaanden ret gløde i vores Hjærter, som i Disiplenes hin første Pinsedag da der paa deres Hoveder satte sig som Tunger af Ild og de talede i fremmede Tungemaal efter som Aanden gav dem at udsige, og de vidnede om deres opstandne og himmelfarne Frelser saa der samme Dag vantes over 3000 Sjæle, ja kære Mie motte denne Aandens Susen i denne svære Tid gaa ud over vort Land og Folk saa Aandens Virkning motte spores i Menighederne. Kom Rejn af det Høje lad Jorden oplives som Liliedal. Jeg sidder i eftermiddag herude paa Terassen i den frie friske Skovluft o mit Hjærte fryder sig over Guds skjønne Natur som er saa henrivende her i Bjergene hvem havde anet denne Skjønhed da vi denne Vinter vadede her i Sne og Is. Jeg kan sidde Timevis her i Skoven og beundre Guds Skaberverk og mangt en Samtale har jeg derved med min store Herre, og saaledes ogsaa over de mange smaa Fugle som serlig i Morgentimerne interesserer mig meget hen kl 3-½4 naar det bliver lyst da er der Sang og Jubel, og jeg kan da nesten ikke forstaa at jeg er i Krig her, og man spørger udvilkaarlig hvorledes kan det stemme overens. Ja du lille Fugl du synger til Herrens Pris og Ære skulde jeg da ikke meget mere og jeg stemmer da med i Melodien. Nu den siste Side til dig min Pinselilie, som mine Tanker dvæler særlig sterkt hos idag du maa idag sidde derhjemme saa ene og forladt, og høre til hvor smukt og skjønt jeg lever her, kunde jeg dog være hos ham, men ak, jeg tror dog du vilde faa mangt en Skrek og fare sammen og se mig æng­stelig ind i Ansigtet, dog moske vilde du berolige dig naar du saa at jeg trak paa Smilebaandet en anden gang mere i den Retning. Til Slut de kærligste Pinsehilsener og Kys Din egen tro Georg.


O Helligånd kom til os ned er en salme med tekst af Michael Schirmer og Søren Jonæsøn (DDS 306).

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

20.05.2017

Rumænien d. 20.5.17.

Min elskede lille Mie!

Først min hjærteligste Tak for Breven som jeg har modtaget jeg merker at du ikke rigtig er tilfreds med mig, da jeg ikke skriver nok, jeg tror dog at jeg skriver i hver Uge somme tider ogsaa flere gange? men det maa jo ike være tilstrekkelig? naar du ikke hører saa ofte fra mig saa kan du antage at jeg har det godt, egent­lig kunde jeg godt tage mig Tid til at skrive her, men jeg har beskjeftiget mig sterkt, med Smaaarbejde til Forskjønnelse af mit Hjem og Tiden iler saa hurtig hen og da det er temmelig rolig her glemmer man helt at det er Krig, ja vi har nu snart atter Juni, den smukkeste Tid af Aaret. Jeg sender dig med det første et Billede saa kan du selv see hvor smukt vi bor i Skoven. Men dog min elskede lille Pige, om Aftenen naar man lægger sig til Ro paa Bretterne saa gaar Tankerne paa Flugt til Hjemmet og dvæler ved Hus og Gaard og alle mine Kære, men dog mest ved min lille Bondepige, derovre i det hyggelige lille Quorp og naar det er saa rolig her saa begynder man at gjøre Planer for Fremtiden hvorledes man vil indrette sig Ting­ene efter Krigen, og serdeles nu da man hører om de store Forandringer paa 0st­fronten, som vi hernede sætter store Forhaabninger til. Gud giver os i Naade snart en varig Fred, man begynder at længes derefter. Nu er jeg snart 5 lange Aar Sol­dat, den beste Ungdomskraft har man ofret Fædrelandet, og jeg tør sige, jeg har været Soldat med Liv og Sjæl, og da jeg blev kalt til Krig, gik jeg med svulmend Hjærte for at værne om mit Land og mine Kære og Herren har været med mig i gode og svære Dage han gav mig Kraft til at bære Lidelser og Savn og gav mig Naade til at være med ved mange Sejre, som en Soldat fryder sig mest over, om du vel rigtig forstaar mig? - du er dog gjennem alt bleven mig dyrebarere og kærere og vær for­visset om at du er min Eneste Ene som jeg, om Gud vil, efter Krigen kalder min egen lille Kone, endnu din Kriger Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

15.05.2017

Rumænien d. 15.5.17.

Min elskede lille Pige!

Idag har jeg, tror jeg da, hele Dagen for mig. Igaar var vi nede i Byen og blev lusede, hvor vi modtog den glædelige Efterretning at der er Vaabenstilstand med Rusland. Idag hører jeg at det nok kun er Vaabenro, men godt saa, blot der ikke flyder mere Blod, det er et sterkt Skridt mod Freden, som sikkert er nermere end vi tror. Romanski skyder endnu, dog ellers er alt meget rolig, det var en under­lig Følelse der strømmede igjennem en, omenskjønt man i denne Krig er bleven me­get lidettroende. Ja kære Mie mit Hjerte blev stemt til Lov og Tak, vi vil nu see hvad Tiden bringer, og overgive os i fuld tiltro i den Almægtiges Haand. Havde i­gaar Kort fra Moder som er rejst til Diakonisseanstaltet i Flens. det er jo me­get kjedelig med Benet at det altid bliver værre, dog ogsaa denne Sag vil vi læg­ge i vor kære Faders Haand, han gjør dog alle Ting vel, og det er min Trøst at vor gamle kære Moder tager det paa den Maade, ogsaa fra Tinne havde jeg Brev, som var paa Vej til Kiel med Charlotte hendes Kjærtler har atter gjort sig bemerkbar. Joh. har det jo godt som Saaret i Sedan. Ogsaa mange Tak for dit kære Brev. Broder An­dreas faar saa ogsaa at vide hvad Krig er, naar han er kommen til Arras, motte vor kære Frelser blive ham for sterk, saa at han kan faa ham bjerget ind i de evige Arme. Frelst i min Jesu Arme frest ved hans hulde Bryst, fre fra al Nød og Smerte hviler jeg nu med Lyst. Det glæder mig at du har kjøbt Cigarer ind til mig, saa kan jeg dog ordentlig ryge naar jeg kommer hjem, i disse Dage ryger jeg ogsaa en fin Sorte 25 M pr. Kiste, det er nesten det eneste man kan faa fingere i og den Artikkel er ogsaa knap. Tobak er ikke til at faa og købe, jeg har bedt Moder om at sende mig ½ P hver 14 Dage men der kommer ikke noget, om hun ikke kan faa det? nu maa du ikke bliver bange naar din Cigar ikke skulde være saa nobel som min, jeg ryger nemlig alt nu i Krigen, vi har sommetider ogsaa røget Tee naar vi ingen To­bak havde. Haabentlig tænker jeg at kunde sende dig et Billede af mit nuværende Hjem, jeg har for et par Dage siden faaet en Untffz over mig som bliver i min Un­derstand til en anden Stand er ferdig, som han faar Pfotografen lovede at komme i­dag, skade at Birketræsgelenderet ikke er ferdig. Forleden har jeg takket P. Tied­je for Paaskehilsenen i Kirkebladet, som han sender mig. Jeg har indbudt Tinne (Ra­vit til et Besøg, maaske kan du faa Tid at kommme med, det er storartet smukt her jeg kan ikke blive træt at at beundre Naturens Skjønheder, og saa den friske rene Luft her i Bjerg og Skov, det er godt for Lungerne jeg føler mig saa let og fri om Sind som aldrig før, det er en Nydelse ovenpaa en saa haard Vinter, men jeg siger dig en Ting, bring en god Stok og et par kraftige Ben med, ellers er jeg bange for du bliver liggende undervejs, da det sommetider gaar meget stejlt altsaa i er meget velkommen, Madkurve bedes medbragte, Kaffe faaes. Kærlig Hilsen og Kys Din tro Georg.

Forglemmigejer i brevetHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.
Frelst i min Jesu arme er en salme, der blev sunget meget i Sønderjylland. Den stod bl.a. i Åndelige sange og viser til menighedens opbyggelse / samlede og udgivne af Missionsvenner på Harboøre - "Harboøresangbogen".
Lyt til "Frelst i min Jesu arme"

13.05.2017

Rumænien d. 13.5.17.

Min kære lille Mie!

Allerførst min hjærteligste Tak for den gode Smagekage fra Fødselsdagen, og for Pakken med Smør og Pølse, jeg kom mig for som en lille Konge da jeg spiste disse herlige Goder, da jeg havde en bjørneHunger. Idag er det atter Søndag og vi fej­rer i Eftermiddag et herligt Solskinsvejer, det er nu saa varmt om Dagen at vi kun gaar i Bokser og Skjorte, og om Natten ligelides da vi fyrer i den lille Feldkak­kelovn, tænk dig min Kæreste, nu har jeg atter været i Felten i 11 Maaneder og i den Tid har jeg om Natten kun været 2 gange fuldt udklædt, en rigtiggaaende Seng har jeg overhovedet ikke set i den Tid, saa det nesten kunde være interesant atter at kravle i en saadan, moske vilde det blive for varmt og blødt, man er jo nu saa vant til at ligge paa Træ. du tænker moske da skal jeg nok rede ham en god Seng naar han atter kommer hjem, haabentlig varer det nu ikke alt for lenge. Jeg haaber sterkt paa en nær Fred - om ikke tænker jeg heller ikke at det vænter saa længe med min Orlov, der siges ellers at den skal blive sperret paa Grund af, at saa man­ge af dem der kommer tilbage fra Orlov bliver syge faar rumænsk Feber, de kan da ikke taale Klimaet, det skal nesten være som malaria Feber der er mange der har havdt den her, den skal hirøre fra en slags Myg, dog det er vel en Parole greben ud af Luften. Min Landmandsorlov er gaaet i Vasken. Efter dit Brev vil det nok slet ikke blive Foraar derhjemme hos eder, det er dog nu snart ellers paa Tide det er jo ikke behagelig naar Foderet slipper op for eder. Med Kartofler har i det vel og­saa knapt, naar tror du jeg spiste de siste Kartofler? det var til Juleaftensnar­vere, det er længe siden? saa det kunde være nyt, atter at spise Kartofler. Ellers har jeg det rigtig godt er sund og rask som en Fisk i Vandet, det er meget sundt her i Bjergene og den friske skov, man skulde blot have sat at spise, saa blev man tyk og fed her, dog jeg er Herren taknemlig for at jeg er her, og ikke paa Vest­fronten her er der jo Fred i Krigen kun af og til falder der et Skud. Moske er du ogsaa ved at skrive til mig. Kl er 4 og Kaffeen er ferdig nu. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10.05.2017

Rumænien d. 10.5.17.

Min elskede lille Mie!

Vil i Aften paabegynde dette Brev dog det bliver snart mørkt. Altsaa først min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg modtog idag ogsaa Tak for Æggene som alle vare gode Leverpølse har jeg ikke faaet endnu. Nu har du jo ordentlig Sel­skab af A. Grevsen han kan vel ordentlig fortælle dig om Livet ved Fronten, el­ler har han Næsen fuld, som vi siger. Jeg kunde ogsaa godt lide ham og havde og­saa gjerne nu været sammen med ham et par Dage, nu kan jeg ikke se mere. d. 11.5. altsaa i Aften videre. Jeg sidder nu her i min varme Understand ved et Tællelys og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos min eneste Ene i det store nye Hus i den lille By Quorp, og tænker mig dig siddende i den lille Stue i Sofaen siddende med dit Haandarbeide, rund om dig dine Husfeller, Danskeren rygende sin lange Pibe saa alt er graat i graat og du til tider skjendende paa ham? eller tør du ikke vove at sige ham noget? mig vilde du sikkert skjende paa i Aften da den ene Røgsky gaar op efter den anden imedens jeg skriver disse Linier. Du skulde bare komme og be­søge mig, og se hvor smukt jeg bor jeg har lavet 3 Terasser den siste gaar op mod Taget en paa hver side af Vinduet hvorpaa jeg har plantet en lille Gran paa hver, Kanterne har jeg muret op med Kampesten som tager sig meget godt ud, derpaa længs vil jeg nu lave et Gitter af Birketræ. Foran mig paa Bordet staar du min sø­deste lille Pige lyslevende foran mig indrammet i en Birketræsramme paa en Bøge­træssvamp, saa du kan se jeg har det smukt og godt nu, saa jeg godt kan blive her til Freden kommer blot vi havde haft lidt rigeliggere i Køkkenet, naar jeg engang skulde komme hjem igjen saa vil der komme til at staa en Understand i vor Have, som jeg nok skal lægge smukt an, som vil være god til at holde sig op i naar det er varmt om Sommeren. Hvad har jeg dog alt vrøvlet dig for i Aften har du egentlig interesseret dig for mine Planer? man kan jo stundom falde i drømme som gamle P. Nielsen skrev engang. Ja kære Mie Gud give os i naade atter et glad Gensyn efter Freden saa vil alting nok legge sig tilrette for os, som vi saa ofte har erfaret. Min Orlovsansøgning er der nok ingen Notis tagen til altsaa kommer jeg først naar jeg kommer paa Rad i de nestkommende Dage kører der nogle af den Ersats mom kom før mig først i Juni 1916. Saa til Slut min kærligste Hilsen Din egen tro Georg som tænker meget paa dig.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

A. Grevsen er Andreas Grevsen, som var Maries svoger. Han var bror til Peter Grevsen, som var gift med Maries storesøster Cecilie, og i 1922 blev han gift med Maries lillesøster Jürga. Se ham i stamtræet.

Måske har det været dette billede af Marie, Georg har haft stående i birketræsrammen.

06.05.2017

Rumænien d. 6.5.17.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine siste Breve, som jeg i Grunden har moret mig lidt over, du er vel nesten bleven fortredelig paa mig, og isærd paa min Feldwebel dog min kæreste lille Mie han kan ikke gjøre noget derfor forleden sagte han mig, at han havde telegraferet til Landraaden og forhørt sig om Forholdene, men han havde ikke svaret endnu, da Ansøgningen ikke var gyltiig uden hans Underskrift, hvis han havde svaret saa havde jeg kunde køre nu men naar jeg havde et godt Num­mer ved Landraaden saa skulde han jo nok svare, sagte han, altsaa er det paa ham du maa lade din Vrede gaa ud over, naar jeg ikke kommer. - Du har nok ordentlig grædt meget fordi jeg ikke kommer, ja det er dog forferdelig med disse haarde Mænd. - Jeg har det jo meget godt nu og venter at det bliver endnu bedre i Frem­tiden, da jeg sterkt haaber at Krigen nermer sig sin Afslutning det er den felles Mening her. Idag bliver der sagt at Rusland har afbrudt Forbindelsen med England, saa vil Udsigterne jo være gode for os, dog det kan jo ogsaa være løs Snak, dog vi vil bede Gud om at den forferdelige Krig dog snart maa faa en Ende der har her ogsaa været Tale om at vi kom derhen hvor Apelsinerne groer, dog det bliver vel ikke til noget. Nu har jeg faaet en anden Understand og en anden Kaster, den bærer Navnet Marie, Navnet har Plas over Døren til Understanden Ja naar Marie bliver op­egget saa bliver hun meget vred og spyr gloende Ild og dødbringende Splinter saa det ikke er godt at komme i hendes rekkevide, dog naar vi lader hende i Ro saa er hun meget god at have med at gjøre, altsaa du seer at jeg har faaet en Marie ved siden af dig, saa du maa ikke undre dig naar du bliver tilsidesat. Du kan vel dog taale en lille Spas min kære Mie? Altsaa i dag fejrer vi Kronprinsens Fødselsdag, saa jeg havde lidt Tid at skrive. Saa til Slut de kærligste Hilsener og tusind Kys

Din Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rumænien d. 6.5.17.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for alle de gode Pakker som jeg nu endelig har faaet alle paa en gang, det var godt at der kom Vask da jeg trængte dertil da min Skjorte nesten var sort. Et par Strømper havde jeg givet en Panjekone at vaske, da hun havde dem ude til tørning var der kommen en Natzis og havde taget det ene par, mer­kelig var det at han havde taget en af hver slags, en lysegraa og en mørkegraa, Konen var meget kjed deraf jeg har nu 4 par. Stegen var meget god. Det er nu det værste for os med Brødet da vi nu kun faar ⅓ Brød om Dagen det er vor lidt ved den tynde Middagsmad, de gjør ogsaa daarlige Erfaringer dermed. Utilfredsheden er meget stor jeg maa ogsaa sige naar jeg ikke har noget hjemme fra kan jeg ofte om Aftenen ikke falde i søvn for hunger. Naar jeg skulde komme paa Orlov, saa tror jeg, at jeg spiser eder ud af Huset. Forleden sagde min Feldwebel at han havde telegraferet til Landraaden angaaende min Orlov, men han havde ikke svaret endnu ellers havde jeg kundet køre nu. Ansøgningen har vel ikke været ved Landraaden? men naar jeg havde et godt Nummer ved ham saa skulde han jo nok svare, jeg har ikke megen Tiltro dertil, Herren kan dog endnu lægge alt tilrette for os ellers maa jeg venter til jeg kommer paa Rad, og det varer vel heller ikke længe nu, jeg har det ellers meget godt og er godt tilfreds med min nye Bestilling, jeg har nu faaet en anden Understand og en anden Kaster som hedder Marie, vi har os nu snart huslig indrettet saa det er gemytlig hos os, nu vil vi til at lave en Terasse u­denfor med Bord og Benke, indhejnet med Birketræsstammer da vi bor paa en stejl Skraaning, hvis jeg kunde faa fat paa en Pfotograf saa vilde jeg sende dig Bille­det. Det gjør mig ondt at du skal lide saa meget i dit ene Ben, det er godt at du kære Moder kan tage det som fra Herren, han gjør dog alle Ting vel, ja alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, han har sine vise Hensigter dermed og vil fø­re os nermere ind til sig, al revselse medens den er nærværende synes at være til Bedrøvelse, men siden virker den, hos dem, som derved ere øvede retferdigheds sa­lige Frugter. Vi fejrer idag Kronprinsens Fødselsdag saa jeg havde lidt Tid til at skrive, fra min Mie hører jeg jo ogsaa stadig, hun er lidt kjed at jeg ikke kom paa Orlov, jeg har ogsaa skreven til P. Tiedje som sender mig Raps. Sovns Kirke­blad. Jeg er Herren være takket sund og rask og haaber stærkt paa en snarlig Fred. Kærlig Hilsen din tro Søn Georg.


Natzi er en betegnelse for en østrigsk soldat. Se noten 24.7.16.

En Minekaster, eller bare Kaster, som Georg ofte skriver, er, som defineret i Salmonsens Konversationsleksikon fra 1915, Navnet paa Skyts, der udskyder (udkaster) Projektiler med meget store Sprængladninger i høje krumme Baner paa forholdsvis korte Afstande (300-3000 m). Den ringe Skudafstand medfører, at man kun behøver at udsætte Projektilet for en ringe Anstrengelse i Skudøjeblikket, og dette bevirker, at Projektilets Væg kan gøres meget tynd, hvorved der bliver Plads til en i Forhold til Projektilets Vægt meget betydelig, brisant Sprængladning. Herunder ses billeder af en tysk minekaster fra første verdenskrig i hhv. køre- og skydestilling.
Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.