10.05.2017

Rumænien d. 10.5.17.

Min elskede lille Mie!

Vil i Aften paabegynde dette Brev dog det bliver snart mørkt. Altsaa først min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg modtog idag ogsaa Tak for Æggene som alle vare gode Leverpølse har jeg ikke faaet endnu. Nu har du jo ordentlig Sel­skab af A. Grevsen han kan vel ordentlig fortælle dig om Livet ved Fronten, el­ler har han Næsen fuld, som vi siger. Jeg kunde ogsaa godt lide ham og havde og­saa gjerne nu været sammen med ham et par Dage, nu kan jeg ikke se mere. d. 11.5. altsaa i Aften videre. Jeg sidder nu her i min varme Understand ved et Tællelys og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos min eneste Ene i det store nye Hus i den lille By Quorp, og tænker mig dig siddende i den lille Stue i Sofaen siddende med dit Haandarbeide, rund om dig dine Husfeller, Danskeren rygende sin lange Pibe saa alt er graat i graat og du til tider skjendende paa ham? eller tør du ikke vove at sige ham noget? mig vilde du sikkert skjende paa i Aften da den ene Røgsky gaar op efter den anden imedens jeg skriver disse Linier. Du skulde bare komme og be­søge mig, og se hvor smukt jeg bor jeg har lavet 3 Terasser den siste gaar op mod Taget en paa hver side af Vinduet hvorpaa jeg har plantet en lille Gran paa hver, Kanterne har jeg muret op med Kampesten som tager sig meget godt ud, derpaa længs vil jeg nu lave et Gitter af Birketræ. Foran mig paa Bordet staar du min sø­deste lille Pige lyslevende foran mig indrammet i en Birketræsramme paa en Bøge­træssvamp, saa du kan se jeg har det smukt og godt nu, saa jeg godt kan blive her til Freden kommer blot vi havde haft lidt rigeliggere i Køkkenet, naar jeg engang skulde komme hjem igjen saa vil der komme til at staa en Understand i vor Have, som jeg nok skal lægge smukt an, som vil være god til at holde sig op i naar det er varmt om Sommeren. Hvad har jeg dog alt vrøvlet dig for i Aften har du egentlig interesseret dig for mine Planer? man kan jo stundom falde i drømme som gamle P. Nielsen skrev engang. Ja kære Mie Gud give os i naade atter et glad Gensyn efter Freden saa vil alting nok legge sig tilrette for os, som vi saa ofte har erfaret. Min Orlovsansøgning er der nok ingen Notis tagen til altsaa kommer jeg først naar jeg kommer paa Rad i de nestkommende Dage kører der nogle af den Ersats mom kom før mig først i Juni 1916. Saa til Slut min kærligste Hilsen Din egen tro Georg som tænker meget paa dig.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

A. Grevsen er Andreas Grevsen, som var Maries svoger. Han var bror til Peter Grevsen, som var gift med Maries storesøster Cecilie, og i 1922 blev han gift med Maries lillesøster Jürga. Se ham i stamtræet.

Måske har det været dette billede af Marie, Georg har haft stående i birketræsrammen.

0 kommentarer: