28.05.2017

Rumænien 2 Pinsedag d. 28.5.17.

Min kære gamle Moder!

Allerførst en hjærtelig Pinsehilsen med Ønsket om at Aandens Fest maa komme med en stille sagte Susen og gjøre vore Hjærter modtagelige for Aandens Pinsegave, kom Rejn fra det Høje lad Jorden oplives, som Liliedal. Ja kære Moder denne Pinse har været mig kær og til stor Velsignelse, her i Bjerg og Skov i Guds underfulde frie Natur har jeg søgt Ensomheden og fejret Fest med Englenes Hærskarer, og Guds Aand vidnede med min Aand, at jeg var hans Barn. Og du min kære Moder, er nu atter hjemme i Ravit uden at det er bleven bedre med Benet. Ja til dig siger Herren ogsaa: jeg er Herren din Gud som lærer dig hvad nyttigt er, og som fører dig paa Vejen, som du skal gaa. Hvo er en Lærer som han? I Tro vandre vi, ikke i Beskuelse. Her have vi ingen blivende Stad, men søger ef­ter den tilkommende, ja kære Moder Herren vil have os løst fra alt Jordisk og vore øjne rettet mod det himmelske Hjem dog dertil maa han ofte bruge Midler som ikke behager os kortsynede, af Jordelivet saa let fengslede, smaa Menneskebørn, og jeg ved at du kære Moder tager det paa den Maade og er stille for ham og siger som du mig fører gaar jeg glad, du gaar jo ved min Side. En Vej eller anden vor Herre ved Raad, o.s.v. og befal du dine Veje og al din Hjærtesorg til hans trofaste Pleje, som bor i himlens Borg, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa, han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa. Derfor vil vi med frejdigt Mod se Fremtiden imøde, thi, han som har hjulpet hidintil han hjælper og herefter - . Jeg har det me­get godt og bor her meget smukt som du jo seer paa Billedet jeg sente dig, hvad si­ger du derom? en masif Bygning ikke? Haabentlig kommer jeg paa Orlov i Juni, saa er det ogsaa et Aaar siden jeg var hjemme sist, moske kommer Freden ogsaa snart saa, Gud giver det i Naade. Er Peter i Hanover endnu? hvorledes gaar det med den nye pige? min Mie var du vel sammen med paa Himmelfartsdag? Saa til Slut Gud anbe­falet og kærlig Hilset fra din tro Søn Georg.

samtidig 3 Pakker med Vask.
Her have vi ingen blivende Stad, men søger efter den tilkommende er et citat fraHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: