15.05.2017

Rumænien d. 15.5.17.

Min elskede lille Pige!

Idag har jeg, tror jeg da, hele Dagen for mig. Igaar var vi nede i Byen og blev lusede, hvor vi modtog den glædelige Efterretning at der er Vaabenstilstand med Rusland. Idag hører jeg at det nok kun er Vaabenro, men godt saa, blot der ikke flyder mere Blod, det er et sterkt Skridt mod Freden, som sikkert er nermere end vi tror. Romanski skyder endnu, dog ellers er alt meget rolig, det var en under­lig Følelse der strømmede igjennem en, omenskjønt man i denne Krig er bleven me­get lidettroende. Ja kære Mie mit Hjerte blev stemt til Lov og Tak, vi vil nu see hvad Tiden bringer, og overgive os i fuld tiltro i den Almægtiges Haand. Havde i­gaar Kort fra Moder som er rejst til Diakonisseanstaltet i Flens. det er jo me­get kjedelig med Benet at det altid bliver værre, dog ogsaa denne Sag vil vi læg­ge i vor kære Faders Haand, han gjør dog alle Ting vel, og det er min Trøst at vor gamle kære Moder tager det paa den Maade, ogsaa fra Tinne havde jeg Brev, som var paa Vej til Kiel med Charlotte hendes Kjærtler har atter gjort sig bemerkbar. Joh. har det jo godt som Saaret i Sedan. Ogsaa mange Tak for dit kære Brev. Broder An­dreas faar saa ogsaa at vide hvad Krig er, naar han er kommen til Arras, motte vor kære Frelser blive ham for sterk, saa at han kan faa ham bjerget ind i de evige Arme. Frelst i min Jesu Arme frest ved hans hulde Bryst, fre fra al Nød og Smerte hviler jeg nu med Lyst. Det glæder mig at du har kjøbt Cigarer ind til mig, saa kan jeg dog ordentlig ryge naar jeg kommer hjem, i disse Dage ryger jeg ogsaa en fin Sorte 25 M pr. Kiste, det er nesten det eneste man kan faa fingere i og den Artikkel er ogsaa knap. Tobak er ikke til at faa og købe, jeg har bedt Moder om at sende mig ½ P hver 14 Dage men der kommer ikke noget, om hun ikke kan faa det? nu maa du ikke bliver bange naar din Cigar ikke skulde være saa nobel som min, jeg ryger nemlig alt nu i Krigen, vi har sommetider ogsaa røget Tee naar vi ingen To­bak havde. Haabentlig tænker jeg at kunde sende dig et Billede af mit nuværende Hjem, jeg har for et par Dage siden faaet en Untffz over mig som bliver i min Un­derstand til en anden Stand er ferdig, som han faar Pfotografen lovede at komme i­dag, skade at Birketræsgelenderet ikke er ferdig. Forleden har jeg takket P. Tied­je for Paaskehilsenen i Kirkebladet, som han sender mig. Jeg har indbudt Tinne (Ra­vit til et Besøg, maaske kan du faa Tid at kommme med, det er storartet smukt her jeg kan ikke blive træt at at beundre Naturens Skjønheder, og saa den friske rene Luft her i Bjerg og Skov, det er godt for Lungerne jeg føler mig saa let og fri om Sind som aldrig før, det er en Nydelse ovenpaa en saa haard Vinter, men jeg siger dig en Ting, bring en god Stok og et par kraftige Ben med, ellers er jeg bange for du bliver liggende undervejs, da det sommetider gaar meget stejlt altsaa i er meget velkommen, Madkurve bedes medbragte, Kaffe faaes. Kærlig Hilsen og Kys Din tro Georg.

Forglemmigejer i brevetHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.
Frelst i min Jesu arme er en salme, der blev sunget meget i Sønderjylland. Den stod bl.a. i Åndelige sange og viser til menighedens opbyggelse / samlede og udgivne af Missionsvenner på Harboøre - "Harboøresangbogen".
Lyt til "Frelst i min Jesu arme"

0 kommentarer: