28.07.2009

Rusland d. 28.7.16.

Kære elskede Mie!

Jeg maa ellers sige at du velsigner mig dygtig med Skrivepapir, men jeg tænker ikke at du tager mig det ilde op, om jeg ikke faar skreven paa dem alle? Jeg er nu lige kommen paa Benene Kl er 1 om Middagen, da vi først kan ligge os til Ro om Morgenen naar det bliver Lyst. Kl 5 om Natten maa vi vaage og arbeide, da det ikke kan lade sig gjøre om Dagen, rigtignok vilde de prøve det igaar, men det tog en sørgelig Ende, da de ved skansningen fik Ild og havde, af en Fuldtræffer 4 Døde og 4 Saarede, det er en Stilling bagved som bliver opkastet, 2 Mand af min Gruppe var med dog de havde ikke faaet nogen Skade, de kom opbragte tilbage, over skans­ningen om Dagen, og over de unødvendige Tab. Arbeidet blev straks indstillet. Vi ligger her i Skovstillingen endnu, hvor vi har det meget godt. Forpleiningen kan komme an om Dagen, og den er i denne Tid rigelig og god og da jeg nu ogsaa faar Pakker lider jeg ingen Nød, igaar fik vi Sager for vor Kantineoverskud, ½ Flaske Vin 5 henlagte Pærer 100 g Marmelade og Honning, 3P Cigarer 55 Cigaretter og et lille stykke Chokolade, fra Køkkenet fik vi 1/4 Leverpølse, 2 Cigarer og 4 Cigaretter, saa vi havde en god Dag igaar Brød faar vi ogsaa nok af 1½P om Dagen jeg har en Appetit som en Ulf, da jeg i den første Tid var helt udhungret, godt at Pakkerne kommer an nu. Jeg vil ikke bede dig om noget min kære Mie, men hvis du sender Smør eller Fet saa send det endelig i tette Doser, da Pakkerne ellers er i en sørgelig Forfatning. Doserne kan jeg sende tilbage, bedste er Glas eller Blek med skruelaag. Du seer altsaa kære Mie at jeg for Tiden har det meget godt her ligger man den hele Dag i Skoven og i derhjemme arbeider i denne Tid stramt

i Høet jeg havde nok havdt Lyst til at tage en Dyst med, da det dog er et dej­ligt Arbeide, skjønnere som her at arbeide under Jorden omendskjønt jeg ikke be­høver at røre min Finger til noget, naar jeg ikke vil, saa vilde jeg dog hellere være derhjemme. Ja Herren give os i Naade snart den længe ventede Fred. Ham vil vi bede derom, og anbefale vor Sag til, han har lovet at føre alt ud, til vort sande Vel. Det er dog din Skyld at jeg begynte Brevet forkert? haabentlig finder du tilrette, igaar fik jeg ikke Tid til at skrive. Saa til Slut en inderlig Kys

og en kærlig Hilsen fra din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

26.07.2009

Rusland d. 26.7.16.

Min elskede lille Pige!

Guds Fred til Hilsen. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra den 20. hvor du er meget urolig for mig, det var ogsaa svære Dage for mig om ved den 20vende dog Herren har hidintil bevaret mig uskadt gjennem alle Farer om ogsaa vi gik gjennem en tet Kuglerejn, her ligger jeg nu i 3 Dage i en Stilling ved en Skov­kant foran en Sump, dog det er helt rolig, dog lidt til højre greb Fjenden for­leden Morgen og Natziserne overgav sig, saa vor Reserve motte settes ind det er til Syd for (Lugk) jeg ligger og det gaar her frem og tilbage, blot disse Nat­ziser vilde holde lidt mere stand, saa skulde alt nok gaa, men naar de seer de tette Masser har de Bokserne fulde, at vi har mottet rømme en Stilling har jeg skrevet vi fik en Ros for Tilbagetoget men behagelig er det langt fra da man altid har Fjenden i Ryggen, der er tale om at vi kommer til Vestfronten. Posten har været sperret en gang, derfor har du vist ikke hørt i et par Dage, men er nu atter aaben, saa det lader ikke til at vi kommer bort endnu, her skulde vi ogsaa afløses, neste Dag da vi kom her, men ligger nu 3 Dage her det lader til at de ikke kan undvære

os her, jeg bliver ogsaa hellere her Sommeren over, men om Vinteren er jeg hellere i Frankrig. Lige var Hugo her i Besøg, og bragte en Tavle Schokolade med vor for han spiste til Aften ved mig. Brød med Skinke steget Flesk Pølse, saa du kan see vi lider ingen Mangel for øjeblikket. Carl har jeg ikke talt i de siste Dage, dog han har ogsaa havdt mange Breve og Pakker, har jeg seet naar Posten er bleven for­delt vi henter nemlig Posten af til vor Gruppe (som Gruppenfører. Jeg takker dig mange gange at du søger at trøste mig med Guds Ord, ja deri er der Kraf og Styrke at hente, i Modgang og Medgang, den kære Frelser skjenker os den Frimodighed vi behøver, og at vi ikke maa forsage i Trængslerne. Han vil føre vor Sag herlig ud. Jeg seer ogsaa at du har dine Sorger der paa Gaarden.

Saa skal alt nok gaa godt. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Forglemmigejerne kan du forvare for mig da de dog gaar mig tabt her. De har glædet mig.

Søster Tinne skrev at Peter havde faaet Jernkorset. Jeg ønsker ham til Lykke.

Freundliche Grusse sendet Gefreiter Hugo Berghaus.


Natzi er en betegnelse for en østrigsk soldat. Se noten 24.7.16.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.
Byen, Georg nævner, kan være Luts'k i Ukraine, sydøst for Kovel.

25.07.2009

Geschrieben, den 25. Juli 1916.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for de 2 Pakker som jeg har modtaget. Ægene vare ikke gode, men Kagerne desto bedre, de smager udmerket, ogsaa Tak for de 2 Breve. Brev føl­ger naar jeg faar Tid.

Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

24.07.2009

Rusland, d. 24.7.16.

Min kære Lille Mie!

Allerførst min inderligste Tak for dine 2 siste Breve og for Forglemmigejerne, det kan du være forvidsset om, min eneste lille Pige, jeg kan ikke forstaa at Pakker­ne ikke kommer an, da det bliver sejt i længden at spise tørt Brød, nu er det nesten 4 Uger siden jeg begynte dermed. Du skrev om at du havde sendt Æg, jeg tror ikke det er heldig her til Østfronten, men naar du vil sende mig noget, saa vil jeg slaa for, et stykke Flesk, eller en Dose med Fedt, eller ogsaa Smør, thi naar vi kommer i Res, saa kan vi kaage Kartofler, og naar man saa har noget at smøre med saa kan man lave sig de beste opstugte Kartofler, det er de 3 Hovedele, det andet er Biting, som Sæbe, Tobak, og Kager, men nu min kære Mie det kommer jo nok an i lengden, godt at jeg har den gode Tobak, jeg har over det halve røget, jeg har skreven til Moder forhen om Tobak som jo vist ogsaa er undervejs, dem i har sendt til Depoet har i jo vist faaet tilbage? Du seer jeg har mine Sorger, dog jeg er hjertens glad over at du har det godt og er ved det gamle, siden jeg var hjemme hos dig i Pinsen. Vi vil takke Herren for hans Barmhjertighed og Naade i­mod os, hvad havde vi fortjentt? Skam og Skjensel, dog dette maa bringe os ned i Udmyghed for hans Ansigt, og vi maa sige "jeg elendige Menneske hvor skal fri mig af dette dødsens Legeme. dog hvor Synden blev fuldere erkjent der viste Naaden sig end overflødigere, der er Forladelse i Christi Blod, som renser fra al Synd. Jeg ligger nu her i min Jordhule i en Skovkant foran en Sump, Fjenden paa den anden Siden men Ild forfra og bagfra, saa vi sidder i en Kedel, saa du maa ikke undre dig naar du faar Brev fra mig som Gadefejer i Petersborg, dog vi vil ikke haabe det, det er en Plage med Naziserne thi de holder ikke stand men gaar altid til­bage naar vi gaar frem, saa det venskabelige Forhold er ikke saa stor mere. Nu har vi dog atter Solskin, saa man nu atter er bleven tør, det var ogsaa forferde­lig at være saa vaad, den Dag da vi stormede da laa vi i Vandet nede i Engen og Kuglerne piskede os Vandet i Hovedet, saadan optrukket som en drovnet Kat kom vi i Stilling, og arbejdede hele Natten saa vaade som vi var, og vi frøs som en lil­le Abe, da vi 2 Dage efter bleve afløste marcherede vi tilbage til en By om Natten i øsende Rejn og Smus op over Anklerne og glat som paa en Iisbane, da paa en gang, Klats og jeg ligger paa den brede Side i Morasset, en Kammerat hjalp mig paa Benene, ankomen! Kvarter lagte vi os til at sove, saa vaade vi var om Morgenen kunde man see hvem der havde ligget paa den brede Side, til stor Fornøjelse for os al­le, det er raa Krigsliv. Kærlig Hilsen fra din tro Kriger Georg.Jamen, nazist-partiet, det nationalsocialistiske arbejderparti, blev først dannet efter første verdenskrig. Hvad er det så for "naziser", Georg skriver om?

I de katolske alpelande var fornavnet Ignaz meget populært på grund af grundlæggeren af jesuitterordenen, Ignatius af Loyola (1491–1566) - og kælenavnet for mænd med navnet Ignaz var Nazi. I den Østrig-Ungarske hær var der så mange soldater med navnet Nazi at det blev en populær massebetegnelse for de østrig-ungarske soldater i resten af den tyske hær.

Så når Georg skriver om at "Naziserne ... gaar altid til­bage naar vi gaar frem" er det altså forbundsfællernes kampiver, de tyske soldater ikke er så tilfredse med.

Kilde, fx http://www.privat-militaria.de/cms/showthread.php?p=167452

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

20.07.2009

Rusland d. 20.7.16.

Min kære lille Mie!

Efter vi har slaaet Russerne og taget en eroberet Skyttergrav tilbage i storm det var igaar Eftermiddag vil jeg give et lille Livstejn fra mig, det har ikke gaaet os saatheldig hernede, forleden matte vi rømme en Stilling for ikke at bli­ve taget til fange, og marcherede saa 2 Nætter og 1 Dag, og greb saa ind her, nes­ten i 3 Dage har vi været gjennem blødte, det er ingen behagelig Følelse, og Smal­hans er Køkkenmester da Fjenden har snappet vort Brød og hele Ernæringslager. I den Skyttergrav som jeg nu sidder og skriver i har Russerne taget Østerigerne i Storm og taget de fleste til Fange, ved Stormen igaar havde vi forholdsvis kun ringe Tab endskjønt vi fik heftig Inf. Ild, jeg tog 7 til Fange med min Gruppe, da vi var i 1 Linie, som en af mine bragte tilbage, de var glade at vi ikke gjorde dem noget, det er snart paa tide at vi bliver afløst, da vi alle er helt forkommen, dog Herren har forunderlig hjulpen mig gjennem alle Farer og Savn, og jeg er vel tilmode, og kan ikke andet en love og takke Herren for hans store Naade i mod mig. Han er min Hyrde mig skal intet fattes. Min hjærteligste tak for dit kære Brev, som jeg modtog i forgaars, i Skyttergraven i en Sov lidt længere tilbage, ogsaa 1 Brev fra Moder og 1 fra P. Nielsen, du kan ikke tænke dig hvilken Trøst

det er at høre fra Hjemmet under saadane Omstendigheder. Du seer at dine Ark er bleven mig for store, men jeg tænker, du tager mig det ikke ilde op, hvorledes det er gaaet Carl og Berghaus og Orth har jeg ikke erfaret endnu, nu begynder Rus­serne at skyde med Srapneller saa jeg vil slutte mit Brev, og i Tankerne dvæle vider ved dig som er min Glæde og Sol, ja min Mie vi vil trøstig bede Herren om et glædelig Gjensyn, saa forbliver jeg din dig elskende

Georg.Han er min Hyrde, mig skal intet fattes er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.07.2009

Geschriben, den 18 Juli 1916.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Idag et lille Livstejn. Jeg har endnu det siste Brev til dig hos mig da jeg ikke er bleven det løs endnu, ja kære Mie vi gaar her svære Dage igjennem, dog Herren gaar ved min Side, saa gaar Vejen jo lettere. H Toft og Henningsen er begge saa­rede, Heine ved Munden og Henningsen i Bagenden i Kjødet, erfarede jeg igaar. Jeg har det ellers godt, er sund og rask. Kærlig Hilsen og Kys din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

15.07.2009

Rusland d. 15.7.16.

Feldpostbrief.
Kære elskede Mie!

Idag sidder jeg her i Skyttergraven og lader mine Tanker gaa derhjem til dig. det er forferdelig varm i Graven, og man bliver saa dovn og slap, dog nu gaar det mod Aften og det bliver mere kølig, siste Nat var jeg med 2 Mand af min Gruppe paa Patrouille, det er saadan egen Følelse, saadan at komme ud af Graven og strejfe sund for Fjendens Stillinger, dog den forløb heldig, og vi vendte velbeholden tilbage efter 2 Timer. Herren var med os, ellers har jeg det godt og haaber det samme om dig min Kæreste. Vi har havdt et par Saarede idag og l efterrust. som dog blev reddet. Kærlig Hilsen og Kys. Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

14.07.2009

Rusland d. 14.7.16.

Min inderlig elskede Mie!

Har igaar Aftes motaget dit kære Brev, og du kan tro det glædede mig overmaade i denne trøstesløse Tid og ødelæggeisens Egn, det er dog trist naar man er i det fremmede, og saa under saadanne Omstendigheder, naar man ikke hører fra sine Kære. Du skriver at du er falmet en 6P, har du taget det saa nær, at jeg atter er kommen i Felten, da du jo dog skriver at du er rask? du kan ogsaa tro at jeg er ble­ven tynd, jeg har minst tabt 10-15P , hvad siger du saa? Nu har jeg atter over­vundet den moraliske Svinehund, som var ved at komme op i mig, jeg har vist skre­ven om den før? og er nu atter ved frit Mod, du skriver, at jeg dog havde det bed­re i Potsdam, ja det havde jeg, hvad Mad og Drikke angaar, men hvad min Stilling angaar, saa er jeg hellere her i Felten du kjender jo mine Bevæggrunde. Vi ligger endnu her i Reserven idag, iaften gaar det frem, lige laa Carl og jeg oppe i en Frugthave, og talte med hverandre om eder derhjemme, da paa en gang kom der en Ladning Schrapneller og praslede ned over os men som vi Nord-Slesviger har kold Blod, vender Carl sig om og siger med en storartet Humor, naa, hæe blyve de nok tyk Luft, jeg siger saa! det lader ikke til, at de under os det gode Leje her, og vi foretrak saa at gaa ned i Husene. Har Frk Zerkowsky skreven til dig, det vilde hun, hun fik din Adr, hendes Kæreste ligger i Lazarettet ja jeg havde mange smuk­ke velsignede Timer der i Potsdam jeg har ogsaa skreven til dem. Herrens Naade er hver Morgen ny ogsaa herude i Felten, det er en Trøst at merke Herrens Nærhed, og vide sig bjærget i hans Haand i Liv eller Død. Nu bliver jeg snart hungrig og vil have min Mellemmad som bestaar af tørt Brød og sort Kaffe, udmerket naar man har en god Appetit, kanske vilde den ikke skride for dig? varm Mad faar vi først om Natten naa Køkkenet kommer, om Natten har vi ikke sovet de siste 14 Dage, da vi om Natten har skandset naar vi ligger i Res. Nu har jeg det store Ark fuld, og vil slutte med de kærligste Hilsener og et Kys fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

13.07.2009

Rusland d. 13.7.16.

Feldpostbrief.
Min kæreste Mie!

Guds Fred til Hilsen. Da jeg idag er paa Bataillonsvagt et par Ord, vi har nu været 4 Dage i Ro, og gaar vistnok i Aften i 1 Linie. Papiret fik jeg igaar ved Carl, da jeg hverken havde Papir eller Kort, og der er ingenting at kjøbe her. Kantinen har ikke været i en 10 Dage og naar den kommer er der nesten ikke til at faa noget. Du kan ellers tro min kære Mie, at vi kaager ordentlig Kartofler, da det er det eneste vi kan faa, da der ligger mange her i Husene og paa Markerne er de ogsaa gode nu. Jeg har endnu ikke hørt fra dig og hjemmefra, og begynder nu at længes derefter, dog jeg er nu lidt bedre tilpas som da jeg sist skrev til dig, det er ikke l Garde Regt her, vi har saa mange unge Offz, dog Herren hjælper over alle Vanskeligheder. Saa til Slut et kærligt Kys fra din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

10.07.2009

Rusland d. 10.7.16.

Min kære lille Mie!

Guds Fred til Hilsen. Da vi i Dag ligger i Reserven, saa vil jeg benytte min Fri­tid til at skrive dig et par Ord. Hvis du saa den ødelæggelse som Krigen har an­rettet her saa vilde du grue. Husene nedbrændt og det dejlige Korn nedtraadt, al­le Beboerne er flygtet, lige har vi brekket et Hus ned for at faa Træ til Under­stender, vi har ogsaa en Del Døde og Saarede, ogsaa af dem som er kommen med mig, dog Herren har i sin Naade holdt sin bevarende Haand over mig, det er trygt at vide sig i hans Haand. Nu maa jeg vist snart begynde at vente efter Post fra dig, da nu de første Breve begynder at indtræffe til dem som kom sammen med mig, nu har jeg heller ikke hørt fra dig i 3 Uger, haaber dog at du har hørt tiere fra mig? I er jo vist midt i Høhøsten derhjemme og har vist travlt? her merker man ikke dertil, vi er Muldvarper og arbejder i Jorden Dag og Nat, da vi nu her gaar over til befestningskrigen. Jeg ved nesten ikke hvad jeg skal skrive, da jeg nes­ten synes at jeg er bleven helt forbistret saa ligegyldig overfor alt menneskelig, ligesom Tankerne nu ikke vil arbeide dog jeg undrer mig ikke derover, efter de for­ferdelige Anstrengelser, nesten umenneskelig, over vor Kraf. Jeg er dog glad ved at jeg har Carl at kunde snakke med, han siger det er skrekkelig, paa Marschtou­ren, forleden brekkede han sammen, jeg har heller aldrig været saa nær derved som den Dag, det gjorde ogsaa den skrækkelige Hede, Berghaus tabte forleden 2 Mand ad sin Gruppe, ved et Skinangreb, han seer ogsaa forferdelig medtagen ud, han og Orth er i 1 jeg i 2 og Carl i 3 Zug, men vi kan dog tales hver Dag. Saa min kæreste Mie vil jeg dog tros alt, ogsaa tænke paa dig, og jeg beder dig om, ogsaa at tænke paa mig i dine Bønner, og at Herren snart vil forunde os Fred, saa dette Forferdelige snart maa faa en Ende.

Din, dig tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

06.07.2009

Rusland d. 6.7.16.

Min kære lille Mie!

Nu sidder jeg atter i Skyttergraven og skriver vi er kommen lengere til højre, det er her vor Russerne griber an i saa veldig Overmagt, for at bryde igjennem, her er bleven 2 Masseangreb afslaaet og Markene ligger fulde af russiske Lig. 2 Russere er løben over, og fortalte, at Stemningen var miserabel paa deres Side paa Grund af de mange Døde, men at der nu var indtruffet to nye D. saa vi kan vist vente et nyt Angreb, vi har havdt et par forferdelige Marschdage, saa vi er glade ved at kunde være i forderste Linie, da vi dog der har ro, Farerne tæn­ker vi ikke paa. Tørsten er det værste af det hele. Jeg ville give dig 5 M for en Flaske Vand i dette øjeblik, naar det bliver mørkt saa faar vi jo Kaffe men den er jo varm saa den slukker ikke Tørsten, dog jeg skriver ikke dette for at du skal ynke mig, det vilde jeg gjerne bede mig fri for, men for at vise dig hvor godt vi har havde det derhjemme, nu lærer man at skjønne derpaa. Videre kom jeg ikke igaar altsaa atter i Dag et Livsten (d. 7.7.16 der hersker livlig Virk­somhed og der fordres anspendt Opmerksomhed dog om Dagen kan vi sove lidt, du maa derfor undskylde mig naar det ikke bliver til meget med mit skriven du kan jo nok sette dig ind i Situation. Det er min trøst at Herren ogsaa er min Hjel­per i svære Dage hos ham er der Kraft at faa. Nu er mit Papir snart forbrugt, og jeg venter snart efter forsterkning., og det vil glæde mig at høre om du har det godt, for 3 Uger siden var jeg endnu hjemme hos dig, det var andre Tider, om Gud vil maa vi vente dem igjen, indtilda forbliver jeg din, dig tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.07.2009

Geschrieben d. 5.7.16.

Feldpostkarte.
Kære elskede Mie!

Nu er vi atter avløste og havde ovenpaa en stram Tour, saa der var en masse som brekkede sammen, 3 er der død siges der, det er saa forferdelig hedt, jeg har det Herren være takket godt og kan nogenlunde holde ud, det vil snart glæde mig at høre lidt fra dig, da jeg snart har dine 2 siste Breve opslitte, efter Orloven. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

03.07.2009

Skreven den 3.7.16.

Min kære lille Pige!

Da jeg i Eftermiddag har lidt Tid, sender jeg et lille Livstejn som du jo vist længes efter. Jeg sidder her i Skyttergraven og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos dig min sødeste Skat. Nu er jeg snart atter vant til Krigslivet, saa gaar det jo lettere, det er ellers en forbittret Hjørne hernede ved (Luk), vi saar overfor en forferdelig Overmagt men med koldt Blod og rolig Haand og Guds Bidstand kan vi holde Fjenden i Ave det lugter ilde af Lig som ligger her for ved Stillingen, som er faldne i de horde Kampe og som ikke kan blive jordede, det er nu lige i et su­sen gjennem Luften af Kanonerne, dog Herren er her ved min Side, og han siger! jeg er dit Skjold og Skjerm læg kun din Fremtid trygt i mine Hænder, jeg skal nok føre alt ud, til did bedste, ja saa kan jeg jo være rolig og uden Angst, for det er jo betryggende naar han den kære Herre siger det, jeg vil ingenlunde forlade dig, kald paa mig paa Nødens Dag og jeg vil udfreie dig, og du skal ære mig. Ja min Kæreste han er et Værn paa Nødens Dag, det erfarer jeg herude, og denne Nød brin­ger ogsaa stor Velsignelse med sig. Hjærtet styrkes ved Naaden, og man kommer i inderligere Samfund med Frelseren. Jeg har lige sovet 4 Timer efter at have arbei­det 2 Dage og 2 Nætter igjennem, og faaet mig vasket efter 8 Dage, og du kan tro det gjorde godt, jeg fører en Gruppe, 8 Mand som ere villige unge Mænd. Herren hjælper mig at gjøre alt ret. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Guds Fred sender dig din tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

01.07.2009

Rusland d. 29.6.16.

Kære elskede Mie!

Idag er vi kommen lengere til venstre, om vi kommer i Reserven ved vi ikke jeg ligger her i en Skov og skriver, og kan nu faa mit Tøj lidt tørret, saa gaar det igjen. Drikkevandet er meget knap her, saa jeg lider lidt tørst, da vi ny som er kommen ikke er vandt dertil endnu dog det gaar nu lidt bedre man maa jo rette sig ind med det Kaffe man faar.

den 30.6.

videre kom jeg ikke igaar, da vi om Eftermiddagen skulde bringe Kjærlighedsgaver til for, som var bestemt til Russerne, og vi kom ikke tilbage før kl 12 om Natten gjennemvaade af et Tordenskyl, men vi laa os til Ro under vort Telt, og sov snart ind saa vaade som vi var, der skal en stærk Natur til at holde det ud, dog Herren hjælper ogsaa i saadane Ting. Du seer det er knap med Skrivepapir, derfor send mig altid med til Svar, noget havde jeg med, men det er helt forrejnet og Kuver­terne er klint sammen, jeg sidder sammen med Carl under en Løvhytte som han har bygget vi glæder os meget til at være sammen, det kan nu gaa løs naar det skal være, da vi er ferdig dertil. Jeg tænker ikke at du er bange om mig min kære Mie, da du jo dog ved at jeg er bjerget og bevaret under Herrens Haand og vi ved at alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, og der falder ikke en Spurv til Jorden uden det er Herrens Vilie, saa er vor Fremtid ogsaa i Hans Haand. Ja min kæreste Mie det er nu anderledes som da jeg for 14 Dage siden var derhjemme hos dig, og du plejede mig saa godt, det tænker jeg ofte tilbage paa og det forsøder Tilværelsen her. Ja Herren giver i sin Naade at Krigen snart motte faa ende og at vi da atter maa mødes.

          fertig machen.

                  Din tro Georg.

Afsendt den l Juli. Jeg har det godt.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.