29.09.2017

Geschrieben den 29 Sep 1917.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Hurtig i Morgen vil jeg sende dig min varmeste Tak for de gode Pakker med Flesk og Tobak og Vask, jeg tror nesten jeg har glemt at takke for de andre, jeg har faaet det alt. Jeg kommer slet ikke saa vidt at jeg faar skreven da vi har saa travlt med en Understand, haabentlig faar jeg Tid at skrive Morgeneftermiddag. Jeg har det ellers godt og er sund og rask. Gud Herren er Sol og Skjold.
                                                                                                 Din Georg.

Hilsen til Moder.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

23.09.2017

Skreven d. 23.9.17.

Min elskede Mie!

Det er i DAg Søndag, og vi har i Eftermiddag tjenestefri (Batl, Befel, Sonntag Ruhe) jeg har derfor lidt Tid, jeg venter Carl med Posten han bringer den nesten hver Dag, han driller mig naar han træffer mig ved Spaden som jeg svænker flittig i denne Tid da vi bygger os en ny bombesikker Understand, han har det jo nemlig lidt bedre nu, hvad Arbeide angaar, ved Sanitæterne. d. 24.9. altsaa videre kom jeg ikke igaar, da Jessen kom og forstyrede mig. Carl kom ikke med Posten da der ingen var. Tak for Brevet jeg modtog i Dag, saa har du altsaa dine Sager i Ravit. Med Møblerne maa du selv vide hvad der er bedst, jeg har ingen Anelse derom. Klokken er ½6, og det begynder at blive mørkt vi arbeider til Kl. 5. nu kommer Kaffen og jeg skal have Mellemmad om jeg faar Brevet ferdig i Aften ved jeg ikke, da jeg kun har en lille Stommel Lys endnu. Altsaa ved STearinlyset med en af de gode Fødselsdags Cigarer, som endelig er ankommen, de har nemlig først været i Frankrig ved 209 og da de ikke fandt mig der rejste de til Rumænien, der traf de mig lys levende, jeg takker for den gode Kvalitet du har søgt ud 4 havde været lidt utydelig, jeg kom dog ikke forkort med Cigarer paa min Fødselsdag da jeg kjøbte en half Kiste til 13 M. Det Brev du tænkte jeg vilde skrive paa denne Dag har du jo vist faaet hvad tænkte du derom? I har altsaa fejret Fødselsdag uden Fødselsdagsbarnet det glæder mig at i har tænkt paa mig, fra Quorp havde jeg ogsaa Breve, og forleden en Pakke fra Loit.
Nu skulde du bare se mig jeg har nemlig faaet helt nyt Tøj nu, som de ikke engang vilde give mig i Flensburg, haabentlig behøver jeg ikke at slide det op her i Felten, da vi haaber at vi snart er ferdig med Krigen, der skal være hemmelige Underhandlinger i gang med England. Jeg sidder og falder i Tanker ved at see paa Starinlysets Flamme, og jeg tænker mig hensat i mit fremtidige Hjem naar vi ved Aftentid sidder sammen i en hyggelig Stue og alt er fredelig og stille, og du min elskede kære lille Kone søger at gjøre Aftenhvilen sød og livlig for mig, som jeg nu i 3 Aar har mottet savne, som du skriver vil det ogsaa være dig det Skjønneste. Ja vi vil bede Herren om at han i sin Naade vil forunde os gjensynets Glæde. Haabentlig har du ikke faaet skreven til Pastor Nielsen om Afskriften, da du ser i hans Brev at det ikke er ham mulig. Saa beder jeg dig om at hilse min kære gamle Moder, som maa lide saa meget, og du være særlig hilset fra Din egen tro Mand Georg.

Jeg er ikke oplagt til at skrive Breve i denne Tid.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

20.09.2017

Skreven d. 20. Sep 17.

Min elskede lille Kone!

Morgenstund har Guld i Mund, siger et gammelt Ordsprog, jeg vil derfor i den tidlige Morgenstund paabegynde dette Brev der er endnu lidt Tid før Arbeidet begynder. Min hjærteligste Tak for de siste Breve og de 3 gode Pakker som alt var meget godt. Det glæder mig at Reklamationen er lykkedest saa Skatten er blev en nedsat, nu lader jeg mig det gefolde, ja du kan rigtignom give Andreas en god Dagløn og i kan nok tage eder den Frihed at spise Lammekjød, spis kun dygtig jeg under eder det gjerne.
Jeg havde igaar Brev fra P. Nielsen jeg havde bedt ham om en Afskrift af Brudetalen, men som han ikke kunde give mig, nesten bebrejder han mig at jeg kunde tro at mit Brev kunde kjede ham, jeg havde nemlig skreven ham et Brev paa 8 Sider, lidt om hvad jeg havde foretaget mig efter Orloven hvor jeg skrev til sist: haabentlig har jeg ikke kjedet Dem med mit lange Skriveri, jeg sender dig Brevet med saa kan du lese. Jeg troede nesten du lengtes, efter dit forrige Brev, dog jeg ser nu at det ikke er Tilfeldet ja du har det vist ikke saa rolig som paa Gaarden i Quorp, og jeg kan nok tænke mig at Livet i Ravit er lidt mere afvekslende, jeg merker dog at du har vænnet dig dertil og at du befinder dig vel derved. Det maa heller ikke være saa let at begynde som ung Kone i det nye Hjem, uden Mand, thi naar en ung Kone kommer ind til en Svigermor, saa er det om at faa ret begyndt, og naar saa tilmed Manden og Sønnen er borte maa det være dobbelt svær dog nu i Krigstid ser man overalt at Kvinden lærer at staa paa egne Ben, saa tror jeg, og ved, at det ogsaa er tilfelde hos dig min lille Kone?
Du er vist ikke tilfreds naar jeg vil knappe dig af med 2 Sider, og jeg vil derfor af mit Blok Skrivepapir skrive dig et dobbelt. Nu begynder Arbeidtstiden, haabentlig kommer Fortsættelsen i Middag. - Har nu lige spist Graupen mit Hammelfleisch og til Desert saa mange Pærer saa jeg helst vilde velte mig om paa Siden og snorke. Jeg kunde ønske dig nogle af de mange Plommer vi har her, ja hele Regt. kan ikke magte dem alle, der skal ligge et helt Lag under Træerne, det er kun af 2 Byer, Soveja og Rukorini, Beboerne er borte der, saa vi har frit Raaderum, vi faar dem opbragt med Bæredyrene, hænter ogsaa selv. Jeg skal i Eftermiddag til Fødselsdag hos Untffz. Jessen fra Sau, han ligger lige oven for mig i Stillingen han har de nye Tagtækkere (Maskingeværer) under sig. Jeg venter nu lige efter Carl, han bringer os vor Post i Middagstimen og vi faar os saagjerne en lille Pasiar. Carl havde Kort fra Hugo som ligger i et Feldlazarett i Putna og er i god Bedring, han havde været for svag til at transportere til Ungarn, nu bliver han sansynligvis der til han er rask.
Med at søge ind om Orlov til Land vil jeg raade dig til, at lade være da jeg dog ikke kommer, der er endnu Ersatz som kom med mig, som ikke er kørt paa Orlov endnu de har nu været hær 5/4 Aar, saa vi kan nok være tilfreds ikke? Angaaende Augtionen saa er det vel bedre at vente til hen i Vinteren, da jeg dog neppe tror at Krigen varer neste Sommer gjennem. Nu kom Carl med Posten og bragte en Pakke fra Søster Tinne og Brev fra Andreas og dig, det er kjedelig at Moder har det saa daarlig. Herren give hende Naade og Kraft til at være taalmodig, og see hen til den Krone som venter dem som er tro indtil Døden.
Saa vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys til dig og Moder Din Georg.

Dagens menu: Graupen mit Hammelfleisch - perlebyg med fårekød. Og så pærer til dessert.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

17.09.2017

Geschrieben den 17 Sep. 1917.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Nu lenges vist efter et lille Livstein du merker vist at jeg nu har mere at bestille og jeg derfor for lidt mindre skrevet. Vi arbeider sterkt paa vor Stilling, jeg har det ellers godt og er sund og rask nu er det temmelig rolig her. Pakken med Cigarene har jeg ikke faaet, de maa være gaaet tabt. Tak for Brevkortet hvor du har drømt lidt.
Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

13.09.2017

Skreven paa min Fødselsdag 13.9.17.

Min elskede lille Kone!

Paa min Fødselsdag straalende Solskin, baade udenom og inden i mig. Der er Solskin i min Sjæl i Dag, thi Jesus i mig bor, selv Jord og Himmel til mig ler o.s.v. Ja udenom mig er der Solskin - en skjønnere Septemberdag kan ikke tænkes og da Carl og jeg i Morgen taltes, motte vi med hverandre beundre den opgaaende Sol, da den hævede sig i Purpurpragt op over Bjergene, og mit Hjærte hævede sig i stille Tak op til ham som opsaa i mig lod opgaa sin Naades-Sol, og at jeg har mottet erfare og merke den Varme og det Lys som udgaar fra samme. Ja min kære Mie, som du ogsaa skrev i dit Fødselsdagsbrev til mig kan jeg paa denne Dag ikke andet, end med Tak til Gud skue tilbage paa den henrundne Tid i mit Liv, ja Jesus var Naadesolen som kastede sit Lys over den. En lykkelig Barndom og Ungdom har jeg forlevet i Hjemmet hvor Jesus var den der blev spurgt til Raads i Livets Anliggender, og vor kære Moder viste os hen til ham. Jeg husker endnu hvor herlig det var naar vi i Mørkningen sad i Soveværelset foran Kaminen Peter og Tinne paa hver en Side og jeg som Yngste paa Moders Skjød, og hun fortalte os saa henrivende Historier. Jeg var i min barnlige Fantasi saa henreven af Historien om den barmhjærtige Samaritan, og jeg vilde altid paa ny have den fortalt (Modde, den om e Røvere). Senere i min tilige Ungdomstid, da Syndeskylden blev mig bevidst søgte jeg hen til Samaritanen, som saa saa kærlig lægte Syndesaaret saa jeg blev karsk paa Sjælen, og jeg har ikke fortrudt det i mit senere Liv.
Nu særlig i Krigstiden, har Jesus, Naadesolen, spredt Lys og Varme over det Mørke og den Kulde jeg var omgiven af, saa alt blev saa læt at bære, ja jeg kan sige, som Moder ogsaa skrev til mig, Med min Gud kan jeg springe over en Mur hvor har han dog ikke forunderlig været med mig og hjulpet mig gjennem alle Vanskeligheder. Du kan ellers tro jeg har en lang Fødsesdag, den begynte imorgen kl ½2 da blev jeg vækket for at staa Alarmpost, jeg maa i disse Dage staa Posten med da vi er for faa Folk, og den ender iaften kl 12 da jeg har Vagt fra 10-12. Da jeg imorgen sad nede ved Ilden og varmede mig, da matte jeg uvilkaarlig nynne : Min Sjæl du Herren lover, og alt hvad i mig er hans Navn o.s.v. og i Aften naar jeg sidder ved Kulilden vil Tankerne sikkert gaa til Hjemmet, hvor Sol gaar ned bag de vante Tinder og særlig dvæle hos dig og alle de Kære, og jeg vil saa lægge mig til Hvile i det Haab og Bøn om neste Aar at fejre denne Dag sammen med dig i vort felles Hjem. De kærligste Hilsener fra Fødselsdagsbarnet Georg.

Hilsen fra Carl han var her i Eftermiddag til nej ikke til Kaffe og Kage, det fik vi allerede paa Søndag men til en Del store tykke Blommer, der havde du vel ogsaa
Peter og Tinne tror jeg er Georgs storebror og storesøster, hans eneste helsøskende (ialt havde han 10 søskende). Peter hedder Peter Hansen Knudsen og Tinne hedder Anna Cathrina Knudsen. Du kan finde dem i slægtstavlen i menuen til venstre.

Der er solskin i min sjæl idag er en salme med dansk tekst af H. P. Mollerup.

09.09.2017

Skreven d. 9. Sep. 1917.

Min elskede lille Kone!

Solen gaar nu straalende ned bag de høje Bjerge, et storartet Syn, saa jeg kommer til at beundre Guds underfulde Skaberverk, som har givet Naturen saadan Skjønhed. Naar man saadan kommer til at skue Guds Storhed og Almagt i Naturen, hvor bliver vi Mennesker da ikke saa vi staar smaa og magtesløse overfor Naturens Kræfter som Gud har givet den. Hvor storslaaet kan et Tordenvejer være hernede i Bjergene. Nu ser man ikke Solen mere men istedenfor hæver sig graa takkede Skyer op over de blaa Bjerge, saa det ser ud til at et Tordenvejer er i optog, dog naar man intet Tag har over Hovedet er man jo mindre fornøjet over et saadan Varsel, da et Styrtebad paa den Maade er mindre behagelig, tilmed da vor egen Krops Temperatur selv skal være Tørremaskine. Det begynder at blive mørkt, og naar jeg skuer ned i Dalen, hvor jeg mellem 2 Bjerge har Byen Soveja liggende for mig, saa maa jeg altid tænke, saaledes ligger Byen Nasaret vist ogsaa og jeg tænker mig Tømmermandens Søn ved Siden af sin Fader gaaende ned fra Bjerget fra deres Arbeide til Byen, som saa hyggelig indby­der til Aftenhvilen.
Nu begynder Tordenen at rulle og jeg kan ikke se mere, Morgen Fortsættelsen. Jeg synger i Tankerne! Nu folder jeg Haand og Tanker til Tak for den svundne Dag o.s.v. jeg slukker fuldtrygt min Kjærte Gud Herren er Sol og Skjold.

Den 10 Sep 17.
Vi blev forskaanet for Rejn og idag sidder Løvfrøen oppe i Spissen af de megtige Bøge og quarker nok saa fornøjet, den lille Vejerprofet spaar os godt Vejer.
Min hjærteligste Tak for dit og Moders Brev som jeg har modtaget det glæder mig meget at i har det rart sammen, du har jo ellers havdt travlt med de mange Fremmede. Igaar modtog jeg Fødselsdagspakkerne som var alt godt undtagen Pulverkagen den var muggen, Lagkagen var frisk og god. Carl var her igaar til kaffe og Kage, saa du ser vi har fejret et par Dage før det smagte os godt, hvor hjærteligste Tak. Jeg er jo nu ved Minekasterne og ligger bag Bjerget og spyer gloende Ild og Jern. Vasken har jeg faaet, den siste, Ulden Undertøj har jeg ikke, dog jeg ønsker kun et par Hansker og et Halsdug. Vikkelgamascher har jeg kjøbt mig et par nye, til 10 M. Vil du sende mig en Urkasse, Nissen ved vist No, mit Ur er i Tyskland paa Orlov.
Hvad er en Minekaster? Se noten den 6.5.1917.

Salmen Nu folder jeg hånd og tanke har tekst af Adolf Langsted og melodi af J.P.E.Hartmann.
Lyt til salmen her:

05.09.2017

Skreven d. 5. Sep. 17.

Min kære lille Hustru!
Da det i Dag er 3 Aar siden jeg for første Gang blev saaret. Det er Middagstid nu om den Tid laa jeg med store Smerter i mit Blod paa Slagmarken mellem begge Linier og jeg kan ikke andet en med Tak til Gud tænke tilbage derpaa han var mig saa forunderlig nær med sin Hjælp og Trøst som jeg dengang har fortalt dig nermere om i et Brev. Ja min kære Mie hvor ser vi dog ikke tydelig Herrens Godhed imod os gjennem hele Krigstiden som vore Dage var, saa var vor Styrke ogsaa ja Gud var med os og vi vil ikke glemme at takke ham derfor. Han har ogsaa i den Tid forundt os mangt et glad Samvær da vi sammen med vore Kære kunde være forenede i Fred og Ro uden at merke noget til Krigens Rædssel og Grud og da har vi sendt mangt en Bøn og stille Tak op til ham.
Vi blev i den Tid ogsaa sammenknyttet til hverandre ved Ægteskabets Baand som vi særlig vil takke vor himmelske Fader for, og naar den tunge Tid er omme og vi atter faar Fred i Landet, da vil den Tid minde os om hans faderlige Omsorg for os. Dog Krigen raser endnu i sin fulde Haarhed og vi maa staa vor Mand, hver paa sin Plas, og gjøre vor Pligt dog vi har den Trøst, Herren kjender Sine og den Forvisning, han som har hjulpen hidindtil, han hjælper og herefter, han altid kun det Bedste vil og han har Almagtskræfter, derfor skuer vi ogsaa fortrøstningsfuld ind i Fremtiden, med ham ved for Side kan vi med Frimodighed gjennemløbe den os anviste Bane.

d. 6.9. 17.
Min hjærteligste Tak for Kortet som jeg modtog sammen med Brev fra Cicilie Marie Festesen og Peter Andresen, som jeg alle glædede mig til, ogsaa Vasken har jeg modtaget samt en Pakke fra Cicilie med steget Flesk, saa du ser jeg har havdt dygtig at læse og spise.
For 2 Aar siden var jeg hjemme paa Orlov husker du det? da fejrede vi min Fødselsdag sammen, og i gav mig en lille Stentchen? hvor gaar Tiden dog hurtig den ene Dag efter den anden og hver Dag er Herrens Naade nu, saa vi syndige Mennesker dog endnu kunde have Frimodighed til at træde frem for Naadens Trone og bede om forladelse for vore Fejl og Synder og for det forsonende Blods Skyld er han rede til at udslette dem alle. Jesu Christi Guds Søns Blod renser os for al Synd.
Saa til Slut Guds Fred og de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Mand Georg.

Hilsen til Moder og alle de Kære derhjemme i Ravit.

Som vore Dage var, saa var vor Styrke ogsaa er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også i en lidt anden form kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"

Han som har hjulpet hidindtil er en salme af N.F.S.Grundtvig.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se dog også noten den 6.12.16.

04.09.2017

Den 4. Sep. 17.

 Feldpostkarte. 
Kære Mie!

Atter et lille Livstejn har det godt og haaber det samme om dig og Moder. Har lige skreven et par Kort til Quorp. Moder sente mig Knepkager som smagte mig godt. Kærlig Hilsen Din Georg.

Kortet er fra Orlovsreisen.


Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

02.09.2017

Skreven d. 2.9.17.

Min kæreste lille Hustru!

Nu endelig idag kommer jeg atter saa vidt, at jeg faar begyndt at skrive, jeg har havdt saa megen Funktision at jeg slet ikke er kommen dertil, og saa har vi havdt et par forferdelige Reinvejersdager og hvad det vil sige uden Tag over Hovedet ikke engang et Telt, vil du vel kunde tænke dig, da er Lysten og Lejligheden borte. Forleden Morgen da jeg vogne der stod det blanke Vand i mit Hul og min Mantel og Dække var som trukket op af en Spand Vand, ikke at tale om den Fornemmelse man har paa Ribenstykkene efter en saadan ufrivillig Badetour. Nu Arbeidstid, fra 2 - 6, farvel! Den 3. Sept. kom ikke videre i Aftes da det blev mørkt inden jeg var ferdig med min Mellemmad. Kl. 7½ er det fuldstendig mørkt her efter ny Tid. Igaar var det jo Søndag, og tænk dig det har jeg slet ikke vidst, saa kan du gjøre dig et Begreb om hvorledes man lever her den ene Dag som den anden. Den 1 Sep. er jeg atter kommen til Minekasterne, som jeg ikke er kjed af, dog de fleste af Mandskaberne er døde eller saarede i den Tid de var i Komp. saa den gamle Samme er mest borte. Min hjærteligste Tak for dine kære Breve og for de 2 gode Pakker med Ost og Smør. Du var altsaa hjemme i Quorp til Moders Fødselsdag, det glæder mig at du havde det rart og at de var glade for dig, ogsaa morede mig Johann's Skrivelse og Udsagn det passede jo med Komuneforstanderens Kones, som hun engang hold mig for, jeg tror det var i Rapstedt Kro. Panje gjør et Overfald med Artileriet det svirrer os om Ørene, lige kom en Blomsterpotte (Ausbläser) rullende ned over vort Hul. Ja min kære Mie det er et andet Liv vi lever herude end i derhejmme, og jeg maa glæde mig hver gang jeg tænker tilbage paa den skjønne Orlov jeg fik lov til at opleve derhjemme hos eder i Kære, og hvor du min kære ungdoms Hustru spillede Hovedrullen. Jeg føler mig meget beroliget ved at vide min kære Moder under din Pleje, og takker dig for at du tog over til hende. Herren giver Glæder og Velsignelse til eders Samvær.
Ellers har jeg det godt og er sund og rask. Forplejningen er god nu da vi ved Siden af kan hente os en hel Del fra Marken, Kyrbis Bønner, enkelde Kartofler og mange Pærer, som i kogt Tilstand smager fortrinlig, jeg gjør god Brug deraf, de siste 2 Dage har vi faaet Middag fra Køkkenet. Carl havde faaet Pakkerne dog de 2 med Vask er gaaet tabt i Tumulten.
Til Slut de kærligste Hilsener Din egen tro Mand Georg.

Panje har beroliget sig.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

En Ausbläser er en fuser, altså en sprængladning som ikke eksploderer. Nogle artillerigranater kan ligne urtepotter i faconen, så blomsterpotte vil jeg tro er soldaternes "kælenavn" for dem.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.