31.10.2008

Mügeln d. 31.10.15.

Min inderlig elskede Mie!

Vor Tro er den Sejer som overvinder Verden, var Teksten til i Dag, Reformationssøndag. Det var mig en stor Glæde at være med til denne Fest netop hernede i Refor­matorens Hjemland , og det var saare oplivende at høre, med hvilken inderlighed Presten talte over ovenstaaende Ord, og over Luthers Betydning i sammenhæng med dette Ord. Sangkoret sang nogle 4 stemmige Sange, meget smukke og gribende. Ja Luther, denne trosstærke Helt hvad har vi ikke ham at takke for, han har atter bragt os det rene Guds Ord, og den rette sande Lehre. Og det var med Tak til Gud at jeg gik Hjem fra Kirke, at vi her i vort kære Hjemland maa have Ro for Fjenderne, og kan i Stilhed samles om det rene Guds Ord hvilken Naade som nok kan stemme os til Lov og Tak. Siste Søndag i Gemeinschaftsforeningen i Potsdam talte Lederen af samme, som er Untffz. og er hjemme paa Orlov i denne Tid, over den 146 Ps. og han spurgte blandt andet om vi i denne svære Tid ogsaa kan synge Herren Lovsang? da Nøden dog slaar os i Møde alle Vejne, saa viste han hen til Paulus og Silas, som sang Herren Lovsange da de laa sluttet i Stokken, og saa vit var det da ikke kom­men med os mente han. Ja sagte han, et Guds Barn, om det end gaar igjennem Treng­sel og Nød, saa maa der dog i dets Indre være en Stemme som kan synge Herren Lov og Takkesang, ja naar vi har det saadan saa kan vi selv i Smerten føle os Lykkelig. Guds Folk maa være et Lovsyngende Folk, og det kan vi ogsaa være i henblik til hvad Herren har gort for os, og hvad han i Fremtiden vil give os, saafremt vi vil forblive tro intil Enden, saa vil han give os Livsenskrone.

Nu ved jeg nesten ikke hvor jeg skal skrive til dig, om du er i Ravit eller i Quorp, tænker at du endnu er hos Moder, eller naar det ikke er saaledes saa gaar Brevene vel bagefter til Quorp? Vi ligger endnu og venter, og har kronede Dage, mosked venter vi saalenge til vi kan køre lige igjennem til Tyrkiet, det vilde blive interesant ikke ?? Kærlig Hilsen din tro hengivne Georg.Vor Tro er den Sejer som overvinder Verden er et citat fra
Halleluja! Pris HERREN, min Sjæl!, sådan starter

27.10.2008

Mügeln d. 27.10.15.

Min sødeste lille Pige!

Da jeg ikke fik skrevet i Gaar skal du have et Brev i Dag. Guds Fred som overgaar al Forstand bevare vore Hjerter og Tanker i Christus Jesus vor Herre. Du kan ellers tro kære Mie at jeg har det godt, vi ligger endnu her og venter efter nermere Befaling. Vort Hjem er her en Jernbanevogn, hvor vi sover paa Benkene. I vor Transportvogn er der ingen Varme, saa har Forstanderen sat en Vogn hen som har Kakelovne, saa vi har det helt gemytlig deri, vi gaar ud og spiser i Byen, Middagsmad faa vi her for 80 Pfg. 2,50 faar vi om Dagen, i Udlandet faar vi 5 M Dagen, desforuden faar vi vor Lønning videre, og Brødpenge saa man nok kan komme rundt, vi er 12 Mand og 2 Untffz, saa vi behøver kun at staa 1 Time Vagt hver 12 Timer det er hele vor Tjeneste. 1 Transport med Artilerimunition ligger ogsaa her, de ligger allerede her i 8 Dage. Beboerne er meget gemytlige, de er meget glade ved os, der ligger ikke Militær i Byen, den har 7000 Inbyggere. I Gaar havde vi den første Snee og det var meget koldt, i Dag rejner det sterkt og vi sidder og skollere os i den varme Vogn, hvad der mangler mig er blodt at jeg ikke hører fra dig, dog prøf at skrive, naar vi bliver her lengere saa gaar det. Adr Gefr. Knudsen Ers Batl. I G RzFuss 3 Komp z. Zeit Mügeln bei Dresden Munitionstransport No 40815, wenne nicht Mügeln sofort zuruck, skriv din Adr ty­delig, haabentlig bliver vi lengere Tid liggende her, naar det nu skulde blive Vaabenstilstand saa er vi godt bjerget her for Tjeneste og alt andet, da der saa verken maa blive Tropper eller Munition befordret. I Dag skulde jeg have været til Undersøgelse paa felddinstfehigkeit, og sikkerlig havde han skrevet mig K. Nu gaar den Tid dog og jeg tænker at du vil glæde dig dertil? Ja kære Mie Herren er saare god imod os og legger alt underlig tilrette for os, vi vil takke ham derfor. Saa modtag de kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.Untffz er en forkortelse for Unteroffizier, underofficer.
wenne nicht Mügeln sofort zuruck må betyde, at brevet skal returneres hvis Georg ikke er i Mügeln.

26.10.2008

Mügeln d. 26.10.15.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Ligger nu her lidt Syd for Dresden og venter efter nermere Besked, en Transport har ligget her i 18 Dage. Sachserne er nogle gemytlige Folk, de er meget venlige imod os, som man ikke er vant til. Kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.Georg kludrer lidt i geografien, Mügeln ligger faktisk vest for Dresden, midt imellem Leipzig og Dresden.

Cosenaude d. 26.10.15.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Nu er vi lige ved Dresden en herlig Engn, smukt Vejer en interesant Tour. Det er skade at du ikke kan skrive til mig og at jeg ikke hører fra dig. Vi kører i 2 Klasse, meget fint, ikke? Saa en kærlig Hilsen til dig og Moder. Din Georg.

Hilsen til alle i Ravit.

Elsterwerda, d. 26. Morgen kl. l.

Feldpostkarte
Kære elskede Mie!

Er nu paa Vejen ned til Dresden og derfra gaar det sansynligvis over Wien Budapest til Serbien, altsaa kommer jeg før derhen som vi troede, under Umstændigheder kan Transporten vare en 3 Uger, det gaar alt efter som vi faar afleveret, bliver her holdende til kl 1/2 3, jeg har lige staaet l Time Vagt. Nu vil jeg sove lidt, saa maa du have godnat, og en kærlig Hilsen fra din Georg.

25.10.2008

Spandau d. 25.10.15.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Da jeg lige er ankommen her, og skal med en Munitionstransport vil jeg sende dig og Moder en venlig Hilsen. I vil høre mere fra mig paa Rejsen om Gud vil. Herren bevare mig paa denne Rejse. Din tro Georg.

22.10.2008

Potsdam d. 22.10.15.

Kære elskede Mie!

Da jeg i Dag er paa Vagt (Luftschiffhafen) har jeg Tid til at skrive til dig min Kæreste. Sidder her i Vagtstuen og har en herlig Udsigt ud over Havnen som er en stor fri Plas, bag Plassen glider Havelfloden, med dens grønlige vand, langsom hen. Paa den anden side Floden trækker sig en Højdedrag lengs, som er bevokset med Grandskov, alt seer saa fredelig og stille ud, saa man nesten ikke kan tro at der er en Verdenskrig igang. Ja naar jeg sidder her og nyder denne Skjønhed og Fred saa bliver mit Hjærte stemt til Lov og Tak, til ham som har ført mig hertil og har sat mig paa den Plas jeg staar, det er en veldig stor Naade som jeg ikke har fortjent, hvor er jeg ikke bleven fri for megen Nød og Fare og nu særlig i den forgangne Maanet. En troende Kammerat som drog ud for en 4 Uger siden, han er nu atter her i Potsdam han var af en Granat som slog ned 2 m fra ham, bleven levende begravet, men Kammeraterne havde hurtig faaet ham ud, saa han dog blev i Live, men hans Bryst har taget sterkt skade, og lidt lammet er han ogsaa, han fortæller om hvor forferdelig det har været der, det var lidt til Nord for Arras. Ja naar man seer tilbage paa, som Herren har maget det saa kan vi nok takke Herren for de Saar jeg har faaet, og saalænge jeg maa være her, er jeg Herren taknemlig, men naar det atter er hans Vilje at jeg maa drage med ud for Fjenden for 3die Gang saa er jeg stille for ham. Han har jo sagt "Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde for­lade dig, og som dine Dage er saa skal din Styrke være, og jeg ved at jeg er hans i Liv, og i Død. Dog vi vil bede Herren indtrængende om, at han dog i sin Naade atter vil skjenke os Fred i Landet, men naar man seer sig om her i de store Byer og i Garnisonerne, saa kan man nesten blive angst og bange, og man maa spørge sig, kan Herren give os Fred, naar Ugudeligheden tager saadan Overhaand og jeg tror at det kun er de troendes Bønner der endnu kan hjelpe derfor lad os tilskynde hver­andre til BØn for vort dybtsunkne Folk, og bestorme Guds Trone, om Naade og For­barmelse. Bliver ikke lunkne i eders Iver, det maa nok tjene os til Formaning. Jeg har det ellers meget godt og haaber det samme om dig. Min hjærteligste Tak for dine 2 Breve og hils Moder og sig tak for Strømperne og for Pakken som jeg modtog i Middag, inden jeg drog paa Vagt, jeg fik ikke Tid til at aabne den. En kærlig Hil­sen til dig min Mie og til alle derhjemme i Ravit fra din tro hengivne Georg.

Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde for­lade dig er et citat fra .
Som dine Dage er saa skal din Styrke være er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til melodien.

19.10.2008

Potsdam d. 19.10.15.

Min kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg modtog i Gaar, og hils Moder og sig tak for de Ord hun skrev. Det glæder mig meget at du nu er hjemme hos min gamle Moder, for at hjælpe hende lidt, jeg takker dig meget derfor, og skal nok gjengjelde dig det engang, naar Herren forunder mig en Gang at komme hjem. Jeg seer af eders Breve at i har havdt meget travlt da Moder har været hos eder, jeg tænker dog ikke at i har anstrengt eder formeget?

Tænker dog ikke at du længes derhjemme hos os i Ravit, for det vil dog ikke være som hjemme i Quorp? haaber at høre lidt desangaaende. Mit Landstormbataillon er fløjet i Luften, og med Lorenzens luftskipper Komando er det vel ogsaa mau, da han forleden dag blev skreven K. (Kriegsberuf ) det var til arbeide han var udtaget, saa han ikke behøvede at uddannes, det havde ellers været en net Druk, som vi siger, han er endnu ved 5 Komp, du skriver at du skal til at koge Blodpølse, jeg faar nu lige et stykke Blodpølse til Aftensmad, men det er rigtig nok ikke af den slags som i koger derhjemme. I Aften kom der til Parolen at der ikke maa gives Orlov ind inden l November, da vi den l skal flytte herfra, vistnok ud til Eiche i Kasernen, og vi da alle maa være tilstede, altsaa kommer jeg ikke hjem til Sølvbrullupet. Jeg har det meget godt her, nesten bedre som i Lin­denpark, da vi her har mere Fritid. Paa Søndag kom jeg ikke til Berlin, Lorenzen og jeg var saa ude og vilde hente Georg, men traf ham ikke, da vi saa gik tilbage og stod og ventede efter Spaarvognen, kom Prins Oskar og hans unge Gemalinde spa­serende og stege ind i samme Spaarvogn, vi havde da den Ære at staa stram for dem, og at kjøre sammen med dem i en Vogn, Sporvognskonduktøren blev lidt forlegen men det gav vist en god drikkeskilling, det kunde man da see paa ham. Gram sidder lige og spiser Blodpølse han siger "nu maa du nok holde op med dit Kærestebrev", jeg skal hilse fra ham. Moder skrev til Slut, hold fast ved det du har at ingen skal tage din Krone. Ja det vil vi bede Herren om at han vil bevare os, og give os Kraft og Mod til at vandre med ham. Saa til Slut de kærligste Hilsener til dig min elskede Brud, til Moder og alle derhjemme. Havde i Dag Brev fra P. Nielsen. G. C. Knudsen.


Prins Oskar (1888-1958) blev den 31. juli 1914 gift med prinsesse Ina (1888-1973)

18.10.2008

Potsdam d. 18.10.15.

Min elskede Mie!

Guds Fred til Hilsen.

Da jeg lige er kommen fra Tjenesten og har lidt Tid tilovers, vil jeg tænke lidt paa dig min Kæreste. Jeg har nu ikke hørt fra dig siden det Brev du skrev mig d. 12 oktober, haaber nu at høre fra dig hjemme fra Ravit, da du sikkert opholder dig der? Jeg ligger nu i Konzerthuset i en stor Sal hvor jeg er sammen med 220 Mand, her er ordenlig Betrieb kan du tro. Tjenesten er let og kort, i Formiddag har vi kun havdt l Times Ekserseren den øvrige Tid har vi frei det er nesten bedre her som i Lindenpark. Vort Komp kommer paa Vagt hver 3die Dag som vi stiller en 40 Mand til. I Dag gaar der atter en Transport Ers. til Regimentet, deriblandt mange gamle utjente Landsormmænd, og der er mange rørende Sener at faa og see, da mange af deres Koner er at tage Avsked med dem, det er jo altid sværere at tage Avsked første Gang, som naar man har prøvet det flere Gange, det har du vist og­saa erfaret? Jeg vil dog hen at see naar de rykker ud, da der altid er noget gri­bende at være med til, og Krigerhjærtet i en vaagner, og nesten kunde man have Lyst til at drage med ud for Fjenden, da man dog føler at ens Plas er der, men dog jeg vil vente til Herrens Time kommer, og for eders Skyld derhjemme glæder jeg mig og takker Gud for at jeg er her, men naar det er Herrens Vilje at jeg at­ter maa drage ud, saa gaar jeg med Glæde, og jeg tænker ogsaa at du min kære Mie saa ogsaa kan takke Herren for hans Naade. Til Slut en kærlig Hilsen til dig og Moder fra din Georg.

16.10.2008

Potsdam d. 16.10.15.

Min elskede Mie!

Min inderligste Tak for dit kære Brev som jeg modtog i Gaaraftes, det er jo underlig at mine Breve er saa længe undervejs, jeg har dog altid dine Dagen efter naar du har skrevet dem om Formiddagen. Altsaa naar du motager dette Brev, er du saa ovre i mit kære Hjem, som Moders Pige, jeg glæder mig meget dertil for Moders Skyld, saa har hun dog Selskab og jeg tænker ogsaa at du min Elskede, glæder dig dertil. I Aften kommer Lorenzen og besøger mig, igaar Aftes var Bram, Sørnsen og jeg ude at spasere, paa Touren gik vi forbi Slottet og hilste der paa Lorenzen som stod Post for Fanerne, og vi drillede ham lidt i forbigaaende, da det var hans første Vagt i Garnisonen, naturlig motte vi ikke staa at holde snak med ham men han stod nok saa stram og hold sit i vare, og vistnok glædede det ham at vi gjorde den lille Omvej. I Dag har vi faaet nyt Tøj til at gaa ud i paa Søndagen, og naar jeg atter skulde overraske dig derhjemme, saa vil du faa mig at see i lidt bedre Tøj som siste Gang jeg var hjemme, Morgen tager jeg vistnok til Berlin, da vi her ved Komp. faar Orlov dertil, det er min Mening at gaa til Soldaterhjemmet der, du har jo nok seet hvor det er, ikke? Morgen Formiddag har vi Kirkegang og bagefter kan vi gaa til Herrens Bord. Ja Herren vil velsigne denne Dag for mig og at jeg maa komme værdig til hans Bord, og at jeg maa faa Kraft til, i Fremtiden at vandre med ham vor velsignede Herre og Frelser, som har lovet os saa meget, naar vi blot kommer til ham. Ja kære Mie det er min Bøn for dig hver Dag, at Herren vil bevare dig og rodfeste og grundfeste dig i Troen, ogsaa nu i denne trængslernes Tid. Ja Herren bevare os, at vi maa forblive tro intil Enden, at han vor velsignede Frel­ser kan sige til os, paa hin Dag "gaa ind til min Herres Glæde". Hils alle mine kære derhjemme i Ravit, men mest være du min eneste lille Pige hilset, fra din Egen tro hengivne Georg.

Du kan jo ogsaa læse det for Moder! saa faar hun jo lidt mere at vide.


gaa ind til min Herres Glæde er et citat fra

11.10.2008

Lindenpark d. 11.10.15.

Min egen kære Mie!

I Aften atter et par Ord til dig min aller kæreste, ventende lengselsfulde lille Pige. Min hjærteligste Tak for dit Kort jeg seer deraf at du atter er bleven skuf­fet og har mottet vente forgjæves, det gør mig ont, men jeg tror ikke det ligger ved mig da jeg nesten har skrevet hver Dag, som du vist ogsaa har erfaret nu, det vilde ikke blive let for dig om jeg nu skulde komme med ned til Serbien eller Tyr­kiet, da du saa vist slet ingen Breve fik, eller om du ogsaa skulde faa enkelde dog skulde læse dem med den Tanke, at andre har læst dem før du, der er jo kommen mange af vore Tropper dernede i den senere Tid, og man hører Klage over, at Post­forbindelsen ikke er god, dog vi vil ikke haabe det men hvis det ogsaa skulde kom­me saaledes, saa vil vi dog tage det fra Herren og dog takke ham, det er jo saadan med I G.R.zF. de skal gjerne derhen hvor det er brenschich som vi siger og nu lader det jo til at det begynder at gaa løs dernede. Paa Søndag var jeg atter sammen med min kære Ven og Broder i H. Offz. Stellvertreter Blümner, som nu ogsaa er feld­dinstfertig og med det første atter drager ud, han talte ogsaa om, at det nu maaske gik S.øst paa og han syntes det kunde være rart at prøve det dernede, da vi nu havde været alle andre Steder, og for den Sags Skyld havde jeg heller ikke noget imod det, men du min lille ængstelige Mie vilde vist græde dig i søvne den første Aften, efter at du havde faaet det at vide, eller ikke? Dog Fremtiden lægger vi i Herrens Haand, saa gaar det best, ikke? Vi havde en dejlig Dag i Gaar, og fik en rig Velsignelse, under Guds Ords Forkyndelse til Mødet, Taleren talte ud fra Ordet Ef.4 du kan selv læse hvad der staar. Nu er det Zapfenstreig og vi maa træde an til at gaa til Ro, god Nat min Skat Morgen videre, din Georg.

God Morgen min skjønneste Veninde, Ønsker at du har sovet lige saa godt som jeg, har nu lige faaet Morgenkaffe mit Schrippe undgeraucherten B6kling til, saadan Davre faar du nok ikke? I Dag er jeg saa den siste Dag her i Lindenpark, saa maa du jo skrive til mig i 5 Kamp Ers. Batt. I G RzFuss. Potsdam, og haaber snart at høre fra dig der, nu har jeg ogsaa været her i 10 Uger og 6 Uger er forskrift, altsaa helt godt. Ja Herren har ogsaa været os god i dette Stykke, og naar man skuer tilbage saa kan man nok blive stemt til Lov og Tak for Herrens naadige Førelser med os i denne svære Krieg. Nu er det snart Tid til Instruksion. Saa jeg maa slutte denne Gang. Vær saa Herren anbefalet og hjærtelig Hilset fra din tro hengivne

Georg Chr. Knudsen.


Brenschich skriver Georg. Sådan et ord findes tilsyneladende ikke, men mon ikke det er i familie med brenzlich, der betyder sveden eller "noget der er kritisk".

Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede, således starter

10.10.2008

Lindenpark d. 10.10.15.

Min inderlig elskede Mie!

Søndagmorgen et par Ord til dig. Guds Fred til Søndagshilsen, siste Søndag havde jeg den Glæde selv at avlægge denne Hilsen og jeg maa altid paa ny tænke tilbage derpaa, og jeg tænker aldrig at vilde kunne glæmme dette Øjeblik. Min inderligste Tak for dit kære Brev og Kort som jeg har modtaget, jeg tænkte jo nok at du var bleven i Loit og det glæder mig at I har havdt det rart sammen, Det glæder mig ogsaa meget at du tager over til min kære gamle Moder at hjælpe hende lidt nu da hun er ene, tænker ogsaa nok at du vil kunde komme godt ud af det med hende, da hun jo ikke er saa vanskelig at gjøre tilpas, tænker ogsaa nok, at du vil kunde føle dig hjemme og tilfreds derhjemme i mit Hjem. Nu kan du jo skrive mig hvorledes det gaar, naar du kommer derover, ikke?? I Eftermiddag gaar jeg, om Gud vil, til Møde i Gemeinschafsverein og vil der træffe sammen med Georg, Lorenzen og alle de troende Soldater der kommer der, det er altid en skjøn Dag at være sammen der med Brødre, bagefter Mødet bliver vi Soldater gjerne lidt tilbage saa er der gjerne en eller anden, der spiller Harmoniom og saa bliver der sunget og talt med hinanden, og Oplevelser fortalt, som mange gange er interesante og lererige. I Gaar vare vi henne i Potsdam og see Observatoriet, og der blev holdt os et interesant Foredrag over hele Indretningen, det er den 4. største astronomiske Kikkert i Verden og selve Kikkerten havde kostet 136000 M og er lavet i 70erne, selve Røret er 40 m hoit, vi saa ogsaa mange interesante Photografier af Maanen og Stjernerne i Taage og Formør­kelser. Du er vist kommen til at vente lenge efter Brev, du skriver den 7. at du venter Brev morgen, men da er mit først gaaet af. Pølsen delte vi paa Vagten, den var endnu god men det var dog paa tide at den blev spist. Kagen var udmerket og Cigarerne nød jeg med Velbehag tænkende paa dig min kære Pige. Til Slut en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.

07.10.2008

Lindenpark, d. 7.10.15.

Min kære elskede Mie:

Da jeg i Dag er paa Vagt et lille Livstejn, fra din taknemlige Kæreste, som takker dig tusinde Gange for din Kærlighed som du har bevist overfor mig da jeg de 3 herlige Orlovsdage motte være sammen med dig min eneste lille Pige, jeg har nesten glædet mig mere over disse 3 Dage som over de lange 3 Uger. Ja kære Mie du kan tro, det var mig en fryd da jeg kunde træde in og overraske dig og alle derhjemme i saadan forbovsende høj Grad, og jeg seer eder endnu da jeg kom ind og maa i mit stille Sind nesten lee højt, saadan en behagelig Følelse, ordentlig at overraske. Du blev først staaende som du var naglet fast saa jeg nesten troede at jeg havde gordt det for galt, men saa da du fik dig lidt betænkt kom du og lod dig omfavne og kysse. Du tænkte moske i første Øjeblik at du saa Syner? men jeg tror nok at du blev meget glad? og det var mig den største Glæde. Kom du godt hjem til Loit og til Quorp, jeg seer dig endnu da vi tage avsked, kæmpende med Taarerne, da jeg fjernede mig mere og mere, og jeg tænker mig at du har grædt dig et lille Stykke paa Vejen til Loit, men det gjør heller ikke noget. I Suderbrarup hilste jeg paa Julius som kom med det Tog, jeg kørte med, det fortalte Johannes vist da han kom tilbage, kanske blev du der, da de Suderbraruper jo kom til Loit om Eftermidda­gen? Jeg kom jo meget rask til Berlin og havde en interesant Rejse med Kulis'erne, som rejste til Schlesien Vest og Østpreusen paa Orlov. I Gaar Eftermiddag var jeg ude hos Georg med Pakken, han var i god Behold endnu, de var dog ikke inklædte endnu, men der blev sagt til den 15 skulde de være ferdig, til Frankrig. Til Slut en meget kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.