25.12.2016

Skreven 1. Juledag 1916.

Min kære sødeste Mie!

Eder er i Dag en Frelser fød som er den Herre Christus i Davids Stad. Ja min kære, dette Budskab har ogsaa lydt til os herude i Felten, om ogsaa det ikke var under de behageligste Forhold saa har Julekongen dog fyldt mit Hjerte med en uudsigelig Glæde, fordi han lod sig føde herned paa vor syndige Jord for at frikjøbe os fra Synd Død og Dom. Herren magede det saadan at vi kunde fejre bag Fronten i et godt Quarter, vi kom her til Byen den 22, den 23 var vi for til Fronten med Levneds­midler 5 Timers March altid stejl opad, somme Steder maa man nesten kravle paa Knæerne, da vi havde afleveret gik det atter tilbage ned af Bjerget hvad det er for Vanskeligheder at overvinde kan du vel neppe forestille dig. Kl 9 om Aftenen var vi atter tilbage. Kl 8 om Morgenen var vi marcheret bort den forfatning vi kom tilbage i, vil jeg ikke beskrive dig, om Morgenen (Juleaftensdag) kunde jeg nesten ikke gaa saa stiv saa jeg var ikke meget oplagt til at fejre Jul, jeg havde løbet mine Tæer itu og kunde derfor ikke komme med til Kirke om Aftenen, men motte bli­ve hjemme, et Juletræ havde vi opsaa, pyntet med Granæbler og Julekort, Julies Ju­lekort hjalp ogsaa til at forskjønne Træet. Min hjærteligste Tak for Julebrevet som jeg modtog igaar sammen med mange andre det var mig til stor Glæde men Pakker­ne de bliver borte saa det var lidt tørt, dog i Krigen bliver man vant til baade godt og Ondt, og Stemningen var desuagtet god, fra Køkkenet fik vi om Aftenen Tee med Rum, 3 Mand en Flaske Vin og 1 LB hakket Kød. Kartofler fik vi ved vor Quartervert, saa blev der Kartofler kogt, jeg lavede mig Bøf af Kjødet og stegte Kartof­ler, det var min Juleaftensmad, slet ikke daarlig hvad? Kl 8 blev Træet tænt og Ju­lelysene skinnede os imøde, saa blev de gamle Julesalmer sungen, bagefter var Carl og jeg ene og vore Tanker gik derhjem til eder, og fejrede sammen med eder, gjerne havde vi været personlig i eders Mitte, men Pligten tillader det ikke. Jeg har i disse Dage ofte tænkt tilbage paa den Tid for 3 Aar siden, hvor var vi da lykke­lig, ja min kære Mie Tiden gaar hen og Krigen bliver ved, men jeg haaber dog nu, at der snart bliver Fred, der bliver jo talt meget derom, vi vil bede Gud om at det snart maa blive Virkelighed. Du skulde bare see mig i Bjerguniform. Bokser med Knæerne og Bagenden af Leder, Bjergstøvler og Viggelgamascher. Saa vil jeg slutte med de kærligste Julehilsener din egen tro Georg.

3 Batl. var igaar 2 Batl idag til Arbeide vi Morgen, altsaa har vi dog truffet det godt?Sådan så den tyske uniform ud, efter at langskaftede støvler blev erstattet med snørestøvler og vikkelgamacher. Tidligere i krigen bar soldaterne "pikkelhue", altså en hjelm med en pikkel (en spids) på toppen, men pikkelen blev fjernet i krigens første år.
Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

15.12.2016

Skreven d. 15.12.16.

Kære elskede Mie!

Jeg beklagede mig lige til Carl at jeg nu skulde til at fylde dette store Ark ud, da visker han til mig, skær det halv over saa har du 2 Ark, jeg vil dog ikke gjø­re det, men strenge mig an i Aften og see at faa Siderne fuld. Vi har ellers havdt en svær Øvelsesmarch i Bjergene, og de kan nok tænke dig at Benene er trette, da det strenger meget an med fuld Oppakning. Du skal have tusinde Tak for dine Breve og Kort som jeg nu har modtaget, det siste skreven d 6. altsaa kun 7 Dage under­vejs. Pakken kommer ikke an endnu de maa sidde fast et eller andet Sted, og Flesk­kilderne er ogsaa stoppede da vi er kommen til en anden By hvor der ikke er noget at kjøbe dog jeg haaber snart paa bedre Tider. Nu er det første Skrit dog gjort til Freden, da Tyskland har budt Fjenden Fred til, om de nu vil tage derimod vil jo vise sig, haabentlig gaar det med sterke Skrit Freden imøde som vi jo alle len­ges efter. Ja min sødeste Skat da vil Gjensynsglæden være stor, om Gud i sin Naade vil forunde os den, maaske kan Juleklokkerne ogsaa ringe Freden ind, saa kan vi af Hjærtet synge Fred paa Jord Fryd paa Jord. Er du kjed af at jeg er kommen herned? men det er nok om, om det er langt nok endnu, da der bliver mumlet om at vi kommer til Macedonien, det er du vel ikke saa glad for? mig er det ligemeget saa faar man dog noget at see, du siger maaske, ja det har han ret i, fra den ene Kriegsskueplas til den anden og altid lengere bort. Du har jo havdt meget travlt med alle de mange Folk ved tærskningen og du har ordentlig mottet røre dig. Min Kammerater sidder og frisker gamle Krigsoplevelser op saa jeg nesten ikke kan samle mine Tan­ker. d. 16.12. altsaa kom jeg ikke videre da vi skulde til Parole hvor vi fik at vide at vi om morgenen Kl ½ 3 skulde staa ferdig til Abmarch, altsaa gav det ikke megen søvn da der blev vækket 1½ Time før, altsaa Kl 1, idag en March paa 25 Klm. saa du kan tro vi kunde nok sidde rolig den første halve Time da vi kom her i Quar­ter, nu i Aften sidder jeg her i Køkkenet hos min Quartervirt lunt og godt og tæn­ker paa dig min Kæreste derhjemme. Orlovsansøgningen har jeg ikke merket noget til jeg har seet i Bladet at Auktionen har været den 6 Dec. men Jeg har endnu ikke hørt hvorledes det er gaaet, altsaa behøver jeg jo ikke at komme mere. Saa nu kommer den siste Side, jeg synes slet ikke jeg kan blive ferdig med dette Brev, jeg har ingen Lyst mere, lige motte jeg paa Skrivestuen og hente Parolen til Morgen, blandt andet er der ogsaa Fodapel, den arme Carl har løbet sig Blodblære, dertil ogsaa en hylen­de Ulv saa han er dorlig kørende i Aften. Vi hører i Aften at vor Fredstilbud er antaget, men Operationerne gaar videre, moske kommer Freden før vi havde ventet den. Gud give det i sin Naade. Fik igaar den første Julehilsen, og tænk dig fra P. Tiedje, som sendte mig Kirkebladet. Det er dog noget galt noget Carl har for­talt dig med min Ryg, den fejler jo ingenting, dog i denne Tid lider jeg lidt af Reuematismus i Benene men det gaar vel nok over syg melder jeg mig ikke, da Dok­toren giver mig det Raa stik dem 10 Minutter i Snee, det er alt det han gjør. Til Slut de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Kærlig Hilsen fra Carl.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

11.12.2016

Skreven d. 11.12.16.

Min sødeste, kære Julegave!

Jeg sidder i Aften og tænker tilbage paa den Tid, da vi for 3 Aar siden begynte med vor skriftlige Forbindelse, og jeg saa let fangede min lille Fugl. Carl og jeg har lige talt med hinanden om den smukke Tid og om alle vores smaa Uheld ved Forlovelsen og vi har begge fornøjet os kostlig derover, dog jeg tror du husker Enkelthederne meget bedre som jeg, og har sikkert ogsaa tænkt tilbage derpaa i disse Dage, naar du modtager dette Brev har vi vist atter den kære Jul, ja til den kære Julefest gaar der en fredfuld Stemning gjennem Hjærtet som bevidst og ube­vidst hidrører fra Fredsfyrsten, ham, Julekongen den Lille. Fred paa Jord Fryd paa Jord Jesusbarnet blandt os bor, motte dette Englebudskab ogsaa lyde til os dette Aar, tros Krig, Nød Elendighed, og Ufred, saa bringer Jesusbarnet os dog Hjerte­fred og Hjertelykke, thi forsvunden er nu al vor Nød, al vor Nød, os er en evig Frelser fød, Haleluja Haleluja. Jul! Jul! ja den kære Jul hvor bringer den ikke mange kære Minder frem fra Barndomstiden i Hjemmet, og fra Ungdomstiden, da Hemme­lighederne svævede i Luften, saadan ind under Jul.

Husker du den gang da vi for første gang kjørte sammen i Gig, det var paa Jule­aftensdag, hjem til Quorp med den lille røde Tammas for som om Natten løb hjem og lod os to i Stikken? ja min Julerose siden da har vi ikke fejret Jul sammen, men har mottet fejre adskilte paa Grund af Krigen, og dette Aar maa jeg fejre Jul her­nede i det fjerne Rumænien, maaske højt oppe i Bjergene, men dog min kæreste Mie glæder jeg mig inderlig til denne Julefest og det vil være min Bøn til Gud, om ogsaa snart at give os Fred i Landet, at vi atter kan vende glade hjem til Eder og atter fejre Jul sammen med eder som i gamle Dage. Saa vil jeg slutte mit Julebrev med Ønsket om at Julekongen vil skjenke dig en glad og velsignet Jul. De kærligste Julehilsener og Kys, din egen tro Georg.

Carl ønsker ogsaa glædelig Jul.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

08.12.2016

Skreven d. 8.12.16.

Min kære søde lille Mie!

Guds Fred til Hilsen!

I Aften et par Ord til dig min lengselsfuldt ventende Kæreste, som sikkert i den siste Tid har mottet øve dig i denne svære Ting at vente? Vi har i Dag gjort en March paa 11 Klm. og er her bleven indkvarteret i et Hus, som stod saaledes som Rumænerne havde forladt det, det saa forferdelig ud og vi motte straks til at gjøre rent. Kulvet laa fuld af Smus Bøger og ituslaaede Flasker og alt Bohave laa i et Virvar, en lille Skorsten laa veltet paa Gulvet, den fik vi oprejst og sam­mensat og klint med Kalk, et Rør op gjennem Loftet, og nu i Aften sidder vi i en varm og gemyslig Stue, og kan kaage og stege efter hjertets Lyst. Ja min Kæreste i Krigen lærer man at hjelpe sig i alle Situationer, du kan ellers tro at det er meget smukkere hernede, end i Volhynien her er alt bedre i Orden baade Vejene og Husene, det er et rigt velsignet Land og bliver godt udnyttet megen Mais og meget Korn bliver der avlet her. Jeg er glad ved, og Herren taknemmelig for at jeg er kommen herned, hvorledes det bliver med Krigføringen her i Bjergene ved jeg ikke dog tænker jeg ikke at det er saa grufuld som i Franz da det jo mest er Offen her, som jeg hellere vil være med til, som Skyttegravekampene, hvor længe vi bliver her ved jeg heller ikke, dog alt staar i Gud Faders Haand hvad han vil, det gjør hans Aand, af Guds Naade til Guds Ære evig Glade vi skal være i vor Herres Jesu Navn. Ja min elskede Mie, i vor kære Frelser kan vi være lykkelig og veltilfredse baade hvad Nutiden og Fremtiden angaar, saa er han altid tilrede med den Trøst og den Kraft vi netop i Øjeblikket trænger til og vil føre os med sikker Haand gjen­nem alle Vanskeligheder og føre Sagen ud til vort sande Gavn og Vel, ja til ham vil vi anbefale os i Liv og i Død.

Med min Orlovs ansøgning er det nok gaaet i vasken for din Skyld havde jeg ellers glædet mig til at komme en 14 Dag hjem, dog jeg tænker altid, man maa jo atter bort, og saa er det mig nesten lige saa kært at blive her, saa kommer man ikke ud af Tou­ren, det kan du vel ikke forstaa? Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Georg.

Hilsen fra Carl, han har brekket Tænderne og seer ud som en gammel Mand.Lyt til "Alt står i Guds faderhånd"

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

06.12.2016

Skreven d. 6.12.16.

Feldpostbrief.
Kære Moder!

Efter 5 Dages Rejse er vi ankommen hernede i Rumænien du lenges jo vist efter at høre fra mig, jeg har ikke kundet skrive. Det var en meget smuk Tour herned. Vej­ret er meget mild og slet ikke kold blot om Natten fryser det lidt. Vi er her ind­kvarteret paa en Bondergaard, og tænk dig jeg har lavet Karbonade til Middag, og stegt Flesk ud, jeg købte mig nemlig 2 LB paa Flesk, altsaa du seer det gaar mig godt, og Herren som har bevaret mig hidindtil vil ogsaa være ved min Side her­nede altsaa en kærlig Hilsen til dig kære Moder og alle derhjemme din Georg.

Tak for Leveren, jeg har spist den til Frokost i Morgen.Georg må ikke skrive - og ved måske heller ikke præcis - hvor han befinder sig, ud over det generelle "Rumænien". Men han deltager i slagene på Balkan-fronten i Rumænien, der varede fra august 1916 til december 1917. Som en del af den 4. hær har han derfor befundet sig i et område i Karpater-bjergene omkring byen Onesti.

Skreven d. 6.12.16.

Min kære elskede lille Pige!

Jeg ved, du er atter meget bekymret om mig da du slet ikke har hørt fra mig i den siste Tid, derfor hermed et lille Livstejn fra mig hernede i Rumæniens Bjerge, Du kan ellers tro det var en smuk Tour herned, og det er her meget mild, vi kom her­til i Morgen og er her indkvarteret paa en Bondegaard, og tænk dig jeg har stegt Karbonade til Middag, og stegt Flesk ud til til at smøre paa Brødet, da her er nok til at faa og kjøbe. Din Pølse var god paa Rejsen, som varede i 5 Dage, en lang Rejse med 9 Mand i en Kupee og saa kunde vi enda alle komme til at ligge om natten, kan du rejne det ud? Ja min kære Mie jeg faar dog noget at see af Verden, nu har jeg da været paa alle Kampfronter, jeg er gladere for at komme herned end til Frankrig omenskjøndt de ogsaa skyder skarp hernede men her gaar det dog lidt Frem­ad, og det er der lidt mere Liv i, end altid at sidde fastfrosset i Graven, det bliver man ogsaa kjed af, altsaa paa ham (Rumænen) med frisk Mod, og den almæg­tige Gud som har bevaret mig hidindtil, han vil ogsaa være ved min Side i Frem­tiden, og hvis det er hans Vilje atter føre mig sund og rask hjem til dig, min el­skede Brud igjen, om ogsaa jeg nu er langt borte. Ja Herren give det i sin Naade. Saa en kærlig Hilsen og et Kys fra din egen tro Georg.

Carl har brekket sit Gebisj, han forlader mig nu vist igjen, han lader hilse.Georg skriver ikke - og ved måske heller ikke præcis - hvor han befinder sig, ud over det generelle "Rumænien". Men han deltager i slagene på Balkan-fronten i Rumænien, der varede fra august 1916 til december 1917. Som en del af den 4. hær har han derfor befundet sig i et område i Karpater-bjergene omkring byen Onesti.

03.12.2016

Skreven d. 3.12.16.

Feldpostbrief.
Paa Transporten. Vi paserer nu lige Unsokapasset gjennem Karpaterne mod Syd, en herlig Egn med høje Bjerge og Skov, det er jo storartet som de rejser rundt med os i denne Tid, vi var glade da vi kom bort fra Ternopol da det var et forferde­lig Smøre der, vi var der indkvarteret i en aaben Lade hvor der hverken var Dør eller Vindue, og det begynder at blive koldt, har du faaet kortet fra Femarn? du har jo ordentlig havdt Besøg af Drengene fra Møgeltønder, da har du havdt Liv i Huset? Tak for Pølserne, de er gode paa Transporten. Carl lader hilse, han har været daarlig siste Nat. De kærligste Hilsener fra din egen tro Georg.Hvor er Georg?
Unsokapasset kaldes også Uszok-passet og fører over Karpaterne ind i Rumænien.

01.12.2016

Skreven d. 1.12.16.

Feldpostbrief.
Kære elskede Mie!

Sender dig hermed et Livstejn med en som rejser paa Orlov fra Femarn, Vi er nu hernede syd-vest for Tarnopol, dog i Aften bliver vi atter forladet, hvorhen ud­bekjendt, hertil kjørte vi i 2 Nætter og en Dag, jeg har endnu et Brev i Lommen som jeg skrev den siste Dag i Stillingen, som jeg ikke er bleven løs. Min hjærteligste Tak for Pakken med Pølse den har holdt sig temmelig godt ogsaa en fra Far og Mor, jeg fortærer dem med god Sundhed. Altsaa de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Georg.

Orlov vel tænk ikke at man straks kan kjøre paa Orlov.Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

25.11.2016

Skreven d. 25.11.16.

Min kære lille Pige.

Det glæder mig dog meget at du nu atter har hørt fra mig og faaet din Angst stil­let, men jeg kan ikke begribe at jeg ikke har skreven i 12 Dage det kan ikke stem­me, da der højes kan være 4-5 Dage imellem det maa da have ligget i Postforbin­delsen? Siste Onsdag har vi havdt Bededag og det har vi slet ikke vist det har vi nu først seet bagefter, ja saaledes gaar det os ogsaa tit med Søndagen, den ene Dag iler efter den anden, og saaledes er det ogsaa at jeg sommetider glemmer at skrive til min Kæreste, at du bliver eiferzugtig at jeg skriver en Dag før til Ju­lie som til dig kan jeg ikke begribe, dog Tjenesten kalte ad mig den Dag saa du først kom Dagen efter, og om du mangen en Gang saa mig ved Skrivningen og hvor ofte man bliver forstyrret saa vilde du ogsaa blive ergerlig og smide Brevet i Hjørnet, saa bliver man forlangt her og saa bliver man forlangt der, og jeg kan ikke som du, skrive et Brev i en 1/4 Time. Du har sandelig givet mig en snert Øre­figen som jeg glæder mig meget til og takker hjærteligst derfor! - Du kan hilse Ci­cilie og takke hende for at hun staar paa min Side, det glæder mig. At du er saa­dant Hareben havde jeg ikke troet - dog derom har jeg vel skreven om i siste Brev. Det er her temmelig rolig, men vaadt og kold dog en lille Kanonkakelovn i vort Blokhus gjør det hyggelig og varmt men i Aften bliver vi vistnok afløst og saa gaar det atter paa Vandring ud i den vide Verden. Forleden Aften var Carl tilbage og gjøre Indkjøb hos Kantinen, tænk dig hvad han bragte mig? en Rolle Skraa og en Daase Krappen (røgte) kan du huske da vi spiste Krappen i Gram? Nu vil jeg lige til at varme mig en Daase Gemyse som jeg ogsaa har ladet hente, og saa min kære Mie, min hjærteligste Tak for den gode Syltemad som smager helt storartet paa Brø­det, den har holdt sig godt du kan da see, jeg lider ingen Nød i denne Tid. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Kriger Georg.

Hilsen fra Carl.Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

23.11.2016

Skreven d. 23.11.16.

Feldpostbrief.
Kære Mie!

Jeg har rigtignok det andet Brev i Lommen endnu da jeg ikke blev det løs igaar, paa Grund af det vi skulde afløse, men det blev omvendt vi løste af for i Stillin­gen da vi havde ligget med 3 Grupper i Reservestilling. Vi løber her paa Træstier lavede af Knøppeltræ da det alt er Sump her, her kan man let samle sig Reuema­tismus op og der er allerede mange som lider deraf, mig trækker det ogsaa lidt i Knaagerne, dog ellers er jeg atter sund og rask og din gode Tobak smager mig godt, ogsaa Tak for Fødselsdagskagen den var god. Hils Carl og gratuler ham fra mig, det undrer mig ikke at Ruski seer milt til min lille Pige, skade for ham at Tilslutnin­gen mangler. - Saa en kærlig Hilsen fra din tro Kriger i Vollynies Sumpe. Georg.

Hilsen fra Carl.Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

21.11.2016

Skreven d. 21.11.16.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine kære Breve, hvoraf jeg seer at du er meget bekym­ret om mig, det ligger i at Posten har været sperret den Tid da vi var paa Rej­se, haabentlig har du nu atter hørt fra mig, at jeg har det godt og befinder mig vel om ogsaa det ikke bliver til saa meget med det Skriven i denne Tid, men ak o Schrek det har jeg faaet nok bebrejdet nu! - du er dog en ængstelig lille Høne du, det er jo noget forferdeligt, som jeg slet ikke kan forene mig med, dette at gaa i Angst det er noget jeg ikke kjender meget til. Men ak i Kvinder derhjemme stik­ker Hovedet straks fuld af allehaande gruelige Ting som i Fantasien bliver udma­lede paa det sorteste og saa lader I saa let Hovedet henge. Men dog af dit Brev kære Mie, glæder det mig at erfare, at du i disse Tilfelder, dog prøver paa at søge Trøst og Kraft hos ham som allene har Trøst og Kraft til ængstelige og for­sagte Hjærter. Ja kære Mie lad os ikke glæmme at komme med alle vore Anliggender til Herren han vil hjelpe os i stort og i smaat, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær. Igaar havde jeg Brev fra min kære gamle Moder som hun havde skreven i Bryllupshjemmet, da Brudeparet var til Kirke, hun havde truk­ket for at blive hjemme da hun har lidt Gigt i det ene Ben, det var kun et lille Bryllup med hendes Far og Mor og hans Søskende og Bestemor, 3 Vogne til Kirke. Nu har de ikke mindre en 2 Gange forstyrret mig i mit Skriven først til Lønnings­apel og bagefter til Arbeide saa nu er jeg snart kjed deraf, dog jeg vil endnu tage mig sammen den siste Side. Morgen bliver vi atter afløste her, det er ved Stochodfloden og alt er Sump. Meget usund, jeg er dog atter fuldkommen rask, saa du behøver ikke at være angst, du kan ellers tro kære Mie at dit Lys gjør mig en stor Tjeneste da jeg slet ikke har havdt i den senere Tid fordetmeste seer vi ved Kaminilden, som altid bliver underhold med grøn træ, som brender saa det er en Lyst. Ja jeg tror gjerne at du kan merke paa mine Breve at det ikke er her, som det var i Potsdam der havde man Ro og Lejlighed her skal man nesten altid skynde sig, dog er du altid i mine Tanker som den sødeste lille Pige som jeg har skjen­ket min Kærlighed som jeg ogsaa ikke altid gjør mig følende dermed, saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys din egen tro Georg.Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra

Thi han gør Smerte og forbinder; han saargør, og hans Hænder læger er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden af Kovel. Se noten den 27.6.16.

18.11.2016

Skreven d. 18.11.16.

Min kæreste lille Mie!

Ved dit Lys, mit om Dagen sætter jeg mig til at skrive vi har nemlig ingen Vindue og Døren, eller rettere Udgangen er tilhengt da det er Snee og Fraast udenfor. Du kan vist ikke forstaa min Kæreste at jeg ikke har skreven i de siste Dage. Jeg har i de siste 4 Dage været syg. Hovepine og lidt Feber, jeg spiste slet ikke. Igaar blev det bedre og siste Nat vaagnede jeg af Sult hen K ½3 og motte straks have en Skive Brød og en Taar Vin til og i Dag ryger jeg atter min Pibe og føler mig at­ter vel. Hvad Carl har fortalt dig om min Ryg og Skulder har ikke synderlig noget ved sig, og, min kæreste lille Pige, hvis jeg vilde komme til Doktoren dermed, han vilde jage mig paa Hovedet ud at stuen og oven i Kjøbet kunde jeg blive Straffet, her er man halv død inden man bliver syg skreven. Og hvad har jeg af at blive syg skreven, ikke andet en Ubehageligheder og derved at komme til Tyskland er nesten lige saa godt som udelukket. Nej min kæreste vær du kun lykkelig og glad ved at jeg maa væer her paa den Plas Gud har sat mig og tak Gud for at jeg hidintil saa let har kundet holde det ud. Jeg føler mig best tilfreds her. Jeg takker dig min kæreste Mie for de 3 gode Pakker Kjødet smager udmerket, og Flesket steger jeg Kar­tofler med, som vi graver op her paa Marken og Tobaken har jeg sat smagen paa idag og den er meget god. Med Orlovsansøgningen til Auktionen, tør vi vel neppe gjøre rejning paa at vi skul­de faa den Glæde at see hinanden, den Forhaabning gjør jeg mig nu heller ikke me­get forventning af isaafald var det bedst at faa Hjemmeskud, det siger lille Carl jo ogsaa til dig. Til foraaret tænker jeg der kan være Tanke om Orlov. Jeg er ikke meget oplagt til at skrive idag, dog haaber jeg i nermeste Fremtid at forbædre mig, ellers bliver du jo alt for kjed. Her havde Kort fra Andreas, den­gang vi byggede de store Understænder ved Kolbitow var vi Reserve ved hans Div. havde jeg da havdt hans Adr. kunde jeg moske have besøgt ham, dog nu ligger vi len­gere op efter Kovel. Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys Din egen tro Georg.

Carl beder hjærtelig hilse, han befinder sig nu atter i de gamle Genger, han har meget at fortælle hjemme fra.


Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

12.11.2016

Den 12.11.16.

Min kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine 2 kære Breve fra den 31.2. som jeg har modtaget, vi har ogsaa mottet vente. Nu er vi atter i Stilling, det er her meget rolig, nesten som ved Teredkonige saa vi har gort en god Tusk, for ved Swinjuchi var det lidt urolig, tænk dig 2 Dage efter af vi var afløste der, har Ruski sprængt det Komp i Luften som løste os af, ja det var uhyggelig der da man godt kunde høre dem Minere, og vi ventede hvert Øjeblik at gaa i Luften dog Herren har bevaret os. Nu ligger vi her nesten som i Spreewald, det er i en Sump og vi bygger Blok­huse over Jorden da alt sjupper i Vand, dog Stillingen er for det meste ferdig, vi skal nu til at lede Vandet bort. Nu maa Carl ogsaa snart komme som jeg glæder mig til, saa faar jeg noget at høre hjemme fra, det glæder mig at i har havdt det rart sammen derhjemme i Ravit det har ellers været en slem Tour for dig baade frem og tilbage i det daarlige Vejer, forleden Dag havde vi ogsaa en stram Marsch paa 30 Km, som fra Ravit til Flensborg med en 70 LB paa Nakken, du kan ellers tro det trækker i Skulderne, men det gik dog helt godt, da det ikke var varmt og Vejene var lidt af tørret. - Nu kom Carl lige og forstyrrede mig i mit skriven og du kan ellers tro at jeg har faaet noget at vide om eder i Kære derhjemme hvorledes i lever og har det, ogsaa om dig min Kæreste har han fortalt mig meget, om da i var sammen i Ravit, og hvad i talte om paa Vejen til Jolderup, oppe paa Nielses Pold? - husker du? han er nu atter hos mig i min Gruppe og vi ligger sammen i en Under­stand. Jeg er glad ved at vi atter er sammen og kan tale dansk sammen om Hjemmet, med vort danskskriven paa Kort er det nok forbi med. Haaber ikke at du har været alt for Angst da jeg ikke har skreven saa længe efter det Brev jeg skrev i Stil­ling ved Swinjuchi det var paa Grund af Postsperre, ellers har jeg det meget godt, har jeg slet ikke takket for Gamascherne?, de er meget gode, og jeg glæder mig der­til, dog en lille Fejl er det, at de er skaaren lige saa de slutter ikke helt til om Benene, men saameget giver de sig vel med Tiden, dit Ønske vil jeg opfylde dig til Jul. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet. Din egen Georg.

Kærlig Hilsen fra Carl.Tusk (fra nordtysk, Tusch) betyder et bytte. Samme ord som i "tuskhandel".

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

09.11.2016

Skreven d. 9.11.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Nu atter et lille Livstejn. Posten har været sperret, saa jeg ikke har kundet skrive, vi har havdt en kortere Køretour med Bahen men ender snart paa samme Sted som vi gik ud fra, ellers har jeg det meget godt, nu kommer Carl jo ogsaa snart. Kærlig Hilsen Din egen Georg.En Bah (вагон) er en russisk vogn.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.11.2016

Skreven d. 5.11.16.

Kære elskede lille Mie!

Nu min kæreste lille Pige nu er det nok snart paa Tide at jeg faar givet et lil­le Livstejn fra mig. Jeg sidder her med min Gruppe indkvarteret hos en Panje lunt og godt inden Døre. Vi er plusselig kommen ud af Kampfronten og har marcheret et par Dage tilbage hvorhen udbekjendt vi var glade da vi bleve afløste da det var en ussel og svære Stilling vi laa i. Min hjærteligste Tak for Pakken med Æggene som jeg stegte de 3 af i Skyttergraven, og da vi plusselig kom bort drak jeg de to andre raa, saa jeg havde noget at staa imod med paa Marchen om Natten. Kl. 3 om Morgenen var vi i Kvarter. Du kan ellers tro vi har noget at slæbe paa nu om Vin­teren og Remmene trykker sig ordentlig ned i Skulderne. Ogsaa min hjærteligste Tak for dine kære Breve, det glæder mig at du har faaet Indbydelsen fra Carl og jeg tænker i har havde det rart sammen i Jolderup han har jo vist fortalt dig me­get om hvorledes vi her lever og har det sammen, jeg havde nok havdt lyst til u­synlig at sitte og høre til, dog endnu havde jeg hellere selv siddet ved din Si­de og lagt min Arm om dig og trykket dig til mit Bryst, og kærtejnet min lille Bondepige, nu har man i 5 Maaneder ingen Civiliserede Mennesker seet, og man kan nesten ikke huske hvorledes man skal omgaas saadanne. Krigen setter ogsaa sine Spaar paa os tror jeg, man bliver haard ja man kan nesten sige raa, dog haabent­lig taber man disse Egenskaber naar man atter kommer hjem, dog i Førstningen tæn­ker jeg nok at i kan merke Krigeren i os? Ja man lever sig saadan ind i Krigsli­vet at man føler sig hjemme der, efter min Mening er det ogsaa bedst saaledes, for naar man altid skulde gaa med Hovedet fuld af Hjemvedstanker, saa motte man jo blive helt forrykt her, derfor er Soldaterlivet mig Liv og Lyst, ja jeg maa sige at jeg kun grumme lidt tænker paa min Bedrift derhjemme, saa gaar det aller­bedst, og Tiden iler saaledes saa hurtig og vi nermer os saaledes ogsaa Krigens Afslutning, saa vi atter med al vor Kraft og Omtanke atter kan kaste os hen i vor Gerning i Hjemmet, og saa vil du være den første jeg tænker paa, for at føre dig Hjem som min kære lille Kone. Indtilda forbliver jeg din egen tro Georg.Panje er en tysk betegnelse for russisk/østeuropæisk bonde. Georg bruger generelt betegnelsen om del lokale befolkning i Østeuropa.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

04.11.2016

Skreven d. 4.11.16.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for Pakkerne med Smør Kød og Skjorte alt godt ankommen, vi er nu atter paa March, ellers har jeg det godt er sund og rask osm en Fisk i Van­det. Vi er indkvarteret i en Panjebude, hvor jeg har varmet mig Kjødet og faaet mig en god Aftensmad. I Kærlighed Din tro Søn Georg.En Panjebude er et russisk bondehus.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

28.10.2016

Skreven d. 28.10.16.

Min kære elskede Mie!

See jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende, det siger vor kære Herre og Frelser, og det kan vi trygt stole paa, ogsaa er dette Ord for mig i denne Tid da vi nu atter er kommen i Stilling, og det i det mest omskrevne Hjørne, dog det la­der til at det nu er lidt mere rolig, men livlig gaar det endnu til her, saa vi kan nok vise hvad vi har lært, det har kostet meget Blod her, det vise Alting hen til, dog Herren er ogsaa her tilstede, og visker mig til, vær frimodig vær mandlig og vær stærk, og Hjertet bliver stille for ham i Hjertets fulde hengivenhed og kan synge som du mig føre gaar jeg glad dig har jeg ved min Side. Ja Jesus være takket for hans fuldbragte Forsoningsværk og at vi kan komme til ham med al vor Synd og Brøde. See her, her staar jeg Arme fortjente Verdens-Ris, min Gud dig dog for­barme din Naades-Glimt mig vis, og han saa siger, vær frimodig alle dine Synder ere dig forladne, for Jesu Christi Skyld, gaar bort med Fred. Ja det giver en stil­le, dyb og inderlig Fred i Troens fulde tilejnelse af syndsforladelsens Naade, ja jeg seer Døden rolig i øjnene i den fulde Overbevisning at hverken Død ej heller Dom ej heller Fyrstendømmer og Magter kan formaa at skille mig ved den Kærlighed i Christus Jesus vor Herre, hvilken herlig Stilling har dog en benaadet Synder, Bør­nekaar og Arveret til Himlens Herligheder, saam han tager i eje naar han skilles ud fra denne Jammerdal. Ja kære Mie, lad os øve os i det, i Hjertets fulde hengi­venhed at lægge os over i hvor kære Frelsers Arme. Jeg har det ellers godt, er sund og rask og i beste velgaaende. Min hjerteligste Tak for den gode Pakke med Pølse og Flesk som kom mig pregtig tilgode, da jeg havde rent Bord, det blev ikke til noget med vor Rejse kun lidt længere til venstre. Det er et veldig Smøre her saa man nesten bliver siddende fast med Støvlerne og hvad det vil sige her paa Vol­hyniens Veje, det ved kun den der har været med dertil, derfor om du vilde besøge mig, saa maa du ikke komme i Silke Sko, og tag heller ikke det bedste Tøj paa, da du kan gaa den risiko at glide om i Pløderet, som jeg hin Aften, jeg vist har for­talt dig om, og i Grøften kunde du smøre dig til paa Siderne altsaa du seer der er mange Vanskeligheder at overvinde inden du naar saa vidt at kikke ind til mig, og naar du kom saa vit, naa, jeg vilde jo ikke gjerne see det Ansigt her skal du, min kære G. bo? Dog kære Mie jeg er saa lykkelig og tilfreds, som et Menneske kan være paa Guds vide Jord. Saa en kærlig Hilsen fra din lykkelige Brudgom Georg.See jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende er et citat fra dåbsbefalingen i

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

25.10.2016

Skreven d. 25.10.16.

Min kære lille Mie!

Min varmeste Tak for dine 2 kære Breve som jeg modtog idag sammen med Brev og Kort fra Marie Festersen og Cesilie Knudsen og 2 Hejmdal, saa jeg har noget at lese, og fra P. Nielsen et Brev dog det værste er at faa Tid dertil om Dagen og om Aftenen er det knap med Lys, vi er foreløbig et rigtig Arbejdskomp. og du kan tro det giver en glubende Apetit da det begynder at blive kold, man maa dele sig Brødet ind ellers slaar det ikke til, det giver ellers 3LB hveranden Dag, men den tynde Suppe vi faar stopper ikke meget, der er dem som spiser deres Brød den før­ste Dag, og den anden Dag slikker de paa Tommelfingeren, dann kriegen sie Kohlendampf, mig hjelper det jo meget at jeg saa trolig bliver forsørget af eder i Kære der­hjemme i denne Tid spiser jeg ellers ogsaa tørt Brød, men det ligger vel ved Pos­ten da vi er bleven forsat til en anden Division da jeg i de siste 10 Dage ingen Pakker har faaet, undtagen den gode Kage fra dig, det er jo ikke saa slemt naar man blot er sund saa glider det ned som Skinkebrød, i maa vist ogsaa snart begynde dermed? da jeg seer i Bladet at Smørkortet ogsaa er indført i Tønder Kres, saa er det nok om, at du ikke for Brug for mit Resept (Klapstulle mit Brott)? Du skul­de bare see hvor fint vi har gjort det her med Anlæg foran Understænderne, vi er nu saavidt ferdig dermed. Igaareftermiddag kørte Carl paa Orlov, og jeg sendte en frisk Hilsen med hjem til dig min lille søde Missen, jeg glæder mig meget paa Carls Vejne du skulde bare see hvor han fik pakket i en Fart da han først fik det at vide et par Minutter før han skulde afsted. Da vi kom ud af den gamle Stilling havde vi et par gode Dage i Gorochow, hvor vi kunde kjøbe Spisevarer, jeg kjøbte et LB Ost, det kostede kun 5 M, o.s.v. det spiller hos os ingen Rolle naar vi blot kan faa noget. Arbeide havde vi nok der, da vi gravede en Markbane ud, dog plusselig kom vi bort der og ligger nu i Egnen hvor Andreas ligger hvad er hans Adr. da jeg ikke har den mere, moske kunde vi træffe hinanden, dog inden jeg faar Adr. er vi vel længst over alle Bjerge. Kampene har ladt efter her og det er nu mere rolig, det er jo ellers i det rigtige Hjørne. Lusene gør os megen Besvær, da man nesten ingen rolig Time har for det Pak, vi skulde have været af med dem Dagen efter vi kom bort fra G. og nu sidder vi her med dem, forskjellige har i Tusindvis af Ægene saa det kan blive rart naar vi bliver længe her, de æder os levende op - der er ansat en Time om Dagen til at fange Lus, saa trækker vi os nøgne ud, ude i Skoven og saa begynder Knækkemaskinen, det er et koldt Arbeide. Saa, nu har jeg pasiaret lidt med dig i Formiddag, haabendlig har du ikke sveden Middagsmaden, saa Karlene maa sige Die Köchin ist Braut

Din, paa dig i Kærlighed tænkende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

23.10.2016

Skreven d. 23.10.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Mie!

I Middag et lille Livstejn jeg har det godt og haaber det samme om dig. Carl kører vistnok paa Orlov med det første han kommer vistnok til Jolderup med sin Kæreste saa kan du jo besøge dem der, Carl vil skrive dig naar de kommer, han er kommen til Kamp i December, saa kan du jo rejne ud naar jeg kommer. Landmændene har ikke synderlig stor Forret her. Det er jo smukt at køre paa Orlov, men der er den Ting ved det, at man atter skal bort, og det er ikke smukt her fra Felten, smuksent var det om det hele havde en Ende, og vi kunde blive helt Hjemme hos eder. Posten kommer lidt uregelmæsig jeg har ikke hørt fra dig i den siste Tid, jo dog, Tak for den gode Kage som har smagt mig meget godt. Saa de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.En gang i fremtiden - 37 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Werners fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

21.10.2016

Skreven d. 21.10.16.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie!

Idag et lille Livstejn. Vi er nu saa vit ferdig med vor Understænder, at vi kan blive underbragte, det er ogsaa godt da det idag er en øsendes Rejn, det begjyn­der at blive koldt, den første Snee har vi allerede haft, ellers har jeg det godt og er sund og rask. Hvis du atter lider af din gamle Sygdom maa du ubetinget søge Lægehjælp, gjør det for min Skyld, jeg beder dig derom. Carl og Hugo har det og­saa godt de lader hilse. Saa de kærligste Hilsener og Kys, din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.10.2016

Den 18.10.16.

Feldpostbrief.
Min kære lille Pige!

I Frühstückspausen et par Ord til dig, vi arbeider saa vi staa paa Hovedet derwed, en Understand har vi ferdig der gaar 60 Mand ind, og naar vi faar Ild saa smutter vi derne hele Komp gaar derind saa kan du nok tænke dig at det er nogle ordentlige Holler vi laver, Egetræ har vi nok af, da vi ligger i en Egeskov, som Volhy­nien er rig paa, det gode Skinke kommer mig prægtig tilgode her. Tak for dine kære Breve, det Brev du skrev om har jeg ikke faaet, jeg er nu nysgjærrig maaske kommer det, saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

17.10.2016

Geschrieben, den 17.10.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Et lille Livstejn da du hører kun lidt. Har igaar tabt fem Mand af min Gruppe jeg blev reddet som ved et Under ellers alt vel Tak for Pakken med Gamascherne. Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Aften d. 17.10.16.

Feldpostbrief.
Min kære Mie.

Mit skriven bliver ikke til meget i denne Tid, da jeg hverken har Tid og Lejlig­hed dertil. Jeg ligger her hvor Andreas ligger dog i Reserve vi bygger Understen­der. Igaar havde vi en Fuldtræffer i vort Komp. den slog ned mellem Teltene, jeg var med min Gr. ved at samle Blade, nu kan jeg see Guds Førelse , jeg gjør ellers ikke noget, men da tog jeg en lille Armfuld og gik dermed til Understanden da kom­mer Uhyret og slaar ned hvor jeg stod, en af min Gru. var død to haard saaret og to let, desforuden fem andre saaret og en Død. Døden lurer allevejne paa os, dog i Herrens Haand er vi bjerget. Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

14.10.2016

Skreven d. 14.10.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie.

Idag et lille Livstejn, da jeg er lidt vidtløftig i denne Tid og befinder mig paa Vandring maa du jo tage til takke med de faa Linier jeg sender, der er ofte mere deri som i et langt Brev, men jeg ved jo du trækker Breve for? Tak for alle de kære Breve du sender, det glæder mig altid at høre nyt og godt fra min Kæreste. Herren bevare os og lader sit Ansigt lyse over os og gave os sin Fred, det glæder mig at i havde det rart i Ravit, saa de kærligste Hilsener sender dig din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

10.10.2016

Geschrieben d. 10.10.16

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for Pakken med Kakes, de smager storartet. Fødselsdagssiga­rerne har jeg faaet, og jeg har røget dem med velbehag, har jeg ikke takket for dem. Nu skal jeg hen og gjøre mig ferdig til Kirke derfor de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

08.10.2016

Skreven d. 8.10.16.

Kære lille Mie!

Søndagaften et par Ord. Vi ligger nu bag Fronten en 12 Klm, det gaar vel snart videre. Idag har vi arbeidet paa en Vej fra 1/47-11. Kl brød der Ild ud i vort Kvarter, 4 Komp. saa vi motte løbe tilbage og slukke, dog det hjalp ikke meget da vi havde stærk Storm og alle Hütter med Straatag, og der brendte derfor en masse Huse af. Herren være takket at mit Kvarter er bleven staaende det havde jo ikke været saa rart naar alle ens Sager var brænte. Du kan see vi har i Dag ikke havdt saa rolig en Søndag, og du maa tilgive naar jeg ikke har megen Lyst til at skrive, men da jeg idag har faaet de 2 kære Breve fra dig og saa kunde jeg dog ikke lade være. Jeg maa sige dig af Hjærtet at dine siste Breve har gjort mig uendelig godt, saadan kan jeg lide dig, det er ret Breve for en kæmpende Kriger. Dit Spørgsmaal vil jeg besvare dig naar jeg har bedre Ro og Lejlihed da vi her bor 40 Mand i et Hus, et Værelse har vi at bo i og et at sove i, saa kan du tænke dig at der ikke er megen Ro. Vi er nu paa Vandring og hvor vi ender henne det er et Spørgsmaalstejn mig er det lige meget du ved jo nok at jeg tager kun en Dag af Gangen og beder Her­ren om at lægge alt tilrette efter sit vise Raa, og saa føler jeg mig lykkelig i hans Varetægt. Du kan ellers tro at jeg er bleven forsørget med Uldentøj en Svitter et Sjal, Pulsvarmere og den gode Hovebeskytter som jeg tror du lavede til mig sis­te Vinter? har jeg modtaget fra min kære Moder igaar det var ogsaa paa tide da det begynder at blive koldt, jeg vil nu slutte da jeg begynder at fryse da vi ingen Glas har i Vinduerne, og vi maa ikke tende Ild i Skorstenen. Saa min kærligste Søndagshilsen fra din tro Kriger Georg.

Carl lader ogsaa hilse.

Mie har skrevet datoen 'd. 2.9.16. mon det snart kommer igjen.'
Hertil svarer Georg: nu seer jeg hvad du her skriver, det kommer hurtig?Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.10.2016

Skreven d. 5.10.16.

Min kære lille Mie.

I en fart et par Ord, vi er nu atter i Stilling og har i de første Dage meget at bestille, hvorlænge vi bliver her er meget ubestemt, vi har længe skuldet være bort, men det bliver altid udsadt, vi ønsker slet ikke at komme bort da det gaar os meget godt her. Tak for dine Breve som har glædet mig meget, seer at du ogsaa har det godt, men meget Arbeide, som giver god Sundhed, og gjør Sindet frisk og glad. Carl og jeg var med hinanden paa Patrouille, dog det er han ikke god til, da han har daarlige øjne og kan ikke see om Natten, han kan heller ikke godt finde tilbage fra Lytter­posten gjennem Piktraadsforhindringerne om Natten han kjender jo heller ikke rigtig Stillingen endnu. Vi har det meget rart sammen, jeg havde gjerne havdt ham liggen­de hos mig i min Understand, men jeg har faaet en Untffz til Sovekammerat, han er Groveuntffz, et net Menneske, det er ikke den samme som sist, ham skulde jeg hilse dig fra. Nu begynder de og gør sig ferdig til at hente Mad derfor maa jeg skynde mig til Slutningen. Du er dog min eneste søde lille Pige som mine Tanker dvæler hos hver Dag og jeg glæder mig til at vi atter forstaa hinanden, og jeg giver dig derfor mit allersødeste Kys og den aller kærligste Hilsen som Pant derpaa.

Din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

01.10.2016

Skreven d. 1.10.16.

Min kære lille Mie!

Min kærligste Søndagshilsen til at begynde med, der er idag atter noget igang til venstre for os hvor Kanonerne buldrer ud i et, det er nemlig der som du læser om i Avisen, vi ligger West-Sydvestfor. Vi har i den Tid vi ligger her ikke en eneste Saaret eller Død, dog det er ikke saadan at der ikke falder et eneste Skud det har kun været i den Tid jeg har skreven, af og til fa ar vi dog at vide at der er i Krig, ellers blev man jo for Kalhasig, dog ellers har jeg det meget og ønsker slet ikke at have det bædre i Krigen. Igaar aftes kan du ellers tro vi bleve vaade vi var henne at skanse, men er nu atter tørre.

Igaar ved Lønningen fik Carl en ordendlig Cigar fordi han havde skreven dansk paa et Kort, mine maa han vel ikke have seet endnu, ellers skal jeg vel til at skrive tysk nu, saa vil du faa noget at rette paa hos mig, da jeg skriver mange Fejl. Hav­de idag 2 smukke Breve fra Søster Tinne og Pastor Nielsen. Tinnes var en Beskrivelse om Rejsen til Schneidermühe og om Avskeden fra hendes kære Mand, som nu er i Frankrig, efter hendes Skriven tager hun det paa den rette Maade, ogsaa havde jeg idag 2 Pakker fra Moder. Min hjærteligste Tak for den gode Pakke med Kager og Flesk som jeg modtog i Forgaars, det kom lige tilpas da jeg ikke havde mere at stege Kar­tofler i ogsaa min hjærteligste Tak min kære Mie for dit kære Brev fra igaar som jeg var meget glad ved. Carl har ogsaa sommetider et lille Røvt med sin Kæreste, ja i to ligner hinanden meget i eders Breve, og jeg havde nok Lyst til at i lærte hin­anden at kjende, det er morsomt at høre de samme Udtalelser fra en anden, men Carl han siger jo Kvinderne har det alle ligedan, har han ret? Nu maa du undskylde naar jag ikke har truffet Linierne da jeg ikke har kundet see dem, at jeg ikke blev ferdig med Brevet før Køkkenet kom, ligger deri, at vi matte træde an til Lønning, vi har i den siste Uge faaet 20 M, det er dog helt godt ikke?

Saa til Slut lad dig omfavne og kysse af din haarde Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

29.09.2016

Den 29.9.16.

Feldpostkarte.
Hermed Honingdosen tilbage. Min hjærteligste Tak. Honningen smagte storartet. Vi kan ingen Pakker sende mere, sender dig denne ad en anden Vej. Saa min kær­ligste Hilsen

Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

26.09.2016

Den 26.9.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Vi er lige kommen fra Tjeneste og vil jeg nu sende et lille Livstejn med da Køkkenet er her. Om Aftenen har vi Arbeidstjeneste, saa vi har nok at bestille, men jeg har det ellers meget godt, ogsaa glædede det mig atter efter længere Ven­tetid at faa gode Efterretninger fra dig. Du skal have mange Tak senere et Brev derom.

Din tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

24.09.2016

Skreven d. 24.9.16.

Feldpostbrief.
Min kære lille Mie!

Paa Grund af Mangel paa Skrivepapir idag et Brevkort. Min hjærteligste Tak for den gode Honning som smager udmerket, Du har nok meget travlt i disse Dage? Jeg er endnu altid her i Skoven, i forgaars var vi nede at blive vores Lus kvit og fik et varmt Dampbad, og du kan tro vi svedte ordendlig, vor Mave kunde vi faa rigelig forsørget der, da Jøderne skjenkede Tee og solgte Kager. Jeg fortærede minst for en 10 Marker, det kan du vel ikke begribe? saa besørgede jeg mig ogsaa grønne Rei­neklauden og Stikkelsber (henkogte) Chokolade, Kakes og Tobak, men som allerede er forsvunden i en hungrig Mave. Carl spiser jo ogsaa med i denne Tid, da han staar paa det skjæve med Posten, fordi han har været vidtløftig, dog nu bliver han atter benaadet af Posten med Breve. Vi har det ellers meget rart sammen, jeg er jo hans Korporal, saa han maa jo lystre mig, jeg maa have ham i Ørene da han gjerne vil nappe af sin Eiserne-Bestand (Tvebak) og som jeg er foransvarlig for, ellers gaar alt godt og vi er sunde og raske. De kærligste Hilsener og Kys, din Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

23.09.2016

d.23.9.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Endnu et lille Livstejn fra din Georg da vi sansynligvis kommer bort i Aften, ellers har jeg det meget godt og haaber det samme om dig min søde Lille.

Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

21.09.2016

Skreven d. 21.9.16.

Min kære elskede Mie!

Dybt helder Aaret i sin Gang, snart ødes Eng og Lund. Far vel med al din Lyst og Sang, du korte Sommerstund. Medfølgende et Tejn derpaa, men jeg finder det dog me­get smukt og beder dig om at opbevare det som et Minde fra den Tid jeg har tilbragt her i Volhymiens Egeskove.

Lær mig o Skov at visne glad som sent i Høst dit gule Blad et bedre Foraar kommer! Der grønt mit Træ skal herlig staa og sine dybe Rødder slaa i Evighedens Sommer. Og det siste Vers i denne Sang Du som fra Skyen smiler hist min Herre Frelser Jesus Christ lær mig at tving Sorgen. Sving for mig Haabet grønne Flag, Langfredag var en Bitter Dag men skjøn var Poskemorgen. Om ogsaa du synes i denne Tid at du ikke kan være rigtig glad eller ikke tør vove det, saa kan du dog have et stille Glæde i dit Indre om ogsaa adskillelsens Smerte trykker dit Hjerte, da vi Guds Børn har det forud for Verden: Glæder eder i Herren altid atter siger jeg eder glæder eder eders Hjerte forferdes ikke tror paa mig og tror paa ham. Alt hernede er Forgænge­lighed som vi ogsaa saa tydelig seer nu i denne Tid ude i Naturen og ogsaa her paa Slagmarken. Men saafremt vi ejer Livet i Gud saa døer vi kun for atter at leve i al Evighed sammen med ham som her vi troede paa og gjensynets Glæde der, vil forøge Loven og Takken til vor felles Frelser.

Igaar var vi nær kommen til Forsterkning til, Navnet begynder med de Andre som vi har i Stalden og saa et pischi ved Enden, du vil have læst det i Avisen sikkert, dog Herren magede det saadan at det ikke gjordes behov, der skal det see skrekke­lig ud. Carl er lige lige ved at Luse sig, og smed mig en herhen paa Brevet som jeg dræbte og nu sender dig med, saa kan du see størelsen, vi har det storartet sammen. Tak for Kortet som jeg modtog idag, ogsaa jeg glæder mig til at Peter nu atter er rask, ogsaa tak for Brevet igaar, det lader jo til at Danmark holder sig rolig, og vi vil bede Herren om at forskaane os for Krigen. Jeg har det meget godt, som jeg med Glæde ogsaa hører fra dig. Ja min elskede lille Bondepige jeg maa respektere dig, at du saa flittit hjælper med i Høsten, det kan jeg nok lide og det er sund Arbeide som giver Mod og Lyst og fordriver sørgmodige Tanker, hvor er der ikke mangt en Bondepige som i denne Tid ogsaa maa sætte deres Kræfter ind for Fædrelan­det, og som kræver selvfornegtelse. Ja min Kæreste, med Glæde sætter vi alle vore Kræfter ind for det Store og Hele, for at opnaa en sejerrig Fred, at vi kan komme hjem og løse eder af.

Intilda forbliver jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

I dette brev leger Georg "gætteleg" med et stednavn. Fra et senere brev ved vi, at han på et tidspunkt har været et sted, han kalder Swinjuchi, måske er det det, han referer til. Det store slag den 20. september foregik dog iflg. historiebøgerne ved Stokhod som ligger mellem Kovel og Luts'k, det område af Wolhynien som Georg formodentlig befandt sig i.

Lyt til Dybt hælder året i sin gang.

20.09.2016

Den 20.9.16.

Feldpostkarte.
Kærlig Hilsen fra Felten jeg har det godt.
Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.09.2016

Skreven d. 18.9.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Du undrer dig vist over at du ikke har hørt fra mig i de siste Dage, vi er nemlig draget ud af hvor gamle Bolig og bor nu foreløbig i Skoven, hvad der nu paserer os er os udbekjendt, der bliver allehaande pludret om at komme bort, hvorhen kan du omtrent raade, jeg maa nemlig ikke skrive saadan men da det er Dansk kan der jo ingen læse det her, naar du nu intet hører fra mig, saa behøver du ikke at være ængstelig for mig. Carl er nu her og er bleven min Gruppe tildelt. Vi glæder os begge dertil, fik nu lige en Stor Kuvert saa sender jeg dig den anden Skitze. Kærlig Hilsen og Kys din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

15.09.2016

Rusland d. 15.9.16.

Min sødeste lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine 2 Breve. fra den 8 og 4de, siste havde først været hos Res Regt 208, da du har tilbøjelighed til at lave en 4 som har lighed med en 8. Idag har jeg havdt mine Fødselsdagspakker hjemme fra som glædede mig meget, paa min Fødselsdag havde jeg det rolig og godt, og der var ingen som forstyrrede mig i min Søvn som siste Aar, da jeg laa i min gode Seng derhjemme i Ravit, og i Kære om Morgenen, bragte mig et Stentchen og jeg husker tydelig da du kom ind og gav mig Fødselsdagskysset. husker du? Untffz. er jeg nu atter løs, da han er til­bage og gjør et Kursus med jeg har nu atter min Kok liggende hos mig. Igaaraftes gav det stugte Kartofler og Stangenspargel, som jeg havde købt ved Kantinen i Dose 2,10 som smagte helt udmerket, forleden havde jeg Rosenkaal Kartofler har vi nok af, da vi ligger i en Kartoffelmark og du kan tro vi gjør flittig brug deraf baa­de Morgen og Aften. Lys tror jeg at jeg kan faa mere af her som i derhjemme der­for behøver du ike at sende jeg har i de siste 14 Dage Kjøbt 30 Styk, hvoraf jeg endnu har 8. men 1 Lys holder nesten kun en Nat. Nu er det Aften og jeg har lige spist Mellemmad Smørrebrød med Blodpølse paa og Mineral-Vand, det var vor Menasch for iaften, hveranden Aften gives det Menasch, saadan siger Kammerat Østreich, og hveranden Middag Rødvin 2-3 Mand en Flaske. Ja min Kæreste du tænker vist "han le­ver ellers ikke daarlig" det gjør vi heller ikke i denne Tid og du kan ogsaa tro jeg seer meget godt ud. jeg faar nesten 3doppelt Hage, og en lille Borgermester­mave, saa min trøje sidder helt stram nu. Arbeide behøver jeg jo ikke, jeg har kun at komandere og vise an, naturlig maa jeg jo altid være paa Benene, baade den første og den siste, men det strenger jo ikke an, jeg kommer overhovedet meget godt ud af det med mine Folk. som du vel ogsaa har kundet see af deres Skriven. Du spør­ger om jeg ogsaa har Lus, ja det kan du tro, imorgen fangede jeg 6 tykke og fede Oldemødre, de havde nemlig forstyrret mig i min Ro, de løb nemlig med deres skarb beslaaede Ben frem og tilbage over min Mave og af og til bed de sig fast saa jeg hoppede, der er dem der har krasset sig, saa deres Krop er fuld af Saarstrimer, saa du kan tænke dig at det er ikke til at lee af, det er en stor Plage, Offz. har lige saa mange som vi, da ren Vask heller ikke hjælper. Nu er du vel kjed af den Lushis­torie og jeg slutter derfor med et kærlig Kys, og Hilsen fra din egen tro Georg.

Medfølgende, lidt Haandarbeide fra Skyttergraven.Menasch (eller Menage): østrigsk for måltid.

Stentchen er formodentlig en lille serenade, altså en fødselsdagssang.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

13.09.2016

Skreven d. 13.9.16.

Min kære lille Mie!

Altsaa fejrer jeg idag min 30 Aars Fødselsdag og jeg kan kun paa denne Dag skue tilbage med Tak til Herren som saa rigelig har velsignet mig paa mit Livs-Gang.

Han har ladet mig vokse op i et lykkelig Hjem, hvor han selv var Hjærte- og Hus­ven, han lod mig tidlig komme hen under Guds Ord i Søndagsskolen hvorfra jeg har mine smukkeste Barndomsminder, og i mit Ungdoms første Vaar gav han mig Naade til, at overgive mig med al min Synd, i hans tilgivende Frelserarme, og i min Ungdom er jeg bleven rig velsignet af ham. Ogsaa i den Tid af min Ungdom da jeg merkede Dragelsen mod det andet Kjøn og søgte efter min Mage, da har han visket mig til, forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær, og han har ikke ladet mig bliver beskjemmet, men forunderlig lagt alt tilrette, dengang jeg fandt min Julerose dernede i Haderslev. Ja min kæreste Mie ogsaa i den Tid vi har kjendt hinanden har det været vort højeste Ønske, at vor kære Frelser motte være vor Fø­rer og Leder, naar vi ogsaa har vandret i Svaghed, saa har han dog baaret over med os, Vi have ikke en Ypperstepræst som ej kan have Medlidenhed med vore Skrø­beligheder. Efterdi han led og selv blev fristet, kan han komme dem til Hjælp som fristes. Og serdeles nu i denne Krigstid, har vi merket hans bevarende Nærhed og igjennem Farer, Nød og Savn har hen hjulpet herlig igjennem og vi maa paa denne Dag med tilbedende Tak synge. Du Soles Sol fra Betlehem, hav Tak og Lov og Pris for hvert et Glimt fra Lysets Hjem og fra dit Paradis. Dog ogsaa paa denne Dag gaar Tankerne ud i Fremtiden, og spørger: hvad vil den bringe? men jeg tror det er godt for os kære Mie at vi i denne Sag ikke kan see ind i Fremtiden, da er det bedst, blindt at overgive sig til Faderens Førelse, som vi ogsaa synger saa herlig om i Salmen, Han som har hjulpet hidindtil, han hjælper og herefter, læs denne Sal­me igjennem, og saa den herlige Salme Jeg gaar i Fare hvor jeg gaar har jeg tænkt meget paa, den har været mig til Velsignelse. Jeg gaar med Jesus hvor jeg gaar, motte det altid være vort Løsen. Nu til Slut min Hjærteligste Fødselsdagstak og de kærligste Hilsender og Kys fra din egen Georg.

Hils alle de kære hjemme i Quorp.Forlyst dig i Herren saa skal han give dig dit Hjærtes Begjær er et citat fra
Du Soles Sol fra Bethlehem... stammer fra salmen I østen stiger solen op. Lyt til starten af salmen på en sønderjysk melodi.


Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Skreven den 13.9.16.

Fe1dpostkarte.
Kære Mie!

De første 2 Timer af min Fødselsdag har jeg tilbragt paa Patrouille. Kl er nu 2 og jeg er lige kommen tilbage og har faaet mig et Stykke af din Kage med Vin til. Min Hjærteligste Tak for Fødselsdagspakkerne, det smager mig alt meget godt. Nu gaar jeg hen at sove lidt naar det bliver Dag skriver jeg et Brev, havde ogsaa Fødselsdagsbrev fra Moder, Peter og Tinne Ravit og fra Moder og Peter Borrig ikke at glæmme fra dig, min sødeste lille Mie. Saa et kærlig Godmorgen-kys fra dit Fødselsdagsbarn Georg Knudsen.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

11.09.2016

Rusland d. 11.9.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Mie.

Min hjærteligste Tak for Ægene, og Lys. Ægene havde hold sig godt og var ikke gaa­ede itu, ogsaa Tak for dine 2 kære Breve fra 3. og 6. det siste, Fødselsdagsbrevet takker jeg særelig for, og alt godt som du ønsker mig til min Fødselsdag og i Frem­tiden. Hvad Orloven angaar har jeg forlængst givet en Ansøgning ind til Komp. Faar jeg Orlov saa glæder jeg mig, og faar jeg ingen, som jeg jo antager, saa glæder jeg mig ogsaa dertil. Mine Grundsætninger vil du jo vist snart kjende i den henseende. Det er det eneste der hjælper at jeg er Landmand, ellers er der dem som er her 10-11 Maaneder og de kører først nu. Jeg har gjort hvad jeg kan, og Resten overgiver jeg til Herren. Jeg ønskede at indbyde dig til Fødselsdag, om du kommer, skal du faa det godt hos os. Saa en kærlig Hilsen og Kys, fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

09.09.2016

Rusland, d. 9.9.16.

Min søde lille Mie!

En Hjælp i Angsten prøvet tilfulde. Et herlig Ord af Psalmisten, passende paa vor Tid hvor vi saa tit erfarer Sandheden af dette Ord, ja Herren har aldrig ladet os til Skamme men altid hjulpet os i rette Tid, naar vi kalte paa ham, han vil ogsaa føre os med sikker Haand ud af denne trængslernes Tid, lutret som i Ilden, i hans Haand overgiver vi os trygt, han vil danne Hjerterne som Leerkar til sin Ære. Ja min kæreste Mie det er saa trygt at vide sig berget og frelst gjennem Farer, i Frelserens gjennemborede Hænder.
Det er Aften Kl ½9 og du sidder moske ogsaa og skriver til mig, din Kærest du tænker dig saa langt i det fjerne Østen dog du maa tænke til Syd-Øst da Retningen ikke er rigtig mod øst som du antager. Og jeg sidder her i min Understand ved et Tællelys, og lader mine Tanker dvæle i dit nye smukke Hjem, og Tankerne gaar fra den ene Stue i den anden og tilsist, bliver de staaende ved Husmoderen og der senker de sig ned i dennes fatasifulde Drømmeverden, og dvæler med Samme ved de dejlige Fortidsminder og gaar med paa jagt efter Fremtidens Trylleverden for der at grunde en lille Verden for sig, de bygge Bro fra Sulami til Sulamit. Ja min Søde, vi gaar ofte vidt i Tankerne. Mennesket vælger sin Vej, men Gud stafester dets Gang, og det er godt vi ved det, og vi kan synge: Befal du dine Veje og al din Hjertesorg, til hans trofaste Pleje som bor i Himlens Borg, han som kan Stormen bin­de og lede Bølgen blaa han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa. Nu er Kl 9 og jeg har Tjeneste i Aften til elleve, saa bagefter Slutning. Søndag Morgen d. 10. Sep. først min allerbedste Søndagshilsen sender jeg dig indhyllet i Søndagmorgens Solstraaler. Krigsskueplassen ligger foran mig i herlig Søndagsro alt er tyst og stille ikke et Skud falder det er Fred i Krigen. Hvor er en saadan Søndagmorgen skjøn der er noget fredfyldt over den, og den vækker højtidelige Tanker her i Skyt­tergraven, og Tankerne gaar uvilkaarlig til ham som paa en Søndagmorgen stod op af Graven. Jeg lever ogsaa i skulde leve. Nu er Frelserværket fuldtud tilvejebragt for alle i Synd faldne Mennesker, som begjærer Frihed til at indgaa i Helligdommen ved mit Blod.

Hvad sagde du til mit siste Brev? tænker at du har forstaaet det og hvad siger du om dette, forstaar du mig egentlig rigtig? Din i Kærlighed tro hengivne Kriger, Georg.


En Hjælp i Angsten prøvet tilfulde er et citat fra
Sulamit er nævnt i
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

07.09.2016

Russland d. 7.9.16.

Min sødeste lille Pige!

Min hjærteligste Tak for dine 2 kære Breve, som jeg modtog igaar og for Kortet fra idag. Igaar fik jeg ikke skreven til dig, du maa endelig ikke tro, min kære Mie at det er slægenhed, men jeg kan merke at du ikke rigtig forstaar min Gjerning og Livet i Skyttergraven, heller ikke saa underlig, da en som ikke har gordt det med neppe kan sætte sig ind deri, men tro mig, hvis man vilde tage det nøje saa havde man ikke megen Fritid, og den Fritid vi har benytter man mest til at sove i. Og saa vil jeg gjerne skrive dig min Mening, jeg synes du klager dig alt formeget for at faa mig hjem, og fordi Krigen drager sig saadan i Lengden, jeg seer noget sygelig deri noget blødagtig, det er noget deri som ikke passer for en Kriger som maa aus­halten und durchhalten, d. 8.9. nok ved jeg, det Tryk som hviler over eder i denne Tid, da hedder det ogsaa for eder i Kære, tab ikke Modet og velt din Vej paa Herren og forlad dig paa ham han skal gjøre det, det er det vi skal have i Tanken. Gud staar ved Roret og han tillader ikke mere end der er til vort Gavn og Vel, det maa vi betænke, og derfor bliver stille for Gud, du maa tro min kære Mie jeg har og­saa havdt disse Tanker, dengang da jeg af Slaphed og Anstrengelse var nær ved at synke sammen, du vil ogsaa have merket det den Gang, men da motte jeg byde al min Villies Kraft sammen og bede Gud om at holde ud, og han har forunderlig hjulpet mig igjennem, og det er min Bøn til Gud at han ogsaa vil hjælpe dig igjennem, min kære­ste Mie.

Nu maa jeg slutte da Brevet gaar med til Køkkenet og beder dig, undskylde min Slægenhed! derfor forbliver jeg dog din egen tro Georg.Slægenhed - dovenskab. Kilde (og udtale) på Alsingergildet - http://www.alsingergildet.dk/ordbog.asp?vis=s

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

05.09.2016

Rusland d. 5.9.16.

Min kære elskede Mie!

Idag den 5 Sep, er en vigtig Mindedag for mig, og den Dag vil jeg aldrig kunde glæmme da jeg laa dernede ved Luneville med sønderskudt Skulder og de Tanker som der ilede gjennem mit Hove, det var dengang ikke som nu, da stod det alt saa skrek­kelig for en og nu, nu er man saa hærdet, og vant til Krigslivet at det ingen Ind­tryk gjør paa en mere, ja jeg maa nesten vedgaa at i de Timer det gaar værst til i Slaget da er det som om man sporer, einen besonderen Reitz, som du jo naturlig ikke kan forestille dig, kære Mie.

Dog nu tilbage til den 5 Sep, jeg har i Morgen, da jeg havde Gravtjeneste fra 1-3 gaaet den igjennem i mine Tanker, om den Tid var det netop da vi sov paa de haar­de stene, og da det lige var bleven lyst gik vi frem til Storm, naar jeg nu tæn­ker tilbage paa denne Storm saa var den slet ikke slem, jeg har gordt andre med som var 10 Gange værre som den men som sagt, det var den første og da jeg blev saaret har den gort det største Intryk paa mig. Nu er Kl 1/4 12, om denne Tid laa jeg ene der paa Marken i mit Blod og kunde ikke røre mig, da talede Herren et meg­tig Spraag til mig, men gjorde mit Hjærte stille og fuld af Fred. Jeg tænker mig at du ogsaa har gaaet mit Brev igjennem fra denne Dag. Ja min kære Mie hvor har Herren dog ikke været os naadig, og ført os med mild Faderhaand, ogsaa naar vi vare gjenstridige mod ham, har han dog i sin forbarmende Naade, set ned til vor Elendighed, og beskjemmende ymyget os med sin naadige Førelse mod os i Synd sunk­ne Mennesker og atter skjenket os syndsforladelsens Naade, i Christi Blod som har gjort fyldest for alle vore Synder. Ja kære Mie vi vil bede Herren om, at han vil bevare os fra Synden og føre vor Fod paa hans retferdige Veje, som ender sik­kert i Hjemmet deroventil, hvor er vi Mennesker dog nogle underlige Skabninger saa gjennemsyrede af Synden og forblendede af det Onde, at vi derover ikke agter paa Herrens Revselser som vil føre os til det Gode og lede os ind i Saligheden, som denne forferdelige Krig skal tjene til, og naar den opfylder dette Maal saa har den ikke været forgjæves, tros alt Blod som er flydt.

Tænker at høre fra dig idag at du har det godt. Sender dig en tom Pakke, har du faaet Pakken med Breve og Billedet? Vi ligger nu i femte Uge her, og jeg har det meget godt min Kæreste saa du behøver ikke at vær kjed af det for mig, derfor et Kys og en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Vi har nu heller ikke havdt Tøjet af siden vi droge bort fra Potsdam, undtagen naar vi har vekslet Vask. Støvlerne heller ikke, kan du tænke dig det? nesten et fjer­ding Aar. Vi er allesammen skrap lusede, skrekkelig, hvad?


Einen besonderen Reitz kan oversættes til noget i stil med en særlig skønhed.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

01.09.2016

Rusland d. 1 Sep. 1916.

Min kære lille Pige.

Bi efter Herren, vær frimodig og han skal styrke dit Hjerte ja bi efter Herren.

Ja min Kæreste jeg maa nok sende dig dette formanende Ord af Psalmisten, da jeg merker at du bliver utaalmodig sommetider, over at Krigen drager sig i Lengden, og jeg derfor ikke kommer hjem til dig, her er det, det kniber, at bi efter Her­ren, men her skal ovennævnte ord være os til Trøst, vi ved, at en evig Gud er Her­ren, han giver den trætte Kraft og formerer Styrke hos den, som ingen Kræfter har, derfor frit mod, og frygt ikke for Fremtiden. Herren siger: frygt ikke thi jeg er med dig, see dig ikke ængstelig om, thi jeg er din Gud; jeg har styrket dig, ja hjulpet dig, ja holdt dig oppe med min retferdigheds højre Haand, det er en vel­dig Trøst for os i disse urolige Tider som ogsaa truer med at naa hvort Hjems Grænser, dog vi vil bede Herren om at forskaane os for denne Ræssel, om vi kan taale det, dog vi siger! din Vilje ske.

Min hjærteligste Tak for din 2 kære Breve og for den gode Kage, og Lysene. Kagen var saa frisk og god som om den var kommen lige ud af Ovnen, jeg spiste Resten i Morgen til Dovre, paa Brødet. Havde ogsaa en Pake fra Søster Tinne med Kager, og en fra Moder med Smør, har du faaet Pakken med Dosen, og Pakken med Billedet og Brevene? hvad siger du om det? du kan vist ikke kjende mig? Det var jo kjedelig at Konen narrede eder, men hvis du kan faa P. Damgaard's Forlovede saa er du vel bedre kørende det er jo en rask Pige.

Idag for 2 Aar siden fik jeg min Ilddaab, tag min Dagbog og see, hvad jeg har skreven derom. Ja Herrens Naade har været stor mod os i disse 2 Krigsaar, det er os nu forbudt at skrive om hvad der forigaar her, naar det bliver opdaget bliver det strengt straffet, derfor vil du vel ikke faa mere at høre fra mig i den Ret­ning, dog hvis jeg engang skulde komme hjem kan jeg jo fortælle dig mundlig om mine Bedrifter om det intereserer dig.? Jeg har det ellers meget godt nu og bliver tyk og fed i Stillingen her da vi har det rolig, det er du jo gladest for at høre, og jeg er glad ved at jeg kan meddele dig det. Carl har jeg ikke hørt og seet fra siden han besøgte mig her, naar han kommer tilbage vil jeg see at faa ham i min Gruppe. Saa en kærlig Hilsen og mang Kys fra din egen tro Kriger Georg.Bi efter Herren ... er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

31.08.2016

Den 31.8.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Hjærtelig Tak for Brevet og Cigaretterne, som du vil faa en serdeles Tak for af min Gruppe, de glædede sig meget derover. Kærlig Hilsen

Din egen Georg.En gang i fremtiden - 39 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Hannes fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Rusland 31/8. 16.

Wertes Fräulein Hübschmann!

Ich erlaube mir als Gesellschaffze & Beiwohner bei Herren Mann.

Haaber at dette Brev vil glæde dig og give dig rigelig Erstatning for det lille Offer, det var ogsaa os til stor Glæde og gav Aarsag til mange glade Ansigter saa jeg havde min Fornøjelse deraf. Du skulde bare have seet med hvilken Opmerk­somhed Brevet blev læst, som glædde dem lige saa meget som Cigaretterne. Saa vor hjærteligste Tak og de kærligste Hilsener og Kys

Din Gefr. Knudsen Gruppenführer.En gang i fremtiden - 39 år senere - bliver denne dato Marie og Georgs barnebarn Hannes fødselsdag.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

30.08.2016

Rusland d. 30.8.16.

Kære lille Mie!

I Morgentimen et par Ord til dig. Jeg har lige faaet min Dovre, Smorrebrød med Skinke og Appetitsild, du kan tro det smager godt igaar Aftes havde jeg opstugede Kartofler, stegt i dit Flesk til Aftenmad, saa du kan da see min kære Mie at jeg ikke har det saa daarlig i denne Tid. Kantinen har ogsaa været her i den siste Tid, jeg har kjøbt for 8 M Chokolade 3 M henkogte Plommer 4 M Marmelade 10 M Vin 2 M Cigarer, og mange Smaating men det holder ikke lenge, da det ikke giver meget for Pengene dog dem reiner vi ikke meget da det er sjelden at vi kan kjøbe noget, og vi derfor har nok af dem, jeg faar i Lønning 6,30 hver 10 Dag det samler dog til med Tiden. Jeg tror jeg faar det bedre som du, da vi hver anden Dag faar Vin udleveret, du drikker nok ikke Vin til daglig? en Flaske Sauerbrunnenwasser faar vi ogsaa hveranden Dag, og Marmelade eller Leverpølse i Doser eller Büchsenschmalz eller Ost, eller Smør, skade at det alt kun er saa lidt, da det mest kun rekker til 2-3 Skiver Brød, og det skal være for 2 Dage, dog bedre som ingenting, naar det er fortæret saa bliver der spist Klapstullen mit Brott, det er to Skiver Brød med en tynd Skive som markerer Smør eller Pølse imellem, du kan jo prøve Resepten og see om det smager, her er Humoren sommetider storartet derved. Untffz Jassoig siger lige! det er slet ikke saa slem der behøves blot en god Villie dertil,

Jeg leer derved at jeg nesten ikke kan skrive, jeg tænker ogsaa at du morer dig derover? Du har nok travlt i denne Tid da jeg ikke hører fra dig i de siste Dage, dog jeg ved nok hvad en Husmoder har at gjøre i Høsttiden, altsaa er du undskyldt. Det glæder mig at du faar en Kone til Hjælp saa er du dog ude af Klæmmen moske en del bedre som Pigen du havde. Ja kære Mie, Herren lægger dog alt tilrette for os ja han gjør alt saare vel og vi maa med undrende Tak tilbede ham. Lover den Herre som alting saa vel for os mager. Naa skal jeg have Mellemmad og saa hen at sove, derfor vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Hilsen til alle kære derhjemme i Quorp.Büchsenschmalz: direkte oversat dåsefedt.

Lyt til "Lover den Herre"

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

27.08.2016

d. 27.8.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Paa Søndageftermiddag i Understanden. Choklade Win Cigarer og Marmelade og Plom­mer, henkogte paa Bordet, sender vi 2 dig en kærlig Hilsen. Din Georg.

Hertz. Grüss schreibt dich Karl Zassop Utfz.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

Rusland Søndag d. 27.8.16.

Min kære lille søde Pige.

Guds Fred til Søndagshilsen. Idag har vi Søndags ro her i Graven og der bliver ikke en Spade rørt, det er helt rart at hvor Kompagniefører holder derpaa saa vidt det lader sig gjøre, jeg maa nu holde op da der i min Understand er Genne­ralforsamling og der er en Kaggel saa jeg ikke kan skrive mere, Middagsmaden vil ogsaa snart være her, altsaa bagefter. 28.8. Det blev altsaa ikke til noget bag­efter men idag Fortsættelsen, jeg var i Besøg hos Hugo og vi var en times Tid sammen, vi taler ellers hinanden hver Dag. Carl bliver helt bort, jeg har heller ikke hørt fra ham siden han var her i Besøg. Nu har vi jo faaet 2 Fjender mere Italien og Rumænien har jo erklæret os Krig, igaaraftes kl 12 var vi alle i Gra­ven og raabte Hura, Ruski blev helt ængstelig og begyndte at skyde, men da han merkede at Sagen ikke var alvorlig gav han sig atter til Ro, han har vist tænkt, Germani Verrückt, altsaa det var i Anledning af Krigserklæringen.

I har jo havdt en dejlig Fest hos Grevsens, kan du huske da jeg var sist til Fest i Quorp sammen med dig.? det var ude i Simund Lunds Skov, hvor P. Bahnsen talte, jeg kan nok huske da vi bagefter Legen skulde have Rødegrød, du ogsaa? ja her sid­der man ofte og kommer i Tanker om henrundne Tider derhjemme ja det var lykke­lige Dage. Herren giver i Naade at de atter maa vente tilbage naar Freden atter drager ind i vort Land. Ja min kære Mie nu tror vi nesten at vi kommer til Rumæ­nien, dog man ved det jo ikke, der siges ogsaa, at vi bliver her og retter os ind til Vinteren. 6 Uger i 1 Linie 14 Dage i Ro i Skobielka og saa atter i samme Stil­ling. Du begynder at nynne om Orlov, det lader sig vel ikke gjøre, da jeg har rej­net ud at jeg vel kunde være paa Rad hen mod Foraaret det er længe? Nu kommer Middagsmaden atter det forstyrrer mig altid naar jeg skriver til dig min Søde, det giver Riis idag, igaar gav det Ærter, saa mine sødeste Hilsener og Kys, Din Georg.Georg har set dette syn - landsbyen Skobielka fotograferet i 1915.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

26.08.2016

Rusland d. 26.8.16.

Kære lille Mie!

Du har i Formiddag vist travlt med Lørdagsrengjøring, jeg vil derfor underholde dig lidt derved da jeg har lidt Tid, da jeg har sovet fra ½1 - 4 i Nat og jeg derfor ingen Søvn har imorgen, jeg havde ellers Gravtjeneste fra 2 - 4, men da jeg ikke blev vækket sovede jeg igjennem og vaagnede med skrek kl 4, dog det er ikke bleven bemerket, vi er 5 Unterffz, og Gefr. saa vi har hver 2 Timer, da skal vi revidere Posterne og sørge for aflønningen, den øvrige Tid har vi opsigt ved Ar­beidet som bliver gjort i disse Dage er det meget mørkt saa vi ikke kan see hele Natten. Jeg har nu faaet en Unttfz. tildelt i min Gruppe, han er Gravunttfz. og ligger sammen med mig i Understanden. Igaar har han malet mig da jeg sad og læste, sender dig Tejningen, om du finder lighed ved jeg ikke, det er lavet i 10 Minutter. Han er Skriver ved Skattevæsenet i Hamborg og er fra Wiesbaden. Du kan jo opbevare det som Krigsminde, som gamle P. Nielsen skriver, om sine Kort. Tak for Brevet fra den 17 August, saa vil du jo nu snart faa det ene da din Pige reiser 1 Sep, jeg unte eder gjerne at i kunde være sammen du og Julie, dog synes jeg for Arbeidets Skyld, at det vel bliver ret meget for eder, det udvendige, dog maa i gjøre for mig som i vil, dog der skal jo nok være en Pige at faa, du maa jo være paa Kien, som vi Soldater kalder det, eller et andet Udtryk auf Draht) gaa paa Traad. Jeg ønsker dig en rigtiggaaende Pige, ogsaa Soldaterudtryk du tænker vist han kan sagtens sidde i din Understand og skrive saaledes, det er ikke let naar man er i en saadan Situation, hvad skal man gjøre og gribe til. Dog kære lille Husmoder jeg tænker ogsaa at Herren i dette Stykke forunderlig vil lægge alt til rette. Idag er vi 3 Uger her i denne Stilling, og du kan tro kære Mie jeg er ordentlig kommen mig jeg tror at jeg nu har den samme Vægt som da jeg var hjemme her har vi jo ogsaa god Ro og naar man saa faar en god Pakke tit hjemme fra saa gaar alt jo lettere, dit Flesk smager udmerket paa Brødet. Smørret bliver vel knapt hos eder, skrev Moder om? dog man kan jo undvære meget i Krigen. Smør er for de fleste en Luksusartikkel her i Felten, som kun Landmændene kan unde sig, haaber at min Under­holdning ikke har kjedet dig altformeget eller hold dig op, ved dit Arbeide, ellers giver jeg dig et lille Kys, og siger! paa Gjensyn, Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

24.08.2016

Rusland d. 24.8.16.

Feldpostbrief.
Kære lille Pige!

Min hjerteligste Tak for den gode Pakke med Flesk og Skinke det er underlig som du kan træffe det, jeg havde nemlig lige opspist, det smager mig storartet, ogsaa tak for Brevet igaar, jeg ligger endnu altid her i den gode Stilling. Jeg var i gaar­aftes paa Patrouille og betragtede dit Billede før jeg gik bort, og jeg syntes du saa mig saa ængstelig efter, som om du vilde sige, o G jeg er saa bange for at la­de dig gaa, jeg motte sige! det er min Pligt og jeg gaar glad, dog da jeg kom til­bage, smilte du mig atter glad imøde, som om du vilde sige, o hvor er jeg glad at du atter er velbeholden her. Vi vil takke Herren at intil idag har holdt sin beva­rende Haand over os. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred, din dig tro elskende tro Georg Knudsen.

Har afsendt en Pakke med Dose.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

21.08.2016

Rusland d. 21.8.16.

Min kæreste Mie!

See jeg er med eder intil Verdens Ende, Jesu Christi Guds Søns Blod renser os fra al Synd. Jo min kære Mie det maa vi tro, og det maa vi leve paa og det maa vi død paa, tros Yore mange Synder og Fejl er Blodet dog sterkt nok til at slette Synden ud og gjøre os rene for Gud at vi dog, kære Mie, altid maa holde det højt, og le­ve i Syndernes Forladelse. Seer hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os at vi maa kaldes Guds Børn.

Saa vil jeg først takke dig mange gange for dine 2 kære Søndagsbreve, og for den gode Kage og Cigarer som smager mig helt storartet, saadan Lagkage holder sig ud­merket, Pakken var 12 Dage undervejs. Saa er du nu atter festet for Vinteren der paa Gaarden, det gør mig ont, at det ikke er mig mulig, at befri dig fra Ubeha­geligheden, som den gamle Grevsen forvolder dig men kære Mie, tro mig, den gamle Grevsen er i mine øjne kun en Pjattemand som jeg hører rolig med an, men lader gaa ind af det ene Øre og ud af det andet og tager ingen Notis deraf, det vilde jeg i minste Maade ikke lade mig opirre af, du kan ogsaa tro jeg faa sommetider ogsaa en haar Nød at knække, men jeg tænker altid, lad dem kun bare dunre løs, til sist beler jeg dem dog et Stykke, jeg gjør min Tjeneste saa godt jeg formaar, og søger at være tro saa vit jeg kan, der giver Herren ogsaa Visdom og Forstand, da der til Tider ligger et stort Ansvar paa en, og man er forsvarlig for manges Liv. Nu har vi lige været til Parole hos vor nye Zugfører, en ung Loitnant 20 Aar og jeg gaar nu tilbage til Kompnieførerunderstanden og henter Posten til min Gruppe hver Eftermiddag kl 2 for Tiden. Nu maa jeg slutte da jeg sender Brevet med Mid­dagshenterne. De kærligste Hilsener Din Georg.See jeg er med eder intil Verdens Ende er en del af dåbsbefalingen fra
Seer hvor stor en Kærlighed Faderen har bevist os ... er et citat fra
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

18.08.2016

Rusland d. 18.8.16.

Min kære lille Mie!

Iaften et lille Brev til dig, kære Mie. Det er idag Sankt Prival Festdag som hvert Aar bliver storartet fejret af 1 og 3 Garde Regt zu Fuss, da de begge vare sterkt medvirkende i Slaget det lader til iaften, at vort Artileri ogsaa gjør sig en lil­le Skyttefest da de nu lige bombardere Ruski ordentlig med svovl- og Granatschrabneller. D. 19.8. blev ikke ferdig igaar Aftes da vi havde et par smaa Scharmüssler, ikke direkte hos os, men ved vor Nabo det III Batl saa vi motte være paa Dammen. Nu har jeg udsovet og har lige været nede at hente Post dog ikke noget til mig, jeg havde ellers ventet dine Kager idag. Brev var der heller ikke et Kort havde jeg fra Peter som ogsaa har det godt, det er en forferdelig varme i disse Dage, godt for Høsten dog i Tyskland er de nok ferdig de fleste steder, mosked er det senere hos eder, jeg seer i Tankerne hvor i har travlt, og det ene Læs Korn kommer ind til Byen efter det andet, og jeg havde gjerne havdt Lyst til at hjelpe med dog jeg maa ligge her, og i Tankerne see til. Nu ligger vi 14 Dage her i Stillingen og man bliver nesten dovn naar man ingenting bestiller og saa er Tiden enda altid optaget, kan du forstaa det? saa man nesten ikke kommer til at skrive, saadan gaar den ene Dag hen efter den anden og jeg kan ikke begribe at jeg allerede atter er 2 Maane­der i Felten, jeg tror nesten ikke at du har faaet mine Breve fra den Tid da vi laa ved Niva da vi af strategiske Grunde motte gaa tilbage, det var først i Juli til omtrent den 15, efter dit skriven synes jeg ikke at det er Tilfeldet? dog den Tid er forbi og vi vil ikke tænke mere derpaa, jeg har sikkert faaet alle dine som altid har glædet mig, nu kommer Middagsmaden (hvide Bønner. Vil nu fortsætte, da Arbeidstjenesten er forbi (fra 4-6), vi er lige kommen tilbage fra Tyfuspotningen haaber ikke at faa Feber denne gang, siste gang havde jeg lidt Feber i 2 Timer. Ellers har jeg det meget godt og haaber det samme om dig min sødeste lille Bonde­pige som Julemanden skjenkede mig til Julegave, og selv i det raa Krigsliv i Fjen­dens Land er du dog stesse i mine Tanker, dit Billede fra Haderslev har jeg staaen­de paa Bordet i min Understand, og det seer mig altid lengselsfuld i møde, som den gang, husker du?

Kærlig Hilsen og Kys Din Georg.Niva er måske byen Khubinska Niva i Ukraine.

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

16.08.2016

Rusland d. 16.8.16.

Kære lille Mie!

Guds Fred til Hilsen!

Min hjærteligste Tak for dit kære Brev, som jeg modtog idag skreven d. 10. Smør­ret var godt og slet ikke blød, det glæder mig at du har hørt saa meget fra mig, nu har du vist i en lille Tid ikke hørt, da jeg ikke havde Tid da vi laa i Gore­gow, nu paa Lørdag har vi ligget 14 Dage her i denne Stilling i første Linie her kan de rolig lade os ligge da vi her har det meget bedre som naar vi ligger bag i Ro, vi forlanger nu slet ikke at blive afløste, smukt Vejer har vi ogsaa saa det er en Fornøjelse, den ene Dag gaar hen efer den anden, og Morgen er det den forhengnisfulde Dag, da der skal blive Waabenstilstand eller Fred, det seer der nu ikke meget ud efter, jeg har nu heller sletikke troet derpaa det er bedst at vente af, dog haabentlig bliver vi ikke Vinteren over her jeg haaber om Gud vil at fejre Jul hjemme hos eder. Gud giver at det snart faar Ende med denne Krig, dog saa længe vi ligger her lider vi ingen Nød, vi har hver Dag frisk Vand som bliver os tilkjørt saa vi kan vaske os, og kaage Kartofler, som vi har paa en Ager lige bag os den bliver godt benyttet, en Kamin har vi lavet ind i Grovkanten, den trækker saa det ordentlig brummer. Papiret er ikke for meget, jeg mente blot naar jeg skulde fylde det alt ud til dig det er tvertimod knap, da man ikke kan kjøbe, og naar man har nogle Kuvert saa kliner de sammen. Med Høet er i nok bleven Basse­grynt, det er lenge siden jeg hørte fra Ravit at de var ferdig. Du kan rolig skri­ve mig dine Sorger, jeg svarer dig saa godt jeg kan. Saa de kærligste Hilsener

fra din dig inderlig elskende egen Georg.Bassegrynt (eller bassegrunt), den som næstsidst bliver færdig ved grødfadet; do blöw æn Bassegrynt: du er den sidste; ordet synes at kunne tydes: en basse, et svin, som grynter. Kilde: Feilberg (1886), Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål (http://www.archive.org/details/bidragtilenordb01samfgoog)

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

13.08.2016

Wolhynien d. 13.8.16.

Kære elskede Mie!

Guds Fred til Hilsen!

Har idag modtaget 2 Breve og en Pakke med Smør, som kom mig prægtig tilgode da jeg lige var paa Bunden af Glasset, altsaa min hjerteligste Tak. Jeg har det meget godt her og er sund og rask, og læser det samme fra dig, som jeg glæder mig meget til. Havde igaar Besøg af Carl som var kommen tilbage fra Lemberg og er nu i Re­vir han var her i første Linie at hente sine Postsager som jeg havde modtaget da han var borte. Han skal atter til Lemberg da hans Gebis ikke passer han kan ikke spise dermed. Berghaus er ogsaa syg og ligger i Revir han har Orm i Tarmene og de var ogsaa slaaet paa Nyrene han skulde udsprøjtes, saa skulde det nok blive bedre sagte Doktoren. Vi bleve igaar Podede for Tyfus, og jeg havde i Aftes Feber et par Timer dog det gik hurtig over, da vi blev ordentlig Allarmeret, jeg havde lige været for hos Lytterposterne at revidere, og var ankommen i Graven, da vi hørte Hurra Raab du kan ellers tro jeg kom rask til min Gruppe, som da allerede stod fer­dig ved Geværene, dog der lod sig ikke noget øjne, det har sansynligvis været et par Patrouille som har tilladt sig den Spas, jeg har nu hunger og maa først spise lidt.

Nu lige da jeg begynte at spise kom Berghaus, han er nu atter bedre, han bragte mig nogle Muskat Datler med, til Gjengjæld blev han bevertet hos mig med kold Kaffe og belagt Smørrebrød (Metwurst), en Hilsen skulde jeg skrive med til dig, lige­ledes ogsaa fra Carl, som ogsaa blev bewertet hos mig med Brød og Ôlsardinen som jeg havde kjøbt da vi laa i Goroggov. Vi kaager hver Morgen eller Aften i Demrin­gen Kartofler som bliver opstuget i Flesk du kan tro de smager, de sparer ogsaa paa Brødet, som ellers har ondt ved, at slaa til, vi faar ellers l½ ℔ om Dagen, men da Middagen er tynd, gaar Brødet glat vek. Jeg har nu atter runde Kinder og tænk dig et nydelig lille Spisskæg glat raseret paa Siderne, som klæder mig stor­artet, eller hvad mener du? Nu kommer Middagsmaden, altsaa bagefter Slutningen (Rissuppe). Ris er ellers ikke min Kost men idag smagte den helt godt. Moder hol­der jo længe ud i Angel, jeg havde en Pakke med Kager fra Vogelsang afsendt d 2.8. da var hun der endnu, hun er ikke saa flittig med at skrive som du min kære Mie. Jeg hører nu lige at Russerne denne Nat har snappet en Patrouille l Gefr. og 2 Mand af 3 Komp. Herren bevarer os gjennem alle Farer og lader sit Ansigt lyse o­ver os og give os sin Fred.

Kærlig Hilsen, inderlig Kys Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

11.08.2016

Rusland, d. 11.8.16.

Min kære lille Mie!

Først min hjærteligste Tak for Ægene som vare gode blot 2 i stykker, da Papkatong ikke er stiv nok for at holde trykket af. Jeg lavede mig Speilæg af 2 og 2 til Ste­gekartofler, stegt i Flesk, (vilt) her i Skyttergraven, dog skal vi lave Ild uden Røg, det er den sværeste Kunst, omtrent lader det sig ogsaa gjøre med helt tynde Pinde, atsaa du seer, de Feldgraa kan hjelpe sig ihvordan det gaar, og kan saadan leve helt godt naar man har det nødige Smøre dertil. Min understand er til 2 Mand, jeg har saa en af min Gruppe liggende ved mig, samme er min Kok, han kaager Kar­tofler jeg giver saa Flesk til at stege og saa spiser vi sammen han er fra Itzehoe og har været Ridekarl hos en Hestehandler, en gevand og modig Fyr, jeg tager ham gjerne med paa Patrouille, da han har kold Blod, og er ingen Storsnude, vi har det saadan helt gemytlig i Graven, dog Dagene er saa korte, da vi sover Formiddagen til l - ½2 bort, om Natten maa vi alle være vaagen, men Lys er Knap saa vi nesten altid maa sidde i Mørke, her er en Mangel som, om det er dig mulig, vilde glæde mig meget, om du kunde afhjelpe dem? dog ak, Lys er vel slet ikke at faa hos eder? Tak for dine kære Breve, det glæder mig meget, og opfylder mit Hjerte med Tak at du har det godt. Ja kære Mie Herrens Naade er stor med os. Grunden for at jeg sen­der dig dine Breve saa hurtig, er for det første, saa falder de ingen andre i Fin­gerne, 2 ellers bliver min Brevmappe for fuld, og jeg har saa ingen Plas, 3 jeg faar jo altid friske tilsend o.S.V. her i Felten maa man kun have det allernøven­diske hos sig, det andet har man kun at slæbe paa. Nu er i vel ferdig med Høhøsten og har begyndt i Kornet, det er jo en travl Tid hos eder, det er en Tid da kan man see hvad Folk dur til. Her bliver Korn mejet helt ind til Stillingen, og naar man seer tilbage seer man mange Rugskokker, der er Folk afkommanderet dertil. Jeg hav­de Kort fra A.G. fra Wildenbruk hvor de besøgte Georg, hans Saar vil jo ikke rigtig heles, ellers har han det jo godt. Nu kommer Madhenterne snart med Middagsmaden.

Kl ½ 4 er det Middag hos os, og jeg slutter saa med de kærligste Hilsener og et sød Kys fra Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.