05.09.2016

Rusland d. 5.9.16.

Min kære elskede Mie!

Idag den 5 Sep, er en vigtig Mindedag for mig, og den Dag vil jeg aldrig kunde glæmme da jeg laa dernede ved Luneville med sønderskudt Skulder og de Tanker som der ilede gjennem mit Hove, det var dengang ikke som nu, da stod det alt saa skrek­kelig for en og nu, nu er man saa hærdet, og vant til Krigslivet at det ingen Ind­tryk gjør paa en mere, ja jeg maa nesten vedgaa at i de Timer det gaar værst til i Slaget da er det som om man sporer, einen besonderen Reitz, som du jo naturlig ikke kan forestille dig, kære Mie.

Dog nu tilbage til den 5 Sep, jeg har i Morgen, da jeg havde Gravtjeneste fra 1-3 gaaet den igjennem i mine Tanker, om den Tid var det netop da vi sov paa de haar­de stene, og da det lige var bleven lyst gik vi frem til Storm, naar jeg nu tæn­ker tilbage paa denne Storm saa var den slet ikke slem, jeg har gordt andre med som var 10 Gange værre som den men som sagt, det var den første og da jeg blev saaret har den gort det største Intryk paa mig. Nu er Kl 1/4 12, om denne Tid laa jeg ene der paa Marken i mit Blod og kunde ikke røre mig, da talede Herren et meg­tig Spraag til mig, men gjorde mit Hjærte stille og fuld af Fred. Jeg tænker mig at du ogsaa har gaaet mit Brev igjennem fra denne Dag. Ja min kære Mie hvor har Herren dog ikke været os naadig, og ført os med mild Faderhaand, ogsaa naar vi vare gjenstridige mod ham, har han dog i sin forbarmende Naade, set ned til vor Elendighed, og beskjemmende ymyget os med sin naadige Førelse mod os i Synd sunk­ne Mennesker og atter skjenket os syndsforladelsens Naade, i Christi Blod som har gjort fyldest for alle vore Synder. Ja kære Mie vi vil bede Herren om, at han vil bevare os fra Synden og føre vor Fod paa hans retferdige Veje, som ender sik­kert i Hjemmet deroventil, hvor er vi Mennesker dog nogle underlige Skabninger saa gjennemsyrede af Synden og forblendede af det Onde, at vi derover ikke agter paa Herrens Revselser som vil føre os til det Gode og lede os ind i Saligheden, som denne forferdelige Krig skal tjene til, og naar den opfylder dette Maal saa har den ikke været forgjæves, tros alt Blod som er flydt.

Tænker at høre fra dig idag at du har det godt. Sender dig en tom Pakke, har du faaet Pakken med Breve og Billedet? Vi ligger nu i femte Uge her, og jeg har det meget godt min Kæreste saa du behøver ikke at vær kjed af det for mig, derfor et Kys og en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Vi har nu heller ikke havdt Tøjet af siden vi droge bort fra Potsdam, undtagen naar vi har vekslet Vask. Støvlerne heller ikke, kan du tænke dig det? nesten et fjer­ding Aar. Vi er allesammen skrap lusede, skrekkelig, hvad?


Einen besonderen Reitz kan oversættes til noget i stil med en særlig skønhed.
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: