30.04.2009

Potsdam d. 30.4.16.

Kære lille Mie!

Søndagformiddag et par Ord til dig, hvor er det dog herlig ude i Guds frie Natur, alle Træer staar i fuld Flor, og Fuglene synger saa yndig saa det er en Lyst at høre paa, og Frugttræerne skinner i deres Farvedragt. Kirsebeeraleene er alle­smukkest i deres hvide Dragt, de skinner og funkler som Snee , alt er saa friskt og rent, og Solen skinner saa dejlig varmt og velsignende. Ja hvor er det oplivende at see alt det unge sprudlende Liv som Foraarssolen lokker frem, og Tankerne gaar uvilkaarlig hen til ham, vor Sol og Glæde, som ogsaa vil varme op i vore kolde Hjær­ter og bringe Liv og Grøde derind at vi kan bære Frugt til Jesu Christi Ære, men ak den onde Orm gnaver ofte ved vort Livstræs Rod, og faar Bladene til at hænge og om muligt at faa Frugterne til at død ud, ja saa er det paa Tide at vi faa den himmel­ske Gartner hidkalt at han kan faa Træet i behandling at ikke det ganske Træd dør ud. Ja kære Mie, motte vi dog altid komme til vor kære Frelser for at lade os ren­se fra vor Synd og Urenhed. - Nu lige modtog jeg 2 kære Breve fra dig, og 1 fra Baron v. Staruk, Norvarves med Blade. Jeg takker dig mange gange for alt hvad du skrev, og det glæder mig at du er ved frit Mod og atter er vel tilmode ved dit Arbeide, ogsaa tak for de 2 (Filchen), du ved nok at de blaa Blomster kan jeg godt lide. Blaa er Tejn paa Troskab og de vil minde mig om din Troskab til mig, Jürgas Fødselsdag har jeg rent glemt i al den Tumel. Igaar gik der atter en Transport ud paa 200 Mand. Rekruten Berghaus var bleven telegrafisk tilbagekaldt til den anden, men kom ikke med, han er atter kørt hjem. For den danske Oberst tabte vi ordentlig mange Sveddraaber paa Bernstettermarken hvor vi viste ham et Stormangreb. Nu slut­ter jeg med de kærligste Søndagshilsener fra din tro Georg.


Kære læser - hvis du ved, hvad Filchen er, må du gerne skrive det i en kommentar.

26.04.2009

Potsdam d. 26.4.16.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie.

Kom lykkelig og vel an hertil men først Kl ½3 altsaa for sildig, tror dog ikke at der kommer noget derefter, jeg fik ikke lov til at køre med D Toget. Vi har i Dag været ude at skyde det er hele Tjenesten. Haaber at du er kommen godt hjem fra Flensborg, og saa mange Tak for sidst.

Din Georg.


Georg har været hjemme på orlov i et par uger og er nu vendt tilbage til tjenesten.

09.04.2009

Potsdam d. 9.4.16.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Paa Grund af, at jeg paa Tirsdag kører paa Orlov, kommer jeg i Dag ikke til Berlin, istedenfor gaar jeg ud til Nowarwes, da jeg paa Torsdagaften blev indbudt, da jeg var derude til Samtalemøde. Paa Tirsdag har vi Vergleichschissen, da skuld jeg gjerne skyde lige saa godt som sist, som Oberloitnanten ogsaa formanede mig til da han gav mig Orlov. Altsaa paa Gjensyn din Georg.


Vergleichschissen må betyde "sammenlignende skydning", altså en slags prøve eller konkurrence.

06.04.2009

Potsdam 6.4.16.

Min kæreste Mie!

Guds Fred til Hilsen. Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod. Lad det Ord være til Kraft og Frimodighed. Min inderligste Tak for dine kære Bre­ve som jeg alle har modtaget, var Pakken med Kagerne som Carl sendte mig, fra dig, saa takker jeg dig meget, de har smagt mig godt, nej, det er jo sandt, Moder hav­de jo ogsaa skrevet paa Brevet saa maa det jo dog være fra hende, de har vel faa­et mit Kort? Det gjør mig ont for dig, min kære Mie, "at du ikke er saa helt rask, er det Forkølelse eller er det din gamle Sygdom, saa beder jeg dig om, at tage dig i agt eller kommer det af at du længes for meget eller er alt for bekymret om mig? saa vil jeg dog bede dig om at fatte frisk Mod, thi jeg føler mig saa godt og vel tilmode og er glad og lykkelig, jeg tager kun en Dag ad gangen og Fremtiden lægger jeg i Herrens Haand, og er forvidsset om at han fører alt herlig ud, jeg vil kun dadle dig lidt over, at du har saadan en forfærdelig Angst for, at­te at lade mig drage i Felten, jeg vil kalde det lidettroenhed, tag mig det ikke ilde op? - Jeg har det ellers godt her ved 5 Komp. omendskjøndt Tjenesten er lidt strammere da det altid gaar med fuld Obpakning, dog Vagter har vi ingen af her, saa vi kan nok faa vor gode Nattero, som er meget værd. Iformiddag har vi været ude at skyde, jeg skød helt udmerket. 31 Ringe med 3 Skud staaende paa fri Haand 150 m, vor Oberloitnant har lovet de bedste ½ Dag tjenestefri, vi har en meget god Kompagnifører og en ikke ringere Feldwebel, den samme som jeg havde forrige Vinter da du besøgte mig. Paa Tirsdag aften var Henningsen, Berghaus, Jeep og jeg til Bibeltime, im Friedensbund. Heinrichstr. 30 og fik en god Forklaring over Joh. Ev. 14, 1-14. Jeg har i Sinde i Aften at køre ud til Nowawes da der der er Samtalemøde. Paa Søndag tager vi til Berlin om Gud vil, for at høre den berømte Pastor Modersohn, som i denne Uge Evangeliserer der. Jeg vil dog ogsaa meddele dig, at der hver Dag kører nogle Landmænd paa Orlov, naar jeg er paa Rad ved jeg ikke. Saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg Knudsen.


Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod er et citat fra
Læs også , som blev forklaret til bibeltimen.

03.04.2009

Potsdam d. 3.4.16.

Min kære lille Pige!

Paa Mandag Morgen, da jeg har Tid vil jeg skrive dig et par Ord. Vi bliver i For­middag indklædt med gamle Sager, og giver Krigsgarnituren af, da den ikke bliver brugt i Garnisonen, det gaar Korporalschaftsvis og jeg er i 17 saa jeg har lidt Tid. Jeg havde vel skreven 19. paa Adr.? Tak for dit kære Brev som jeg modtog i Gaar. Jeg seer deraf at du er bleven lidt skuffet men ogsaa at du har begyndt at lære og vente i Taalmodighed. Du ved jo min kære lille Mie at jeg har det Sind, og det Prinsip, altid at være glad og tilfreds, og jeg takker min Gud og kære Frelser at jeg kan være det. Kameraterne siger ofte til mig! de kan ikke forstaa, hvorledes jeg kan beholde saadan en jern Ro, da jeg var aktiv, kalte de mig dirkfellig, jeg var ogsaa i den Tid for rolig, dog jeg siger! hvad har man af dette Jordeliv naar man ikke kan være glad, jeg seer lyst paa Livet og gaar helst af Vejen for mørke Tanker, som nedtrykker en, og gjør en tungsindig, det er jeg en Fjende af. Glæden i Herren er min Styrke, det vil jeg, og du min kære Mie, skri­ve paa vort Banner. Igaar havde jeg atter en meget smuk Søndag sammen med troende Kammerater. Henningsen og jeg gik først en Spaseretour langs med Havel floden, vi havde vort Mellemmad med og spiste det ude i Skoven hvor vi havde Udsigt ud over Floden, saa vendte vi atter tilbage til Potsdam og traf der sammen med Berhaus, Jep, Mathin Hrohmer, en fra Res Regt, som havde været sammen med Georg og Möller, og en Kammerat mere i Gemeinschaftssalen, hvor Metschin talte, over Menigheden i Filadelfia han er paa Orlov han ligger i Neurupin. Om Aftenen gik vi alle til­sammen til Geheimraainden, hvor vi var indbudt og bleve der trakterede paa det fi­neste, til Desert, Budding med Cræm, bagefter Samtalemøde og Bønnemøde, og Af­tenen gik alt for hurtig, hun er dog en rar gammel Dame. Hugo og jeg er nu ved et Komp. og Henningsen ligger et paar Stuer ved siden af mig paa samme Koridor.

Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener fra din tro Georg.

01.04.2009

Potsdam d. 1.4.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Nu er jeg altsaa kvarteret om og befinder mig nu i Kasernen her, min Adr. om­staaende. Min Orlovsansøgning bliver nu overgivet fra 3. K. til 5 K. saa vi maa vente Tiden af og haabe det Bedste og vente det Verste, i Eftermiddag har vi staaet hele Eftermiddagen det strenger ogsaa an, saa en kærlig Hilsen fra din Georg.