23.02.2019

Feltham d. 23 Februar 1919.

Min hjærtelig elskede Konelil!

Atter endnu en Søndag i Feltham, vi mente det var den siste, inden vi skulde drage paa Udlandsrejse for at havne i Kongens København men nu lader det til at der er kommen en lille Kurre paa Traaden, eller en Streg i Rejningen. Jeg begynder derfor atter paa en ny Termin og tager atter til Pennen, dog efter som Presten fortalte os i Formiddagen i Kirken, er Rejsen kun udsat for kort Tid, man kan nesten ikke begribe det, at vi nu snart maa komme Hjem, Hjem til vore Kære, Hjem til Hustru, Gaard og egen Arne, det har vi nok Grund til at sige vor himmelske Fader Tak for, han som har alle Traade i sin Haand og styrer og leder alt til vort Bedste. Ja min Elskede den Tid her i Feltham har været mig til stor Velsignelse baade timeligt og aandeligt, jeg har her i mange rolige Timer kundet være stille for min Gud og forunderlig erfaret hans rige Naades Velsignelse, efter al den tunge og svære Tid jeg har gjennemgaaet ved Fronten. Han vil fremdeles være os nær, og snart forunde os et glædelig Gjensyn. Din egen tro Mand Georg.

16.02.2019

Feltham Søndag den 16 Februar 19.

Min inderlig elskede Mie!

Hjærtelig Tak for dine 2 kære Breve og et Kort. Saa har Metta Toft nu ogsaa udstridt og vundet den evige Sejerskrone og er hjemme hos Herren i Herlighed. Vi under hende Hvilen hos Gud efter Jordelivets Møje og Besvær, hun maa have lidt meget den siste Tid, og vi kan kun takke Herren for at han har udfriet hende, han vil ogsaa trøste August i sin Sorg. Hils ham fra mig, at jeg føler med ham, at vi skal mødes igjen i Himlens gyldne Sale, for H. vil det ogsaa være et Savn, ikke mere at finde sin kære Moder i det gamle Hjem som vi nu snart stunder mod. Ja min Elskede du kan ikke tænke dig, hvor jeg glæder mig til den Dag da jeg atter maa tage dig i mine Arme og trykke dig til mit Bryst du min ungdoms elskede Hustru for at leve Livet sammen med dig, naar jeg tænker derpaa, gaar der en inderlig Dirren gjennem mit Indre, og en varm Tak til Gud kommer frem, som har forundt os den store Glæde, i Haabet om Gjensynet, hvor mange maa ikke savne den. Motte vi da ved Herrens naade, som du ogsaa skriver til mig, leve vort Liv saaledes, at det maa blive til Velsignelse for os selv og vore kære Medmennesker. Har ogsaa havdt 2 kære Breve fra gamle P. Nielsen et efter Adr. du havde givet ham, og et som Svar paa mit Brev, jeg glæder mig til at læse, hvad han skriver i Budskabet om min kære Broders Død, jeg maa ofte tænke paa vor kære Emilie, Herren giver hende Trøst og Kraft i Sorgen. Hvad du skriver om pagtningen af Gaarden, hved jeg ikke hvad jeg skal sige til, vi kan jo se nermere til naar jeg kommer Hjem. Guds Fred til Hilsen. Din egen Mand Georg. Hilsen fra A og Vennerne her.

12.02.2019

Feltham d 12 Februar 1919.

Min inderlig elskede Mie!

Nu maa jeg nok til at takke dig mange Gange for alle de mange Breve ikke mindre en 6 og ligeledes for den gode Pakke med kager, som i Aften skal smage os godt til et lille Kaffeselskab, saadan god en som vi faar her kan du nok ikke tilvejebringe. Jeg ser af Brevene at i har været til Sørgegudstjeneste i Vogelsang og gjerne havde jeg været i eders Mitte for at tage Del i Sorgen. Om Herrens Veje end ere underlige for vore kortsynede Øjne, sa er den dog den rette, ja den kære Broder er nu helt i sin Faders Gerning, og sammen med vor kære gamle Moder, staar han nu foran Guds Trone og synger Lammet Ære og Pris. Af Rejnskabet ser jeg jo at du har balangseret godt, da der dog har været mange store Udgifter, det glæder mig. For Andreas er det ligesom det lyser lidt nu dog han siger jeg kan nesten ikke rigtig tro mig selv, ja motte hans Øjne blive helt aabnet for Herligheden i Frelserens forunderlige Verk. Vi har mangt en Samtale derom. Nu nermer sig snart den Tid da vi atter, om Gud vil maa mødes i vort kære lille Hjem, da vil vi være som drømmende, vor Mund füldt med Latter og vor Tunge med Frydesang. Kærlig Hilsen Din tro Georg.

Sørgegudstjenesten har været for Georgs bror Peter, som han skriver om i denne brev: http://krigsbreve.blogspot.com/2016/01/feltham-d-15-januar-1919.html

09.02.2019

Feltham d. 9.2.1919.

Min inderlig elskede Mie!

Guds Fred til Søndagshilsen! Min hjærteligste Tak for dit kære Brev med Resultatet fra Auktionen, det glæder mig at det er gaaet saa godt efter Omstendighederne, jeg havde ikke vovet at tænke saa meget. Nu ved du jo hvad du kan rette dig ind efter, det glæder mig dog at du ikke har behov at indskrenke dig, som jeg haaber du ikke gjør? kjøb du kun hvad du mangler det kan sagtens blive trist nok for dig enda. Jeg bruger ogsaa en Del penge her, har laant 200 Kr. med 5% Renter, tilbagebetaling naar vi kommerhjem, det er godt at man kan faa noget. Nu lader det til at den Stund nermer sig, da vi ved Herrens Naade skal nyde Gjensynets Glæde, haaber at vi kan fejre din Fødselsdag sammen i vort kære lille Hjem, den har vi endnu aldrig fejret sammen, jeg tænker det gaar over Danmark. Nu har jeg faaet Raadilighed over de Penge fra København, et smukt Brev modtog jeg, hun skrev! jeg erfarede forleden Aften Deres Adr, og at Sønderjyderne i Feltham stadig trængte til Hjælp og sender Dem derfor nogle Penge istedetfor en Pakke, jeg er 18 Aar og Datter af Overretsagfører Buemann, Rosenborggade 2I København K. Jeg har nu siste Onsdag skrevet den Frk en Tak, og indbudt hende og hendes Forældre til at besøge os i Sønderjylland neste Sommer, er du med paa Den? Der er mange fra Danmark der skriver hertil, som jo mange Gange er helt morsomt. Andreas tænker meget paa sin lille Jürga, dog synes jeg han har en underlig Anskuelse i denne Sag, han har endnu ikke fundet Fred med sin Gud, hvad holder ham endnu? Saa de inderligste Hilsener fra din tro hengivne Mand Georg. Hilsen fra alle Venner til alle Venner.

Brevet fra Frk. Buemann sendte Georg med hjem samme dag, og det kan læses her: http://krigsbreve.blogspot.com/2016/02/kbenhavn-13-1-19.html

Lille Jürga er Maries lillesøster, født 27. april 1900, altså 19 somre på dette tidspunkt. For de romantiske: Jürga og Andreas blev gift godt 3 år senere, den 12. november 1922.

København 13-1-19.

Hr. Georg Knudsen.

Det var først ved et Møde forleden Aften, at jeg hørte, at de sønderjydske Soldater stadig trænger til Hjælp, og jeg sender Dem derfor nogle Penge, da det, man kan sende af Varer, er saa umaadelig begrænset og næsten ikke til at faa herhjemme. De kan tro vi er glade over at Krigen nu endelig er forbi, man kan næsten ikke begribe det, synes jeg. Nu kan det vel heller ikke vare saa forfærdelig længe, før De faa Lov at komme hjem, hvor maa De glæde Dem! Jeg ser af Deres Addresse, at De bor i Raviid, vil De ikke fortælle mig lidt om, hvor det ligger, og hvad De tog Dem til før Krigen? Har De været fanget længe, og blev De saaret?
Desværre har jeg aldrig været i Sønderjylland, men nu haaber vi jo paa at kunne komme derned til Sommer, jeg vilde saa forfærdelig gerne til Dybbøl og Als, har De været der? Her i København rører der sig for Øjeblikket et broget Liv, alle Vegne paa Gaderne vrimler det med franske og engelske Soldater, der kommer fra Tysk Fangenskab og nu skal over København hjem, skønt noget blege og medtagne ser de straalende glade ud ved Tanken om endelig at skulle hjem. Jeg hedder Else Buemann, er 18 Aar og Datter af Overretssagfører Buemann, og vi bor Rosenborggade 2I København K.
De venligste Hilsener sendes Dem med haab om snart at høre fra Dem (De maa endelig skrive hvis der er noget De særlig ønsker Dem, saa skal jeg prøve paa at skaffe det.)
                                            Fra Else Buemann.

Else Buemann blev født den 4. marts 1900, datter af Elisabeth Johanne og Viggo Buemann. Hun havde en tre år ældre storesøster, Kirsten.
Else blev senere gift med retmester Victor Bonnesen og tog hans efternavn. Hun døde den 20. juni 1979.

02.02.2019

Feltham, Søndag den 2 Februar 19.

Min egen inderlig elskede Mie!

Min hjærteligste Tak for den siste Hilsen i det gamle Aar, som har glædet mig meget, ja min kære Mie saaledes tager Herren os ofte afsides fra Folket for rigtig at faa os i tale, det har han gordt ved dig ved din Sygdom og det gjør han ved mig her i England, her har man Tid og Lejlighed til at tænke over, hvad Gud har i Sinde med en Menneskesjæl, han vil løse os for vor Jordbundethed og vende vort Blik opad til Bjergene hvorfra Hjelp kommer. Jeg elendige Menneske hvo skal fri mig fra dette dødsens Legeme - der er kun en Kraftkilde at øse af, og det er Jesus - Hans Blod renser os fra al Synd. Jeg kan fortælle dig, at i den Tid du har ligget Syg var der over mig som en bange Anelse, nogen som lurede paa dig, og jeg gik dermed, i inderlig Bøn til Herren, om din Bevarelse, at han vilde fri dig fra mulige Farer, og lade sine Engle staa Vagt om huset, saa intet Ondt motte ramme dig. Ja min Elskede hvorledes har Herren forunderlig hørt denne Bøn, da Døden har staaet paa Lur udenfor, for at drage bort med sit Bytte, ham være Lov og Pris derfor - Jeg har ogsaa havdt Kort fra min kære Ven Hugo, som glædede mig. Neste Gang faar jeg jo vist Resultatet fra Landlejen? Jeg har det meget godt, har faaet tilsendt 20 Kroner fra en Else Buhrman København kender du hende? jeg ikke. Kærlig Hilsen Din Georg.

... vende vort Blik opad til Bjergene hvorfra Hjelp kommer er inspireret af

Jeg elendige Menneske hvo skal fri mig fra dette dødsens Legeme er et citat fra