23.02.2019

Feltham d. 23 Februar 1919.

Min hjærtelig elskede Konelil!

Atter endnu en Søndag i Feltham, vi mente det var den siste, inden vi skulde drage paa Udlandsrejse for at havne i Kongens København men nu lader det til at der er kommen en lille Kurre paa Traaden, eller en Streg i Rejningen. Jeg begynder derfor atter paa en ny Termin og tager atter til Pennen, dog efter som Presten fortalte os i Formiddagen i Kirken, er Rejsen kun udsat for kort Tid, man kan nesten ikke begribe det, at vi nu snart maa komme Hjem, Hjem til vore Kære, Hjem til Hustru, Gaard og egen Arne, det har vi nok Grund til at sige vor himmelske Fader Tak for, han som har alle Traade i sin Haand og styrer og leder alt til vort Bedste. Ja min Elskede den Tid her i Feltham har været mig til stor Velsignelse baade timeligt og aandeligt, jeg har her i mange rolige Timer kundet være stille for min Gud og forunderlig erfaret hans rige Naades Velsignelse, efter al den tunge og svære Tid jeg har gjennemgaaet ved Fronten. Han vil fremdeles være os nær, og snart forunde os et glædelig Gjensyn. Din egen tro Mand Georg.

0 kommentarer: