30.12.2017

Søndageftermiddag d. 30.12.

Min kære elskede Hustru!

Min hjærteligste Tak for Pakkerne med stegt Flæsk Løg, og en med en Kage, som jeg modtog sammen med l fra Moder med Knepkager. Nu kan du tro min Elskede at jeg atter har haalet mig, jeg ser nu rigtig godt ud igjen du har jo ogsaa sørget meget godt for mig jeg er dig meget taknemlig derfor. Fuld Spisskæg har jeg ikke, efter min Orlov blev det forbudt, paa Grund af at Gasmaskerne ikke slutter rigtig tæt naar Skæget er imellem du kan jo ogsaa bedre lide mig uden, ikke sandt? Nu staar det nyt Aar for Døren og vi spørger spendt! hvad vil det bringe os? vil det bringe os den lengselsfuld ventede Fred? Vil det atter føre os sammen saa vi lykkelige kunde fortsætte vort unge Ægteskab sammen og i Fred og Ro dele Livets Glæder og Livets Savn? Ja det nye Aar ligger som en tillukket Bog foran os fuld af Hemmeligheder og vi maa kun tage et Blad ad gangen, dog den usynlige, vor kære Frelsermand, som holder Bogen i sin Haand har alle Traade i sin Haand, uden hans Vilje, kan der ikke tildrage os det minste Ondt, og han leder alt efter sit vise Raad. Derfor kan vi trøstig gaa ind i det nye Aar og med freidig Mod sed Fremtiden imøde Han, som i det forgangene Aar har ført os med sikker Haand gjennem alle Vanskeligheder og holdt sin beskjermende Haand over os i alle Farer han er os borgen for at han ogsaa hjælper videre.
Der gaar en Del bort herfra med det første, jeg er dog ikke deriblandt endnu, om jeg kan have Haab om at blive her, ved jeg ikke endnu jeg er jo ellers med de Ælste i Komp, og der siges at de bliver her. Om det ogsaa ikke er meget morsomt her, saa tror jeg dog, at det er bedre som hvor Krigen endnu gaar sin Gang. Der har her været en Dags Tødvejer og nu atter sat ind med Frost, saa Føret paa Bjergene nesten er livsfarlig, vi har derfor Issporer som vi spender under Hælene og Brøjtere i Saalene saa kan man nogenlunde holde sig dog der tager mangen en en ufrivillig Slædetour paa Bagenden. Nu begynder det at mørknes Kl er 3¼ efter den gamle Tid og da Kaffeen kommer vil jeg smage den gode Kage som ser saa indbydende ud og slutter derfor med de kærligste Hilsener og Kys Din egen tro Georg.

Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

28.12.2017

Skrevet d. 28.12.17.

Min kære elskede syge Moder!

Ønsker dig først til din Fødselsdag, om du endnu en Gang fa ar Lov til at opleve den hernede paa denne Jord, Herrens rige naade og Velsignelse. Du skuer paa denne Dag tilbage paa et langt Liv, fuld af Guds Godhed og Barmhjærtighed og du maa udbryde med Salmisten, Herre hvor stor er din Godhed som du har gjemt for dem som frygter dig, og med Esaias, Fra gammel Tid har man ikke hørt, har man ikke fornummet, intet øje set, at nogen Gud som du gjør saadanne Ting for den som bier paa ham. Dog du min kære Moder har Herren særlig paa dit Livsaften taget i en haard Skole, og du har sikkert stundom spurgt Gud, hvorfor skal jeg lide dette, Herre hvad er din Hensigt dermed? og du har sikkert faaet det Svar, som Herren gav Peter, hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu men siden herefter vil du kunde forstaa det. Og som Paulus der klager over Tornene i Kjødet til ham siger Herren min Naade er dig nok, thi min Kraft fuldkom i din Skrøbelighed, saaledes ved jeg ogsaa at du har givet dig hen i Guds Viliie og har erfaret, at for dit Ansigt o Gud, er Mættelse af Glæder, Livsaligheder ved din højre Haand evindeligen. Hvor dyrbar er din Miskundhed Gud, Menneskenes Børn skulle skjule sig under dine Vingers Skygge. De skulde mættes af dit Husets Fedme og du skal give dem at drikke af din livsaligheds Bæk. Ja kære Moder det er min Bøn for dig paa denne Dag, at vor kære Frelser vil være dig nær i Lidelserne, og give dig Taalmodighed at gjennemløbe den dig anviste Bane. Hisset, kære Moder, vinker Sejerskransen, som er henlagt til den som har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen. Og kære Moder, om vi ikke mere mødes hernede paa denne Jord saa mødes vi i vort himmelske Hjem deroppe smykkede med Sejerskransen syngende Gud og Lammet Ære og Pris. Der hvor Døden ikke skal være mere, ej heller Sorg ej heller Skrig, ej heller Pine thi det første er veget bort. Vi vil formane hverandre med Ordet af Joh Aabenbaring.
Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livsens-Krone.
De kærligste Fødselsdagshilsener Din tro Søn Georg.

Hilsen til min Mie.

Herrens rige Naade og Velsignelse til Fødselsdagen med Hilsen fra Carl.

Herre hvor stor er din Godhed ... er et citat fra

Fra gammel tid har man ikke hørt ... er et citat fra

Hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu ... er et citat fra

Min Naade er dig nok ... er et citat fra

Vær tro indtil Døden ... er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

Skrevet d. 28.12.17.

Min kære lille Kone!

For dit kære lange Brev fra 3 Søndag i Advent min hjærteligste Tak. Du klager deri din Nød til Mig og jeg kan meget godt forstaa dig men min kære lille Mie, jeg tror du tager dig mange Smaating for nær, naar der bliver noget sagt af min Familie naar de er paa Besøg, der er nogle af dem du ikke endnu rigtig kjender, og saa tilmed har du jo Angst for dem som jeg merker, og det tror jeg neppe du tør have Grund til, du skal kun altid tænke dig, som min Kone, ikke som den, der kun er der, for at pleje min Moder. Angaaende hvad Moders Pleje angaar da ved jeg at hun er overmaade godt tilfreds med dig og glæder sig meget til dig, det er ogsaa for mig kun Hovesagen det andet maa kun være Biting og om der skulde være noget som ikke er som det skulde være, det er der vel ingen som vil tage dig ilde op, naar blot Moder er tilfreds. Jeg kan ogsaa godt tænke mig at du bliver træt altid at være bunden til Moder og ingen Steder kan komme hen da kan vi trøste hinanden jeg er ogsaa bunden som en hund til en Kæde. Nu har jeg ligget hær paa en Plæt nesten siden jeg var paa orlov, hver Dag det samme ensformige Liv, jeg kan ogsaa tale med i den Dag, det tro mig min Elskede og jeg faar maaske noget anderledes at høre som du. Dog kun ikke forsagt. Hovedet opad Gud hjælper videre.
I Haab om bedre Tider slutter med de kærligste Hilsener Din egen tro Mand Georg.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

26.12.2017

2 Juledag 1917.

Min kære elskede Hustru!

Paa anden Juledagsmiddag vil jeg paabegynde dette Brev om mine Indtryk ved den 4 Krigsjulefest hernede i Rumæniens Bjergland. Hvad Vejret angaar saa kunde det ikke være smukkere, et tyndt Lag Sne, og fingertyk Rim hanger paa alle Træer saa alt funkler og straaaler i den vinterlige Sol. Som jeg alt har skrevet, hentede jeg paa Søndag Juletræet, som jeg saa paa Juleaftensdag gjorde ferdig, et nydelig lille Træ paa 1. m. højde Foden, en 3 Tomme tyk Bøgskive tager sig meget godt ud. Træets Pynt var tarveligt men dog smukt. Vatte havde jeg nok af, og saa en Del Billeder deriblandt dit Julekort, som indtog Plasen under Træet, dernest et Fødselsdagskort fra Julie, en meget smuk Rose, indtog Plassen i Træets Top, som for mig havde en dobbelt Betydning, først, den yndigste Rose er funden, (min Jesus), dernest min Julerose fra 1913, som jeg fandt og plukkede dernede i Haderslev. Det vigtigste i Træet, Lysene, var vi ogsaa bleven rig betænkt med, 12 blev anbragt i Træet, og 5 at give til med. Da Træet var ferdig, gav jeg mig til at rytte op i Understanden, de andre huggede Brende, og da kl var 4 var alt nobelt og rent, (vi har den nye Tid endnu). Juleaftensfesten fandt Sted nede i Rakutasu Kinosalen for de 3 første Komp, for 4de paa Juledagsmorgen kl 10. Om Aftenen fik vi vor Julekage (Weinachtstüten genant) lignende Rugkage, men sød. Da de Fleste her er vant til at tænde Juletræet tidlig om Morgenen blev det bestemt til Kl 6 Julemorgen, altsaa Kl 6 blev Træet tændt og de gamle glade Julesalmer blev sunget (Stille Nacht heilige Nacht, og O du fröliche o du selige, og Es ist ein Ros entsprungen O.S.v. og de dybe Basstemmer tonede ud i den stille Julemorgen. Klokken 10 var der altsaa Weinachts ... nede i Kino'et. Salen var dækket i dobbelt Vinkel, og paa Bordet laa ordnet enhvers Julegave atter tonede de glade Julesalmer og Komp. Føreren holdt en lille Tale. Tilstedeværende var ogsaa Regt. Komandøren, Batl. Komandøren og en Del Offz. Efter Talen fordelte Majoren Almenakker og talte med den Enkelte. 2 Mand skjenkede Majoren Orlov og tænk dig hvem der var de Lykkelige? begge fra Minekasterne, den ene netop den jeg skrev dig om, der ikke fik Orlov da hans Kone er syg! den anden havde ogsaa været 14 Maaneder her. Min Julegave var et par Hengler 1 Blyant og 10 Cigarer, hvorledes jeg fejrede videre skrev Carl og jeg igaar Aftes.
Angaaende din Orlovsansøgning, er jeg tilbøjeligt til at tro at den vandrer i Papirkurven. Der bliver ikke taget megen Notis dertil. Til Eksempel, er her en Mand som Konen har søgt om Orlov for da hun staar for en livsfarlig Underlivsoperation, og ikke vil foretage den før Manden er der, dog han er endnu altid her, der hjælper hverken Lægeatest eller alt andet. Dog naar vor kære Moder skulde Død saa faar jeg Orlov, naar der bliver telegraferet, dog ikke fordi Moder er død, det siger ikke meget her i Felten men for at ordne Moders Efterladenskaber. Hvis Landet ikke kan udlejes, saa er der ligeledes ogsaa Haab om at du kan reklamere mig fri for en længere Tid.
Dog jeg haaber sterkere paa den store Orlov. Gud giver vi snart kan paabegynde den. Din Georg.

Saa de kærligste Julehilsener og tak for Brevet som jeg modtog Juleaften. Din egen Georg. Julepakkerne kommer vel senere.

Hvad er en Minekaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

23.12.2017

Skrevet d. 23.12.17.

Min kære lille Kone!

Idag paa vor Forlovelsesdag tænker jeg med Tak tilbage for 4 Aar siden, da vi om denne Tid, i Middagstimen, sade sammen, og nød den første Middag sammen, jeg husker saa godt, og jeg tror du var i Førstningen lidt generet jeg kan saa tydelig erindre mig Enkelthederne, og jeg har i Formiddag, da jeg var en lille Tour ude efter et Juletræ, tænkt mig Senerne alle igjennem, Og du min elskede Julerose, dvæler sikkert ogsaa idag ved de kære Minder? Jeg kan saa tydelig huske med hvilke øjne Mette Kjeestine mønstrede mig, og jeg var tilfredsstillet af Resultatet, som jeg sluttede mig til, jeg mener ogsaa at hun har fortalt dig det senere? Naar jeg taler Carl idag saa spørger jeg ham, om han husker vort Møde paa Haderslev Gade for 4 Aar siden. Du var meget beskeden ved Guldsmeden, jeg havde Pungen fuld, men fik slet ikke brug deraf, da du holdt tilbage, husker du? Og saa den smukke Køretour til Ravit, og Misforstaaelsen med Køretøjet, dog det passede alligevel godt, da jeg derved fik god tid til at forestille min Julegave for de kære overraskede Callesen's. Det var mig nemlig en stor Fornøjelse. Ankomsten i Hjemmet i Ravit staar mig ogsaa klart for øje tillige den første Aften dersteds, og du min Lille, var lidt bange for mig? Juleaftensdag og Aften vil jeg aldrig kunde glemme da jeg for første Gang motte betræde dit kære Hjem, og jeg merkede at Ordet som stod over Døren i Ærensporten var talt ud af Hjærtet. Du er os velkommen som en Søn læste jeg i Moders øjne og det gorde mig godt. Dog vor gode Tammas mente ikke den var velkommen, derfor listede den om Natten bort i al Hemmelighed, til Peters store Forfærdelse, han havde sikkert ment det meget godt med den. Det var den lykkeligste Juleaften jeg har forlevet i mit Liv. Saa kom Juledagen med Festen i Ravit, vor Familiens Ungdom var forsamlet, da blev der bland Andet ogsaa sunget den Sang, hvori det hedder, det dejligste Syn mine øjne saa er Unge paa Knæ for Gud, og da vi senere om Aftenen bøjede vore Knæ sammen, var det med Tak til Gud at vi ogsaa med hinanden var forenede i Jesu Blod. Og nu, min kære Julerose, er du min Ungdoms Hustru, og jeg haaber til Gud, at han snart atter vil forene os, saa vi med Lov og Tak til Gud kan fortsætte vort Liv med ham. Din egen tro Georg.

Det dejligste Syn mine øjne saa er Unge paa Knæ for Gud - strofen er måske i dag Det skønneste syn på denne jord er unge på knæ for Gud men jeg har ikke fundet frem til, hvilken sang det er. Skriv gerne i en kommentar, hvis du kender den.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

22.12.2017

Geshcrieben den 22 December 1917.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

For de 4 siste Pakker min hjærteligste Tak med Kød Kartofler Frekadeller og Brød. Jeg har skrevet til Luise Meng. Jeg har ikke faaet Tid at skrive i de siste Dage. Om Gud vil, følger Morgen Brev. Dine Julepakker vil det vel gaa ligeledes som mit Julebref? Jeg har det ellers rigtig godt. Haabentlig har du og Moder havdt en god Jul? jeg skriver dig hvorledes jeg har fejret. Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

14.12.2017

Skrevet d. 14.12.17.

Min kære elskede Hustru!

Vil i Middag paabegynde dette Julebrev, og allerførst hilse dig og min kære gamle Moder med det gamle, dog evig nye, glade Julebudskab. Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket, Eder er idag en Frelser født som er den Herre Christus i Davits Stad, O.S.v. Jeg glæder mig særlig til denne Julefest, og det er for mig som om Englene allerede svævede i Luften, rede til at bryde ud i jublende Sang. Fred paa Jord! Fryd paa Jord. Det er mig nesten til Mode, som da jeg var lille Dreng, da vi de siste Dage før Jul ikke kunde vente Tiden af men i Spenthed talte hver Dag og Time, indtil det Øjeblik da Julens Gaver blev afslørede. Der blev altid sagt for: "til Jul, da er Luften fuld af Hemmeligheder", og det kan vi vel særlig sige i Aar. Ja det er Hemmeligheder som er af umaadelig stor Betydning, det er nemlig den store Julegave: Freden! som svæver i Luften, og hvor længes vort Hjærte ikke derefter, ja stærkere som de Smaa's, efter deres Julesager.
d. 16.12.17.
Er ikke kommen til at skrive før. Moske naar Brevet dig ikke til Julen engang, dog det er endnu 8 DAge. Jeg takker dig mange Gange for de 3 gode Pakker med Smør Pølse, Frekadeller, og Kartofler. Var det af Lise Meng's? jeg skal nok takke hende derfor, det er nesten for Meget, jeg har altid havdt et godt Nummer hos hende, og naar jeg var dernede ved mine Enge, saa var hun altid saa glad naar jeg kom og holdt en lille Pasiar med hende, og særlig Børnene glædede sig, da Onkel for det meste havde en Groschen med. I den senere Tid har jeg ingen Hunger lidt, da du min elskede lille Kone har sørget meget godt for mig og jeg er dig meget taknemlig derfor. Jeg har det ellers rigtig godt, vi har nu hver Dag Ekserseren og det gaar nesten fredsmesig til, dog det gjør man jo gjerne med, naar Freden er i vente. Hær har der været Vaabenstilstand i 6 Dage haabentlig bringer Morgendagen os ogsaa den glædelige Efterretning fra den russiske Front. I følger jo vist ogsaa spent med? Herren giver, i sin Naade at Blodsudgydesen, maa være endt.

Nu kommer Middagen, Dorgemyse med Gulasch, har nu gjort 3 Pakker istand med 4 Doser, og sender dem af med det Første, ellers faar du mig vel ved Ørene, som Thora har opfordret dig til. Sender dig ogsaa en Del Fotografier her fra Egenen, de smukkeste har jeg sendt P. Nielsen, da han har bedt mig derom engang dog da havde jeg ingen. Jeg har sendt ham dem som Julegave, det var meget smukke Landskaber som han sikkert vil glæde sig til, den kære gamle Mand.

Carl var her igaar han mener at køre paa Orlov i januar eller Februar, dog han var ikke saa synderlig oplagt dertil, da det her hedder, at de bliver holdt tilbage og sendt til Vesten efter Orloven, og det havde han ikke meget i Sinde med, han er jo ved Køkkenet og kan dog spise sig nogenlunde mædt. En Del af de unge Soldater skal have Orlov, men, for ikke mere at komme herned, paa den Maade kan de jo trække en Del bort, ellers er det jo ikke tilladt. Ja du min elskede lille Mie du har i din unge Ægtestand faaet meget at bære paa. Men min kære Moder skriver mig at du gjør det gjerne hun glæder sig meget til dig og det gjør mit Hjærte godt. Jeg ved der behøves stor Taalmodighed og det er min Bøn til Gud at han vil udruste dig med Samme, dog en Byrde har Herren dog i sin Naade befriet dig for nu, du behøver ikke at gaa i Angst om mig da det dødbringende Blyds Gang er standset, og derfor har vi nok Grund til at love og takke derved bliver ogsaa de andre Byrder lettere at bære, ikke sant?
Glade Jul dejlige Jul, Engle daler ned i Skjul, det toner allerede med livlige Strenge i min Sjæl, og det er mit Ønske for eder i kære 2, at denne Julefest maa blive eder til stor Velsignelse. Den yndigste Rose er funden blandt stiveste Torner oprunden, Vor Jesus den dejligste Pode, blandt syndige Mennesker groede.
Til Slut en glædelig Jul fra Eders tro Georg.

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde... er et udsnit af juleevangeliet,

Dorgemyse med Gulasch (Dörrgemüse mit Gullasch) er tørrede grøntsager med gullasch.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

09.12.2017

Skrevet d. 9.12.17.

Min elskede lille Kone!

Vil i Aften af hele mit Hjærte takke dig for de mange gode Pakker som jeg i de siste Dage har modtaget. 4 fra mit i Oktober, de to over Leibzig, de 2 vare gaaet beskadiget ind og var ompakket i Hamborg. Flæsk, Skinke Pølse Steg, og Brød alt var frisk og godt blot Brødet var mugen, da har jeg faaet dem alle blot dem du har afsendt den 14 tror jeg ikke jeg har modtaget. De godde Kager har smagt mig storartet til min Søndagskaffe. Vaflerne var gode, Kartoflerne vare haardfrosne, jeg tør dem op i kold Vand dem de bliver helt bløde, saa er de vel ikke gode? Du ved ikke min søde lille Kone hvor man er helt anderledes tilmode naar man efter saa længe atter kan spise sig rigtig mæt. Jeg takker min Gud tusinde Gange for det gode Hjem og for den kære unge Hustru han har givet mig.
d. 10.12.17.
I Middagstimen vil jeg skrive ferdig. Nu er Arbeidet ophørt, og der bliver ekserseret hver Dag. Igaar var jeg til Gudstjeneste og Presten mente da han kom, ja Kammerater nu lader det sig smukt leve her? da hørte man bagfra, ja naar vi fik lidt mere Menasch. Det gjorde et dybt Intryk paa mig da vi sang Nu takker alle Gud, det var som sunget ud af mit Hjærte, og særlig, da bagefter vor Bryllupssalme blev sunget. I alle mine Sager til Gud jeg tilflugt tager O.s.v. Da matte jeg tænke paa den Dag da vi blev forenede og samtidig paa den Dag vi saa hjærteligen længes efter, da vi paany atter forenes. Da vil Lovsangens Toner juble ud af vor Sjæl. Vi er nu stærkt spent paa hvad den 17. vil bringe os, Krig eller Vaabenstilstand. Ja kære Mie vi vil bede Herren ymygeligen om det Siste. Havde igaar Brev fra Pastor Bruhn som glædede mig meget. Jeg har det godt og er sund og rask og haaber det samme om dig, det er om Natten koldt her, forleden Nat havde vi 150 Kulde, dog vi har en varm Understand. Saa de kærligste Hilsener og Kys til dig og min kære gamle Moder Din egen Georg.

I alle mine sager er en dansk oversættelse af Paul Flemings salme In allen meinen Taten.

Nu takker alle Gud er en salme af Martin Rinckart som er fordansket mange gange.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

05.12.2017

Skrevet d. 5.12.17.

Min elskede unge Hustru!

Guds Fred til Hilsen!
Har i Formiddag skreven et Brev til Julie og takket for en Pakke med Smør og Kager hun sendte, samtidig en Pakke fra Moder med Pølse, som smager mig storartet. Tænk dig min egen Mie her er Forhandlinger i Gang med Romansky om Vaabenstilstand, de har i Morgen selv tilbudt den, to Offiserer var her ovre, er det ikke storartet?
Jeg glæder mig overmaade. Matte Herren lægge det tilrette saaledes at det faar en god udgang. Idag er der ikke falden et Skud. Vore Poster har staaet ovenpaa Dækningen uden Gevær og byttet Tobak om med Brød. Du kan tænke dig hvorledes vi er til Mode, det er nesten som man svævede i Luften, og befinder sig i den syvende Himmel, dog vi vil ikke glæde os for tidlig, da det jo endnu kan komme anderledes, men aligevel sætter saadant noget TAnkerne i Sving, og de iler i særdeleshed derhjem til dig og alle de Kære derhjemme og man mærker stærkere Hjemmets dragende Magt, og Lengselen efter Freden, brænder dybere i ens Indre. Herren være takket for det Skridt der er taget henimod Freden.
Vi staar i Forvæntningens Tid Adventstiden og vi synger Gjør Døren høj gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid, han hærsker over alle Land og er al Verdens Frelsermand. Hvor har denne Salme i forbigangne Tider ofte sat vort Sind i Bevægelse og i glad og spendt Forventning saa vi den glade Julefest i Møde. Særlig har denne Salme staaet levende for min Sjæl denne Dag, og mit Hjærte er i Forventning efter hvad den nermeste Fremtid bringer. Julekongen Jesus vor Fredsfyrste, bebuder sit Komme, og vi vil med Glæde tage imod ham og aabne vore Hjærtedøre for ham saa han kan tage ind til os for at berede os den sande Juleglæde, derved fylder mig ogsaa den Tanke, om nu Juleklokkerne ogsaa kunde ringe os den længe vedete Fred med ind, saa vilde Klangen blive doppelt skjøn. Ja kære Mie jeg tror du kan sætte dig ind i min Tankegang og du vil glæde og fryde dig sammen med mig. Ja, Fred paa Jord Fryd paa Jord, Jesusbarnet bland os bor motte vi i Fremtiden ofte kunde synge denne dejlige Julesalme sammen, under fredelige og rolige Forhold. Vaabenstilstanden med Rusland har jo været bekjendt et par Dage, og det lader jo nu til at Romænien nu følger efter. Du har jo vist ogsaa erfaret det. Tak for dit kære Brev jeg modtog idag, der har du ellers ikke store Forhaabninger om Freden. Nu er Lyset snart udbrændt og jeg begiver mig til Sengs, og vil der tænke videre paa min kære unge Kone, som længes saa meget.

den 6.12.17.
Nu i Middagstimen til Slutningen. Der er nu fulkommen Vaabenro ved Fronten, dog nermere om Vaabenstilstanden har vi ikke erfaret endnu. De to rumænske Offserer er endnu hær og forhandler, de bliver kjørt i Auto med tilbundne øjne, nu kom Middagsmaden Kartoffelsuppe med Faarkjød og salt Agurker, Middagen har smagt udmerket dog kun for lidt, at man bliver mædt, dog det har nu mindre at betyde, nu er man næsten mædt af lutter Glæde. Jeg havde i Aftes ogsaa Brev fra lille Carl paa 4 Sider med alle nyheder hjemme fra, jeg har Glæde af at skrive sammen med ham, jeg tror ogsaa det kan være til gavn for ham, ogsaa fra Jørgen havde jeg Kort, han er jo ved frit Mod og ønsker at tage Jesus med paa Vejen. Det er helt forunderlig med en saadan Ro ved Fronten, det giver en rigtig Fredsstemning, man hører ikke de svære Drøn, og den skarpe Susen gjennem Luften. Alt ligger som i en dyb Søvn. Dertil kommer det dejlige Vintervejer vi har idag. Landskabet er blendende vid af Sneen der faldt igaar, det er, som den vide Sne legger et blendende Dække over al Krigens Nød og Elendighed og Landskabet, smiler os i Møde, iklædt Fredens Dragt, og Sjælen bliver Stemt til Lov og Takkesang. Husker du min blomstrende Julerose da vi om denne Tid for 4 Aar siden begyndte at skrive sammen? da var der ogsaa freds og glædes Stemning i vore Hjærter. Jeg maa nu til at skynde mig da vi snart atter begynder at arbeide, og om Aftenen er det straks mørkt, naar Vaabenstilstanden kommer saa bliver al Arbeide indstillet saa faar vi jo kronede Dage. Vi arbeider nu paa en understand til vor Feldwebel, den er nesten ferdig. Komfyret brender allerede lystig, det var det 7.de jeg lavede, de er godt tilfreds med dem Alle, de varmer saa behagelig, og holder Varmen længe. Saa slutter jeg mit lange Brev med de kærligste Hilsener og Kys
Din forventningsfulde Mand Georg.

Lyt til "Gør døren høj, gør porten vid".

Fred paa Jord, Fryd paa Jord er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

04.12.2017

Skrevet d. 4.12.17.

Min kære lille Kone!

For de 4 Pakker, tusinde Tak, 2 med Steg i Doser og Pølse l med Nudler og Mel og 1 med Strømper alt var velbeholden dog Pakken med Brød som var afsendt samtiddig har jeg ikke faaet, jeg havde stor Hunger og fald straks over en af Doserne med Steg som jeg gjorde varm til min Aftensmad, som det smagte mig er ubeskrivelig. Samtidig modtog jeg en Pakke fra Moder, (Quorp) med Fedt, og da jeg kom fra Vagten kl 1 om natten begynte jeg at bage Pandekager som smagte mig henrivende, den neste Nat da jeg havde Telefonvagt kogte jeg Nudler, med den lille Dose Steg, jovnet med Mel. Jeg tænkte derved paa din Kærlighed til mig og det smagte mig dobbelt godt. Jeg er meget glad og Herren taknemlig i Morgen da der Amtlig er kommen igjennem at der er Vaabenstilstand med Rusland og at Underhandlerne allerede er indtrufne underskrevet, Erkehertug Josopf. Vi har af den Grund fri for Arbeidet, og fejrer. At STemningen er god, her, kan du tænke dig. Det er det første Skridt mod Freden. Naar vi bliver ferdig med Rusland, saa kommer de andre vel bagefter. Hos os er det temmelig rolig. Romanski kan jo ikke gjøre meget uden Rusland og bliver derfor vel ogsaa tvungen til at holde op. Moske giver der endnu et veldig Slag i Vesten, og saa kommer Freden. Ja min elskede lille Kone, nu tror jeg, at vi staar ikke langt fra det ønskede Maal, og vi vil bede Herren om at forunde os et lykkelig og glad Gjensyn. Vi sidder nu gemytlig sammen i vor varme Understand, vi har igaar havdt Sne og idag er der Frost, og temmelig koldt Rejn har vi endnu ikke havdt dette Efteraar, men sterke Storme saa store Træer rives om. Nu nermer sig vor kære Julefest, og jeg har sterk Tro til at Juleklokkerne ringer os Freden med ind. Ja kære Mie, jeg længes ofte derefter, atter at være derhjemme hos min egen lille Kone i vort felles kære Hjem, og vi kan leve i Fred og Ro og vi atter kan tage fat paa den vante Gerning, og bytte Sværdet om med Ploven, saa vil vi med Lov og Tak tænke tilbage paa den Tid Herren saa forunderlig har hjulpet og bevaret os, det vil være et Afsnit i vort Liv, som vil staa os levende i Erindring hele vort Liv igjennem. Nu vil jeg slutte denne GAng da Middagen snart kommer det giver i Dag Dorrgemyse mit Hammelfleisch. Ellers har jeg det godt og er sund og rask. Carl lader hilse.
De kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Hjærtelig Hilsen til Moder.

Dagens menu:
Dorrgemyse mit Hammelfleisch (Dörrgemüse mit Hammelfleisch) er tørrede grøntsager med fårekød

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

30.11.2017

Skrevet d. 30.11.17.

Min kære lille Kone!

For dine kære Breve min hjærteligste Tak. Det glæder mig at du har det godt og befinder dig vel, haabentlig gaar det ogsaa Moder nogenlunde, I har vel havdt Besøg af Tinne, da jeg havde Kort fra hende forleden, hun ventede Joh. hjem paa Orlov, rart for dem om de kan være sammen. Jeg har det Herren være takket, ogsaa godt, og er sund og rask, dog Døden lurer allevejne her, saaledes var min Rigtwalt en Etaarig Gefr. i AFtes oppi i Iagttagelsestaarnet, og blev der ramt af en Granatsplint i Halsen og døde ½ Time efter. Han havde netop den Aften mit Nummer, saa jeg ser tydelig deri Herrens Bevarelse. Vi gav derefter straks Gjengjeldelsesild, 50 Skud. Et net ungt Menneske fra Charlottenburg, dog desværre kjente han ikke sin Frelser. Carl kom i Middag og forstyrrede mig, han lader hjærtelig hilse, han havde været hos Kompagniføreren og spurgt om, naar han kunde køre paa Orlov, før Januar ikke. Det bliver jo sagtens ogsaa Februar inden han kommer bort, saa har han været her i 15 Maaneder siden sist, saa kan du jo rejne ud naar jeg kommer, haabentlig har Krigen taget en Ende inden den Tid. Med Pakkepost Forbindelsen lader det til at være Urägelmäsigheder. Dem du har afsendt d. 9 er ikke ankommen endnu. Da vi i Middag fik daarlig Mad, spiste jeg af Sult min siste Skive Brød saa jeg maa holde ud til Morgen tidlig, et langt Bed ikke? du kan derfor nok forstaa at jeg lenges efter Posten i AFten. Hvad bringer den? noget at spise fra min søde lille Kone. Ja kære Mie det er nesten uhyggelig, der bliver nesten ikke talt om andet end Forplejningen hele Dagen og for dem som ikke faar noget hjemme fra ser det trist ud man ser Hungeren kikke ud af øjnene, at de ingen Kræfter har er ikke til at undres over. Jeg er dog Herren taknemlig for at jeg endnu kan faa lidt hjemme fra. Dengang der var Spektakel her, da havde man jo nesten i Overflod. Med Rygemateriale er jeg ude af Klemmen for det Første, jeg kjøbte mig nemlig forleden for 70 Kroner, 2 Kister Cigarer og ½ Tobak. Forleden sente vor Loitnant en Mand til Ungarn at hente Pølse, det gav dog Belag til 2 Skiver og kostede kun 3,70 Kroner, jeg ved ikke om i vil have noget af den Slags Pølse? Angaaende vort Land har jeg skrevet et Kort til Andreas, det er vel det Bedste at leje det ud, skjønnere var det om Freden snart kom og man atter kunde begynde at tage fat derhjemme, og serdeles nu da derhjemme venter en ung Hustru som vil hjælpe med. Det vil blive skjønt at arbejde Haand i Haand, Herren giver i Naade at det snart maa gaa i Opfyldelse. Moske kunde du faa nogle Ærter hos Andreas, men de er vel sagtens ogsaa alle Beslaglagt? - Saa slutter jeg denne Gang med de kærligste Hilsener fra din hungrige Mand Georg.
Neste Gang skriver jeg om Middagen saa faar du vidst ikke saa meget at høre om min Hunger.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

26.11.2017

Skrevet d. 26.11.17.

Min elskede lille Kone!

Vil i Aften takke dig for dine to Breve. Hvorledes gaar det din Sirup bliver den snart klar, jeg har læst Resepten i Bladet, det er nok meget omstendlig? den er vel ikke tyk nok til at du kan sende mig en Prøve? haabentlig er Kalken ikke for meget at smage? Jeg glæder mig til alle de gode Pakker jeg har i vente, saa kan man dog en Gang atter blive sat, jeg tror det er den friske Bjergluft man faar saa god Apetit efter. Vandet løb mig til Tænderne, da du skrev om at du var ved at faa Aftensmad, hos mig bliver Eftermiddagskaffe, Mellemmad og Aftensmad nydt tilsammen kl ½5 og Samme bestaar for det meste af en Skive tørt Brød, med Kaffe. Du kan moske tænke dig hvorledes en hungrig Mave er tilmode efter et saadan Maaltid. Du maa undskylde naar jeg har klaget mig lidt i den senere Tid, det er ikke let at lade være, naar Maven altid stikker en op i Hovedet. Har lige ogsaa skrevet til Broder Peter, og drillet ham lidt med hans ny Regt. da jeg kjender det fra Campagneslaget 16. Regt. 28 kalte vi altid Chokoladenregiment, det har mosked forbedret sig nu, dengang var det ikke meget bevent. Vi har endnu altid meget Arbeide, og ogsaa Nattetjenesten er stram, da vi ikke er mange derom, for, paa Iagttagelsesposten og ogsaa ved Telefonen, dog vi gaar jo tidig i Seng, fra 2-6 Timer har jeg Tjeneste dog altid kun 2 Timer af Gangen. Herren giver i Naade at Freden snart maa komme det længes vi efter. Kærlig Hilsen Din egen tro Mand Georg.

Den anden Halvdel af Papiret fik Peter.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

21.11.2017

Skrevet d. 21.11.17.

Kære lille Mie!

Tak for de 2 Kortbreve som jeg har modtaget, du har nok rigtig havdt travlt ser jeg, du var altid bange for at du ikke fik noget at bestille, ser nu nu, nu har du alle Hænder fulde og behøver ikke at sorge for Arbeide. Det er idag Bod- og Bededag, dog vi har ikke fejret da vi har arbeidet hele Dagen, dog, jeg matte ofte under Arbeidet tænke paa denne Festdag derhjemme og mine Tanker gik til Bjolderup Kirke, hvor Menigheden forsamledes til Bod og Bøn, og Salmen blev sunget Af dybsens Nød mit Raab til dig vil jeg o Gud fremføre og jeg motte i Tankerne bøje mig i Støvet for min Gud og bede om Naade og Barmhjærtighed, og min Bøn gik ogsaa hjem til eder i Kære. Ja Gud se i Naade ned paa vor faldne Jord, og giv du os snart den længe ventede Fred, og tænk dig nu min kære Mie, lige hører jeg i Telefonen at vi for Øjeblikket skal staa i Fredsforhandlinger, maaske skænker Herren os Freden til Julegave, det vilde være en Julegave som vi havde Grund til at takke for hele vort Liv. 1913 var du min elskede Mie min Julegave, moske kan jeg Julen 17 blive din Julegave, det vilde blive en Julefest vi aldrig kunde glæmme, da vilde vi med fulde Stemmer synge! Fred paa Jord Fry paa Jord. Det glæder mig at Moder har det nogenlunde, moske faar hun ogsaa Lov til at opleve den lykkelige Stund, da vi herude fra Felten atter maa vende Hjem, jeg vilde unde hende det af Hjærtet. Jeg har det, Herren være takket godt, er sund og rask og har en veldig Apetit, som desværre dog kun til Nød kan blive tilfredsstillet, jeg kunde ogsaa nok sende eder Pakker men ak hvorfra, tage noget heroppe hos os har vi ikke andet en Sten og Træ, og det er haard at bide i. I en By har jeg ikke været siden August. For dem som opholder sig bag Fronten i Etapperne kan der nok være Mulighed for at de kan sende Sager hjem.
Jeg er meget taknemlig for hvert Pakke jeg kan faa hjemme fra, da det dog hjælper en hel Del, jeg vilde gjerne bede dig om at sende mig et efter et og ikke mange paa en Gang saa har jeg mere deraf.
Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Fred på jord, fryd på jord er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

16.11.2017

Skreven d. 16.11.17.

Min elskede lille Kone;

Guds Fred til Hilsen!
Først min hjærteligste Tak for de 4 Pakker med Brød, Kage Frekadeller, Pølse og Smør du skulde blot vide hvor godt de gorde engang at blive rigtig mædt, saa bli­ver man et helt andet Menneske og faar andre og bedre TAnker. Det var alt meget godt, og det smager mig henrivende da jeg i Aften spiste af de lekre Sager, glædede jeg mig over at jeg nu har en kær lille Kone derhjemme som tænker paa mig, og som søger at gjøre mig Tilværelsen lettere herude i Felsten det gjør godt at merke det, jeg længes somme Tider efter personlig, derhjemme i vort kære Hjem, at erfare din Kærlighed og lade mig opvarte af min unge søde Hustru det vilde være noget andet end naar man herude rager rundt i Smøret, og selv skal besørge sig alt, jeg er nu snart 5½ Aar Soldat, det er en lang Tid og man har vænnet sig til Soldaterlivet, men i Længden bliver man dog snart træt og længes efter Hjemmet. Ja min kære Mie, naar vil Herren forunde os at mødes under Fredens Faner? det vilde blive et Gjensyn under Glædestaarer, ikke? andre Taarer som da jeg forlod dig paa Flensborg Banegaar husker du endnu?

d. 17.11.17.
I Aften Fortsættelsen. Nu er det bleven Vinter paa engang der ligger et tynt Lag Sne paa Bjergene og i Aften fryser det, saa Panjekonfyret gjor os god Tjeneste, det er saa gemytlig varmt herinde, saa det er helt hjemligt, ja en god Understand er Guld vær her kan man ogsaa nogenlunde holde sig for Lus, naar man kaager Vasken i ver Uge, jeg vil med det første sende dig Vask da jeg ikke faar det rent mere, det ene Sæt er baade Rød og Blaa, jeg havde ladet det staa paa Lørdagaften, da jeg havde kogt det, til om Morgenen da maa der en have stoppet et rødt og blaat Lommetørklæde deri, og om Morgenen da jeg vilde skylle lyste det mig imøde i allehaande Farver moske kan du vaske det bort? jeg har hær 4 Skjorter og 3 Underbokser, l Skorte og 1 par Bokser har jeg sendt dig. 5 par Strømper har jeg alle gode, et par Hansker og Sjal, sender jeg ogsaa da jeg ikke bruger det, jeg er i besiddelse af en ulden Væst, Pulsvarmer Kopfschutzer Knævarmer, Livbaand Sjal og Hansker, dine Hansker beholder jeg, desforuden 3 gode Dækker, en god Dragt Tøj en Mantel og et Feltstykke, saa du ser din Mand er godt forsørget til Vinteren. Saa en kærlig Hilsen fra din egen tro Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

14.11.2017

Skrevet d. 14.11.17.

feldpostbrief.
Min elskede Mie!

I Middagstimen et par Ord. Jeg har lige faaet min Middagsmad Nudler med Svæsker, det lyder jo meget smukt, men da det meste var Vand er jeg nesten lige saa hungrig som for Middag. Jeg haaber paa Pakken i Dag fra dig min Elskede. Jeg er saa sund og rask som tænkes kan, Herren være takket derfor vi skal jo lære at holde ud, og holde Modet oppe, dog naar man ikke har noget i Maven er det en svær Ting, dog Herren hjælper ogsaa over disse Vanskeligheder. Der er dem der faar Kartofler sendt, har du nogle over saa send kun, og lidt Løg, det giver en god Aftensmad. Din, dig inderlig elskende Mand, Georg.

Lige modtog jeg dit lange Brev, hjærtelig Tak.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

11.11.2017

Søndageftermiddag d. 11.11.

Min elskede lille Kone!

Atter forsvinder Solen ned bag de høje Bjerge og indhyller Kupperne i Purpurpragt. Løvfaldstiden er nu forbi, som var saa storslaaende her i Bjergene, nu ser man Skoven i det fjerne i sin mørke vinterlige Omris som virker mindre tiltrækkende end da den for 14 Dage vinkede i det fjerne som gyldne Kroner. Ja Alt hernede faa Jord visner og forgaar, og selve Mennesket, som Gud sagte til: gjøre eder Jorden underdanig er forkrænkelighedens time bestemt dog anderledes ed i Naturens Liv. Mennesket dør, for at indgaa til et andet Liv, til det evige Liv ­ eller, den evige Død. Det saas i Forkrænkelighed, det opstaar i Uforkrænkelighed. Naar denne Hytte nedbrydes da have i en Bolig i Himmelen som Gud selv har beret for dem som ham elskede, og i Troen paa det forsonende Blod, overgav sig med sin egen Villie og Fornuft i Frelserværkets uudgrundelige Storhed. Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod. Ja min kære Mie, hvilken Tanke, ja hvilken Naade. Vi, af Naturen til Døden og Dommen hjemfaldne Menneskebørn, vi maa være frie og frelste og maa kalde den retferdige Gud for Fader. Herren bevare os i en ymyg og enfoldig Tro.
Nu har jeg faaet min Mellemmad og vil fortsette ved Lyset, jeg takker dig mange GAnge for de 3 Pakker med Hansker Chal og Cigarer Kage Smør og Kød, Pølse Smør Honning og Buillionwürfel, som jeg modtog igaar Middag det var alt godt og smagte mig som, ja jeg kan ikke udtrykke det i Ord. tusinde Tak. De 2 Pakker med Brød og Flæsk, har jeg ikke modtaget moske har du faaet dem tilbage lige som Søster Julie? tak for Brevet, haaber du at du har hørt fra mig, og jeg tænker at du atter er glad da jeg endnu altid befinder mig hernede i Rumæniens Bjerge. Jeg læser i Avisen at i har havdt Efteraarsvejer med Rejn, Hagel og Torden, da tænk dig, hernede har der kun rejnet 3 GAnge siden jeg kom fra Orlov. Jorden er tør 1 Meter ned. laften er det saa mildt at de andre sidder udenfor og synger, Romanski lader os i Ro, saa vi har det meget godt i den Henseende, jeg er for Tiden Kakelovnsbygger og laver nu den 5. alle er lykkedest godt, en god varm Understand er Guld værd nu til Vinteren. Jeg er sund og rask og har det godt, kun en Ting skorter det paa og det er Brød, Brød og atter Brød, jeg gjlæder mig til Pakken med Brød og Kage. Haaber at Moder har det nogenlunde. Hils hende fra hendes Bejs. Saa hilses og kysses du min egen kære lille Kone fra din tro Mand Georg.

gjøre eder Jorden underdanig er et citat fra

Det saas i Forkrænkelighed, det opstaar i Uforkrænkelighed er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

08.11.2017

Skrevet d. 8.11.17.

Feldpostbrief.
Min kære Mie!

Da der i Dag er Sportfest og en Del af Betjeningen er borte dertil, har vi fri. Jeg takker dig mange Gange for dine 2 Breve, som jeg modtog sammen med et Brev fra Moder og Kort fra Cicilie, som jeg var glad for. Moder udøste hendes Sorg for mig, og det gorde mig godt at hun var glad ved, at jeg nu motte være hende en kær Søn i hendes kære Peters Sted. Det skal være mig en Glæde at opfylde hende dette Ønske. Ja Herren give os sin Velsignelse i vort Samliv. Jeg merker at det tager mere og mere af med min kære gamle Moder. Gud velsigne hende paa hendes Livsaften den gode Moder! Det var jo kjedelig at du ingen Møbler kunde faa, dog de kommer jo nok med Tiden, om Herren iNaade snart vil give os Fred.
Kærlig Hilsen og Kys til dig og Moder Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

06.11.2017

Skrevet d. 6.11.17.

Min kære lille Kone!

Tak for dit siste Brevkort og for den gode Pakke med Frekadeller og Steg som alt var meget godt, det stelte min Hunger for en Dag. Frikadellerne spiste jeg til min Middagsmad (Graupen) og Stegen gjorde jeg varm til Aftensmad. Nu begynder vi atter at lære til Hungerkunstnere, som bland andet er en meget ubehagelig Læretid, og jeg vil derfor anbefale mig med mine tomme Mave til min elskede lille Madmoder derhjemme, moske kunde der falde et par Smuler af. Med Græskarrene har det taget en Ende med forferdelse, Markerne er nu rent udplyndrede, dog om Søndagen har vi endnu den Luksus, ved Køkkenet at modtage en Portion Kyrbiskompot som vi glæder os til hele Ugen igjennem. Du se altsaa der er nu Knaphans i Køkkenet, forleden Aften laa jeg og kunde ikke falde i Søvn for Hunger, da matte jeg tænke tilbage paa mine smukke Orlovsdage, da jeg havde det saa godt, og da jeg tilsist faldt i Søvn, drømte jeg om alle de herlige Retter, og jeg nød dem i fulde Drag, men da jeg vaagnede merkede jeg til min Skrek at min Mave endnu var tom -. Ja saaledes gaar det mig nu for Tiden her oppe i Bjergene, min lille Kone ret sørgelig tænker du vist? sandt nok, Hunger gjør ondt dog jeg er Herren taknemlig at jeg har min gode Sundhed og saa medget faar vi dog ogsaa at vi ikke hungerdør. Jeg haaber nu paa Pakken med Brødet og Flesken, da du skriver at de er afsendt sammen med Stegen, den, som gjorder mig Søndagen lettere. Det er tit man hører, og nesten ogsaa selv ønskede, at der her skulde blive lidt løs, eller komme hen et saadan Sted for saa giver det noget for Tanden eller hva det Bedste var at de gjorde Slut med det Hele det ønskede du vist ogsaa først ikk? Du tænker moske, det er ellers ikke saa rart et Brev dog jeg er i Aften saa ilde oplagt med min Hunger at jeg for en gangs Skyld, haaber at du ogsaa tager imod et saadant? Nu er Kl over 8 og om 5 morgen tilig kommer Davren, saa jeg vil lægge mig hen og fordøje den halve Skive Brød jeg havde til Aftensmad, og drømme sødt om dig min Eneste Ene. Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

29.10.2017

Skrevet d. 29.10.17.

Min kæreste Hustru!

Tak for de 2 Brevkort, det glæder mig at du var hjemme i Quorp og at du var sammen med din Broder Andreas, haabentlig var det ikke farlig med Moders Ildebefindende? havde ogsaa et langt Brev fra Cicilie og forleden en Pakke fra Julie som hun havde faaet tilbage. Haaber at du nu har fundet dig tilrette, over TAbet af din kære Broder. Herren lærer os, at tage alt af hans Haand. Alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, ogsaa i det Tunge maa vi se at finde Guds kærlighedsførende Haand, han staar dog ved Styret ved alle Tildragelser.
Igaar havde jeg Besøg af Carl nogle Timer, og vi talte om eder derhjemme, for et Aar siden var han hjemme paa Orlov og han tænker atter at være paa Rad til Jul, men moske varer det endnu længere, det er længe at vente, ikke sant? Nu kommer Middagsmaden (Graupen) dog naar man har Hunger smager det ogsaa. I har jo havdt en storartet Fest i Bollerslev Bjolderup, jeg havde nok havdt Lyst at tage Del, du har jo vist havdt en Del Fremmede? jeg har skreven til P. Banke, da han slet ikke har ladet høre fra sig efter min Orlov, dog han har jo vist travelt? Moders Brev har du jo vist ogsaa læst? som jeg skrev forleden Nat. Denne Stilling er nesten modernere en den anden vi havde tænk dig her bliver et Kino bygget Hundrede Meter bag den første Linie, det er lige i Nærheden af os, det kan jo blive interesant. Kantinen blev aabnet igaar, dog Spisevarer gives der ikke. Revirstuen for let Syge befinder sig ogsaa her i Stillingen. Et Batl, Musik, bestaaende af en Mandoline og 2 Fioliner spiller avvekslende ved Komp. i Stillingen, naturlig i Understanden. Lidt bag os er en Ridebane anlagt, hvor Bataillonets Offiserer lærer at ride. Nu er det Aften, og vi sidder gemytlig om Bordet, har lige havdt Rejnetime. Berejningen over Kasterens Rekkevide og Sidetal, og Dralavvigelse, det er helt interesandt, dog det er helt let at rejne ud. Har i Aften spist Skinkegrød, som vare vellykkede og smagte mig godt.
Det er jo gevaltig som de gaar paa i Italien nu for Tiden, det er nu de Forbundne mod deres Forbundsfelle. 100000 Fanger 700 Kanoner, og nu med Krigslaanet, det er veldige Slag og man skulde synes vore Fjender skulde komme til Fornuft, haabentlig faar det nu snart en Ende og Kejserens Ord maa gaa i Opfyldelse. Det motte blive en Julefest naar vi kunde synge Fred paa Jord Fryd paa Jord. Gud giver det i Naade. Hær kan de godt lade os ligge til Freden kommer det lader sig udholde, naar Menaschen er derefter. Saa de kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Graupen betyder gryn.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

27.10.2017

Skreven d. 27.10.17.

Feldpostbrief. 
Kære lille Mie!

God Morgen min Kæreste, jeg tænker du ligger paa Ørene endnu da Kl kun er ½4 Morgenstund har Guld i Mund. Vi er nemlig Alarmberet, da der bliver foretaget et lille Streiftog, de skal hente en Feldvagt, nu i Dagningen. Ifald af Modangreb buldrer vi løs. Jeg har det meget godt og sidder lunt og varmt. Brend har vi en hel Skov af, det brender grøndt i Komfuret saa det er en Lyst. De kærligste Hilsener og Kys til dig og Moder Din egen Georg.


Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

26.10.2017

Skrevet d. 26.10.17.

Min kære Moder!

Guds fRed til Hilsen!
Hjærtelig Tak for dit kære Brev som jeg forleden modtog. Jeg har i Nat Telefontjeneste og har derfor lidt Tid at skrive du høre jo ellers fra mig igjennem min kære Mie, dog efter dit Ønske, vil jeg tænke paa dig i Aften. Jeg har det rigtig godt og er sund og rask som en Fisk i Vandet. Nu fik Jeg Ild paa Komfyret da det begynte at blive koldt. Det gjør mig ondt for dig kære Moder, at du altid har saa store Smerter, og maa lide saa meget, dog du ved kære Moder hvem der sender dem, og vær forvisset om at han ogsaa er megtig til at give dig Kraft til at bære dem. Guds Kraf viser sig som oftes i det Svage og Skrøbelige. Jeg merker at du lenges efter at komme hjem til Jesus, og du haaber at holde Jul i Himmelby. Ja kære Moder vi skulde glæde os meget mere dertil og lenges derefter, for der evindelig hos Gud i Himmerig, med Jesum tale, hvilken Herlighed venter der paa os arme benaadede Mennesker, hvad er denne Jammerdal, at vort støv henger ved den? det er dog kun idel Møje og Besvær. Tænk naar engang den Taage er forsvunden, som her sig senker over Livet ned naar Dagen evig klar er hist oprunden og Lys omstraaler hvert af mine Fjed. Tænk naar engang er løst hver jordisk Gaade besvaret hvert Hvorfor jeg grundet paa, men kunde ej med al min Gruplen raade, tænk naar jeg Herrens Vej skal klart forstaa. Ja Hisset kære Moder, da vil du erfare hvorfor Herren sente dig denne Prøvelse, og da vil du evigt takke ham for hans Naade. Naade at han fandt mig, Naade at han vandt mig, Naade at han bar mig hjem til sig. Ja kære Moder der vil du rigtig kunde fejre Jul paa Gader af Guld, og Glarhavet lysende som Krystal, dog paa den anden Side vilde vi dog saa gjerne beholde dig lidt endnu, for, nar Freden kommer, vi da atter kunde forenes, og min Mie og jeg da kunde være dig til Glæde og Velsignelse. Det glæder mig at i har det godt sammen, Herren velsigner eder fremdeles. Nu er Kl nesten l og i Morges Kl ½4 skrev jeg til min Kone saa du ser jeg sover ikke Tiden bort. Til Slut de kærligste Hilsener Din tro Søn Georg.

Hilsen til min kære lille Kone.

Tænk naar engang er løst hver jordisk Gaade ... er et citat fra W.A.Wexels salme Tænk, når engang den tåge er forsvunden. Lyt til "Tænk, når engang"

Naade at han fandt mig, Naade at han vandt mig ... er et citat fra W. Spencer Waltons salme Han søgte mig i nåde. Den blev først oversat til dansk i 1912, så det var en ret ny salme, Georg her citerer.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

22.10.2017

Skrevet d. 22.10.17.

Min kære elskede Hustru!

Guds Fred til Hilsen!
Hjærtelig Tak for dit kære lange Brev som jeg har modtaget, jeg ser i har havdt en bevæget Dag til Begravelsen i Borrig gjerne havde jeg været i eders Mitte for at tage Del i Sorgen. Ja hvor har vor kære Himmelske Fader i de 3 Krigsaar sendt mangt en Sorg til vort Hjemlands Familier, mangt en Mand, Søn og kær Broder og god Ven har mottet sejne for Manden med Leen, og deres Efterlatte sørger dybt, maatte dog Gud faa udrettet det derved som er hans hensigt, Sjælenes Frelse, ja hans kaldende Røst er sterk, og han banker hort paa mangt en Dør, for at der maa lades op for ham, og maatte Guds Røst til os ogsaa finde Gjenklang. Vaager og beder at i ikke falder udi Fristelser. Se jeg kommer snart, hold fast ved det du har at ingen skal tage din Krone. Vaager derfor, thi i vide ikke paa hvilken Dag eller Time Menneskens Søn kommer. Ja kære Mie det gjelder om at være rede til at træde frem for Guds Domstol, og vide sig frelst i Jesu Blod, ved dette Blod har jeg Frihed til at indgaa i Helligdommen. Vi ser daglig hvor plusselig Døden kan komme og saa gjælder det om, som de 5 Jomfruer, at have Olie i vore Kar for at være rede til at møde Brudgommen.

d.24.10.17.
Har igaar modtaget 3 Pakker med Smør Skinke og Gruber som jeg takker hjærteligst for, det kom mig godt til Gode da jeg ingen Ting havde mere, kun en god Hunger. Jeg laa i Aftes paa mine Bredder og Søvnen vilde ikke straks komme, Kaminilden brente lystig og jeg laa og fornøjede mig derover, dog du ved at man derved faar allehaande Tanker, saaledes ilede ogsaa mine Tanker derhjem til Ravit hvor nu min elskede lille Kone bor, og jeg tænkte paa dig i al din Færd, hvorledes du hjælper min kære gamle Moder for at lindre hendes Smerter og gjør det hyggelig for hende, og jeg ved at hun glæder dig saaremeget dertil, hun udtaler sig lovende om dig, som gjør mig inderlig godt. Ja min kære Mie du har ingen let Stilling faaet, den fordrer Kraft og Udholdenhed, og jeg kan godt forstaa naar Ensomheden trykker fjern fra dine Kære og din egen Mand staaende i Felten i Fare, og det er derfor stadig min Bøn for dig: Herre hjælp hende, giv hende Mod og Kraft til at holde ud, dertil kom nu det tunge Slag med din kære Broder, og Sorgen tynger, og Uvidsheden om Fremtiden, vil sikkert stundom lægge sig som en Mare over dig, da beder jeg dig om, forsag ikke! hold Hovedet oppe og ty til ham, som alen giver den rette Kraf.

d. 25.10.17. Tak for Brevet jeg modtog idag fra d. 14. det gjør mig ondt for Moder at hun maa lide saa meget, Herren være med hende og styrke hende i Troen. Vask har jeg sendt af, jeg har ogsaa vasket selv, har i Aften kogt Grød med Skinke, som smagte helt godt, jeg er jo ellers ingen Grødmund, dog naar man har Hunger gaar alt med. Graupen og Dørgemyse er afvekslende vor Middagsmad. Med Uldtøj er jeg fuldkommen udrustet. Ellers har jeg det godt og er vel tilmode.
Du og Moder hilses paa det hjærteligste. Din egen Georg.

Vaager og beder ... og det følgende er citater fra bl.a. og
Lignelsen om de 5 jomfruer er fra

Broder Peter er Maries ældste bror, Peter Thode Hybschmann, født den 5. januar 1885. Han boede i denne periode i Borrig (nu Borg) i nærheden af Bredebro. Han døde den 3. oktober og blev begravet den 9. oktober i Brede Kirke. Se ham i slægstavlen: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen#!profile-1500178-info

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

19.10.2017

Skreven d. 19.10.17.

Min elskede lille Kone!

Tak for Søndagsbrevet jeg har modtaget. Jeg ser deraf at du har været nær sammenknyttet med din kære Broder Peter og det gjør mig inderlig ondt at du har mattet miste ham. DErhjemme gjør Døden mere Indtryk som for os herude i Felten da vi i saa længe, hver Dag staar med den for øjet og ser den i de græsligste Skikkelser, og man bliver underlig haard og ufølsom, og tænker sig ikke saa meget derved, ja Døden holder ikke mere den Prædiken som i den første Tid, Mange er bleven forhærdet, og jeg tror med Grud at Guds Kald er forgjæves paa dem. Den Ligegyldighed overfor Død og Dom, saaledes hører man Udtalelser, som

og andre raa Udtalelser saa i derhjemme vilde gyse tilbage ved at høre dem. Paa Gud og hans Rige tror de lengst ikke mere og saaledes gaar de i døden og det er stadig min Bøn Herre bevar du mig, i den barnlige Tro paa dig, og lad mig altid have dig for øje og i Tanke. En svækkende Indflydelse har en saadan Omgang dog med Tiden paa Troslivet, og der skal Kraft til fra det Høje for at vise hvad man er, og hvad Gud og hans Ord er for mig, og jeg beder dig min kære Mie og alle Guds Børn derhjemme, glæm mig og alle Trosfeller som staar i Felten ikke i eders Forbønner for Naadens Trone at han vil bevare os uskadt af denne Verden. Ja Ugudeligheden er stor, men der er dog, Gud ske tak, dem der søger efter Sandheden, og den Fred som stiller alle Hjærtes Savn, og det maa være vor Bøn for Disse, at Krigen i den Henseende maa blive til Velsignelse for dem. Ja mange vil komme med stor Velsignelse ud af denne Verdenskrig, dog paa den anden Side, vil der ogsaa mange komme forhærdet ud af Samme. Til Gudstjeneste har jeg sist været i Februar, dog siste Søndag var hær Gudstjeneste i Stillingen men da havde vi Arbadstjeneste og jeg viste det ikke før vi hørte Sangen.
Af Moders Brev idag erfarer jeg at du er til Begravelse jeg har skreven et Brev til Christine og til Quorp, jeg hører jo vist nu nermere fra dig, ja min kære Mie jeg var gjerne hos dig for at trøste og opmuntre dig og det er min Bøn at Gud i sin Naade atter vil forunde os et Gjensyn. Jeg har det ellers godt og er sund og rask. Tak for den gode Honning. Nu bliver det knappere med Kosten og Hungeren melder sig, en Pakke fra Julie fra d. 18 har jeg endnu ikke faaet. Hvis du endnu har Nudler over, er de mig kærere end Gryn, da vi faar dem saa tit, dog Hunger er en god Kok, Mel er ogsaa kærkommen.
Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

14.10.2017

Skreven d. 14.10.17.

Feldpostbrief.
Min kære elskede Hustru!

Med dyb Medfølelse læser jeg dit Brev idag, og det gjør mig inderlig ondt for dig og dine kære at i har mottet miste en kær Søn og trofast Broder, ogsaa mig var han bleven meget kær de par Gange jeg har talt ham og jeg føler med eder. Det er sket af Herren og er underlig for vore øjne, det maa vi ogsaa sige i dette Tilfelde, og vi spørger: hvorfor? Hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu, men herefter vil du forstaa det. Hvor udrandsagelige ere dine Tanker og dine Veje usporlige, og derfor min kære Mie vil vi overgive vor Sorg i den Almægtiges Haand. Herre, du gav Herre du tog, Herre dit Navn være lovet. Den evige Gud er en Bolig og hernede ere de evige Arme, motte disse evige Arme have naaet vor kære Broder Peter i hans siste Stund. Din dybt medfølende Georg.

Peter er Maries ældste bror, Peter Thode Hybschmann, født den 5. januar 1885. Han boede i denne periode i Borrig (nu Borg) i nærheden af Bredebro. Han blev 32 år og døde den 3. oktober. Se ham i slægstavlen: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen#!profile-1500178-info

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

09.10.2017

SKreven d. 9.10.17.

Min elskede lille Kone!

Nu lige faaet brand paa Piben og vil derfor med Fulddamp skrive dig et par Ord i Middagstimen. Vi er nu rede til at tage imod Vinteren, da vi har en god tæt og varm Understand men om vi kommer til at forleve den her, er jo et andet Spørgsmaal, der er atter saa mange Rygter igang, at vi bliver afløst og kommer til Riga, andre vil have os til Ægybten, eller Italien, dog jeg tror ikke derpaa før vi er paa Vandring. De kan meget godt lade os afvente Freden her, som efter Sigende skal svæve i Luften.
Som Skorstenbygger har jeg vundet mig et Nummer, jeg murer nemlig en hos den anden Kastergruppe idag og iaften bliver den indviet haabentlig lykkes den lige saa godt som denne her, for den er henrivende.
Nu har jeg ikke hørt i en lille Tid fra dig, haabentlig bringer Carl mig noget i Middag. Jeg har det ellers rigtig godt og er frisk og sund som en Fisk i Vandet og føler mig lykkelig og veltilfreds.

I Aftentimen.

Carl kom med Posten og bragte mig et Brev fra dig som jeg glædede mig til. Jeg glæder mig for alle de Kære som kan være hjemme paa Orlov, og under dem det af Hjærtet gjerne. Har jeg ikke takket for Billedet, saa undskyld mig, jeg er glad derved. Cigarrene og Limonaden har jeg faaet. Har ikke hørt noget fra Besirkskomandoen. Det var da godt at din Udstyr bestod Prøven, de har sagtens kritiseret skarpere end jeg? du har vist tænkt om mig i den Henseende, at han stiller sig meget ligegyldig an, naar du viste mig dine Sager, dog du maa tro at jeg skarp har fikseret det alt og set hvad du sad bagved thi naar jeg ser et Arbeide saa ser jeg for det meste ogsaa hvad han eller hun er værd. Paa den lille Seddel, finder jeg at du savner lidt af Kærlighed, jeg bringer dig derfor hermed al den Kærlighed jeg besidder, ved i Tankerne at give dig det allersødeste Godnatkys, er du tilfreds? Hilsen Din egen Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

07.10.2017

SKreven d. 7.10.17.

Min elskede Mie!

Paa Søndageftermiddag et par Linier. Saa har du jo ordentlig havdt Selskab naar de Loiter Børn har været paa Ferie, ja det er et par gode Piger og du er vist kommen til at holde af dem? Jeg venter Carl med Posten men det lader ikke til at han kommer, saa er der vel ikke noget fra dig idag, i Forgaars havde jeg et Kort mange Tak, moske gaar jeg op et lille Smut og ser hvorledes Tingene staar. Nu er det forbi med Plommerne, dog vi har endnu Æbler og Pærer og Tomader som vi spiser med stor Forkjærlighed, naar disse er opbrugte saa kommer Græskarrene paa Rad, som er her i Masser blot lidt Sukker, saa giver de god Brødpaalæg, de grønne er de bedste og smager godt stegte, ellers bliver de kogte og vi kommer det saa i Middagsmaden, som ogsaa nok kan gaa an, de har nu atter knappet os af med Brødet 600g om Dagen og med Belag er det ikke rigtig bestilt. Jeg har det jo ellers godt og lider ingen Mangel da du jo trolig sørger for mig og hjemme fra Quorp kommer der jo ogsaa af og til en Pakke, forleden havde jeg en fra Cicilie med Kager og Flesk, og fra Julie havde jeg Kort at hun havde afsendt en, blandt andet klager hun over at de, nu da du er borte, ikke hører saa meget fra mig, og beder derfor om et lille Livstejn sommetider jeg skrev i sidste Uge til Cicilie.
Du tænker at det blot er hyggelig hos dig, hvor Kedelen summer paa Komfuret, da skulde du kigge ind til mig i Eftermiddag og du vilde føle dig tiltrukken af den hyggelige Varme, og af den behagelig duftende Æblemus som prodler paa Panjekomfuren, san nu alt er rigtiggaaende, vid kalket og tæt i alle Fuger. Da hast du dir einen Blumentop gewonnen bei mir, siger Kammerat Fritz til mig og vor Untffz som i Dag er bleven Fitze, siger: godt Schors rigtig Schors. Du ser i Felten bringer man alt ferdig, en anden Ting er det, om jeg kan detn nanr jeg atter kommer hjem. Som Korporal dumper jeg igjennem paa Grund af min Godhed siger de andre. Din egen Georg.

Da hast du dir einen Blumentop gewonnen bei mir må vist betyde Så har du vundet en urtepotte hos mig.
Schors er måske Schorsch, som er en tysk form for Georg.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

05.10.2017

Skreven d. 5.10.17.

Min inderlig elskede Hustru!

Nu maa du komme og være Køks hos mig da jeg i Dag er bleven ferdig med en nydelig lille Komfur med 2 Kaageholler paa og det brummer i den saa det er en Lyst, den er muret af Ler og Kampesten Pladen har vi hentet nede i Byen tillige med Dør og Vindue som alt er lufttet indsat. Benke har vi ogsaa og Bordet bliver ferdig i Eftermiddag, saa du ser Køkkenet er ferdig, kun Kokken mangler. Med oveværelset maa du være nøjsommelig da du maa tage til takke med en Britsche, og et Dække at dække dig til med. Nu Fortsættelse ved det nye Bord i Aftentimen ved Starinlys dog der er en Halo saa man ikke kan samle sine Tanker vi ligger 9 Mand sammen Betjeningen til to Kastere jeg har en med 3 Mand og en anden Gefr. har den anden og en Untffz har dem begge under sig, en gemytlig Indeling, ikke? jo mindre Afdelingen er, jo skjønnere. Nu er der Krigsoplevelse paa gang, der skulde du bare høre, saa vilde du nok sperre øjne og Mund op, der bliver de utroligste Ting fortalte, men en Kjender hører straks hvad der kan være sanferdig. Vort Lys gaar paa Slutning derfor god Nat, sov godt i din bløde Seng jeg lægger mig paa Bredder.

d. 6.10.17.

Om jeg ikke bliver forstyrret i Middag saa vil jeg se og faa Brevet ferdig, dog naar jeg skal sige det, saa har jeg ikke megen Lyst, og jeg ved derfor ikke om Indholdet vil blive meget opbyggelig. Du tænker moske hvor er min kære Mand dog bleven dovn med at skrive i den senere Tid, dog du maa tage dette som et Tejn paa at jeg har det godt og nok at bestille. Tiden efter min Orlover gaaet saa forbavsende hurtig saa jeg neppe kan tro at vi snart er mit i Oktober dog jeg har ogsaa arbeidet med Liv og Lyst, og det forkorter Tiden og danner en Hindring for mange skadelige Tanker, som ellers kunde komme op i en, der bliver knurret og klaget nok enda.
Kejseren sagde forleden, da han var her i Kronstadt, at til Jul vilde de første af os allerede være hjemme, dog det sagde han ogsaa 1914 at naar Løvet faldt fra Træerne saa var vi atter i Tyskland, og nu falder det allerede for 4de Gang og vi er endnu altid i Felten, dog der er jo sterk Tale derom, og vi vil bede til Gud, at han i sin Naade vil se ned til os saa vi til Jul kan synge: Fred paa Jord, Fryd paa Jord - Jesus Barnet blandt os bor.
- - - - - -
De hjærteligste Hilsener til Moder og dig min lille Kone fra din egen tro Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Fred paa Jord, Fryd paa Jord - Jesus Barnet blandt os bor er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

02.10.2017

Skreven d. 2. Oktober 17.

Min elskede lille Kone!

Guds Fred til Hilsen!
Paa Søndag fik jeg ikke skreven da vi anbeidede hele Dagen igennem. Idag fejrer vi Hindenburgs Fødselsdag og vort Regiments Stiftelsesfest altsaa to Fluer af et Smek. Det gaar maaske dig lige som mig i denne Tid, med Skriveriet, jeg har i den senere Tid arbeidet saa jeg nesten stod paa Hovedet derved, dog nu er det groveste Arbeide gjord i vor Stilling og jeg haaber derfor at forbedre mig lidt. Tak for Brevet som jeg har modtaget tillige med Lammestegen, du har altsaa havdt meget Besøg. Jeg har glædet mig sammen med dig derover, Herren velsigne eders Samvær. Du har altsaa været i Flensburg og købt Møbler, haabentlig kan jeg lide dem naar jeg kommer hjem? det lader ikke til at du er med paa det, vi saa tit taler om hernede! nemlig naar vi atter kommer hjem saa retter vi os ind efter rumænisk Art som vi alt selv kan bring ferdig og som er billig og solide, jeg tror jeg fortalte det da jeg var hjemme? dog min elskede lille Mie, tror jeg selv, at jeg vil føle mig bedre tilpas i dine nye Senge, en paa den egen egenlavede træ-Bænk efter rumænsk Stil, dog Tiden vil vise hvorledes vore Fordringer maa stilles -
Nu falmer Skoven trind om Land, og Fuglestemmen daler nu Storken flyver over STrand ham følger muntre Svaler ja saaledes synger Grudvig i sin Høsttakkesang, og naar jeg paa denne Oktobereftermiddag sidder og betragter den falmende Skov, saa forekommer den mig ogsaa smukt i denne Dragt, Bøgene med deres rød-brune Blade kalder jeg skjønnere en Birken med sine guld, dog det minder alt om Forgengelighed og Død, alt visner og forgaar, og jeg tror det er godt at lade denne Røst fra Naturen prædike for os. Saaledes som Skovens Pragt svinder hen om Efteraaret, saaledes svinder ogsaa vort Liv hen, har vi da brugt Sommertidens Kræfter for at uvikle Frugt, som Gud Herren kræver af os?
Naar det Forkrenkelige er iført Uforkrenkelighed, og det dødelige er iført Udødeljghed, da opfyldes det Ord som skrevet er: Døden er opslugt formedelst Sejer. Ja motte Herren finde os vaagne naar han kommer.
Til Chr. og Adelheid's Brullup har jeg skreven et Brev, men det kommer vel sag­tens for sent, dog bedre sent en aldrig. Hils min kære gamle Moder og spørg om hun er tilfreds med, hvad hun hører igjennem dig eller om jeg ekstra skal skrive til hende? Herren give dig Kraft og Styrke i din Sygdom kære Moder. Saa de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Mand Georg.

Du ser min kære Mie, at jeg efter min smukke Orlov, allerede har oplevet mangt og meget dog i alt har Herren været mig forunderlig nær, og givet mig over al Maade Ro, Fred og Frimodighed, saa alt er bleven mig saa let. Som dine Dage er saa skal din Styrke være, skriver Moder til mig i hendes Brev, det har jeg merket og erfaret Sandheden af i denne Tid.
Haaber dog at du og Moder kan taale at læse saadanne Breve eller vil i hellere ikke høre det?? saa vil jeg ikke benævne saadanne Oplevelser. Ellers har jeg det udmerket er sund og rask og føler mig saa stærk og kraftig efter Orloven. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys, din hengivne Mand Georg. Hilsen til Moder og alle i Ravit.

Naar det forkrenkelige ... er et citat fra
Som dine Dage er saa skal din Styrke være er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også i en lidt anden form kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

29.09.2017

Geschrieben den 29 Sep 1917.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Hurtig i Morgen vil jeg sende dig min varmeste Tak for de gode Pakker med Flesk og Tobak og Vask, jeg tror nesten jeg har glemt at takke for de andre, jeg har faaet det alt. Jeg kommer slet ikke saa vidt at jeg faar skreven da vi har saa travlt med en Understand, haabentlig faar jeg Tid at skrive Morgeneftermiddag. Jeg har det ellers godt og er sund og rask. Gud Herren er Sol og Skjold.
                                                                                                 Din Georg.

Hilsen til Moder.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

23.09.2017

Skreven d. 23.9.17.

Min elskede Mie!

Det er i DAg Søndag, og vi har i Eftermiddag tjenestefri (Batl, Befel, Sonntag Ruhe) jeg har derfor lidt Tid, jeg venter Carl med Posten han bringer den nesten hver Dag, han driller mig naar han træffer mig ved Spaden som jeg svænker flittig i denne Tid da vi bygger os en ny bombesikker Understand, han har det jo nemlig lidt bedre nu, hvad Arbeide angaar, ved Sanitæterne. d. 24.9. altsaa videre kom jeg ikke igaar, da Jessen kom og forstyrede mig. Carl kom ikke med Posten da der ingen var. Tak for Brevet jeg modtog i Dag, saa har du altsaa dine Sager i Ravit. Med Møblerne maa du selv vide hvad der er bedst, jeg har ingen Anelse derom. Klokken er ½6, og det begynder at blive mørkt vi arbeider til Kl. 5. nu kommer Kaffen og jeg skal have Mellemmad om jeg faar Brevet ferdig i Aften ved jeg ikke, da jeg kun har en lille Stommel Lys endnu. Altsaa ved STearinlyset med en af de gode Fødselsdags Cigarer, som endelig er ankommen, de har nemlig først været i Frankrig ved 209 og da de ikke fandt mig der rejste de til Rumænien, der traf de mig lys levende, jeg takker for den gode Kvalitet du har søgt ud 4 havde været lidt utydelig, jeg kom dog ikke forkort med Cigarer paa min Fødselsdag da jeg kjøbte en half Kiste til 13 M. Det Brev du tænkte jeg vilde skrive paa denne Dag har du jo vist faaet hvad tænkte du derom? I har altsaa fejret Fødselsdag uden Fødselsdagsbarnet det glæder mig at i har tænkt paa mig, fra Quorp havde jeg ogsaa Breve, og forleden en Pakke fra Loit.
Nu skulde du bare se mig jeg har nemlig faaet helt nyt Tøj nu, som de ikke engang vilde give mig i Flensburg, haabentlig behøver jeg ikke at slide det op her i Felten, da vi haaber at vi snart er ferdig med Krigen, der skal være hemmelige Underhandlinger i gang med England. Jeg sidder og falder i Tanker ved at see paa Starinlysets Flamme, og jeg tænker mig hensat i mit fremtidige Hjem naar vi ved Aftentid sidder sammen i en hyggelig Stue og alt er fredelig og stille, og du min elskede kære lille Kone søger at gjøre Aftenhvilen sød og livlig for mig, som jeg nu i 3 Aar har mottet savne, som du skriver vil det ogsaa være dig det Skjønneste. Ja vi vil bede Herren om at han i sin Naade vil forunde os gjensynets Glæde. Haabentlig har du ikke faaet skreven til Pastor Nielsen om Afskriften, da du ser i hans Brev at det ikke er ham mulig. Saa beder jeg dig om at hilse min kære gamle Moder, som maa lide saa meget, og du være særlig hilset fra Din egen tro Mand Georg.

Jeg er ikke oplagt til at skrive Breve i denne Tid.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

20.09.2017

Skreven d. 20. Sep 17.

Min elskede lille Kone!

Morgenstund har Guld i Mund, siger et gammelt Ordsprog, jeg vil derfor i den tidlige Morgenstund paabegynde dette Brev der er endnu lidt Tid før Arbeidet begynder. Min hjærteligste Tak for de siste Breve og de 3 gode Pakker som alt var meget godt. Det glæder mig at Reklamationen er lykkedest saa Skatten er blev en nedsat, nu lader jeg mig det gefolde, ja du kan rigtignom give Andreas en god Dagløn og i kan nok tage eder den Frihed at spise Lammekjød, spis kun dygtig jeg under eder det gjerne.
Jeg havde igaar Brev fra P. Nielsen jeg havde bedt ham om en Afskrift af Brudetalen, men som han ikke kunde give mig, nesten bebrejder han mig at jeg kunde tro at mit Brev kunde kjede ham, jeg havde nemlig skreven ham et Brev paa 8 Sider, lidt om hvad jeg havde foretaget mig efter Orloven hvor jeg skrev til sist: haabentlig har jeg ikke kjedet Dem med mit lange Skriveri, jeg sender dig Brevet med saa kan du lese. Jeg troede nesten du lengtes, efter dit forrige Brev, dog jeg ser nu at det ikke er Tilfeldet ja du har det vist ikke saa rolig som paa Gaarden i Quorp, og jeg kan nok tænke mig at Livet i Ravit er lidt mere afvekslende, jeg merker dog at du har vænnet dig dertil og at du befinder dig vel derved. Det maa heller ikke være saa let at begynde som ung Kone i det nye Hjem, uden Mand, thi naar en ung Kone kommer ind til en Svigermor, saa er det om at faa ret begyndt, og naar saa tilmed Manden og Sønnen er borte maa det være dobbelt svær dog nu i Krigstid ser man overalt at Kvinden lærer at staa paa egne Ben, saa tror jeg, og ved, at det ogsaa er tilfelde hos dig min lille Kone?
Du er vist ikke tilfreds naar jeg vil knappe dig af med 2 Sider, og jeg vil derfor af mit Blok Skrivepapir skrive dig et dobbelt. Nu begynder Arbeidtstiden, haabentlig kommer Fortsættelsen i Middag. - Har nu lige spist Graupen mit Hammelfleisch og til Desert saa mange Pærer saa jeg helst vilde velte mig om paa Siden og snorke. Jeg kunde ønske dig nogle af de mange Plommer vi har her, ja hele Regt. kan ikke magte dem alle, der skal ligge et helt Lag under Træerne, det er kun af 2 Byer, Soveja og Rukorini, Beboerne er borte der, saa vi har frit Raaderum, vi faar dem opbragt med Bæredyrene, hænter ogsaa selv. Jeg skal i Eftermiddag til Fødselsdag hos Untffz. Jessen fra Sau, han ligger lige oven for mig i Stillingen han har de nye Tagtækkere (Maskingeværer) under sig. Jeg venter nu lige efter Carl, han bringer os vor Post i Middagstimen og vi faar os saagjerne en lille Pasiar. Carl havde Kort fra Hugo som ligger i et Feldlazarett i Putna og er i god Bedring, han havde været for svag til at transportere til Ungarn, nu bliver han sansynligvis der til han er rask.
Med at søge ind om Orlov til Land vil jeg raade dig til, at lade være da jeg dog ikke kommer, der er endnu Ersatz som kom med mig, som ikke er kørt paa Orlov endnu de har nu været hær 5/4 Aar, saa vi kan nok være tilfreds ikke? Angaaende Augtionen saa er det vel bedre at vente til hen i Vinteren, da jeg dog neppe tror at Krigen varer neste Sommer gjennem. Nu kom Carl med Posten og bragte en Pakke fra Søster Tinne og Brev fra Andreas og dig, det er kjedelig at Moder har det saa daarlig. Herren give hende Naade og Kraft til at være taalmodig, og see hen til den Krone som venter dem som er tro indtil Døden.
Saa vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys til dig og Moder Din Georg.

Dagens menu: Graupen mit Hammelfleisch - perlebyg med fårekød. Og så pærer til dessert.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

17.09.2017

Geschrieben den 17 Sep. 1917.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Nu lenges vist efter et lille Livstein du merker vist at jeg nu har mere at bestille og jeg derfor for lidt mindre skrevet. Vi arbeider sterkt paa vor Stilling, jeg har det ellers godt og er sund og rask nu er det temmelig rolig her. Pakken med Cigarene har jeg ikke faaet, de maa være gaaet tabt. Tak for Brevkortet hvor du har drømt lidt.
Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

13.09.2017

Skreven paa min Fødselsdag 13.9.17.

Min elskede lille Kone!

Paa min Fødselsdag straalende Solskin, baade udenom og inden i mig. Der er Solskin i min Sjæl i Dag, thi Jesus i mig bor, selv Jord og Himmel til mig ler o.s.v. Ja udenom mig er der Solskin - en skjønnere Septemberdag kan ikke tænkes og da Carl og jeg i Morgen taltes, motte vi med hverandre beundre den opgaaende Sol, da den hævede sig i Purpurpragt op over Bjergene, og mit Hjærte hævede sig i stille Tak op til ham som opsaa i mig lod opgaa sin Naades-Sol, og at jeg har mottet erfare og merke den Varme og det Lys som udgaar fra samme. Ja min kære Mie, som du ogsaa skrev i dit Fødselsdagsbrev til mig kan jeg paa denne Dag ikke andet, end med Tak til Gud skue tilbage paa den henrundne Tid i mit Liv, ja Jesus var Naadesolen som kastede sit Lys over den. En lykkelig Barndom og Ungdom har jeg forlevet i Hjemmet hvor Jesus var den der blev spurgt til Raads i Livets Anliggender, og vor kære Moder viste os hen til ham. Jeg husker endnu hvor herlig det var naar vi i Mørkningen sad i Soveværelset foran Kaminen Peter og Tinne paa hver en Side og jeg som Yngste paa Moders Skjød, og hun fortalte os saa henrivende Historier. Jeg var i min barnlige Fantasi saa henreven af Historien om den barmhjærtige Samaritan, og jeg vilde altid paa ny have den fortalt (Modde, den om e Røvere). Senere i min tilige Ungdomstid, da Syndeskylden blev mig bevidst søgte jeg hen til Samaritanen, som saa saa kærlig lægte Syndesaaret saa jeg blev karsk paa Sjælen, og jeg har ikke fortrudt det i mit senere Liv.
Nu særlig i Krigstiden, har Jesus, Naadesolen, spredt Lys og Varme over det Mørke og den Kulde jeg var omgiven af, saa alt blev saa læt at bære, ja jeg kan sige, som Moder ogsaa skrev til mig, Med min Gud kan jeg springe over en Mur hvor har han dog ikke forunderlig været med mig og hjulpet mig gjennem alle Vanskeligheder. Du kan ellers tro jeg har en lang Fødsesdag, den begynte imorgen kl ½2 da blev jeg vækket for at staa Alarmpost, jeg maa i disse Dage staa Posten med da vi er for faa Folk, og den ender iaften kl 12 da jeg har Vagt fra 10-12. Da jeg imorgen sad nede ved Ilden og varmede mig, da matte jeg uvilkaarlig nynne : Min Sjæl du Herren lover, og alt hvad i mig er hans Navn o.s.v. og i Aften naar jeg sidder ved Kulilden vil Tankerne sikkert gaa til Hjemmet, hvor Sol gaar ned bag de vante Tinder og særlig dvæle hos dig og alle de Kære, og jeg vil saa lægge mig til Hvile i det Haab og Bøn om neste Aar at fejre denne Dag sammen med dig i vort felles Hjem. De kærligste Hilsener fra Fødselsdagsbarnet Georg.

Hilsen fra Carl han var her i Eftermiddag til nej ikke til Kaffe og Kage, det fik vi allerede paa Søndag men til en Del store tykke Blommer, der havde du vel ogsaa
Peter og Tinne tror jeg er Georgs storebror og storesøster, hans eneste helsøskende (ialt havde han 10 søskende). Peter hedder Peter Hansen Knudsen og Tinne hedder Anna Cathrina Knudsen. Du kan finde dem i slægtstavlen i menuen til venstre.

Der er solskin i min sjæl idag er en salme med dansk tekst af H. P. Mollerup.

09.09.2017

Skreven d. 9. Sep. 1917.

Min elskede lille Kone!

Solen gaar nu straalende ned bag de høje Bjerge, et storartet Syn, saa jeg kommer til at beundre Guds underfulde Skaberverk, som har givet Naturen saadan Skjønhed. Naar man saadan kommer til at skue Guds Storhed og Almagt i Naturen, hvor bliver vi Mennesker da ikke saa vi staar smaa og magtesløse overfor Naturens Kræfter som Gud har givet den. Hvor storslaaet kan et Tordenvejer være hernede i Bjergene. Nu ser man ikke Solen mere men istedenfor hæver sig graa takkede Skyer op over de blaa Bjerge, saa det ser ud til at et Tordenvejer er i optog, dog naar man intet Tag har over Hovedet er man jo mindre fornøjet over et saadan Varsel, da et Styrtebad paa den Maade er mindre behagelig, tilmed da vor egen Krops Temperatur selv skal være Tørremaskine. Det begynder at blive mørkt, og naar jeg skuer ned i Dalen, hvor jeg mellem 2 Bjerge har Byen Soveja liggende for mig, saa maa jeg altid tænke, saaledes ligger Byen Nasaret vist ogsaa og jeg tænker mig Tømmermandens Søn ved Siden af sin Fader gaaende ned fra Bjerget fra deres Arbeide til Byen, som saa hyggelig indby­der til Aftenhvilen.
Nu begynder Tordenen at rulle og jeg kan ikke se mere, Morgen Fortsættelsen. Jeg synger i Tankerne! Nu folder jeg Haand og Tanker til Tak for den svundne Dag o.s.v. jeg slukker fuldtrygt min Kjærte Gud Herren er Sol og Skjold.

Den 10 Sep 17.
Vi blev forskaanet for Rejn og idag sidder Løvfrøen oppe i Spissen af de megtige Bøge og quarker nok saa fornøjet, den lille Vejerprofet spaar os godt Vejer.
Min hjærteligste Tak for dit og Moders Brev som jeg har modtaget det glæder mig meget at i har det rart sammen, du har jo ellers havdt travlt med de mange Fremmede. Igaar modtog jeg Fødselsdagspakkerne som var alt godt undtagen Pulverkagen den var muggen, Lagkagen var frisk og god. Carl var her igaar til kaffe og Kage, saa du ser vi har fejret et par Dage før det smagte os godt, hvor hjærteligste Tak. Jeg er jo nu ved Minekasterne og ligger bag Bjerget og spyer gloende Ild og Jern. Vasken har jeg faaet, den siste, Ulden Undertøj har jeg ikke, dog jeg ønsker kun et par Hansker og et Halsdug. Vikkelgamascher har jeg kjøbt mig et par nye, til 10 M. Vil du sende mig en Urkasse, Nissen ved vist No, mit Ur er i Tyskland paa Orlov.
Hvad er en Minekaster? Se noten den 6.5.1917.

Salmen Nu folder jeg hånd og tanke har tekst af Adolf Langsted og melodi af J.P.E.Hartmann.
Lyt til salmen her:

05.09.2017

Skreven d. 5. Sep. 17.

Min kære lille Hustru!
Da det i Dag er 3 Aar siden jeg for første Gang blev saaret. Det er Middagstid nu om den Tid laa jeg med store Smerter i mit Blod paa Slagmarken mellem begge Linier og jeg kan ikke andet en med Tak til Gud tænke tilbage derpaa han var mig saa forunderlig nær med sin Hjælp og Trøst som jeg dengang har fortalt dig nermere om i et Brev. Ja min kære Mie hvor ser vi dog ikke tydelig Herrens Godhed imod os gjennem hele Krigstiden som vore Dage var, saa var vor Styrke ogsaa ja Gud var med os og vi vil ikke glemme at takke ham derfor. Han har ogsaa i den Tid forundt os mangt et glad Samvær da vi sammen med vore Kære kunde være forenede i Fred og Ro uden at merke noget til Krigens Rædssel og Grud og da har vi sendt mangt en Bøn og stille Tak op til ham.
Vi blev i den Tid ogsaa sammenknyttet til hverandre ved Ægteskabets Baand som vi særlig vil takke vor himmelske Fader for, og naar den tunge Tid er omme og vi atter faar Fred i Landet, da vil den Tid minde os om hans faderlige Omsorg for os. Dog Krigen raser endnu i sin fulde Haarhed og vi maa staa vor Mand, hver paa sin Plas, og gjøre vor Pligt dog vi har den Trøst, Herren kjender Sine og den Forvisning, han som har hjulpen hidindtil, han hjælper og herefter, han altid kun det Bedste vil og han har Almagtskræfter, derfor skuer vi ogsaa fortrøstningsfuld ind i Fremtiden, med ham ved for Side kan vi med Frimodighed gjennemløbe den os anviste Bane.

d. 6.9. 17.
Min hjærteligste Tak for Kortet som jeg modtog sammen med Brev fra Cicilie Marie Festesen og Peter Andresen, som jeg alle glædede mig til, ogsaa Vasken har jeg modtaget samt en Pakke fra Cicilie med steget Flesk, saa du ser jeg har havdt dygtig at læse og spise.
For 2 Aar siden var jeg hjemme paa Orlov husker du det? da fejrede vi min Fødselsdag sammen, og i gav mig en lille Stentchen? hvor gaar Tiden dog hurtig den ene Dag efter den anden og hver Dag er Herrens Naade nu, saa vi syndige Mennesker dog endnu kunde have Frimodighed til at træde frem for Naadens Trone og bede om forladelse for vore Fejl og Synder og for det forsonende Blods Skyld er han rede til at udslette dem alle. Jesu Christi Guds Søns Blod renser os for al Synd.
Saa til Slut Guds Fred og de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Mand Georg.

Hilsen til Moder og alle de Kære derhjemme i Ravit.

Som vore Dage var, saa var vor Styrke ogsaa er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også i en lidt anden form kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"

Han som har hjulpet hidindtil er en salme af N.F.S.Grundtvig.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se dog også noten den 6.12.16.

04.09.2017

Den 4. Sep. 17.

 Feldpostkarte. 
Kære Mie!

Atter et lille Livstejn har det godt og haaber det samme om dig og Moder. Har lige skreven et par Kort til Quorp. Moder sente mig Knepkager som smagte mig godt. Kærlig Hilsen Din Georg.

Kortet er fra Orlovsreisen.


Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

02.09.2017

Skreven d. 2.9.17.

Min kæreste lille Hustru!

Nu endelig idag kommer jeg atter saa vidt, at jeg faar begyndt at skrive, jeg har havdt saa megen Funktision at jeg slet ikke er kommen dertil, og saa har vi havdt et par forferdelige Reinvejersdager og hvad det vil sige uden Tag over Hovedet ikke engang et Telt, vil du vel kunde tænke dig, da er Lysten og Lejligheden borte. Forleden Morgen da jeg vogne der stod det blanke Vand i mit Hul og min Mantel og Dække var som trukket op af en Spand Vand, ikke at tale om den Fornemmelse man har paa Ribenstykkene efter en saadan ufrivillig Badetour. Nu Arbeidstid, fra 2 - 6, farvel! Den 3. Sept. kom ikke videre i Aftes da det blev mørkt inden jeg var ferdig med min Mellemmad. Kl. 7½ er det fuldstendig mørkt her efter ny Tid. Igaar var det jo Søndag, og tænk dig det har jeg slet ikke vidst, saa kan du gjøre dig et Begreb om hvorledes man lever her den ene Dag som den anden. Den 1 Sep. er jeg atter kommen til Minekasterne, som jeg ikke er kjed af, dog de fleste af Mandskaberne er døde eller saarede i den Tid de var i Komp. saa den gamle Samme er mest borte. Min hjærteligste Tak for dine kære Breve og for de 2 gode Pakker med Ost og Smør. Du var altsaa hjemme i Quorp til Moders Fødselsdag, det glæder mig at du havde det rart og at de var glade for dig, ogsaa morede mig Johann's Skrivelse og Udsagn det passede jo med Komuneforstanderens Kones, som hun engang hold mig for, jeg tror det var i Rapstedt Kro. Panje gjør et Overfald med Artileriet det svirrer os om Ørene, lige kom en Blomsterpotte (Ausbläser) rullende ned over vort Hul. Ja min kære Mie det er et andet Liv vi lever herude end i derhejmme, og jeg maa glæde mig hver gang jeg tænker tilbage paa den skjønne Orlov jeg fik lov til at opleve derhjemme hos eder i Kære, og hvor du min kære ungdoms Hustru spillede Hovedrullen. Jeg føler mig meget beroliget ved at vide min kære Moder under din Pleje, og takker dig for at du tog over til hende. Herren giver Glæder og Velsignelse til eders Samvær.
Ellers har jeg det godt og er sund og rask. Forplejningen er god nu da vi ved Siden af kan hente os en hel Del fra Marken, Kyrbis Bønner, enkelde Kartofler og mange Pærer, som i kogt Tilstand smager fortrinlig, jeg gjør god Brug deraf, de siste 2 Dage har vi faaet Middag fra Køkkenet. Carl havde faaet Pakkerne dog de 2 med Vask er gaaet tabt i Tumulten.
Til Slut de kærligste Hilsener Din egen tro Mand Georg.

Panje har beroliget sig.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

En Ausbläser er en fuser, altså en sprængladning som ikke eksploderer. Nogle artillerigranater kan ligne urtepotter i faconen, så blomsterpotte vil jeg tro er soldaternes "kælenavn" for dem.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

28.08.2017

Geschrieben den 28. August 1917.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Idag atter et lille livstejn, jeg er sund og rask og har det godt, og det er no­genlunde rolig her. Vi har nu allerede en god Grav udarbejdet, saa det er os let­tere at tage imod Fjenden. Haaber at du og Moder ogsaa har det godt og glæder jer ved at være sammen. Havde idag Brev fra Johannes, som jo nu er ved Bagagen. Saa en kærlig Hilsen Din egen Georg.


Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

26.08.2017

Skreven d. 26.8.17.

Min elskede lille Kone!

Guds Fred til Hilsen!

Idag da der er nogenlunde Ro, atter et lille Livstejn, som jeg ved du og Moder læn­ges efter. Vi ligger nu i forreste Stilling altsaa er vi 3 Dage her og 6 Dage en 150m tilbage, der bliver nu her fast Silling udbygget, haabentlig gør Romansky os den ikke strideig, men at vi atter kan leve i Fred og Ro med hinanden som i den siste Silling ved Camborile, nu ligger vi ved Sovega, som du jo vist ogsaa har læst om i Aviserne? Vort Komp. har i forhold til de andre kun havdt ringe Tab, i de hor­de Kampe hernede, vort Regiment skal have ottehundrede Mand Tab.

Min hjærteligste Tak for dine kære Breve fra 16 og 17. Det angaaende Landmændene har jeg ogsaa læst i Avisen, men det er jo naturligvis kun for de Landmænd som er reklamerede hjem, da der jo aldrig kan være tale om dem alle.

Med din Utilpashed haaber jeg dog at du atter befinder dig vel og at din Mave at­ter gaar sin rette Gang.?

Ogsaa Tak for Pakken med Flesk fra den 6 fra Quorp altsaa har jeg modtaget 3 fra din gamle Plas, med Skinke, Knepkager og Flesk samtidig med din Pakke igaar modtog jeg en fra Moder, og 1 fra Andre'ses, hils Tinne at Fyrstespisen meget godt lod sig tilberede med Vand, jeg vilde dog gjøre det lidt bedre og brugte Kaffe, og nød saa det søde Gode til min Davre. Det glæder mig at P. Bruhn glæder sig til Kortet jeg har ikke hørt fra ham endnu, det har jo været en smuk Fest i har havdt i Pres­tegaardshaven. Ja det er en Naade fra Herren at han nu i Bjolderup Sovn, lader sit Ord purt og rent forkynde motte det blive og faa Evighedsbetytning for mange af de kære Sjæle, og ogsaa særlig fro Gudsfolk, at de derved motte anspores til Guds Riges Fremme og opvarmes for hans Sag, det giver Gud i Naade.

Jeg sidder her i Graven det er i den varme Middagstime, og Vinden bærer Lugten af stinkende Lig herop, saa man sommetider nesten maa holde Næse og Mund til, forle­den begravede vi 50 Rumænere som laa for vor Stilling, dog der maa endnu ligge fle­re lengere nede, det er bedst naar man har dygtigt at ryge saa merker man ikke saa meget dertil, jeg beder dig derfor om at sende mig ½ P sommetider. Carl gaar det ogsaa godt, han bragte i forgaars vor kære Broder Berghaus tilbage til Sanitæts­komp, han havde Rippenfellerzündung og var meget daarlig. Herren bevare ham. Jeg har det godt og er sund og rask og slutter saa med de kærligste Hilsener og Kys.

Din egen Georg.

Hilsen til Moder.


Sovega hedder i dag Soveja. Camborile må være Campuri.

Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17