05.12.2017

Skrevet d. 5.12.17.

Min elskede unge Hustru!

Guds Fred til Hilsen!
Har i Formiddag skreven et Brev til Julie og takket for en Pakke med Smør og Kager hun sendte, samtidig en Pakke fra Moder med Pølse, som smager mig storartet. Tænk dig min egen Mie her er Forhandlinger i Gang med Romansky om Vaabenstilstand, de har i Morgen selv tilbudt den, to Offiserer var her ovre, er det ikke storartet?
Jeg glæder mig overmaade. Matte Herren lægge det tilrette saaledes at det faar en god udgang. Idag er der ikke falden et Skud. Vore Poster har staaet ovenpaa Dækningen uden Gevær og byttet Tobak om med Brød. Du kan tænke dig hvorledes vi er til Mode, det er nesten som man svævede i Luften, og befinder sig i den syvende Himmel, dog vi vil ikke glæde os for tidlig, da det jo endnu kan komme anderledes, men aligevel sætter saadant noget TAnkerne i Sving, og de iler i særdeleshed derhjem til dig og alle de Kære derhjemme og man mærker stærkere Hjemmets dragende Magt, og Lengselen efter Freden, brænder dybere i ens Indre. Herren være takket for det Skridt der er taget henimod Freden.
Vi staar i Forvæntningens Tid Adventstiden og vi synger Gjør Døren høj gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid, han hærsker over alle Land og er al Verdens Frelsermand. Hvor har denne Salme i forbigangne Tider ofte sat vort Sind i Bevægelse og i glad og spendt Forventning saa vi den glade Julefest i Møde. Særlig har denne Salme staaet levende for min Sjæl denne Dag, og mit Hjærte er i Forventning efter hvad den nermeste Fremtid bringer. Julekongen Jesus vor Fredsfyrste, bebuder sit Komme, og vi vil med Glæde tage imod ham og aabne vore Hjærtedøre for ham saa han kan tage ind til os for at berede os den sande Juleglæde, derved fylder mig ogsaa den Tanke, om nu Juleklokkerne ogsaa kunde ringe os den længe vedete Fred med ind, saa vilde Klangen blive doppelt skjøn. Ja kære Mie jeg tror du kan sætte dig ind i min Tankegang og du vil glæde og fryde dig sammen med mig. Ja, Fred paa Jord Fryd paa Jord, Jesusbarnet bland os bor motte vi i Fremtiden ofte kunde synge denne dejlige Julesalme sammen, under fredelige og rolige Forhold. Vaabenstilstanden med Rusland har jo været bekjendt et par Dage, og det lader jo nu til at Romænien nu følger efter. Du har jo vist ogsaa erfaret det. Tak for dit kære Brev jeg modtog idag, der har du ellers ikke store Forhaabninger om Freden. Nu er Lyset snart udbrændt og jeg begiver mig til Sengs, og vil der tænke videre paa min kære unge Kone, som længes saa meget.

den 6.12.17.
Nu i Middagstimen til Slutningen. Der er nu fulkommen Vaabenro ved Fronten, dog nermere om Vaabenstilstanden har vi ikke erfaret endnu. De to rumænske Offserer er endnu hær og forhandler, de bliver kjørt i Auto med tilbundne øjne, nu kom Middagsmaden Kartoffelsuppe med Faarkjød og salt Agurker, Middagen har smagt udmerket dog kun for lidt, at man bliver mædt, dog det har nu mindre at betyde, nu er man næsten mædt af lutter Glæde. Jeg havde i Aftes ogsaa Brev fra lille Carl paa 4 Sider med alle nyheder hjemme fra, jeg har Glæde af at skrive sammen med ham, jeg tror ogsaa det kan være til gavn for ham, ogsaa fra Jørgen havde jeg Kort, han er jo ved frit Mod og ønsker at tage Jesus med paa Vejen. Det er helt forunderlig med en saadan Ro ved Fronten, det giver en rigtig Fredsstemning, man hører ikke de svære Drøn, og den skarpe Susen gjennem Luften. Alt ligger som i en dyb Søvn. Dertil kommer det dejlige Vintervejer vi har idag. Landskabet er blendende vid af Sneen der faldt igaar, det er, som den vide Sne legger et blendende Dække over al Krigens Nød og Elendighed og Landskabet, smiler os i Møde, iklædt Fredens Dragt, og Sjælen bliver Stemt til Lov og Takkesang. Husker du min blomstrende Julerose da vi om denne Tid for 4 Aar siden begyndte at skrive sammen? da var der ogsaa freds og glædes Stemning i vore Hjærter. Jeg maa nu til at skynde mig da vi snart atter begynder at arbeide, og om Aftenen er det straks mørkt, naar Vaabenstilstanden kommer saa bliver al Arbeide indstillet saa faar vi jo kronede Dage. Vi arbeider nu paa en understand til vor Feldwebel, den er nesten ferdig. Komfyret brender allerede lystig, det var det 7.de jeg lavede, de er godt tilfreds med dem Alle, de varmer saa behagelig, og holder Varmen længe. Saa slutter jeg mit lange Brev med de kærligste Hilsener og Kys
Din forventningsfulde Mand Georg.

Lyt til "Gør døren høj, gør porten vid".

Fred paa Jord, Fryd paa Jord er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: