28.12.2017

Skrevet d. 28.12.17.

Min kære lille Kone!

For dit kære lange Brev fra 3 Søndag i Advent min hjærteligste Tak. Du klager deri din Nød til Mig og jeg kan meget godt forstaa dig men min kære lille Mie, jeg tror du tager dig mange Smaating for nær, naar der bliver noget sagt af min Familie naar de er paa Besøg, der er nogle af dem du ikke endnu rigtig kjender, og saa tilmed har du jo Angst for dem som jeg merker, og det tror jeg neppe du tør have Grund til, du skal kun altid tænke dig, som min Kone, ikke som den, der kun er der, for at pleje min Moder. Angaaende hvad Moders Pleje angaar da ved jeg at hun er overmaade godt tilfreds med dig og glæder sig meget til dig, det er ogsaa for mig kun Hovesagen det andet maa kun være Biting og om der skulde være noget som ikke er som det skulde være, det er der vel ingen som vil tage dig ilde op, naar blot Moder er tilfreds. Jeg kan ogsaa godt tænke mig at du bliver træt altid at være bunden til Moder og ingen Steder kan komme hen da kan vi trøste hinanden jeg er ogsaa bunden som en hund til en Kæde. Nu har jeg ligget hær paa en Plæt nesten siden jeg var paa orlov, hver Dag det samme ensformige Liv, jeg kan ogsaa tale med i den Dag, det tro mig min Elskede og jeg faar maaske noget anderledes at høre som du. Dog kun ikke forsagt. Hovedet opad Gud hjælper videre.
I Haab om bedre Tider slutter med de kærligste Hilsener Din egen tro Mand Georg.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: