28.12.2017

Skrevet d. 28.12.17.

Min kære elskede syge Moder!

Ønsker dig først til din Fødselsdag, om du endnu en Gang fa ar Lov til at opleve den hernede paa denne Jord, Herrens rige naade og Velsignelse. Du skuer paa denne Dag tilbage paa et langt Liv, fuld af Guds Godhed og Barmhjærtighed og du maa udbryde med Salmisten, Herre hvor stor er din Godhed som du har gjemt for dem som frygter dig, og med Esaias, Fra gammel Tid har man ikke hørt, har man ikke fornummet, intet øje set, at nogen Gud som du gjør saadanne Ting for den som bier paa ham. Dog du min kære Moder har Herren særlig paa dit Livsaften taget i en haard Skole, og du har sikkert stundom spurgt Gud, hvorfor skal jeg lide dette, Herre hvad er din Hensigt dermed? og du har sikkert faaet det Svar, som Herren gav Peter, hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu men siden herefter vil du kunde forstaa det. Og som Paulus der klager over Tornene i Kjødet til ham siger Herren min Naade er dig nok, thi min Kraft fuldkom i din Skrøbelighed, saaledes ved jeg ogsaa at du har givet dig hen i Guds Viliie og har erfaret, at for dit Ansigt o Gud, er Mættelse af Glæder, Livsaligheder ved din højre Haand evindeligen. Hvor dyrbar er din Miskundhed Gud, Menneskenes Børn skulle skjule sig under dine Vingers Skygge. De skulde mættes af dit Husets Fedme og du skal give dem at drikke af din livsaligheds Bæk. Ja kære Moder det er min Bøn for dig paa denne Dag, at vor kære Frelser vil være dig nær i Lidelserne, og give dig Taalmodighed at gjennemløbe den dig anviste Bane. Hisset, kære Moder, vinker Sejerskransen, som er henlagt til den som har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen. Og kære Moder, om vi ikke mere mødes hernede paa denne Jord saa mødes vi i vort himmelske Hjem deroppe smykkede med Sejerskransen syngende Gud og Lammet Ære og Pris. Der hvor Døden ikke skal være mere, ej heller Sorg ej heller Skrig, ej heller Pine thi det første er veget bort. Vi vil formane hverandre med Ordet af Joh Aabenbaring.
Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livsens-Krone.
De kærligste Fødselsdagshilsener Din tro Søn Georg.

Hilsen til min Mie.

Herrens rige Naade og Velsignelse til Fødselsdagen med Hilsen fra Carl.

Herre hvor stor er din Godhed ... er et citat fra

Fra gammel tid har man ikke hørt ... er et citat fra

Hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu ... er et citat fra

Min Naade er dig nok ... er et citat fra

Vær tro indtil Døden ... er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: