09.09.2016

Rusland, d. 9.9.16.

Min søde lille Mie!

En Hjælp i Angsten prøvet tilfulde. Et herlig Ord af Psalmisten, passende paa vor Tid hvor vi saa tit erfarer Sandheden af dette Ord, ja Herren har aldrig ladet os til Skamme men altid hjulpet os i rette Tid, naar vi kalte paa ham, han vil ogsaa føre os med sikker Haand ud af denne trængslernes Tid, lutret som i Ilden, i hans Haand overgiver vi os trygt, han vil danne Hjerterne som Leerkar til sin Ære. Ja min kæreste Mie det er saa trygt at vide sig berget og frelst gjennem Farer, i Frelserens gjennemborede Hænder.
Det er Aften Kl ½9 og du sidder moske ogsaa og skriver til mig, din Kærest du tænker dig saa langt i det fjerne Østen dog du maa tænke til Syd-Øst da Retningen ikke er rigtig mod øst som du antager. Og jeg sidder her i min Understand ved et Tællelys, og lader mine Tanker dvæle i dit nye smukke Hjem, og Tankerne gaar fra den ene Stue i den anden og tilsist, bliver de staaende ved Husmoderen og der senker de sig ned i dennes fatasifulde Drømmeverden, og dvæler med Samme ved de dejlige Fortidsminder og gaar med paa jagt efter Fremtidens Trylleverden for der at grunde en lille Verden for sig, de bygge Bro fra Sulami til Sulamit. Ja min Søde, vi gaar ofte vidt i Tankerne. Mennesket vælger sin Vej, men Gud stafester dets Gang, og det er godt vi ved det, og vi kan synge: Befal du dine Veje og al din Hjertesorg, til hans trofaste Pleje som bor i Himlens Borg, han som kan Stormen bin­de og lede Bølgen blaa han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa. Nu er Kl 9 og jeg har Tjeneste i Aften til elleve, saa bagefter Slutning. Søndag Morgen d. 10. Sep. først min allerbedste Søndagshilsen sender jeg dig indhyllet i Søndagmorgens Solstraaler. Krigsskueplassen ligger foran mig i herlig Søndagsro alt er tyst og stille ikke et Skud falder det er Fred i Krigen. Hvor er en saadan Søndagmorgen skjøn der er noget fredfyldt over den, og den vækker højtidelige Tanker her i Skyt­tergraven, og Tankerne gaar uvilkaarlig til ham som paa en Søndagmorgen stod op af Graven. Jeg lever ogsaa i skulde leve. Nu er Frelserværket fuldtud tilvejebragt for alle i Synd faldne Mennesker, som begjærer Frihed til at indgaa i Helligdommen ved mit Blod.

Hvad sagde du til mit siste Brev? tænker at du har forstaaet det og hvad siger du om dette, forstaar du mig egentlig rigtig? Din i Kærlighed tro hengivne Kriger, Georg.


En Hjælp i Angsten prøvet tilfulde er et citat fra
Sulamit er nævnt i
Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: