28.10.2016

Skreven d. 28.10.16.

Min kære elskede Mie!

See jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende, det siger vor kære Herre og Frelser, og det kan vi trygt stole paa, ogsaa er dette Ord for mig i denne Tid da vi nu atter er kommen i Stilling, og det i det mest omskrevne Hjørne, dog det la­der til at det nu er lidt mere rolig, men livlig gaar det endnu til her, saa vi kan nok vise hvad vi har lært, det har kostet meget Blod her, det vise Alting hen til, dog Herren er ogsaa her tilstede, og visker mig til, vær frimodig vær mandlig og vær stærk, og Hjertet bliver stille for ham i Hjertets fulde hengivenhed og kan synge som du mig føre gaar jeg glad dig har jeg ved min Side. Ja Jesus være takket for hans fuldbragte Forsoningsværk og at vi kan komme til ham med al vor Synd og Brøde. See her, her staar jeg Arme fortjente Verdens-Ris, min Gud dig dog for­barme din Naades-Glimt mig vis, og han saa siger, vær frimodig alle dine Synder ere dig forladne, for Jesu Christi Skyld, gaar bort med Fred. Ja det giver en stil­le, dyb og inderlig Fred i Troens fulde tilejnelse af syndsforladelsens Naade, ja jeg seer Døden rolig i øjnene i den fulde Overbevisning at hverken Død ej heller Dom ej heller Fyrstendømmer og Magter kan formaa at skille mig ved den Kærlighed i Christus Jesus vor Herre, hvilken herlig Stilling har dog en benaadet Synder, Bør­nekaar og Arveret til Himlens Herligheder, saam han tager i eje naar han skilles ud fra denne Jammerdal. Ja kære Mie, lad os øve os i det, i Hjertets fulde hengi­venhed at lægge os over i hvor kære Frelsers Arme. Jeg har det ellers godt, er sund og rask og i beste velgaaende. Min hjerteligste Tak for den gode Pakke med Pølse og Flesk som kom mig pregtig tilgode, da jeg havde rent Bord, det blev ikke til noget med vor Rejse kun lidt længere til venstre. Det er et veldig Smøre her saa man nesten bliver siddende fast med Støvlerne og hvad det vil sige her paa Vol­hyniens Veje, det ved kun den der har været med dertil, derfor om du vilde besøge mig, saa maa du ikke komme i Silke Sko, og tag heller ikke det bedste Tøj paa, da du kan gaa den risiko at glide om i Pløderet, som jeg hin Aften, jeg vist har for­talt dig om, og i Grøften kunde du smøre dig til paa Siderne altsaa du seer der er mange Vanskeligheder at overvinde inden du naar saa vidt at kikke ind til mig, og naar du kom saa vit, naa, jeg vilde jo ikke gjerne see det Ansigt her skal du, min kære G. bo? Dog kære Mie jeg er saa lykkelig og tilfreds, som et Menneske kan være paa Guds vide Jord. Saa en kærlig Hilsen fra din lykkelige Brudgom Georg.See jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende er et citat fra dåbsbefalingen i

Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: