18.03.2017

Rumænien d. 18.3.17.

Min elskede lille Mie!

Guds Fred til Hilsen. Idag atter et par Ord. Som jeg skrev igaar befinder jeg mig nu her ved et Minekastekompagni og gjør et Kursus med i Minekastning og er fra Komp sendt herhen som Untffzaspirant du spørger jo om, om jeg ikke snart bli­ver Untffz, og jeg kan da meddele dig at jeg er kommen et Skrit nermere dog vilde jeg lige saa gjerne blive hvad jeg er, dog er jeg glad ved at jeg er afløst ved Bæredyrene da vi i den siste Tid matte gjøre to Tourer om Dagen hvad der var for meget af det gode man kom slet ikke til Ro da har jeg det bedre nu, om Formiddagen 3 Timer og om Eftermiddagen 2 Timers Tjeneste, et godt Kvarter med behagelig Var­me og træ Britsche som Senge, man er jo vant til at sove paa Træ. Kursuset varer moske en 14 Dage, min Adr ændrer sig ikke, da jeg kan afhente Posten ved mit Komp. forleden Dag havde vi et svært Sneevejer, jeg seer i Bladet at i ogsaa har havdt megen Snee i Marz Maaned, det vil give et forferdelig Smøre naar al den Snee tør op, da Jordbunden her er saa feddet den klæber som Beg, det maa dog endelig snart blive Foraar med Varme og Liv som vi lenges meget efter da vi snart er kjed af den kolde Vinter, nu har vi trasket om paa Is og Snee siden Jul, og nu har vi snart Paaske. Jeg ved du lenges efter den fordi du da venter din Kæreste hjem paa Orlov det har jeg jo alt sendt Bud med Carl om. I disse Dage kjører der atter en Trans­port saa gaar der en 3-4 Uger inden de kommer tilbage og en anden Afdeling kommer for. Moske mager vor kære Herre det saaledes at jeg kan komme Hjem og fejre din Fød­selsdag hvilket vilde glæde mig meget da vi endnu aldrig har fejret din Fødselsdag sammen. Vilde Gud dog snart i sin Naade gjøre en Ende paa denne blodige Krig og vi atter motte faa Fred og rolige Tider, det vil vi bede om, undskyld Skriften da jeg har gjordt mig det bekvemt og lagt mig hen paa Ryggen paa min Britsche, for samti­dig at hvile lidt i Middagstimen. Saa en kærlig Hilsen og tusind Kys fra din egen Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: